"Ik ben niet weerspannig geweest ,ik ben niet teruggedeinsd "

(Geschreven door Wes Kroezenga)

- І -

Schriftlezing:

Jesaja 50:4,5"De Here Here heeft mij als leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. (5) De Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd"

Filippenzen 3:7-14"Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ schade geacht. (8) Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven, en houd het voor vuilnis (in de Staten-Vertaling staat: drek) , opdat ik Christus moge winnen, (9) en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. (10) Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood (11) gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.(12) Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus gegrepen ben. (13) Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding doe ik; vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus."

Ïk ben niet weerspannig geweestt en ik ben niet teruggedeinsd!"

Dit is de grootste wens van de Heer, dat we niet weerspannig zijn en terugdeinzen!


-ІІ-

Vele christenen zijn lauw (verg. Openb:3:16) en gaan achteruit, in plaats van vooruit, en zo wordt de Geest bedroefd, terwijl Gods betrouwbaar woord zo duidelijk zegt in:

Efeziers 4:30…"En bedroeft de Heilige Geest niet."

Opdat we de Heilige Geest kunnen bedroeven kunnen we Hem dus weerstaan, tegenwerken, dus weerspannig zijn, maar dat is een uitermate gevaarlijke zaak.

Jesaja 63:10"Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand, Hij Zelf streed tegen hen…!!"

De Heer bestrafte het weerspannige volk (Psalm 78:31, 33, 59)

Het is een zeer gevaarlijke zaak, als God tegen je is, zie: Hebreen 10:31

Het gaat hierover de geschiedenis van Israel, De Heilige Geest was de begeleider van het volk van Israel op reis door de woestijn. Maar wat deden ze? Zij waren wederspannig, ongehoorzaam. Ze hielden met de liefde van God geen rekening, ze gingen er dwars tegenin. Ze hebben a.h.w. de Heilige Geest uit hun midden weggejaagd. En zo werd Hij tot een vijand .
(zie: Deuteronomium 1:25b-39; Jesaja 63:10)

De Bijbel, Gods betrouwbaar woord spreekt niet alleen van terugdeinzen, weerspannigheid of ongehoorzaamheid zoals we gelezen hebben, maar ook van afvalligheid

Psalm 78:56,57…"Maar zij verzochten God en waren wederspannig tegen Hem, de Allerhoogste; en hielden zijn getuigenissen niet; (57) zij werden afvallig en trouweloos…….."
Verder spreekt de Bijbel ook over achteromzien. In Lukas lezen we het volgende: "Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods"

We moeten niet achteromzien!

"Gisteren is voorbij, morgen komt nog, vandaag zorgt God"

"Als de duivel je aan je verleden wil laten herinneren (en dat doet hij maar al te graag) herinner hem dan aan zijn toekomst!"

-ІІІ-

"Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan,zie, het nieuwe is gekomen."

Het achteromzien is een ernstige zaak. Hier in Jesaja 1:4,5 spreekt de profeet in heilige toorn tot het verdorven volk:

"Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het, gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Here verlaten, de Heilige Israels versmaad, zich achterwaarts gewend. (5) Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? (verg. Genesis 6:12; Psalm 78:8).

Vele gelovigen wijken af van het zuivere Woord van God, laten zich niet meer door Gods betrouwbaar woord leiden.

Hosea 4:6 zegt: "Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis…"

Dit is de oorzaak van alle ellende en chaos: het gebrek aan Godskennis. Zonder kennis van God kan er noch ware godsvrucht, noch ware naastenliefde bestaan.

Velen kerken/gemeenten wijken af van Gods woord, ze voegen bij of nemen af 
(zie: Deuteronomium 4:2; 12:32; Spreuken 30: 6: Openbaring 22:18,19)

Openbaring 3:12 zegt: "Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam Gods en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam."

De overwinnaars, degenen die niet weerspannig, niet terugdeinzen, niet achteromzien, niet nalatig, ongehoorzaam en trouweloos en afwijken van Gods betrouwbaar Woord, zullen een zuil, een pilaar mogen zijn in de tempel van God. Een erezuil, een dragende kracht en zij zullen noit meer daaruit gaan! Denk aan Psalm 23 – de belofte, dat we in het huis des Heren zullen mogen verblijven tot in lengte van dagen.

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven