Uw woord is een lamp voor mijn voeten een licht op mijn pad

Psalm 119:105

(Geschreven door Wes Kroezenga)

2 Timotheus 3:1-5a...”Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: (2) want de mensen zullen zelf-zuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam (3) ondankbaar, onheilig, lief-deloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, (4) af-kerig van het goede, verradelijk, roekeloos, opgeblazen (5a) met meer liefde voor genot dan voor God......”

We leven in een verkilde samenleving . De onverschilligheid neemt toe. Het geloof brokkelt af, het is net of mensen gees-telijk verlamd zijn.

De joodse filosoof Martin Buber (1878-1965) heeft de term: Godsverduistering geintroduceerd.

Zoals de maan een zonsverduistering kan veroorzaken tussen de zon en aarde te gaan staan, zo heeft de mens het openba- ringslicht, het licht van God, verduisterd door zijn eigen ego, zijn verlangen om als God te zijn.

De diepste nood van deze tijd is dat de mensen God zijn verloren De mens heeft meer liefde voor genot dan voor God.


Elk genot vraagt om een nieuw genot”

Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K)


Niets is genoeg voor wie genoeg te weing vindt.”

(Epicurus Griekse filosoof) Verzameling “Korte wijsheden”(W.K)


Godsverduistering leidt tot mensverduistering.

De uitzicht op de liefde van God verdwijnt, de mens wordt te-ruggeworpen op zichzelf. De liefde van God ebt weg uit de sa-menleving. Overal kom je grote leegte tegen. De wereld wordt beheerst door eigentijdse afgoden van, sex. geld en macht.

Lieve mensen we hebben het Licht van God nodig!!

Psalm 119:105...”Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
Het woord van God is Gods hand waarmee Hij ons de weg wijst door dit leven.

De psalmdichter zegt in Psalm 119: 54: “de inzettingen van de Here God klinken als muziek in mijn oren.”

Ja, als je de waarde van Gods woord leert ontdekken, dan zie je dat het in het woord gaat over behoudenis van je ziel. Liefde en eeuwig leven. Deze Psalm 119 is een liefdeslied vol overgave. Het ABC van het leven met God

En zo was het ook bij de eerste christenen! Ze hadden geen Bijbel. Maar zij kenden het Woord van Christus wel. Ze gaven het aan elkaar door. Ze leerden elkaar. Ze wezen elkaar met het Woord terecht. En ze brachten het onder woorden in psalmen, lof gezangen en geestelijke liederen, zie: Kolossenzen 3:15:16.

Ze hadden geen Bijbel, toch waren zij niet onmondig.

Paulus schrijft in Efeziers 3:14-19...”Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader, (15) naar wie alle geslacht in de heme-len en op de aarde genoemd wordt, (16) opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, (17) opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.”

Het Woord van God was geschreven in hun harten. Mattheus 6:21 zegt: “Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

David zegt in Psalm 119:11...”Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige.”

Het Licht van God hebben we nodig om in deze donkere en gevaarlijke wereld waarin wij leven, een veilige weg te vinden. Zonder dit licht kunnen wij de weg niet vinden.

De Here Jezus vertelde het verhaal van vijf dwaze maagden die ‘nachts met hun lampen de bruidegom tegemoet gingen,” maar zonder extra olie (Mattheus 25:1-13). In de lampen zelf was er olie, maar reserve hadden ze niet. Op het beslissend moment begonnen hun lampen te doven.

Dit zijn mensen die een beetje kennis van Gods woord heb- ben, maar niet genoeg om het doel te bereiken.

Kollossenzen 3:16 zegt: “Het woord van God moet rijkelijk in u wonen.” 

De apostel Petrus heeft geschreven: “En wij achten het profe-tisch woord daarom des te vaster, en gij doet wel, er acht op te slaan als een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2Petrus 1:19).

De morgenster moet in onze harten opgaan. Gods woord kan ons alleen van binnenin verlichten. Het is niet genoeg een bijbel in onze boekenkast of boekenplank, of waar dan ook te hebben. Gods woord moet in ons hart wonen.

Om Gods woord in ons hart te hebben, moeten we naar de prediking van het woord horen en luisteren, aan bijbelstudie deelnemen, en de Bijbel lezen.

De blauwdruk van het Goddelijke evenbeeld staat in ons hart geschreven. Het hart is het centrum van ons bestaan, geloof en geweten en de plaats waar onze geest zich verbindt met Gods Geest. Het is de bedoeling van de Here God dat we ge-loven en leven vanuit ons hart,

Wij moeten weten wat er in de Schrift staat, maar dat is niet genoeg. We moeten Gods woord ook gaan verstaan.

De apostel Paulus heeft gebeden: “Daarom houd ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot de heiligen, (16) niet op te danken (17) u te gedenken bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve  de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen (18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen.” (Efeziers 1:15-18.

Dit geestelijk inzicht moet rijkelijk in ons wonen (Kolossenzen 1:17,18.

We moeten, reserveolie meenemen. Gods woord moet rij-kelijk in ons wonen. En onze daden moeten daarmee in over-eenstemming zijn, zie: Jakobus 1:22-25.

We moeten in het licht wandelen, zoals we kunnen lezen in: 1Johannes 1:6,7.

Wat wij doen en zeggen moet dus met Gods woord overeen-komen. Anders zijn wij als mensen die wandelen waar het licht niet schijnt.

In Ezechiel 12:2 staat: “Mensenkind, gij woont temidden van een weerspannig geslacht; van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien; die oren hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een weerspannig geslacht.

De ogen van de weerspannigen zijn voor het licht van Gods woord verblind. Zij willen zich niet aan het gezag van God onderwerpen.

Om door Gods genade uit deze duistere, zondige wereld behouden te worden, moet u “ van harte gehoorzaam worden aan die vorm (patroon) van onderricht, die u overgeleverd is.’ vergelijk: Romeinen 6:17.

Het licht volgt ons niet, wij moeten het licht volgen.”

Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K) 

Gods woord is een lamp voor onze voeten en een licht op onze pad. Om in het licht te wandelen, moeten wij de Schrift kennen, het woord verstaan, en de wil van God doen.

De Here zegene u.

Morgenster, “de Blinkende Morgenster, in Openbaring 22:15 wordt de Here Jezus zo genoemd.

Want Hij is het die alle sterren in licht te boven gaat, want Hij is het Licht der wereld; en door Zijn kennis alles tot zaligheid verlicht, zie:

1Johannes 8:12,13...Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het lichts des levens hebben.”

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven