Wreekt uzelf niet!

(Geschreven door Wes Kroezenga)

-І-

Schriftlezing:

Romeinen 12:9-21…De liefde zij ongeveinsd (1.). Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. (10) Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, (11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.(12) Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, (13) volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. (14) Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. (15) Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. (16) Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. (17) Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. (18)Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. (19) Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.(2.) (20)Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. (21) Laat u niet overwinnen door het kwade, mar overwin het kwade door het goede.”

Sleuteltekst: vers 19 Wreekt uzelf niet.

We lezen in onze tekst dat we dat niet mogen doen!

De liefde weerhoudt de gelovige van eigen rechter spelen. Hij mag geen aangedaan onrecht wreken.

God is de Rechter, zie:

Deuteronomium 32:35Mij komt de wraak toe en de vergelding en verder in vers 36Want de Here zal recht doen aan zijn volk.

Wanneer iemand ons kwaad doet, mogen wij geen wraakgevoelens in ons binnenste toelaten, maar hen vergeven zoals ook wijzelf vergeving hebben ontvangen, zie:

-ІІ-

Efeziers 4:32…”Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.”

“Als je iets tegen iemand hebt en je wilt hem dat zeggen, zeg dan niets, maar heb hem lief.”
Uit: Verzameling “Korte Wijsheden.” (W.K.)

Kolossenzen 3:13…”Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.”

“Wraakneming, kwaad met kwaad vergelden, maakt u aan de vijanden gelijk, maar vergeving tilt u boven de vijanden uit.”
Uit:Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K)

Laten we vergevingsgezind zijn!

Laten we niet onze eigen drift en boosheid bevredigen, want dat staat lijnrecht tegenover de koninklijke wet van de liefde, zie:

Jacobus 2:8...”Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel.”

“Een korreltje naastenliefde is meer waard, dan een zak vol goud.”
Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

Spreuken 20:22 zegt: Zeg niet:”Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de Here , Hij zal u helpen.”

1Thessalonicenzen 5:15…”Ziet toe, dan niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.” Dus geen wraakzucht!

We zullen geen plaats laten voor eigen toorn, laten we lezen:

-ІІІ-

Jacobus 1:19-22…”Weet dit wel, mijn geliefde broeders; ieder mens moet snel zijn  om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn: (20) want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voort.(21)Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en

neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.(22) En weest daders des woords en niet alleen hoorders; dan zoudt gij uzelf misleiden.”

We lezen in vers 21Legt dus af! En wat moeten we afleggen?m Antwoord: alle vuilheid en alle uitwas van boosheid!

En dan lezen we in: Kolossenzen 3:12: Doet dan aan! En wat moeten we aandoen?

Antwoord: innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, als door God uitverkoren heiligen en geliefden!

Mensen worden kwaad, dat gebeurt regelmatig, soms terecht. Maar laat die kwaadheid je niet vasthouden, ga er niet mee naar bed. Want dan gaat het verkeerd, Dan geef je de duivel een plek (voet) om op te staan.

In Efeziers 4:27 staat: …”Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet ondergaan: en geef de duivel geen voet.”

Dit is een waarschuwing tegen ongebreidelde ergernis. Denk liever na in de stilte van de nacht over wat er is misgegaan en spreek geen opstandige woorden, Mattheus 5:9 zegt:“Zalig zijn de vredestichters.”

De mens wordt vijand wanneer hij door de boze geesten gebruikt wordt en zich met hen identificeert. Zulk een mens moet geholpen worden en wij moeten trachten hen onder het geweld van de boze weg te halen.

Wij kunnen onze vijand vergeven, omdat zij niet weten door welke geest zij spreken en handelen. Zo bad de Here Jezus op het kruis van Golgotha: “Vader, vergeeft het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Lukas 23:34.

-VІ-

Romeinen 12:20 zegt: “Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.

We zullen streng moeten optreden tegen de zondemachten, die de vijanden van God zijn en van de mens. Daarom geven we de hongerende vijand te eten en te drinken. Zo helpen we ze eerst in de natuurlijke wereld, en doen dit ook in de onzienlijk wereld, namelijk door hem het brood des levens toe de delen en het water des levens te laten drinken. Zo komt de vijand in aanraking met Gods barmhartigheid.

Het ontstaan van de uitdrukking: Vurige kolen op iemands hoofd hopen, komt uit Spreuken 25:21,22

Vurige kolen op zijn hoofd: daardoor wordt het de mens onmogelijk gemaakt verder te gaan. De bedoeling is, dat iemand door het ontvangen liefdebetoon zo overweldigd wordt, dat hij zijn haat niet kan volhouden. Vergelijk Davids houding tegenover Saul in 1Samuel 24:17 en Sauls belijdenis in 1Samuel 26:21.

Tot slot: Laat ons veel liefhebben, er is ons zo veel vergeven en zoveel geschonken.

Markus 11:25,25…”En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve (26) Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.”

Efeziers 4;32…”Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.”

Wreekt uzelf dus niet! Verdraag en vergeef!

Hieraan zullen we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus,

zie: 1Petrus 2:21-23 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; (22) die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; (23) die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt…”

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven