De leer over de erfzonde

Als we kijken naar de wereld van kerken en groepen die claimen Christenen te zijn vinden we onder hen die de leer van de erfzonde leren.

In dit artikel zullen we dit bekijken.

1. Een defenitie van termen.

We zullen beginnen om te kijken wat de leer van de erfzonde precies is.

We lezen in de Heidelbergse Catechismus en de Dortse leerregels de volgende woorden.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 7: Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antwoord: Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs (²), waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden (³).

)Ge 3:1-24 Ro 5:12,18,19 (³)Ps 51:5 Ge 5:3 (* Ps 51:5 AV = Ps 51:7 SV)

Dortse leerregels

3/4-2. Zodanig als nu de mens geweest is na den val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur.

Door deze twee quotaties zien we wat deze leer inhoud.
Deze leer houd in dat Adam door zijn ongehoorzaamheid alle mensen meegetrokken heeft en dat alle kinderen met zonde ontvangen worden.

Om het met de woorden van de Dortse leerregels te zeggen:  Adam heeft verdorven kinderen voortgebracht. Dus alle kinderen die geboren worden worden geboren met zonde en met zonde-schuld.

2. De gebruikte schriftplaatsen.

A. Rom. 5: 12

Verschillende schriftplaatsen worden gebruikt om deze leer te verdedigen.

We zullen twee van deze bekijken en dan zien of deze teksten inderdaad stellen wat er gezegd word.

De belangrijkste tekst is Romeinen 5: 12:

Statenvertaling:

Rom 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Telosvertaling:
12  Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben…

NBG:
12  Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Deze tekst verteld ons:

  1. De zonde is door een mens (Adam) de wereld ingekomen.
  2. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen.
  3. Zo is de dood tot alle mensen doorgegaan.
  4. Omdat allen gezondigd hebben.

1. Deze tekst verteld ons dat de zonde door Adam de wereld is binnengekomen. Dit is natuurlijk gebeurd in de hof van Eden. (Gen. 2-3 ) Adam was degene die als eerste heeft gezondigd. Hij heeft dat gedaan als hoofd/representatief van alle mensen.

2. Door deze zonde van Adam is ook de dood, zowel de fysieke als de geestelijke dood de wereld ingekomen.

3. Zo is dan de dood tot alle mensen doorgegaan. Maar hier moeten we goed opletten. Want in het volgende punt zien we waarom deze dood tot alle mensen is doorgegaan.

4. Deze dood is tot alle mensen doorgegaan “omdat allen gezondigd hebben”.
Dus we lezen hier dat de dood tot alle mensen is doorgegaan omdat allen gezondigd hebben.

Een andere tekst in Romeinen verteld ons ook over dit onderwerp.

Rom 7:7  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.

Rom 7:8  Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.

Rom 7:9  En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.

Rom 7:10  En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden.

Rom 7:11  Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.

Hier in deze tekst zien we:

  • Zonde word alleen gekend door de wet.
  • De wet heeft begeerlijkheden opgewekt.
  • Het gebod dat ten leven was, hetzelve is de dood bevonden.
  • De zonde heeft mij verleid, dit omdat er een gebod was, en door de zonde is hij gedood.

Deze tekst laat ons zien dat Paulus niet door Adam de dood heeft gevonden, maar toen hij het gebod heeft overtreden.

Er was een gebod, wet, die ten leven gegeven was, maar deze wet heeft Paulus gedood.

Lev 18:5  Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE!

De bovenstaande tekst laat ons zien dat degene die de wet volbracht zou daardoor leven.

Dus als we in deze zin naar de Bijbel kijken zien we dat iemand het leven kon vinden als hij alles zou volbrengen wat er in de wet stond. Natuurlijk is het zo dat niemand dit heeft kunnen volbrengen omdat iedereen zondigt. (Rom. 3: 23; 6: 23)

Conclusie:

Paulus is door de wet gestorven toen hij deze overtrad en daardoor heeft hij de dood gevonden en niet door de overtreding van Adam.

Wat we wel zien is dat de fysieke dood tot allen is doorgegaan vanwege Adam.
Dit is wel iets dat de Bijbel duidelijk stelt.

1Co 15:21  Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

1Co 15:22  Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

In deze tekst zien we wel duidelijk dat we iets van Adam ge-erft hebben en dat is de fysieke dood. Maar zoals we in hem allemaal gestorven zijn, zullen we door Christus allemaal opstaan.
We zien hier dat er gesproken word over de “opstanding der doden”. Een referentie naar de fysieke opstanding.

B. Psalm 51: 5

De groepen en mensen die in de erfzonde geloven denken dat ook te vinden in Psalm 51: 5.
Deze Psalm die geschreven is door David, is geschreven nadat hij zijn zonde had begaan met Batseba. 

Psa 51:5  Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Als we naar deze tekst kijken dan denk ik dat we kunnen zeggen dat deze tekst inderdaad zou kunnen impliceren dat David in zonde ontvangen en geboren is. Maar we moeten wel naar de context kijken om te zien wat hier eigenlijk geschreven staat.

Als we kijken naar het boek van Psalmen dan zien we dat dit boek veel figuurlijke taal gebruikt. En met figuurlijke taal moeten we voorzichtig zijn om het niet letterlijk te lezen.

We zien dan bijvoorbeeld in Psalm 58:

Psa 58:3  De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan; de leugensprekers dolen van moeders buik aan.

Psa 58:4  Zij hebben vurig venijn, naar gelijkheid van vurig slangenvenijn; zij zijn als een dove adder, die haar oren toestopt;

Psa 58:5  Opdat zij niet hore naar de stem der belezers, desgenen, die ervaren is met bezweringen om te gaan.

In deze Psalm zien we dat “de goddelozen” vervreemd zijn van de baarmoeder aan en dat leugensprekers van de baarmoeder af dolen.

We weten natuurlijk dat baby's niet vanaf de baarmoeder leugensprekers zijn. We weten dat ze hun oren niet toestoppen vanaf de baarmoeder aan.
Zo zien we dat dit teksten zijn met een grote figuurlijke belading.

Dit laat ons zien dat we met andere teksten uit ditzelfde boek ook voorzichtig moeten zijn wat we letterlijk en wat we figuurlijk lezen.

Conclusie:

In het boek van Psalmen vinden we een groot deel dat figuurlijk gelezen moet worden. Natuurlijk is het zo dat niet alles figuurlijk is. Zo moeten we dan als mensen voorzichtig zijn en een goede analyse maken van wat we lezen.

We moeten ook tekst met tekst vergelijken (de gehele Bijbel) voordat we ergens een conclusie over maken.

4. Teksten die aangeven dat we niet in zonden ontvangen en geboren zijn.

Gen 8:21  En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.

Hier vinden we een tekst waar aangegeven word dat het hart boos is van “zijn jeugd” af aan.
Hier vinden we ook wat soms genoemd word:  “De leeftijd van verantwoordelijkheid”.
Zie ook: Jer. 3: 25

Prediker 7:29  Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden (bedenkselen) gezocht.

In deze tekst lezen we heel duidelijk dat de mens recht gemaakt is maar dat de mens zelf vele bedenkselen zoekt.

Isa 7:14  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

Isa 7:15  Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede.

Isa 7:16  Zekerlijk, eer dit Knechtje weet te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede, zal dat land, waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen.

Hier in deze tekst zien we een verwijzing naar het weten te verwerpen van het kwade en het kiezen van het goede.

Rom 7:9  En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.

Rom 7:10  En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden.

In deze tekst die we eerder overdacht hebben zien we dat Paulus door overtreding van het gebod gestorven is en niet door de zonde van Adam.

Mat 18:2  En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;

Mat 18:3  En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

Hier zien we dat Jezus een voorbeeld geeft over het binnengaan in het koninkrijk der Hemelen. Hij neemt een kind.
Volgens degene die in de erfzonde geloven neemt Jezus een kind wat totaal onrein is, een kind dat totaal verdorven is en vraagt de mensen te worden als hen.
Natuurlijk weten we dat deze gedachte niet klopt. Kinderen zijn rein.
Vergelijk ook 1 Kor. 14: 20

Zo zien we dan dat de leer van de erfzonde wel heel veel problemen heeft.
Laten we rechte voren trekken als het aankomt op het woord van onze God en Vader.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven