Het verstaan van de waarheid

(Geschreven door Wes Kroezenga)


Johannes 14:6
...“Ik ben de weg en de waarheid en het leven”

'Ik ben:” anderen kunnen het evangelie prediken. De Here Jezus Christus is het, de Weg: namelijk om tot God te komen omdat Hij de Waarheid en het Leven is 

Schriftwoord:

Efeziers 1:15-23...”Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw (14) liefde tot de heiligen, niet op te danken,(17) u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest vanwijsheid en openbaring waarom? Om Hem recht te kennen; verlichte ogen uws harten(18) zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, (19) en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, (20) die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, (21)  boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. (22) En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, (23) gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.”

Op het moment dat u gelovig werd, dat u tot geloof kwam in de Here Jezus Christus, hebt u de Heilige Geest ontvangen. Maar u bent nog niet klaar en dat betekent, zoals we gelezen hebben in Efeziers 1:27, nog de Geest van wijsheid en openbaring  moet ontvangen.

We hebben van Hem, de Here Jezus gehoord, we geloven dat Hij de Zoon van God is en dat Hij voor onze zonden gestorven is op kruishout van Golgotha, enz. maar dat we Hem nog beter moeten leren kennen!

Wat lezen we in:

Johannes 1:12...”Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.”

Het is een groeiproces!

“...opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. u geve de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen, verlichte ogen uws harten zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen..”

DeapostelPaulus zegt dat God de gelovigen de Heilige Geest zo wil geven, dat zij wijsheid en openbaring zullen verkrijgen om Hem te kennen zoals Hij is! Zie:

Korinthiers 2:12...”Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is...”

Kolossenzen 1:9, 10...”Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op  voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moge worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, (10) om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

* Charles Haddon Spurgeon zegt in een van zijn boeken: “Het blote horen met het uitwendige oor is op zichzelf van weinig waarde; maar als het woord van God inkomt tot de kamers van het hart, dan straalt het licht overal heen.”*

Richteren 5:31 zegt het ook mooi: “Maar die Hem liefhebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht.'

Lieve mensen, het verstaan van de waarheid is niet alleen wijsheid en openbaring maar ook gehoorzaamheid!

Kennis alleen maakt opgeblazen. In Korinthiers 8:1b lezen we: “De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht..”

HetgaathierinKorintheomhendiehoogmoedigzijn, opgeblazenzijn, diedenkenmethunvermeende kennisallesteweten.

Johannes 8:31, 32 zegt: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Wat is een discipel?

Een ander woord voor discipel =
    a. leerling
    b.volgeling
    c.vertrouwweling

Een leerling is degene die van de Meester alles wil leren;

Een volgeling is degene die de Meester in alles wil volgen;

En een vertrouweling is degene die de Meester in alles vertrouwt.

Als je dus in Gods woord blijft, ben je dus een leerling, volgeling en een vertrouweling, dan zul je de waarheid gaan verstaan en die waarheid zal je vrijmaken. En dit vrijmaken houdt in dat je vrijgemaakt wordt van de zonde door de Here Jezus Christus, zie:

Johannes 8:34-36...”Gij dan, gij zult vrij worden.” Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf  der zonde. En die slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de Zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij waarlijk vrij zijn.”

Vrij? Waarvan? Vrij (bevrijdt) van de overheersende macht van de zonde!!

Als je leeft in ongehoorzaamheid zal je de waarheid niet kunnen verstaan.

Ongehoorzaamheid is reageren uit ongeloof. Ongehoorzaamheid is weerspannigheid, en weerspannigheid en ongehoorzaamheid is, zoals we kunnen lezen in Gods betrouwbaar woord 'toverij,'  zie:

1Samuel 15:23...”Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij, en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van de terafim.”

(Een terafim is een soort beeld wat op een mens lijkt, een masker dat ook gedragen werd om de toekomst te voorspellen, zie o.a. Ezechiel 21:21).

Discipelschap is dus bepalend voor je geloof en hoe je wandelt met God!

De waarheid is de ware kennis van God als levensovertuiging!

De gesteldheid van je hart en de toewijding aan de Heer zijn héé belangrijke voorwaarden voor de openbaring van God aan je hart!

Openbaring is niet alleen een zaak van het verstand, maar ook van je hart, zie:

Spreuken 23:26...”Mijn zoon, geef mij uw hart. laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen...”

Ezechiel 11:19,20...”Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen  uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar mijn inzettingen  zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden..” (zie ook: 36:26,27).

We moeten leren denken en spreken in overeenstemming met Gods wil en woord! Daarom is het van groot belang Zijn woord te leren kennen, niet op een oppervlakkige manier. We moeten leren Gods betrouwbaar woord ons eigen te maken.! We moeten er een gewoonte van maken bijbelteksten en bijbelgedeelten uit het hoofd te leren. Het is een zeer vruchtbare bezigheid (ik spreek uit ervaring) die tot grote zegen leidt!!

Jozua 1:8 zegt:...”Dit wetboek, mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn”

Kolossenzen 1:8 zegt:..”Het woord van God wone rijkelijk in u....”

Als wij van Hem leren (leerling) en Hem volgen (volgeling) en Hem in alles vertrouwen (vertrouweling) dan zullen wij van Hem leren wie Hij was, wie Hij is en wie Hij zijn zal en zullen de waarheid gaan verstaan!

En dan zal het woord van God ons de volgende dingen geven:

a. Geloof

Romeinen 10:17...”Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van God.”

Zo is dan het geloof het horen van de blijde boodschap , het evangelie door het betrouwbaar woord van God.

 “Geloof is de sleutel, Jezus is de Deur en eeuwig heil  is de ruimte die

   we kunnen binnentreden”  
Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

 

b. Wijsheid

Psalm 119:98....”Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.

Spreuken 2:1-6...”Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, (2) zodat uw oor de wijsheid opmerkt, en gij uw hart neigt tot verstandigheid, (3) ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; (4) indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, (5) dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. (6) Want de Here geeft wijsheid uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.”

c. Verstand en inzicht

Psalm 119:99...”Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen (woord) zijn mij tot overdenking (gedachten)”

De leraars van deze wereld zijn niet altijd betrouwbaar, wij mogen als gelovigen hun niet zonder voorbehoud volgen. We moeten de Wegwijzer van Gods woord nauwkeurig volgen. We kunnen de wijste wereldse leraars horen en dwaas blijven, maar als wij het heilig woord van God in acht nemen, worden wij wijs en verstandig!

2Timotheus 2:7...”Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.”

 Discipelen van Christus, die aan zijn voeten zitten, zijn dikwijls meer bedreven in goddelijke zaken, dan doctoren in de godgeleerdheid.
Uit: “De Psalmen Davids” C.H.Spurgeon.

 

d.  Vreugde en blijdschap

Psalm 4:8...”Gij hebt meer vreugde  in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren.”

  *“Het is beter,”heeft iemand eens gezegd om gedurende  een enkel uur Gods gunst te voelen in een boetvaardig hart, dan eeuwen lang in de zonneschijn der wereld gekoesterd te worden.” Christus in het hart is beter dan koren in de schuur, of wijn in het vat. Koren en wijn zijn slechts vruchten der aarde, maar het licht van Gods aangezicht is de rijpe vrucht des hemels *  uit: De Psalmen Davids” C,H.Spurgeon.

Galaten 5:22...”Maar de vrucht van de Geest is blijdschap

Blijdschap is de vreugde over het heil in Christus, de bron van liefde!

 

“Een blijmoedig mens is niet alleen tot zegen voor zichzelf, maar ook

    voor zijn omgeving.”
Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

 

 “Vreugde is de serieuze bezigheid van de hemel.”

    Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W. K.)


e. Het doen gelukken

Jozua 1:8...Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn.”

Markus 9:23..”Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.”  

f. Vrede

Psalm 119:165...”Zij die uw wet (woord) liefhebben, hebben, grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.”

Wat een lieflijke vers! Deze mensen zulle altijd van ganse hart streven om te wandelen in gehoorzaamheidaan het woord!

 “Vrede is niet de afwezigeid van oorlog,

  maar de aanwezigheid  van God.”

 Uit: verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.) 

Efeziers 2:14...”Want Hij is onze vrede.”

g. Overwinning over de zonde

Psalm 119:11...”Ik berg uw woord op in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige.”

Zijn hart zal bewaard worden door het woord (het woord van God), omdat hij het woord in zijn hart bewaarde.

Alles wat hij bezat van het geschreven woord, en alles wat hem door Gods

stem geopenbaard was, alles, zonder uitzondering, had hij zorgvuldig bewaard als een schat die men bewaard in een juwelenkistje, of als een kostbare zaad, dat men in een vruchtbare grond begraaft.”      

Opdat ik tegen u niet zondige Dat is het doel waarnaar hij streefde!

“Gods woord is het beste voorbehoedsmiddel

  tegen het kwaad om te zondigen tegen God.”

 Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

 Geen geneesmiddel tegen de zonde in het leven is zo goed, als het betrouwbaar woord van God!!

Ziet u wat het woord van God ons geeft:

a. Geloof. b. Wijsheid. c. Verstand en inzicht. d. Vreugde en blijdschap.

e. Het doen gelukken. f. Vrede. g. Overwinning over de zonde.

“Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.
Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwade;
het zal medicijn wezen voor uw vlees,
en lafenis voor uw gebeente.''
(Spreuken 3:5:8)

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven