Wees Alert!

(Door Wes Kroezenga)

Schriftwoord:

Mattheus 13:1-9...Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee (2) En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip ging en daar nederzat, en de schare stond op de oever. (3) En Hij sprak tot hen in vele dingen in gelijkenissen en zeide: "Zie een zaaier ging uit om te zaaien. (4) En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. (5) Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, (6) maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het.(7) Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en het verstikte het. (8) Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd--, deels zestig-, deels dertigvoudig.
(9) Wie oren heeft, die hore!"

Wij hebben van deze gelijkenis een directe verklaring van de Here Jezus Zelf! Laten we dat lezen:

Mattheus 13:18-23...Gij nu, hoort de gelijkenis van de Zaaier. (19) Bij een ieder die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: (20) dat is langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; (21) maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord,
komt hij terstond ten val.
(22) De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. (23) De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.

Wij zien dus uit deze verklaring van de Here Jezus, dat het zaad een beeld is van het woord van het Koninkrijk ,
en de akker - het hart, waarin in dat woord gezaaid wordt, en de weg, de stenen en de dorens zijn de beletselen die vruchtdragen in de weg staan!

13:3..."Zie een zaaier ging uit om te zaaien...." Wie is nou die zaaier?

Het wordt in de eerste gelijkenis niet gezegd, maar wel in de tweede, zie:

13:37..."Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen."

Dus het zaad is het Woord! Gods woord is het zaad der wedergeboorte.

1Petrus 1:22 en 23 zegt: "Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God."

Het is het zaad van het Evangelie, dat in harten van mensen wordt gezaaid. Hoewel met verschillende resultaat.

Jezus Christus is de Zaaier!

Lieve mensen, de Here Jezus is uniek! En weet u, u bent ook uniek! Er is namelijk geen mens gelijk.
Maar de Here Jezus is op een wel bijzondere manier uniek! Want de Here Jezus is namelijk de Zaaier, maar ook het Zaad!

De Heer is ook Profeet - PriesterKoning.  In Hebreen 1:1-3 lezen we over de drie ambten van de Here Jezus: God heeft... gesproken...in Zijn Zoon: Dat is het profetishe ambt: die na de reiniging der zonden: dat is het priesterlijk ambt: Zich gezet heeft aan de rechterhand van God: dat is het koninklijke ambt.

Maar Hij is ook het Lam (Johannes 1:29,30) Verder is de Heer ook Dienstknecht (Filippenzen 2:7).  De Here Jezus is ook Herder (Johannes 10:11), maar ook Schaap (Jesaja 53:7).

De Here Jezus is dus én de Zaaier en tegelijkertijd is Hij ook het Zaad (tarwekorrel, Johaanes 12:240.

Vraag: Wat doe we nu, met het Zaad?

Laten we hierover lezen in Mattheus 13.

vers 4...En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op;

vers 5...Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen;

vers 7...Een ander deel viel op de dorens;

vers 8...En het laatste gedeelte viel in de goede aarde en dat gaf vrucht.

Wat gebeurt er nou?

Laten we nogmaals lezen wat er in 13:19 staat:

"Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de  'boze' en rooft wat in zijn hart gezaaid is.."

De 'boze' komt, en rooft het woord!! Dat is erg, héél erg!! En je ziet het vandaag de dag om je heen! Wat je ziet en hoort
wat er vandaag dag in de kerken gepredikt wordt! Wat een theorien, ze hebben het gezonde woord niet meer! Ze voegen toe en ze nemen af (zie: Deuteronomium. 4:2; 12:32; Spreuken 30:6; 1Korinthiers 4:6; Openbarin 22:18,19. Ze verdraaien Gods betrouwbaar Woord!

In vers 5 staat: "Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde, maar toen de zon opkwam, verschroeide het omdat het geen wortel had, verdorde het."

De uitleg van deze tekst zien we in de verzen 20, 21:

"De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij géén wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val."

We lezen duidelijk in vers 5..."Waar het niet veel aarde had.....!"

Lieve mensen, heel belangrijk in ons leven is dat we geen mensen van ' gevoelens' zijn, maar dat we wortel schieten. Natuurlijk moeten we onze gevoelens niet onder het zand stoppen, maar het moet niet de boventoon voeren.

We moeten allereerst zorgen dat we een stevig fundament krijgen. Het is niet alleen belangrijk om naar boven te groeien, maar ook naar beneden!
(Lees ook mijn studies op deze website: "De rechtvaardige zal groeien als een palmboom," en "Als een boom.") 

We moeten groeien naar de diepte, want het stormt in deze duistere wereld! En dan is het zo belangrijk dat je een wortel hebt. Een stevig fundament!! (Efeziers 3:17a,18; Kolossenzen 2:7).

We moeten niet op onze gevoelens leven, maar gebaseerd zijn op Gods betrouwbaar woord! Anders worden we mensen van het ogenblik, een stormpje en weg zijn we!

Vers 7 zegt:  Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het."

Het betekent simpelweg: als het woord van God daar komt, waar de zonde nog is, dan gaan die dorens en distels groeien, en het Woord? Dat verstikt!

We gaan naar de tweede gelijkenis, en dat gaat over het 'onkruid' en de ''vijand.'

Mattheus 13:25..."Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn ''vijand'  en zaaide er 'onkruid' overheen, midden tussen het koren."

Veel mensen hebben in wezen geen flauw idee wie de duivel eigenlijk is. Zelfs in de gemeente zijn er die van de ''vijand' weinig afweten.

Nu moeten we de ''vijand' de duivel, niet teveel eer geven, maar het is toch belangrijk dat we wat van hem afweten!

De Griekse vertaling van de duivel is het woord diabolos. Het word diabolos komt van het werkwoord diabollo en dat betekent altijd: uit elkaar gooien, uit elkaar werpen.

We kennen in onze eigen taal het woordje disharmonie, daar zit het woordje dia. We lezen in Gods betrouwbaar woord over de verstrooiing, de Diaspora, van het volk van Israel, dat werd verdreven over de gehele wereld.

Ja, de Diabolos, de vijand, de duivel, is degene die alles uit elkaar gooit en alles uit elkaar drijft. En dat zie je vandaag om je heen, de duivel is bezig!

1Petrus 5:8 zegt: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenparij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.'

Maar hij gaat niet alleen rond als een 'brullende leeuw' maar ook als een 'engel des lichts' en dat kunnen we lezen in: 2Korinthiers 11:14.

Lieve mensen huwelijken gaan kapot, kinderen staan op tegen hun ouders, zie: 2Timotheus 3:1-8. De duivel, de diabolos, wil ook scheuringen, scheidingen, partijschappen, valse leer enz. enz. zie: Galaten 5:20,21.

De Here Jezus spreekt heel duidelijk in Mattheus 13, over de ''vijand' die komt!!

Vers 25 zegt: "Doch terwijl de mensen sliepen kwam de vijand en zaaide er onkruid overheen." 

Wat is het onkruid? Zijn dat dorens en distelen?

Wat is dat nu voor onkruid?

Het is bijzonder belangrijk om dit te weten!

Er staat in de grondtekst het moeilijk woordje zizany en de vertaling hiervan is: "een op tarwe gelijkend onkruid."

Bij het uitgroeien blijkt het echter giftige namaaksel te zijn. Het wordt ook 'dolle tarwe'' zwartkoren, bedwelmend raaigras, dolik genoemd. Deze dolik veroorzaakt (door een zwam) ijlen en onpasselijkheid bij degenen die het binnenkrijgen, en kan zelfs dodelijk zijn voor zowel mens en dier.

Het is een grassoort die zeer veel overeenkomst toont met het echte tarwe.

Maar het is namaaksel, imitatie, surrogaat, bedrog, bedriegelijke nabootsing in leer en prediking enz.

 Natuurlijk is er een ware Prediking!  Maar omdar er een ware prediking is, zijn er ook 'surrogaten.'

Er is een prediking waar niets van klopt. Zie aangaande de doop. Men denkt dat men behouden is zonder de doop, maar wat lezen we in:

Handelingen 2:38...Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, totvergevingvanuwzonden." (Zie ook mijn studie: "Het gevaar van het uitstellen van de bekering en doop."

Als er goede profeten en goede leraars zijn, zijn er ook valse profeten en leraars: zie: Jeremia 5:10; 29:8,9; Mattheus 24.

Er staat niet voor niets in Gods woord dat we de profetieén moeten toetsen (1Thessalonicenzen 5:19-22)

De Bijbel spreekt héél duidelijk, dat de vijand komt met een onkruid, met een op tarwe-gelijkend onkruid. Het lijkt op het echte, maar het is niet waar!

Het is namaak!

De duivel is een leugenaar (Johannes 8:44).

Mattheus 13:25..."Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid over heen."

Maar wat doet de vijand nu?

Antwoord: Hij doet dat midden tussen het koren!

Handelingen 20:29, 30 zegt: "Zelf weet ik (zegt de apostel Paulus), dat na mijn heengaan 'grimmige wolven' bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken."

Dnk aan de kring van de discipelen tijdens de voorbereiding van de paasmaaltijd in Mattheus 26:11. Niemand had het in de gaten dat midden onder hen een verrader zat.

MIDDEN TUSSEN HET KOREN!!

Is dat niet griezelig! Ze zijn vanuit ons uitgegaan!

"Onbetrouwbare elementen in het leger zijn gevaarlijker dan vijanden!"

Uit: Verzameling: "Korte Wijsheden" (W.K.)

In Mattheus 13:25 lezen we: "Terwijl ze sliepen."

We moeten geen mensen zijn met oogkleppen op! We moeten niet geestelijk slapen!!!

LET OP!! WEES ALERT!!

We zien het bedrog (valse leer) vandaag om ons heen! Alleen vele mensen zien het niet. Het bedrog is binnen de gemeenten gekomen!

Zie wat de Here Jezus in Mattheus 24 zegt over de laatste dingen."

vers 4..."Ziet toe, dat niemand u verleide."

vers 11..."Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen u verleiden.'"

vers 24..."Want er zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogerlijk

Op de allereerste plaats moet de gemeente van Christus weten, dat de verleiding, misleiding van de vijand op de eerste plaats een geestelijke verleiding is!!

Zie wat de apostel Paulus schrijft in:

2 Korinthiers 11:3,4..."Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie, die gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.'

Laten we niet zo lichtgelovig en argeloos zijn als hier over de Korinthiers wordt gesproeken, tegenoever dwaalleraars.

Wist u, dat gebrek aan onderscheiding, verwarring veroorzaakt?

We horen de laatste tijd zoveel over 'nieuwe dingen' die op het christelijk erf zijn binnengetreden.

In 2 Timotheus 4:3,4 lezen we: "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."

In de Staten-Vertaling staat: "...maar kittelachtig zijnde van gehoor..."

Het oor jeukt. Men heeft voortdurend behoefte iets godsdienstig te horen om deze jeuk te bevredigen.

De apostel Paulus spreekt hier over de toekomst, maar wat hij noemt aan gegevens is voor Timotheus al actueel. Nu reeds willen velen niet meer luisteren naar de gezonde leer!

En dat is vandaag de dag niet anders!!

De gezonde leer (vergelijk: 2 Timotheus 1:13) is het Evangelie, zoals dit gepredikt werd door Paulus en en de apostelen.

Het Evangelie waarin Jezus Christus centraal staat!! En waardoor mensen worden gered!

Deze zogenaamde 'nieuwe dingen' hebben veel mensen in onzekerheid, verwarring gebracht. En dat is precies wat de duivel wil!! 

Wat we moeten doen staat zo duidelijk in Gods betrouwbaar woord:

Filippenzen 1:10..."Omteonderscheiden waar het op aankomt, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus."

De Staten-Vertaling zegt: "Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus."

Zie ook mijn studie: Wees een Bereer. En lees ook: Psalm 15:1-5; 24:3-5.

Ongeoorloofde vermengingen en dwaalleringen in huis en gemeente toelaten is dus bijzonder gevaarlijk!

Lees ook geen verkeerde boeken, luister ook niet niet naar verkeerde muziek, vernietig ze, voordat anderen ermee besmet worden!!

Veilg zijn we alleen, als we alleen doen wat de Schrift zegt en onze geest verlicht en getraind wordt door de Here Jezus Christus.

"Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs.

Vestig uw aandacht op Hem, de Here Jezus alleen, want Hij is de Weg en de Waarheid en het leven.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven