Vrede

(Geschreven door Wes Kroezenga)

- 1 -

Jaagt naar de vrede met allen en naar de heiligheid zonder welke niemande de Here zal zien."

Jaagt naar de vrede met allen:

Schriftlezing:

Hebreeen 12:14 ..."Jaagt naar vrede met allen en naar de heiligheid, zonder welke niemand de Here zal zien.

"Jaagt naar de vrede" is een steeds in het Nieuwe-Testament terugkerende opdracht, zie

Psalm 34:15..."wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na." Romeinen 12:18..."Houdt zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen." Romeinen 14:19..."Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderling opbouwing bevordert."
2Timotheus 2:22..."Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart."
1Petrus 3:11..."Hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage dat na."

Wat is nu vrede? Van Dale Groot woordenboek zegt:
         a. toestand van rust|
         b. afwezigheid van stoornis
         c. afwezigheid van twist
         d. Het ongestoord samenleven
         e toestand dat er geen vijandelijkheid heerst.

Verder is vrede vreugde - welgevallen - welzijn- harmonie.

Het Evangelie, de blijde boodschap, heet vanwege onze Here Jezus Christus: Evangelie van vrede zoals we kunnen lezen in:

Efeziers 2:17..."En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart en (18) vrede aan hen, die dichtbij waren."

- 2 -

De Here Jezus heeft profetisch gesproken van vrede, zie: Johannes 14:27..."Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u."

In tegenstelling tot wereldse 'vrede' - die meestal wordt omschreven als de afwezigheid van conflicten - is de vrede die de Here Jezus Christus geeft een zekerheid onder alle omstandigheden: als we dit soort vrede hebben, hoeven we geen angst te hebben voor het heden of de toekomst.

Filippenzen 4:6,7 zegt: "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus."

"Menselijke vrede is altijd tijdelijk, Gods vrede is eeuwig"

Uit: Verzameling "Korte wijsheden" (W.K)

 

Gods vrede is dus geheel anders dan de vrede van de wereld. Vrede komt niet voort uit positief denken, afwezigheid van conflicten (oorlog) of een fijn gevoel. Echte vrede komt voort uit het besef dat God alles in handen heeft!

 

"Vrede is niet afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van God"

Uit: Verzameling "Korte Wijsheden"" (W.K)


- 3 -

God-(de)-lozen kennen geen vrede maar zegt de apostel Paulus: "wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus." (Romeinen 5:1).

Wij hebben nu vrede met God. Dat is niet hetzelfde als gevoelens van zekerheid en vertrouwen. Vrede met God betekent dat wij met Hem verzoend zijn. Er is geen vijandschap meer tussen ons en geen zonde meer die onze verhouding in de weg staat.

Vrede met God is alleen mogelijk doordat Jezus de prijs voor onze zonden betaalde met Zijn dood aan het kruis van Golgotha. En naar de heiliging-zonder welk niemand de Here zal zien!

In heel de Bijbel komen we de oproep om heilig te leven tegen.

In Exodus 19:5,6 lezen we: "Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. (6) En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk."

En zo wordt deze lijn doorgetrokken naar de christelijke gemeente, zoals we dat kunnen lezen in:

1Petrus 2:9..."Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, (10) eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.'

Wat is nu heiliging:

Laten we lezen:

1Korinthiers 1:30..."Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, (31) opdat hetzij, gelijk geschreven staat: Wie roeme, roeme in de Here."

Wij bezitten al deze vier dingen in Christus Jezus. Hoe krijgen we ze allemaal? Juist! Door het geloof! Wij hebben geen wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing in onszelf. Maar God heeft ons al deze dingen in Christus ons geschonken.

- 4 -

De volheid van Christus is van ons, en Christus is de volheid van God. (Johannes 1:16)

Heiliging betekent: afzondering. Dingen niet meer doen, waarvan je weet, dat het tegen de wil van God is

1Thess. 4:3..."Want dit wil God, uw heiliging."

Als het goed is, verlangt een ieder die Christus heeft aangenomen, naar heiligheid.

De gelovige moet eraan werken. Zodra iemand tot geloof komt wordt hij apart gezet, in de zin van afgezonderd van en toebehorend tot.

Iets is heilig wanneer het is afgezonderd van het gewone gebruik tot de dienst van God! Dus niet 'twee heren' dienen of 'water bij de wijn doen' (Matth. 6:24).

Wij zijn "huisgenoten Gods" geworden, en Hij wil in ons midden wonen, zoals we zo duidelijk kunnen lezen in:

Hosea 11:9.."Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden."

1Petrus 1:13-17..."Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. (14) Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetengheid, (15) maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij heilig in al uw wandel; (16) er staat immers geschreven: (17) weest heilig, want Ik ben heilig."

Weest heilig, want Ik ben heilig. Dit zijn heel belangrijke woorden!

Alleen de reinen van hart zullen God zien (zie: Matth. 5:8)

De uitdrukking "Omgordt de lendenen van uw verstand en weest nuchter" betekent:

Weest klaar voor aktie. Wij moeten dus gereed zijn voor geestelijke aktiviteit,wij moeten er aan werken, wij moeten geestelijk alert zijn en nuchterheid is daarvoor vereist.

 

- 5 -

"Wat een christen doet met wat hij heeft, laat zien wie hij is."

Uit: Verzameling "Korte Wijsheden"(W.K)

 

Het bloed van Christus is de bron van levensheiliging!

Heiligen
en reinigen worden telkens in nauw verband met elkaar gebracht, het spreekt vooal van wijding en toewijding, waarin het kwade door het goede wordt overwonnen, zie: Rom. 12:21.

Heiliging betekent: Deel krijgen aan de heilige eigenschappen van de Here Jezus, o.a.
         - Zijn geduld
         - Zijn liefde
         - Zijn reinheid
         - Zijn trouw
         - Zijn godsvrucht, enz. enz. Enz.

Deze "eigenschappen" worden zichtbaar in en door iedere wedergeboren geheiligde ziel!

En de Here God heeft het voor de gelovige mogelijk gemaakt in Christus Jezus een heilig - afgezonderd - en toebehorend leven te leiden.

Maar Hij geeft ons de verantwoording om heilig te wandelen!
Dit laatste moeten we zelf doen!

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven