Wat gedachten over...
"De wapenrusting Gods"

In het boek van Efeze vinden we de tekst die met bovenstaande titel heeft te maken.

In dit artikel willen we een aantal dingen overdenken aangaande deze tekst.

We vinden deze tekst in Efeze 6: 10- 18.

We zullen gaan overdenken.

10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Als het aankomt op onze relatie met God zien we dat dit een militair concept wordt.

We zitten in een gevecht tegen het kwade en we moeten standhouden.

Als Christen worden we geroepen tot een geestelijke strijd.

Er is een strijd waar we aan deelnemen. We moeten dan ook krachtig zijn in Hem, in Hem en in de sterkte van Zijn macht.

Deze woorden laten ook zien dat we krachtig zijn in Hem. Hij geeft ons de kracht, maar wij moeten gaan staan. Hij strijd voor ons, maar wij moeten ons omgorden.

 • Jozua 6
 • 2 Kron. 32: 7- 8
 • Psalm 20: 6- 8; 44: 2- 9

God heeft altijd laten zien dat Hij voor Zijn kinderen strijd, maar Zijn kinderen moeten zichzelf wel omgorden met Zijn woorden en waarheid en doen hetgene dat Hij verlangt.

Geloof, we moeten in Hem geloven en op Hem vertrouwen.

Zoals de Israelieten bij het innemen van de stad Jericho de woorden van God opvolgden en zo de stad innamen, zo moeten wij als Christen de woorden van God volgen zodat Hij ons de overwinning kan geven.

11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;

We moeten dan de wapenrusting van God aandoen om stand te houden.

Deze wapenrusting word verder uitgelegd naarmate dit schriftgedeelte zichzelf ontvouwd. (13- 18)

Deze wapenrusting van God stelt ons in staat om stand te houden tegen de verleidingen van het kwaad.

Er is een strijd tegen de verleidingen van de duivel.

 • Gen. 3
 • Matt. 4: 1- 11
 • Joh. 8: 44
 • 1 Petrus 5: 8
 • Jacobus 4: 7

De duivel word voorgesteld met woorden zoals, de duivel, de boze, de onreine geest, de aanklager, de draak, de (oude) slang, de brullende leeuw, de mensenmoordenaar, de vader van de leugen, de verderver, de tegenstrever van God, de vorst van het rijk van de duisternis, de gevallen engel, de vorst van de demonen, de overste van de boze geesten, de overste van deze wereld, de god van deze eeuw, de god van deze aarde en een 'engel van licht' (de duivel vermomd als goede engel).

Deze wapenrusting van God stelt ons in staat om te kunnen weerstaan de verleidingen van de duivel. We moeten deze wapenrusting aandoen om sterk te staan.

12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Waar hebben we tegen te worstelen?

Paulus beschrijft in één van zijn boeken dat er geen onbekendheid was met de werkingen van Satan. (2  Kor. 2: 11)

Het begrijpen van de vijand en zijn werkingen stellen ons in staat om een groot deel van de strijd al te hebben gewonnen.

We moeten bekend worden met zijn werkwijzen.

Paulus laat zien hoe groot de tegenstander is door ons te vertellen.

A. We strijden niet tegen vlees en bloed.

We strijden dan niet tegen bloed en vlees, dus we strijden geen lichamelijke strijd tegen mensen, maar we strijden een geestelijke strijd.

Het is geen strijd tegen mensen, maar een geestelijke strijd.

 • 2 Kor. 10: 3

B. We strijden tegen overheden en machten.

In Koll. 2: 15 lezen we dat Christus openlijk heeft getriomfeerd over de overheden en machten.

Hier zien we dat Satan en zijn machten beschreven worden.

 • Daniel 10: 8- 14
 • Matt. 25: 41
 • Judas 6 

C. We strijden tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

We zien deze machten beschreven als zijnde wereldbeheersers en boze geesten.

 • Joh. 12: 31; 14:30; 16: 11
 • 2 Kor. 4: 4
 • Efeze 2: 2

We strijden tegen geestelijk machten, we strijden tegen hen die deze wereld beheersen, tegen boze geesten.

Dat is onze strijd.

13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

We zien dan dat we een taak hebben, een taak om de wapenrusting op te nemen om weerstand te kunnen bieden tegen de kwade.

Deze kwade heeft wegen die het ons erg moeilijk en lastig kunnen maken.

Maar dan maakt de wapenrusting Gods alle verschil. Weerstand bieden als een soldaar heeft alles te maken met een goede wapenrusting. Met een goede en zuivere wapenrusting kunnen we staan in een strijd.

14  Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid,

Als eerste van deze wapenrusting zien we dan dar we onze lendenen omgord moeten hebben met de waarheid. Wat is de waarheid?

En hoe verschilt deze waarheid van “het woord van God” uit vers 17?

Als we kijken naar dit woord waarheid:

 • Joh. 1: 14, 17
 • Joh. 8: 32
 • Joh. 14: 6
 • Efeze 1: 13
 • Koll. 1: 5
 • 1 Petrus 1: 22

Vergelijk ook:

 • Mal. 2: 6

We zien dan dat deze waarheid de woorden van Christus zijn. De woorden van het tweede verbond.

God heeft zich door Christus aan de wereld getoond, en getoond in waarheid.

Deze leer van Christus kan ons bevrijden.

Deze waarheid moeten we onderzoeken en toepassen in onze levens.

Als we dit doen omgorden we onze lendenen.

bekleed met het pantser der gerechtigheid,

In de strijd is het pantser het deel dat alle vitale delen beschermd. Zo zal gerechtigheid onze geestelijke vitale delen beschermen.

Gerechtigheid beschrijft datgene van morele karakter, heiligheid, goedheid in karakter en in wat we doen.

Het beschrijft de mens die waarlijk met God wandelt in het licht van Zijn woord. Het beschrijft de mens die werkelijk het vlees kruisigt en voor Hem leeft.

 • Rom. 6: 13
 • Handl. 10: 35
 • 1 Joh. 3: 1- 7

Als we onszelf beschermen met dit pantser kan het kwade geen vat op ons krijgen.

15  de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;

Het punt dat hier naar voren komt is dat we bereid moeten zijn in datgene waar we toe geroepen zijn.

Als we bereidheid bezitten zal dat ons in staat stellen om altijd vooruit te gaan.

Het evangelie is een evangelie des vredes.

Wij moeten vrede-stichters zijn. (Matt. 5: 9)

De kwade is altijd uit op het stichten van conflict en onvrede, God is altijd uit op vrede.

In Romeinen 12: 18 lezen we dat voorzover mogelijk is we altijd vrede moeten zoeken met allen. En dit is ook de kracht van het evangelie van Christus. Het zoekt altijd naar vrede.

Christenen zijn machtig omdat ze in vrede leven en in vrede al hun handelingen verrichten.

De duivel en zijn werkers zijn de zaaiers van onvrede, God en Zijn kinderen zijn zaaiers van vrede.

16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

Het schild des geloofs is een groot wapen in de strijd.

Zoals een soldaat zijn schild kan richten vanwaar er een pijl komt, hebben wij ook een schild dat we alle kanten uit kunnen richten. Met dit schild kunnen we de pijlen afweren en doden.

Vergelijk dit met 2 Kor. 10: 3- 6

3  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,

4  want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

5  zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

6  en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Al de wapenen die we bezitten zijn gericht om alles een krijgsgevangene te maken van Christus.

Elke schans, elk bedenksel dat zich opwerpt tegen de zuivere kennis van God word door de wapenrusting geslecht.

Om ALLE ongehoorzaamheid te straffen. Als we kijken naar het 11de en 12de hoofdstuk van Hebreen zien we wat al onze voorvaderen hebben gedaan in de naam van het geloof.

Deze lieten zien dat ze zich niet door menselijke gedachten lieten leiden maar door de woorden van God. Ze brachten al hun gedachten krijgsgevangene aan Hem die het leven is.

17  en neemt de helm des heils aan

Hoofden hebben altijd een goede bescherming nodig.

Zo ook in het geestelijke leven. We mogen ons hoofd hoog houden doordat we weten dat we gered zijn en heilig zijn voor God.

Apart gezet en verzegeld met de Geest der belofte.

 • 1 Tess. 5: 8

De hoop van onze zaligheid, de hoop van het eeuwige leven met Hem is een machtig principe.

God heeft ons beloofd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Nadat we alles hebben aangedaan hebben we een zwaard.

Het zwaard is het complete word van God.
We hebben eerder gesproken over de waarheid en dat zijn de woorden van Christus en die woorden maken ons vrij.

Maar door het complete woord van God is er nog veel meer dat ons kan laten staan in onze strijd.

 • Spreuken 30: 5- 6
 • 2 Tim. 3: 16- 17

18  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Deze hele wapenrusting doen we aan en dat alles met het gebed.

Zoals in een strijd de soldaten in contact moeten staan met hun leider, moeten wij ook in contact blijven met onze leider en dat doen we door het gebed.

Gebed geeft ons kracht door Hem die ons kracht geeft.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven