"Ik wil Hem kennen, omdat ik door Hem gegrepen ben"

(Geschreven door Wes Kroezenga)

-І-

Schriftwoord:

Filippenzen 3:7-12"Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. (8) Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, (9) en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar uit de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. (10) Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, (11) zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. (12) Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben."

Bent u door Jezus Christus gegrepen?

Weet u, er is een tijd in mijn leven geweest dat ik ‘in de greep’ was van alcohol en nicotine, en bijna al het geld wat ik toen verdiende was voor drank en nicotine. Ik had er heel veel voor over.

En zo is het ook met de Here Jezus, Wie werkelijk door Jezus Christus gegrepen is, stelt alles in het werk om voor Hem te leven!

"Christus grijpt de zondaar, en de zondaar, gegrepen door Christus, grijpt Hem en zo worden zij een." Uit: Verzameling "Korte Wijsheden" (W.K.)


Maar om voor Hem te leven, moeten we Hem leren kennen!

De apostel Paulus zegt: "Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dit alles te boven gaat." 
En verder in vers 10 van Filippenzen 3…"Om Hem te kennen!"

Zolang we de Here Jezus nog niet werkelijk kennen, zien we alles nog op een puur menselijke wijze. En de Bijbel, Gods betrouwbaar woord, is vrij duidelijk over het ‘inzicht’ van de mens zonder God, zie:

Psalm 49:21…"De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan."
-ІІ-

Het verstand onderscheidt de mens wel van de dieren; maar als hij  Hoogste Wijsheid niet wil volgen en gehoorzamen, en zijn heil zoekt in dit aards leven, heeft het net zo weinig eer als de beesten.

Spreuken 3:5 zegt: "Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet."

Verstandelijke kennis, alleen uit het boekje, is niet genoeg!

We hebben goddelijke kennis nodig, kennis die verkregen wordt door persoonlijk geloof.

"Vele mensen hebben Christus wel in hun hoofd, maar niet in hun hart."


Zonder kennis van God kan er geen godsvrucht zijn. De apostel Paulus vermaant Timotheus om zich te oefenen in de godsvrucht

1Timotheus 4:7,8..."Oefen u in de godsvrucht. (8) Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst."

Oefening van het lichaam; 1Korinthiers 9:24-27. De apostel Paulus verwerpt de sport niet, maar gaat juist van haar hoge waardering in de Griekse wereld uit, om aan te tonen dat de oefening tot godzaligheid nog meer betekent.

Godsvrucht is oefenen in de praktische levensheiliging (Hebreeen 12:14).

Laten we lezen:

Efeziers 1:15-17…"Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot de heiligen,(16)  niet op te danken, (17) u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen."

Hoe meer we van die wijsheid en dat inzicht ontvangen, des te beter kunnen we als christenen leven (Spreuken 3:5-15).

En die wijsheid en dat inzicht kan alleen maar functioneren door kennen van de levende God!

Wie God niet kent, d.w.z. wie geen levende, persoonlijke relatie met de Heer heeft, kan onmogelijk die wijsheid en dat inzicht bezitten.

-ІІІ-

Die wijsheid en dat inzicht kunnen we ook weergeven als, en dat kunnen we lezen in: Efeziers 1:18…"Verlichte ogen van het hart."

Het hart is in de Bijbel de aanduiding van het centrum van ons bestaan.

Weet u, mensen kunnen op twee manieren kijken, n.l. Met de ogen van hun verstand en met de ogen van hun hart. Wie alleen met het verstand kijkt, kan zijn hart er koud bij laten en zijn geestelijk leven blijft onveranderd. Maar wanneer we leren met de ogen van ons hart te kijken, wordt heel ons leven er door geraakt.

"Sommige mensen hebben de hemel op hun tong, maar de wereld in hun hart."

Uit: Verzameling "Korte Wijsheden" (W.K.)


"Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht." (Psalm 119:130)


Er moet natuurlijk een open hart zijn, dan zal de Heer ons rijkelijk zegenen. Maar tot sommigen vinden de gezegende woorden des Heren geen ingang, omdat het gesloten blijft, gesloten door ‘eigenwijsheid’ (zie: studie: Wees niet eigenwijs), vooroordeel, onverschilligheid enz. Enz.

Wanneer de ogen van je hart verlicht zijn door God, krijg je een helder inzicht in de heerlijkheden van de Heer!

In de Bijbel is kennen een zaak van het hart, en je kunt alleen maar leren kennen in een levende relatie met de Heer.

Dus geen religie, maar relatie!

"Religies zijn het zoeken van de mens naar God, vandaar dat er verschillende vormen van religies (zijn) bestaan. Het Evangelie is het zoeken van God naar de mens, vandaar dat er maar een Evangelie is." Uit: Verzameling "Korte Wijsheden" (W.K.)

"Ik wil Hem kennen, omdat ik door Hem gegrepen ben"

Bent u door Hem gegrepen?

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven