Onze families: 'De ware man'

In het eerste deel van deze serie hebben we gekeken naar Gods ideale beeld voor vaders en moeders vanuit de schepping, in dit artikel willen we kijken naar de Bijbel om te zien wat het ware beeld van Bijbelse mannen, de vader, is.

Een ware man en vader word voorgesteld naar het beeld van Christus, dus als we naar Christus kijken dan zien we een beeld van de man.

Ef 5:22  Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;

Ef 5:23  Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Ef 5:24  Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.

Ef 5:25  Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

Ef 5:26  Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

Ef 5:27  Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

Ef 5:28  Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.

Ef 5:29  Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.

Ef 5:30  Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

Ef 5:31  Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.

Ef 5:32  Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Ef 5:33  Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.

1. Christus is het hoofd van de gemeente. [22- 24]

Hij is de machthebbende in de gemeente (Matt. 28: 18- 20) Hij is de enige machthebbende in de gemeente. Wat doet de gemeente? De gemeente is onderdanig aan de Heere. Volledig en compleet. Christus roept en de gemeente volgt. Dat is het beeld van de gemeente. 

Als we kijken wat Christus is voor de gemeente dan is Hij de enige en waarachtige machthebber in de gemeente. Christus is door God aangesteld over de gemeente als hoofd en Christus bezit deze functie als enige. (Efeze 1: 20- 22)

Hij bezit de absolute macht.

En zo bezit de man in het gezin de absolute macht in het gezin. De man leid en stuurt, de vrouw is onderdanig aan de man.

De familie-eenheid is lang genoeg aangevallen en we zijn op zoek naar ware helden.

  • De familie-eenheid is belangrijk.
  • Het zuivere gezin is de hoeksteen van de maatschappij.
  • Satan heeft al genoeg gedaan om het huisgezin te vernietigen.
  • In de hof van Eden is het al begonnen.

Zuivere families met goddelijke vaders en moeders zijn zo nodig in onze maatschappij. We hebben helden nodig, het zuivere gezin, met een vader aan het hoofd, is de hoeksteen van de maatschappij.

Waarom hebben we zoveel ontspoorde mensen die zich niet in de hand weten te houden, waarom zoveel mensen die niet weten wat het is om te vergeven, om geduldig te zijn, waarom zoveel mensen die een kort lontje hebben?

Al deze dingen komen voor een groot gedeelte uit een gebroken maatschappij, enerzijds door de zonde maar anderzijds door gebroken families.
De vader heeft een hele cruciale functie in het gezin. Hij leert zijn kinderen waarden en principes, hij leert zijn kinderen om volwassen de maatschappij in te stappen. Waar zijn de ware vaders?
Vaders met absoluut gezag in families. Zoals Christus absolute machthebber is in de gemeente heeft God deze taak aan de man gegeven in het gezin.

We kijken naar Sara die Abraham heer noemde en hem gehoorzaamde. (1 Petrus 3: 5- 6)

We zien dat vrouwen daar dochters van Sara genoemd worden als zij hetzelfde doen en zich geen schrik laten aanjagen.

We zien in deze dingen een duidelijk principe voor de Bijbelse man.

De Bijbelse man die is iemand die absoluut gezag heeft in de familie.

In dezelfde passage (1 Petrus 3: 1- 6) zien we ook dat zelfs als de man niet gehoorzaam is aan het woord dat de vrouw nog steeds gehoorzaam moet zijn aan de man.

We lezen dan ook de reden voor dit, opdat de man door het goddelijke voorbeeld van de vrouw behouden word.

We lezen dan ook in deze passage dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan hun man “als aan de Here”. Dit laat zien dat de reden waarom de vrouw aan de man gehoorzaam moet zijn, omdat het een goddelijke instelling is. Ze doet het dus in de eerste plaats niet aan de man, maar aan de Here.

We zien hier een God gegeven patroon, God is hoofd van Christus, Christus is hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. (1 Kor. 11: 3)

Maar niet alleen het gezag, we gaan verder.

2. Christus is de behouder van het lichaam. (23)

Ja, dat is wat Christus doet.

  • En dat is heel wat.
  • Dus Christus is niet alleen hoofd, maar Hij houd het lichaam in stand.

Velen denken dat de vrouw in de Bijbel word ge-discrimineerd, maar ze word juist verhoogd. Verhoogd tot een plaats waar er voor haar word gezorgd op de beste manier. Op een manier dat zij in staat zal zijn haar hoogten te bereiken, zoals de gemeente haar hoogten bereikt met Christus.

De gemeente kan alleen maar haar ware hoogte en zuiverheid bereiken als de gemeente compleet onderdanig is aan Christus en zo is het ook met de vrouw, een vrouw kan alleen maar haar volle hoogte bereiken als zij onderdanig is aan de man.

Dit is de instelling van God. (1 Kor. 11: 1- 3)

Maar zoals we zien in onze tekst in Efeze 5 zien we ook dat Christus deze bruid verzorgt, Hij houd deze bruid in stand, Hij koestert en voedt haar. Hij maakt haar compleet en zo moet de man de vrouw compleet maken.

Christus doet alles zodat deze bruid voor God kan komen te staan zonder vlek of rimpel. (v. 27)

En dat is de andere kant van Christus. Hij is niet alleen absolute machthebber, maar Hij zorgt dat de gemeente gekoesterd en gevoed word.

En dat is dan gelijk het beeld van de Bijbelse man, de Bijbelse vader en man heeft van God de absolute macht gekregen, maar deze absolute macht is ook tegelijk een positie van zorg, koestering en verzorging, zodat de vrouw ge-eerd word als het zwakkere geslacht.

Het was Christus die de mooiste woorden heeft gesproken uit de hele menselijke geschiedenis toen Hij zei: Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen”.

Zoals de mens nooit zijn alles kan bereiken zonder Christus, kan een vrouw niet haar alles bereiken zonder een goddelijke man. Deze man houd zijn vrouw en zijn gezin in stand.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat hij alles doet voor het geestelijke, het emotionele, het psygische en het lichamelijke welzijn van zijn gezin. En dit betekent offerande.

Zoals Christus zich offerde, zoals Christus niet kwam om gediend te worden maar om te dienen zal de Bijbelse man ook dienstbaar zijn voor zijn vrouw en kinderen, hij zal zich opstellen als een offer voor het welzijn van zijn gezin.

En dat betekent werk, werk zodat het gezin goed functioneert, zodat het gezin alles heeft om in alle opzichten te groeien. 

De Bijbelse man is als Christus, hij is het hoofd, maar hij heeft ook de zorg van dit gezin. De zorg zodat dit gezin werkelijk kan zeggen dat het niets ontbreekt.

Welke hoogte kan de gemeente bereiken zonder Christus? Niets, geen enkele hoogte. Waar zorgt Christus voor? Dat de gemeente voor Zijn Vader gepresenteerd word zonder vlek or rimpel. En zo zorgt de Bijbelse man voor zijn vrouw en zijn gezin. Zodat ze alles hebben wat ze nodig hebben. Waar zijn deze mannen?

Als we kijken naar Johannes 15 dan zien we de woorden.

Joh 10:11  Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Joh 10:12  Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

Joh 10:13  En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

Joh 10:14  Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

Joh 10:15  Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

Christus zet zijn leven in voor Zijn schapen, de gemeente, Jezus gaf zich aan het kruishout voor Zijn schapen. Dat is de offerande die een man moet bezitten voor zijn gezin.

Een offerande die hem alles doet geven wat hij bezit voor het welzijn van zijn gezin.

Christus is gekomen om leven te geven en dat in overvloed.

Het woord “overvloed”.

4053 peris’sos

1) een aantal of maat of rang of behoefte te boven gaand

1a) bovendien, meer dan nodig

1a1) in rijke overvloed

1a2) iets meer, meer, meer dan alles

1b) alles overtreffend, buitengewoon

1b1) uitblinkend, superieur, beter.

Zoals Christus de gemeente behoud en overvloedig maakt, is de Bijbelse man degene die zijn vrouw behoud, koestert, voedt, bemind en overvloedig maakt.

En zo zou de vrouw dan moeten kunnen zeggen, met haar man als werkelijke herder, “mij ontbreekt niets”. (Psalm 23: 1)

Hier zien we dan beschreven de werkelijke goddelijke man.

De man die niet alleen de absolute macht heeft,  maar ook de man die zijn vrouw behoud, tot volheid, compleetheid en overvloed leid.

Zoals we zien met Christus zal dit betekenen dat dit een offerande aan de kant van de man vereist. We zien deze geest in Christus toen Hij zei: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”. (Matt. 20: 28)

De Bijbelse man heeft een opofferende houding naar zijn vrouw, een houding van dienstbaarheid zodat hij zijn vrouw kan leiden naar volheid, compleetheid en overvloed.

Als een man werkelijk deze houding heeft zal het voor de vrouw ook niet moeilijk zijn om hem onderdanig te zijn.

En zo heeft de man de vrouw nodig en de vrouw de man. Samen kunnen ze hoogten bereiken die anders nooit te bereiken zijn.

Hij onderhoud alle dingen naar de kracht van Zijn woord. (Hebr. 1: 1- 3)

Christus is degene die alles onderhoud, hij onderhoud Zijn gemeente, maar ook alles in deze wereld, want alles is aan Hem gegeven. (Matt. 28: 18- 20)

3. Hij heeft haar liefgehad. (25- 29)

Hoe word dit ge-uit? Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. En zo moet de man zich overgeven voor zijn vrouw. 

We lezen in vers 2 van dit hoofdstuk: “En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk”.

Christus heeft zich overgegeven als een offerande en een slachtoffer. Ja, waar denken we dan aan? Jesaja 53, Zijn komst uit de hemel, Zijn tranen in de hof, Zijn lijden, Zijn vernedering en Zijn kruisdood.

Hij gaf gaven aan de mensen. En zo geeft dan man gaven aan de vrouw. Hij bediend haar. Maar ook na het kruis is Christus aan de rechterhand van de Vader. Christus is van het begin van Zijn bediening tot het einde aan toe een offerande geweest en zo moet de man zich overgeven aan zijn vrouw.

Christus is de gemeente dienstbaar geweest, Hij is uit de hemel gekomen, zich verlaagd en vernederd door een mens te worden, Hij heeft onder Zijn maaksel gewoond, Hij heeft alles in het werk gesteld om de mensen dienstbaar te zijn en zo het eeuwig welzijn van mensen te bewerken.

Waar zijn deze mannen die dit doen voor hun vrouwen?
Mannen die werkelijk hun eigen belangen tweede willen stellen voor het belang van hun vrouw? Waar zijn de mannen die hun op willen stellen als een offerande en een slachtoffer?
Mannen moeten zich actief inzetten voor het welzijn van hun vrouw en het gezin.

Christus zorgt elke dag voor de gemeente, zelfs nu Hij aan de rechterzijde van God is gezeten is Hij een hogepriester. Christus is constant zijn gemeente aan het bedienen met liefde, met actieve liefde en dat is het beeld van de Bijbelse man.

Christus heeft er altijd voor gewerkt dat de gemeente alles bezat om te kunnen komen tot de volmaakte staat, Christus heeft vanaf het begin van Zijn bediening gesteld tot het welzijn van de gemeente. Waar zijn deze mannen?

A. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. (25- 26)

We lezen in dit gedeelte dat de mannen hun eigen vrouwen moeten liefhebben.

Hij geeft dan aan dat dit dezelfde liefde moet zijn zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven.

Het woord dat hier gebruikt word voor liefde is het Griekse woord Agape.

Dit woord houd in een werkende, actieve liefde, dus geen woorden maar daden!!!!
Waar zijn deze mannen die liefde laten zien aan hun vrouwen?

Het is liefde zoals God deze heeft laten zien aan deze wereld, een liefde die alleen maar geeft.

God gaf Zijn liefde aan deze wereld zodat de wereld uit zonde verlost kon worden en mensen konden worden die mochten groeien naar het beeld van God. (Efeze 4: 24)

Zo was de liefde van God een liefde die ons in staat stelde om te worden wat we nooit bij onszelf konden worden, geplaatst voor God zonder vlek of rimpel.

En zo moet de liefde van een man zijn voor zijn vrouw, offerande na offerande, om de vrouw tot haar volle hoogte te laten komen, een hoogte dat ze waarlijk kan zeggen, mij ontbreekt niets.

B. Hij heeft haar geheiligd. (25- 26)

Christus is degene die “gewerkt” heeft om deze gemeente te heiligen.

Christenen worden geheiligd door het werk van Christus.

Christenen worden geheiligd door het offerende werk van Christus aan het kruis. Zo moet de man gewillig zijn om zijn kruis op zich te nemen voor zijn vrouw om haar te voorzien, dat ze ook waarlijk compleet kan worden, zoals de gemeente compleet is geworden door het werk van Christus.

Het woord “geheiligd” betekent “apart gezet”. Dus Christenen die geheiligd zijn die zijn apart gezet. Christenen zijn een volk geworden dat verlost is en overgebracht in het koninkrijk van Christus (Koll. 1: 13)

Dit werk kon alleen maar gebeuren door het werk van Christus aan het kruis. Christenen zijn verlost door het bloed van Christus. Christenen zijn geheiligd door het offerende werk van Christus, en zo zijn mannen ook degene die voor hun vrouwen offerend moeten leven.

Het leven van hun vrouw en het welzijn van de vrouw moet de eerste plaats krijgen in het leven van de man. Daardoor word zij apart gezet voor grote dienst aan haar man, haar kinderen en aan alle mensen. De man is degene die haar daar de kracht en middelen voor geeft, en dat geldt voor het emotionele, het psygische, het geestelijke en het lichamelijke.

C. Hij heeft haar gereinigd. (25- 26)

Wie heeft het reinigende werk gedaan voor de gemeente? Ja, dat was Christus.

Hij is degene die “gewerkt” heeft om deze gemeente te reinigen van zonde en van hetgeen waar ze zichzelf niet van kon redden.

Zo is het ook met de man en zijn relatie tot zijn eigen vrouw, hij is degene die haar helpt om compleet te worden.

D. Een gemeente, zonder vlek of rimpel. (27)

Deze gemeente kan uiteindelijk zonder vlek or rimpel aan de Vader worden overgeven door het “werk” van Christus.

Zo kan een man zijn vrouw compleet en overvloedig maken.

Maar daar is werk voor nodig, werk van offerande, werk van dienstbaarheid aan de vrouw.

E. Mannen zijn schuldig hun eigen vrouw lief te hebben.

Zo lezen we dan dat mannen “schuldig” zijn hun vrouwen lief te hebben. En dit ten allen tijde.

Het is een “taak” die hen van God gegeven is.

Dit word verder aangegeven door twee punten, 1)ze moeten hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichaam, 2) niemand haat zijn eigen vlees, maar hij voedt het en onderhoudt het.

Zo word een man geacht zijn eigen vrouw lief te hebben op de manier dat ze hun eigen lichaam liefhebben en niemand haat zijn eigen lichaam, maar hij voedt het en onderhoudt het.

Dit is een liefde die ver gaat, dit is een liefde die elke dag klaarstaat voor het welzijn van de vrouw.

Waar zijn de mannen die dit doen? Waar zijn de mannen die hun vrouwen liefhebben als hun eigen vlees. Een ieder voedt zijn eigen lichaam, een ieder koestert zijn eigen lichaam en  mannen zijn verschuldigt hun eigen vrouwen lief te hebben, met als grote voorbeeld het offerende werk van Christus.

4. De vrouw is de zwakkere schakel.

Als we kijken naar het Woord van God dan zien we dat de vrouw een zwakkere schakel is.

Statenvertaling:

1Pe 3:7  Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

(NBG)

7  Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. 

Mannen hebben de taak naar hun vrouw toe om hen waarlijk te eren.

Te eren betekent dat de vrouw op een hogere plaats gezet moet worden.

Wat doen mensen met breekbare serviezen, deze worden achter glas gezet omdat het breekbaar, maar ook erg kostbaar is. En zo is een vrouw breekbaar en kostbaar.

Zoals de gemeente breekbaar en kostbaar is voor Christus en Hij voor haar zorgt, haar koestert, haar bemind, haar liefheeft met een offerende liefde, zo moet de man zijn vrouw koesteren, beminnen en liefhebben met offerande en dienstbaarheid.

Als de gemeente zonder Christus gelaten zou worden, wat zou de gemeente dan nog kunnen zijn, ze zou ten prooi vallen aan de geestelijke machten, maar Christus zorgt voor deze gemeente en zo zorgt de man voor de vrouw.

Als we dit principe overdenken zien we waarom de man deze taak is gegeven en waarom het zo belangrijk is voor de man om zijn eigen vrouw waarlijk lief te hebben. 

A. Woon bij haar met verstand.

Als we kijken naar deze tekst zien we in de eerste plaats dat er gesproken word aangaande de man dat hij met zijn vrouw “met verstand” moet leven.

Wat houd dit in?

Het woord verstand:

108 ‘gnoosis
1) kennis betekent in het algemeen intelligentie, begrip
1a) de algemene kennis van het christelijke geloof
1b) de diepere, volmaaktere en uitgebreidere kennis van dit geloof, zoals de meer gevorderden dat hebben
1c) vooral van dingen die voor gelovigen wel of niet geoorloofd zijn
1d) morele wijsheid, zoals gezien wordt in een correcte levenswijze 

Dit woord heeft in zich van kennis, van een diepere volmaakte kennis.

Zo is het belangrijk voor elke man om zijn vrouw diep te leren kennen, zodat hij haar werkelijke behoeften werkelijk leert kennen en daar volledige aandacht aan geeft.

De man bezit een kracht die de vrouw niet bezit zoals Christus een kracht bezit die de gemeente niet bezit, en hoe gebruikt Christus deze kracht? Hoe gebruikt Christus deze kracht voor de gemeente? Hij gebruikt deze kracht om de gemeente te dienen.

En zo moet een man zijn krachten gebruiken om zijn vrouw te dienen.

Zo zien we dat dit woord in relatie staat om de vrouw te eren. Iets dat ge-eerd word dat word op een grotere plaats gezet. 

Iets wat kostbaar is word ge-eerd en apart gezet en apart behandeld. Met zorg en toeweiding.

En zo is het met de man en de vrouw, de vrouw word met diepe dienstbaarheid verzorgd. Dat is wat een vrouw nodig heeft.

Zoals Christus de gemeente beschermd, omdat zij kwetsbaar is, zo moet de man de vrouw bedienen en beschermen omdat ze kwetsbaar is.

De vrouw heeft wat de man wil, schoonheid en zachtheid.

De man heeft waar de vrouw naar verlangd, kracht en lef, deze dingen wil de vrouw graag zien.

Want dat is wat de vrouw niet heeft en zo vult de man haar aan.

Opdat uw gebeden niet belemmerd worden. 

Als we kijken naar deze tekst zien we een hele belangrijke waarschuwing.

Als een man zijn vrouw niet als het zwakkere bediend, worden zijn gebeden verhinderd.

Dit moet een serieus woord zijn voor de man.

Als we de rol van de man naar zijn vrouw overdenken zien we dat er een hele grote verantwoordelijkheid op de schouders van de man.

Ja hij is de absolute leider van de vrouw en het gezin, maar hij bestuurt de vrouw en het gezin met offerande en dienstbaarheid.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven