Wees een Beréer!

(Geschreven door Wes Kroezenga)

Handelingen 17:10-11…"Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Beréa, die, naar de synagoge der Joden gingen;
(11) en dezen onderscheiden van die te Thessalonica, daar zij woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze zo waren.’

1Thessalonicenzen 5:19-21…"Dooft de Geest niet uit (20) veracht de profetieen niet (21) maar toets alles en behoudt het goede."


Valse leer werkt als zuurdesem. Kontact, omgang met het verkeerde (kwade) zal het goede aantasten,
(Math. 16:6,12; Gal. 5:9. Je wordt beïnvloed door hetgeen waar je mee omgaat (waar je mee omgaat, daarmee wordt je besmet)

Misleidt uzelf niet;slechte omgang bederft goede zeden." 1 Kor. 15:33

Een ware gelovige zegt: Alleen de Bijbel is de enige bron van ons geloof!

Hij spreekt uit de vier Sola’s:

1. Sola Scriptura – alleen de Schrift; Ef. 1:13.

2. Sola Gratia – alleen genade; Ef. 2:8.

3. Sola Fide – alleen geloof; Rom.1:17; 2Kor.5:7; Hebr. 10:38.

4. Sola Christo – alleen Jezus Christus; Joh. 14:6.

Alles wat we geloven moet op de Bijbel, Gods betrouwbaar woord, gebaseerd zijn, en aan de Bijbel getoetst worden (Hand. 17:11; 1Kor.5:21.)

Het gevaarlijke, misleidende is dat valse profeten, valse leraars zich presenteerden en presenteren als ware christenen (zie o.a. Matth. 24).

De apostel Paulus zegt in:

Hand. 20:29-30"Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde (de gemeente) niet zullen sparen; (30) en uit u eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken."

"Waakt dan…." Gaat hij verder in vers 31

Het evangelie dat niet overeenkomt met het Evangelie dat de apostel Paulus bracht is geen evangelie, zie: Galaten 1:6-9.

"Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt."

Het is heel erg gevaarlijk als men het Evangelie verdraait, of iets toevoegt of afneemt, zie Deut.4:2; 12:32; Spreuk. 30:6; Openb. 22:18,19.

De apostel spreekt over ‘schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus- en dan zegt hij verder: "geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken (2Kor. 11:13-15)

Waarschuwing!

Er zal een enorme sterke misleiding en verleiding over de wereld komen, waar de kracht zo groot zal zijn dat het bijna de uitverkorenen zal meeslepen, 
zie: Math. 24:24.

Valse Christussen, valse profeten, valse leraars (valse leringen) en hun optreden worden op een demonische manier ‘bevestigd’ door wonderen en tekenen.

Maar de Bijbel, Gods betrouwbaar zegt dat deze dingen moeten gebeuren zoals we kunnen lezen in Matth. 24:6.

Wat moeten we doen?

"Bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt.’ (1Tim. 6:20-21)

"Ik kom spoedig; Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan…."(Openb. 3:11-12)

Wees een Beréer!!

God zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven