Notities over 2 Kor. 3
De wet van Mozes of de wet van Christus?

2Co 3:1 Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?

2Co 3:2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;

2Co 3:3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

In deze eerste drie verzen zien we dat Paulus de Christenen in Korinthe aanspreekt als een brief van Christus.

Dit stemt overeen met de woorden dat God op vele manieren en op vele wijzen (Hebr. 1: 1-3) tot de vaderen heeft gesproken, maar in het laatste der dagen door Zijn Zoon.
Hierin zien we bevestigd de woorden van Hebr. 9

Heb 9:15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

Heb 9:16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;

Heb 9:17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.


Laat ik benadrukken dat dit nieuwe verbond in de eerste plaats een verniewing in van het priesterlijke verbond, in dat Christus een offerande heeft gebracht eens en voor altijd.

Maar leert ook het boek van Hebreen:

Heb 7:12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

Deze bovenstaande woorden zijn heel belangrijk!!!!!
Verandering van priesterschap betekent een verandering van wet.

Dus er heeft een verandering van wet plaatsgevonden.
Dit laat ons zien dat in het nieuwe verbond Christenen de wet van Christus hebben.

Dus schrijft Paulus in 2 Kor. 3 dat de brief van Christus niet met letters van inkt is maar door de Geest in de harten.

Heb 7:12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

Deze brief was een brief die geschreven was op het hart. Niet een brief geschreven op tabletten van klei. Deze brief was gebaseerd op wat de Geest had gegeven.

Als we dit vergelijken met de woorden uit Johannes 13- 16 zien we dat daar de geest word beloofd aan de Apostelen die hen zou inleiden in alle waarheid. (Joh. 16: 13)

Deze Geest zou hen de waarheid doen leren kennen, een waarheid die ons geschreven is in het nieuwe testament. Het verbond van Christus, het tweede verbond dat God heeft ingesteld.

2Co 3:4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.

2Co 3:5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

2Co 3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Hier zien we dan dat er een nieuwe bediening is gekomen. Deze bediening bestaat erin dat er ook mede door de Geest een nieuw Testament is gekomen wat echt leven kan geven. En dat is de wet van Christus. Deze bediening is de bediening van waarheid die door de Geest is gegeven. (Joh. 16: 13)

Dit stemt overeen met de woorden van Johannes:

Joh 1:17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Hier zien we dan ook dat Christus twee dingen heeft gebracht: Genade en waarheid.
Christus heeft het nieuwe verbond ingesteld. Een verbond van genade en waarheid.

Want de bediening van de Geest maakt levend. Het is de bediening die gebaseerd is op de dood en opstanding van Christus.

Want de bediening van de Geest maakt levend. Het is de bediening die gebaseerd is op de dood en opstanding van Christus.

2Co 3:7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.

2Co 3:8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

2Co 3:9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.


Hier zien we dan het verschil tussen deze twee bedieningen.

We zien in de eerste plaats een bediening: (de tien geboden)

  • Een bediening van de dood.
  • In stenen gedrukt.
  • Bediening van de verdoemenis.

De bediening van de Geest: (het verbond van Christus)

  • Bediening van de Geest
  • Bediening van rechtvaardigheid.

2Co 3:10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.

2Co 3:11 Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid.

Hier word gesproken over:

  • Iets word teniet gedaan. (Bediening van stenen tafelen)
  • Er is iets dat blijft. (Bediening van de Geest)

Wat woorden die belangrijk zijn:

Teniet gedaan:
2673 katar’geo,

1) inactief maken, werkeloos doen zijn

1a) maken dat iemand of iets geen verdere invloed heeft

1b) van kracht, invloed, beroven

2) doen ophouden, een eind maken aan, afschaffen

2a) eindigen, ophouden, voorbij gaan

2b) afgesneden zijn van, gescheiden zijn van

2c) alle omgang met iemand beëindigen

Blijft:
3306 ‘meno,

1) blijven, verblijven

1a) met betrekking tot plaats

1a1) tijdelijk verblijven, wachten

1a2) niet vertrekken

1a2a) aanwezig blijven

1a2b) voortdurend vastgehouden worden

1b) met betrekking tot tijd

1b1) voortduren, niet verdwijnen

1b1a) van personen, overleven, leven

1c) met betrekking tot toestand

1c1) dezelfde blijven, niet iets anders worden

2) wachten op, iemand wachten, afwachten, opwachten

Hier zien we dan de betekenis van deze woorden.
Merk op dat het woord voor "teniet gedaan" de betekenis heeft van het inactief maken etc. Dit laat ons zien dat de wet van Mozes afgedaan heeft en de wet van Christus ervoor in de plaats is gekomen.

2Co 3:12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;

Hier zien we dan ook wat deze bediening bracht, het bracht een vrijmoedigheid in het spreken omdat het een bediening van vrijheid was, een bediening waar de weg tot God openstond voor een ieder.

....het bracht een vrijmoedigheid in het spreken omdat het een bediening van vrijheid was, een bediening waar de weg tot God openstond voor een ieder.

2Co 3:13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israels niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

Hier word opnieuw gesproken over datgene dat teniet word gedaan.
Dit is hetzelfde woord als in vers 11, de 10 geboden zijn teniet gedaan en heeft plaats gemaakt voor de wet van Christus, de wet van het nieuwe verbond.

2Co 3:14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.

2Co 3:15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

2Co 3:16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

Hier lezen we dan dat wanneer iemand zich tot de Here bekeerd het deksel word weggenomen. We zien uit de context dat dit deksel de 10 geboden zijn, de wet der stenen tafelen.

2Co 3:17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

2Co 3:18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

Dus zien we dat waar de Geest is vrijheid heerst. En dat is wat de bediening van de Geest bewerkt. Die bewerkt vrijheid.Vrijheid van zonde.
Dit omdat de wet van Christus een wet is van genade en waarheid.

Zo zien we uit dit hoofdstuk vandaan dat de wet van Mozes heeft afgedaan en dat er plaats gemaakt is voor de wet van Christus.
Christenen leven onder deze wet van Christus.

Vrijheid in Christus betekent niet dat we kunnen doen wat we willen. Nee, het nieuwe Testament maakt ons duidelijk dat we Christus als een patroon hebben.
We moeten in Zijn voetstappen volgen.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven