De gemeente die Christus heeft gebouwd


Mat 16:15  Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

Mat 16:16  En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Mat 16:17  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Mat 16:18  En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Mat 16:19  En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Jezus sprak hier tot Zijn discipelen. Hij ging Zijn gemeente bouwen.

Het was de gemeente die Hem zou gaan toebehoren. (Efeze 1: 22- 23)

Kunnen we deze gemeente vinden? Kunnen we deze gemeente vinden die Christus is gaan bouwen?

In een wereld van religieuze verwarring, in een wereld van menselijke leringen en gedachten, kunnen we deze gemeente vinden?
En het antwoord is een volmondig: JA.

In een wereld van religieuze verwarring, in een wereld van menselijke leringen en gedachten, kunnen we deze gemeente vinden?

 Als we kijken naar het geopenbaarde woord van God zien we dat deze gemeente naar het eeuwige voornemen van God is. En we spreken dan over een God die veel groter is dan mensen en het werk van mensen.

Deze gemeente bestaat, Christus zou deze gemeente bouwen, zij is gebouwd en zij bestaat!!!

 • Efeze 3: 9- 11
 • Daniel 2: 44

Soms word de term “gemeente” en de term “koninkrijk” gebruikt als benaming voor hetzelfde lichaam.

 • Matt. 16: 18- 20

Col 1:13  Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

Christus is het hoofd van Zijn koninkrijk, Christus regeert NU in Zijn koninkrijk.
Vele mensen verwarren de leer van de Bijbel dat er nog een koninkrijk van Christus gaat komen, maar de Bijbel leert dat dit koninkrijk van Christus er nu is.

Christus zit nu op de troon van David. (Handl. 2: 30- 33)

Dit koninkrijk omvat meer dan de gemeente alleen.

In Petrus lezen we dat alles aan Zijn voeten onderworpen zal worden. (1 Petrus 3: 22)
Dat is een proces dat NU gaande is.

Laat ons zoeken en laat ons deze gemeente vinden. Is er een patroon van deze gemeente?  Laten we het vinden.

Denk aan een willekeurig persoon. Kan deze persoon gevonden worden?
Ja, dat kan, als we zoeken dan zullen we deze persoon vinden. We kijken dan naar zijn punten van herkenning en zo kunnen we ook deze gemeente die Christus heeft gebouwd vinden.

We zullen naar zeven verschillende punten kijken:

 1. Oprichting.
 2. Benaming.
 3. Verklaring van geloof.
 4. De aanbidding.
 5. Het werk van de gemeente.
 6. De organisatie.
 7. Het lidmaatschap.

1. De oprichting van deze gemeente

Deze gemeente werd gesticht en opgericht door Christus. In Mattheus 16 lezen we dat Christus de gemeente zou bouwen.

 • Matt. 16: 16- 18

Als we kijken naar de oprichting van deze gemeente moet dit altijd teruggaan naar Christus.

We zien vele gemeenten die opgericht zijn door mensen zijn opgericht door mensen in een veel later stadium dan de eerste eeuw.
Christus is Zijn gemeente gaan bouwen vanuit Jerusalem.

Het werk van Christus is begonnen in Jerusalem. Zo is er de Rooms Katholieke kerk.
Genoemd naar een plaats, Rome, ook dit komt tekort aan wat de gemeente is die Christus heeft gebouwd. Deze groep is gevormd in de jaren 300- 600 en doet tekort aan de gemeente. Deze groep vind zijn oprichting in een veel later stadium dan de gemeente die Christus heeft gebouwd.

Ik las op het internet de volgende zin: “Het Kerkgenootschap is opgericht op 30 maart 1985”, als we dit lezen dan moeten we al oppassen.
Niemand richt een kerkgenootschap op dan Christus alleen!!! En als Christus het niet heeft gebouwd dan bouwen we in ijdelheid.

Mat 15:13  Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

Als God God is, waar is de eer die Hem toekomt??

De gemeente die Christus heeft gebouwd is begonnen in Jerusalem en draagt een naam die Hem eer toekomt. Als je naar deze gemeente zoekt zoek dan naar die gemeente die haar oprichting vind in Jerusalem en niet in een andere plaats.

Elke groep die gevormd word moet teruggaan naar de eerste eeuw en daar haar wortels vinden. Andere planten dan deze kan Christus niet bouwen.

Er is een fundament, en een ieder die bouwt moet zien dat Hij op het fundament van Christus bouwt.

2. Benaming

Als we naar de Bijbel kijken zien we verschillende namen die God geeft aan Zijn gemeente, een aantal voorbeelden:

 • Gemeente van God.
 • Gemeente van Christus.
 • Het koninkrijk van Christus.
 • Het lichaam van Christus.
 • De tempel van God.
 • De bruid van Christus.
 • Het huis van God.
 • Gemeente van de eerstgeborenen.

Alle bovenstaande zijn benamingen die de Bijbel geeft aan de gemeente die Christus heeft gebouwd. Al deze namen geven Hem de eer en alleen Hem de eer. Laten we Hem eren door de gemeente een naam te geven die Hem en Hem alleen eer toekomt.

Hoe zouden een vader voelen als zijn kind ineens zijn achternaam veranderd?
Dit zou niet goed zijn. En zo kan dat met de gemeente die Christus gebouwd heeft ook niet gaan. Hij moet de naam dragen die Hem eer en glorie brengt. Deze gemeente is verkregen door het bloed van Christus.

Act 20:28  Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

Vele groepen in onze wereld hebben namen gegeven aan hun groep die eer brengen aan mensen en niet aan Hem, die alles in alles is.

 • Lutherse Kerk. (Maarten Luther)

Of met namen van landen.

 • Nederlands gereformeerd.
 • Russish orthodox.
 • Grieks orthodox etc.

Is God aan een specifiek land verbonden? Wat gebeurd er in onze wereld?

Hoe zouden een vader voelen als zijn kind ineens zijn achternaam veranderd?
Dit zou niet goed zijn. En zo kan dat met de gemeente die Christus gebouwd heeft ook niet gaan.

Sommige groepen hebben namen gegeven die tijden, feesten en dagen eren:

 • Pinkster-groepen.
 • Zevende dag adventisten.

Al deze benamingen komen tekort aan de eer en glorie van God. Deze mensen eren dagen en tijden. Zou een vader zijn naam willen inruilen voor één van zijn principes, waarom denken we dat God dat wel zou accepteren?

Sommige groepen noemen zich achter bepaalde elementen van Gods karakter of van de Bijbel.

 • De genade.
 • Doopsgezinden.

Een zoon zal den vader eren, en een knecht zijn heer; ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze?

Al deze groepen die dit doen laten een éénzijdig beeld van God zien en dat brengt God geen eer toe.
En zoals God door Maleachi de Israelieten liet horen:

Mal 1:6  Een zoon zal den vader eren, en een knecht zijn heer; ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze? zegt de HEERE der heirscharen tot u, o priesters, verachters Mijns Naams! Maar gij zegt: Waarmede verachten wij Uw Naam?

Waar is God's eer? Wat is er met Zijn eer gebeurd. Deze eer begint al in de naam die we geven aan de gemeente in de lokale zin van het woord.
Laten we God eren door een naam aan de gemeente te geven dat Hem eert, die een naam gaan geven aan de gemeente die God door Zijn geheiligde woord aan ons heeft gegeven.

3. Verklaring van geloof

Welke verklaring van geloof gaat deze gemeente gebruiken?

De gemeente die God wil eren en vereren door hun geloof gebruikt alleen de Bijbel als hun gids.

 • 2 Tim: 3: 14- 17
 • 1 Petrus 4: 11

Als we kijken naar de passage in 2 Tim. 3 dan zien we dat het woord “geinspireerd” gebruikt word. Dit woord laat zien dat alle woorden van de Bijbel van God komen. Het zijn de door God “geademde woorden”. Wij als mensen hebben geen recht dan om dit woord te lezen, te accepteren als van God komend en ons daaraan te houden.

Deze passage laat zien dat “alle woorden” van God van Hem komen, door Hem zijn geinspireerd. De gemeente gaat dan alleen deze woorden gebruiken. Zij doen daar niets vanaf en doen daar niets aan toe.

Verder schrijft de Bijbel:

Pro 30:5  Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.

Pro 30:6  Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

De bijbel laat ons zien dat we een woord gegeven zijn dat helemaal compleet is en waar we niets aan mogen toevoegen. Wie er iets aan toevoegt zal een leugenaar bevonden worden.

Wij als mensen hebben geen recht dan om dit woord te lezen, te accepteren als van God komend en ons daaraan te houden

Wat zien we veel groepen doen, ze vullen het woord van God aan met belijdenissen, andere geschriften en al deze dingen is voor de glorie van de mens en niet tot glorie van God.

De Mormonen gebruiken het boek van Mormonen. Vele groepen bezitten geloofsbelijdenissen.

Als we naar deze kijken zien we dat ze alle verschillend zijn en toch word van allemaal geschreven dat ze gebaseerd zijn op de Bijbel en toch zijn ze allemaal verschillend.

Kijk naar de volgende quote:

“Het Kerkgenootschap zal het recht hebben om zichzelf te besturen naar de Bijbelse stelregels en de daaruit vloeiende richtlijnen en statuten van VOI”.

We zien in dit alles dat zoveel groepen die zich Christelijk noemen allerlei dingen hebben toegevoegd en dat er richtlijnen en statuten worden opgesteld. De gemeente mag maar één richtlijn en één statuut hebben en dat is het heilige woord van God.
Als God God is waar is dan Zijn eer, waar word hij ge-eerd door te leven alleen naar de verklaring die Hij heeft gegeven en dat is Zijn geheiligde Woord.

2Pe 1:3  Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

God heeft ons “alles” gegeven wat tot het leven en godzaligheid behoort. Horen we deze woorden? God heeft ons alles gegeven, dit laat zien dat we buiten het woord God's niets anders nodig hebben. Niets dan alleen het gelouterde woord van God.

De gemeente die van Christus is heeft maar één belijdenis en dat is de Bijbel.

4. Aanbidding in deze gemeente

God wil aanbeden worden. Maar hoe doen we dit?

Als we naar alle zogenoemde “Christelijke groepen” kijken dan zien we zoveel verschil. Is God de auteur van al deze verschilllen? NEE.

God wil aanbeden worden en de vraag rijst dan: Hoe wil God aanbeden worden.

En we kunnen daarop antwoorden: Hetzelfde als 2000 jaar geleden!!!

We lezen in Joh. 4: 24

Joh 4:24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

A. In deze gemeente zal elke week het avondmaal gebuikt worden.

 • Handl. 20: 7
 • 1 Kor. 11: 24- 25

Tegenwoordig vinden we veel groepen die het avondmaal 1 keer per maand vieren, anderen 1 keer per kwartaal, anderen 1 keer per jaar.

Dit alles komt tekort aan de aanbidding die God van ons verlangt.

Aanbidding is volgens de wil van God en niet volgens de wil van ons eigen denken.

Handelingen 20 laat ons een patroon zien, dat is Gods patroon, gebracht door Christus en de Apostelen.

Ze zien ook in Handl. 2 dat er geschreven word over het vasthouden aan de overlevering van de Apostelen.

Ware Christenen zullen zich hieraan vasthouden.

Act 2:41  Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.

Act 2:42  En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

Ware Christenen houden zich vast aan de overgeleverde leer van Christus, de leer van de waarheid.

B. Zij lieten hun stemmen rijzen naar God.

In deze gemeente werd gezongen.

Twee teksten in het nieuwe Testament spreken over de zang van deze gemeente.

 • Efeze. 5: 19, Koll. 3: 16

Een aantal dingen zijn belangrijk als het over deze zang gaat:

 • Er word niet gesproken over koren, dat is iets wat mensen aan deze passages hebben toegevoegd.
 • Er word gesproken over zingen met het hart, niet met een instrument.
 • Er word gesproken over het zingen naar elkaar.
 • Er word niet gesproken over muziekinstrumenten. Mogen we deze dan zomaar toevoegen?

  Instrumenten horen niet in onze aanbidding tot God, God wil dat ons hart het instrument is van onze zang aan Hem.

C. Er werd gebeden.

In deze gemeente werd gebeden naar Hem die het leven is.

 • Fill. 4: 6, 7; 1 Tim. 2: 8

In gebed spreken we tot God. Hoe belangrijk dit is voor de gemeente.

D. Ze bleven in de leer van de Apostelen.

 • Handl. 2: 41- 47

Uit deze passage zien we dat de gelovigen bleven in de leer van de Apostelen. Deze leer was doorgegeven van de Heilige Geest, deze Geest sprak de woorden van God. (Joh. 16: 13)

De leer van de Apostelen was de leer van de Vader.
Deze gemeente bleef dan ook vasthouden aan deze leer.

We lezen dan ook dat een ieder die afwijkt van deze leer niet in de leer van Christus is.

Rom 16:17  En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.

Alleen de leer van Christus is de leer die in deze gemeente geleerd word.

5. Het werk van deze gemeente

Het werk van de gemeente kan onderverdeeld worden in drie elementen.

 • Evangelisatie.
 • Opbouw.
 • Liefdadigheidswerk.

A. Evangelisatie.

Dit is een werk van elke individuele Christen en voor de gemeente.

 • Matt. 28: 18- 20
 • 1 Tim. 3: 15

Evangelisatie blijft een belangrijk thema in de gemeente.
Elke gemeente richt zich tot de medemens om met deze persoon het ware evangelie te vertellen.

 • Handl. 9: 1- 3

B. Opbouw.

We moeten elkaar sterken.

 • Efeze 4: 11, 12
 • 1 Petrus 2: 2

We moeten voor elkaar bidden.

 • We hebben allemaal problemen en we hebben elkaar nodig.

Gemeentelijke opbouw heeft een aantal elementen.

In de eerste plaats moet deze gemeente vasthouden aan de ware leer van Christus en deze niet uit hun bezit laten pakken. Dus er moet in deze gemeente een lering gebracht worden die recht is en die dan is volgens de wil van Christus.

2Ti 2:15  Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Het woord van Christus moet recht gesneden worden.
Deze bovenstaande woorden waren  gericht aan Timotheus die een jong evangelist was.

In de tweede plaats kent gemeentelijke opbouw kent ook correctie opbouw.

Correctieve opvoeding is een principe dat ouders toepassen op hun kinderen, en deze opvoeding moet ook in de gemeente plaatsvinden.

Gal 6:1  Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.

Gal 6:2  Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

Soms kan het zover gaan dat iemand uit de gemeente gezet moet worden, dit ter wille van de reinheid van de gemeente.

 • 1 Kor. 5: 1- 13

C. Liefdadigheids-werk.

De gemeente zorgt ook voor haar leden, onderling en zelfs in andere gemeenten.

 • Handl. 4: 34, 35
 • 1 Tim. 5: 3, 16

We zien in deze passages dat mensen van de gemeente bezittingen verkochten en ze uitdeelden aan degene die daar nood aan hadden.
Als we goed kijken naar deze passages zien we altijd dat dit alleen mensen van de gemeente waren. Zo is het dan dat de gemeente als een collectief lichaam voor elkaar zorgt, maar niet daarbuiten.

Daarbuiten hebben alle Christenen een persoonlijke verantwoordelijkheid. Sommige mensen geloven dat we alle mensen moeten helpen als gemeente en die verantwoordelijkheid is er niet. Die is er wel op het persoonlijke vlak, maar niet als gemeente.

De Bijbel maakt een onderscheid tussen het helpen van hen die in de gemeente (universeel) zijn en die buiten de gemeente staan.
De gemeente als collectieve groep heeft een verantwoordelijkheid naar dit universele lichaam.

Vele groepen doen veel andere dingen die we niet in de Bijbel terugvinden. Dit om geld te bekomen. Mag dit? Kan dit? Heeft God hierom gevraagd?

Vele groepen organiseren bazaars, verkopingen etc. dit vaak wel met goede intenties, maar het zijn allemaal zaken die God nooit heeft gevraagd en omdat we niks mogen toevoegen aan Zijn geheiligde Woord moeten we respecteren als God niet heeft gesproken.

De gemeente heeft geen sociale functie, nee de gemeente heeft een geestelijke functie.

Sociale zaken horen in de familie en thuis.

 • Handl. 2
 • 1 Kor. 11: 22, 34

De Bijbel laat ons zien in deze plaatsen dat eten en drinken principes zijn die thuis worden gedaan en niet in de gemeente.

6. De organisatie van deze gemeente.

Er zijn twee aspecten van de organisatie van deze gemeente.

 • Universeel.
 • Lokaal.

De universele gemeente bestaat uit alle Christenen van alle plaatsen en van alle tijden.

Een ieder die zich laat dopen op basis van geloof,  belijdenis en bekering die word door God toegevoegd aan de universele gemeente.

 • Handl. 2: 47

Deze mensen worden dan ook een deel van de lokale gemeente die in alle landen en vele plaatsen zijn.
Dus iemand voegt zich dan toe aan de gemeente in Amsterdam, in Leiden, in Rotterdam etc. 

De Bijbel leert ons dat elke gemeente autonoom is. De Bijbel kent geen overkoepelende organisaties die individuele gemeenten leiden.
Dit is een onbekend fenomeen dat vele groepen wel hanteren, maar dit zonder Gods gezag.

Elke volledig functionerende gemeente heeft:

 • Ouderlingen
 • Diakenen.

Dit zijn de enige functies in de lokale gemeente.
De ouderlingen zijn het hoofd.

In vele gemeente is de voorganger de leider, maar ook dit is vreemd aan het Bijbelse beeld.
De ouderlingen zijn altijd degene die de gemeente leiden.
Vele gemeenten noemen hun spreker ook wel pastor, maar dit is een term die in de Bijbel voor een ouderling gebruikt word.

Gemeenten in de Bijbel hadden ouderlingen:

 • Handl. 20: 28
 • 1 Petrus 5: 2

7. Lidmaatschap van deze gemeente.

Als iemand een gedeelte wil zijn van deze gemeente die Christus bouwt zijn er een aantal dingen essentieel. 1) Het horen van het evangelie, 2) Het geloven van dit evangelie, 3) Het belijden van dit evangelie, 4) Het bekeren, 5) Het laten dopen voor de vergeving van zonden.

Het horen van dit evangelie:

 • John 6: 44, 45
 • Rom.10: 17

Het geloven van dit evangelie:

 • John 8: 24
 • Hebr. 11: 6

Het belijden van dit evangelie:

 • Rom. 10: 9- 10
 • Matth. 10: 32

Het bekeren.

 • Luke 13: 3
 • Acts 2: 38

Het laten dopen voor de vergeving van zonden:

 • Mark 16: 16
 • Acts 2: 38
 • Acts 22: 16
 • Rom. 6: 3- 10

Conclusie:

We hebben naar zeven verschillende punten gezien over de gemeente die Christus heeft gebouwd.
God heeft een woord gegeven dat rein, geheiligd, gelouterd en compleet is. Er mag niks aan toegevoegd en er mag niks van afgehaald worden.

In 1 Cor. 1: 10, zien we dat Paulus vraagt naar eenheid in de gemeente, deze eenheid is mogelijk als we ons allemaal aan de overgeleverde woorden van God houden.

Als we spreken moeten we spreken waar God heeft gesproken.

 • 1 Petrus 4: 11

Zoveel groepen halen van het woord af en voegen toe aan dit gelouterde woord van God.

De Bijbel laat ons zien dat er een verwijdering was van deze gelouterde woorden van God.

 • Handl. 20: 28- 30

Laten we zijn zoals de Joden in Berea die de woorden van Paulus hoorde en deze dagelijks onderzochten of deze dingen zo zijn.

 • Handl. 17: 11

Mat 7:21  Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Mat 7:22  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

Mat 7:23  En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven