Waar een wil is, is een Weg!

(Geschreven door Wes Kroezenga)

Schriftlezing:

Filippenzen 2:12-13..."Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt..."

Sleutektekst:

"Want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt."

Als men een bijbelboek gaat bestuderen is het uiterst belangrijk om te ontdekken wat het hoofdonderwerp er van is.

De hoofdgedachte van deze brief is de pracktische christelijke levenswandel,

m.a.w. toewijding aan Christus!

We lezen in onze tekst (vs 12) dat de apostel Paulus terug kijkt op de fijne tijd die hij had met de gelovigen in Filippi en hoe ze "altijd gehoorzaam geweest waren. Dat was, let wel, toen hij bij hen aanwezig was "in mijn aanwezigheid."

Maar nu is de apostel in de gevangenis en hoe zullen zij zich nu gedragen nu hij niet aanwezig is?

Het antwoord is: "des te meer bij mijn afwezigheid."

"Want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt."

God zij dank, we hoeven niet in eigen kracht te strijden! Onze tekst zegt: "Het is God die in u werkt."

Wat is het goed dat er staat: "Zowel het willen als het werken"

Maar vaak proberen we het zelf in eigen kracht te doen.

Maar als een gelovige zich openstelt, zal God hem inspireren en kracht geven voor het uitvoeren van Zijn plan.

Gods woord leert niet, dat de mens niet zou kunnen tegenwerken. God heeft de mens een "vrije wil" gegeven, zie: Ezechiel 3:17-21.


Wat is nu eigenlijk de wil?

In de van Dale woordenboek staat:. Het menselijk vermogen bewust te streven naar of over te gaan tot het verrichten van een handeling.

De wil is een zeer belangrijk onderdeel van onze persoonlijkheid, het bepaalt in wezen hoe we leven.

De keuze of beslissing die we met onze wil nemen is afhankelijk van allerlei zaken, invloeden.

Als we kijken wat voor een beslissing David nam toen hij op het dak van het paleis wandelde en een vrouw zich die aan het baden was, zie:2 Samuel 11.

Jozef nam een heel andere beslissing aangaande de vrouw van Potifar, zoals we kunnen lezen in Genesis 39:1-20 (vs 7,8).

Vele zaken kunnen ons beinvloeden, zoals de televisie, internet, drank, nicotine, sport, auto enz. enz.

En als we niet uitkijken wordt dat tot een afgod. Een afgod die we zelf maken, zie:

Jesaja 44:15-20.


In Spreuken 4:23 lezen we: "Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens."

"Behoed uw hart,"

Wat bedoelt de Bijbel, Gods betrouwbaar woord, nu met het hart?

Het hart is het centrum voor heel het leven, de zetel van levenskracht, het centrum voor het leven van de geest, zetel van innerlijke bewegingen, centrum van het gedachten - en de wil.

Of de verhouding van de mens tot God de juiste, de rechte is, wordt bepaald door het hart.


Waar bevindt zich het hart?

Antwoord: In onze geest, ons denken, zowel in het bewuste als onbewuste.

Als we lezen wat David zegt:

"...ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet (Uw woord) is in mijn binnenste."

Omdat het woord van God (de wet van God) in zijn hart, in zijn denken was, vond hij het fijn de wil van God te doen

Het is dus bijzonder belangrijk dat we ons denken positief beinvloeden "

"De puriteinen beinvloeden de wereld, maar werden niet door de wereld beinvloed."
Uit: Verzameling "Korte Wijsheden" (W.K.)


We moeten goed beseffen dat het denken, hoe we denken, heel erg belangrijk is, want de wil wordt er door beinvloed.

Nu de vraag: 'Hoe ziet het menselijk hart er eigenlijk nu uit?'

Ik kan u zeggen, God heeft het menselijk 'hart' niet lief!

We lezen in:

Jeremia 17:9...Arglistig is het boven alles, ja, verderfelijk is het.

Ons hart is bedrieglijk, ons hart is geneigd om te zondigen.

We kunnen toegeven aan een bepaalde verleiding of wij kunnen de Heer vragen om ons te helpen de verleiding te weerstaan.

God wil ons een nieuw hart geven!

Ezechiel 36:26,27..."...een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste, het hart van steen (het oude hart) zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees (het nieuwe hart) geven.(27) Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt."

Een nieuw hart krijgen? Wat betekent dat?

Dat betekent dat de Heilige Geest in ons komt wonen, die ons een nieuwe manier van denken en gevoelens geeft. Prijs God daarvoor!

Gods Geest die ons verlost van onze blindheid en Zijn woord voor ons opent, zie:

Psalm 119:130..."Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht." (zie ook: Psalm 19:8,9)

Maar alhoewel God ons een nieuw wil geven, neent Hij het oude hart, natuur, niet

weg. En dit veroorzaakt een strijd. En over deze strijd kunnen we lezen in:

Galaten 5:16,17...`Dit bedoel ik wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkaar - zodat

gij niet doet wat gij maar wenst. Voorbeeld: Jesaja 30:1.

Iemand zei eens over de strijd tussen vlees en geest:

"Het is net een zwarte en een witte hond, die in ons leven voortdurend aan het vechten zijn, maar ik heb wel gemerkt dat de hond, die het meest te eten krijgt, wint."

Het denken van de zondige mens leidt tot de dood:

Romeinen 6:23,24..."Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood..."

Maar het denken, dat beheerst wordt door de Heilige Geest geeft het eeuwige leven, zie vers 24..."maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here."

Weet u, God wil al het willen en werken in ons bewerken, maar wij moeten zelf beginnen en dan zal God je geest, je verstand beinvloeden, je gevoelens bewerken, je gedachten veranderen, zodat Zijn wil de sterkste wordt!!

De Bijbel, Gods betrouwbaar woord, spreekt over vele beloften, maar daar is een voorwaarde aan verbonden, lees o.a.: Job 22:21; Psalm 37:4; 50:15; Jeremia 33:3; Mattheus 6:33; Jacobus 4:8.

Als wij de Heer vragen - bidden - ons te helpen, met onze problemen, dan zal Hij dat zeker doen. Want God beloofd heeft, doet Hij. Want Hij is geen mens dat Hij liegen zou! (Numeri 23:19; Titus 1:2.

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven