Het unieke kenmerk van de gemeente
(Mattheus 16: 13- 19)

13 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?

14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of een der profeten.

15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

In bovenstaande woorden zien we het ware en unieke karakter van de gemeente.

1. Toen de mensen Jezus leerde kennen was dat als Johannes de Doper, als Elias als Jeremia of één der profeten.
Dit alles deed tekort aan wie de Christus echt was. Toen Christus de discipelen vroeg sprak Petrus de befaamde woorden: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”.

In Johannes 1: 42 zien we dat Simon door Jezus de naam Petrus krijgt.

4074 Petros

Petrus = " een rotsblok"

Op deze rots zou Jezus de gemeente bouwen.

4073 ‘petra, zn vr

1) een rots, klif of richel

1a) een vooruitstekende rots, steile rotspunt, rotsachtige grond

1b) een rotsblok, een grote steen

1c) metaf. een man als een rots, vanwege zijn standvastigheid en zielkracht

2. Op deze woorden van Jezus zou de gemeente gebouwd worden.
Het fundament van de gemeente was Jezus Christus. Hij was de Zoon van de levende God.
Hij was de rots, Hij was de hoeksteen, Hij was de enige Zoon van God door wie God Zijn gemeente ging bouwen.

Vergelijk:

 • Psalm 118: 22, 23
 • Efeze 2: 19- 22
 • 1 Petrus 2: 3- 8

Let op de woorden: “en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen”.

Het was de gemeente van Christus en Christus zelf zou deze gemeente bouwen.
Er is maar één ware gemeente en die gemeente word door Christus gebouwd.
Hij is de enige die kan toevoegen en afhalen van deze gemeente.

Zo lezen we in Handl. 2: 47, “En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden”.

De Heere was degene die toevoegde aan de gemeente, elke keer als een mens gehoor gaf aan het evangelie, zich bekeerde en zich liet dopen werd deze mens toegevoegd. (2: 38; 22: 16)

3. De poorten der hel zouden dit niet kunnen tegenhouden. Deze woorden staan symbool voor de kracht van de dood. Symbool voor de krachten van Satan.

Poorten konden open en dicht.
Maar er is er maar één die de sleutels heeft van het dodenrijk en dat is Christus.

Vergelijk:

 • Openbaring 1: 18

De gemeente is de plaats waar de rechtvaardigen leven en wonen.

4. Petrus zou de sleutels krijgen voor deze gemeente.

We lezen in een andere plaats dat ook de andere discipelen deze sleutels krijgen.

 • Matt. 18: 18 (vergelijk vers 1)

Wat houd dit in:

 • Joh. 14: 25, 26
 • Joh. 16: 12, 13

In bovenstaande teksten zien we dat Christus tegen Zijn discipelen zegt dat er vele dingen zijn die ze nog niet konden dragen, maar de Geest zou hen inleiden in alle waarheid.
Deze waarheid is door de Geest vanaf de Pinksterdag bekend gemaakt. Op de Pinksterdag werden de Apostelen vervuld met de Geest en brachten ze de waarheid van God naar de mensen.

Wat betekenen deze dingen?
De waarheid zou bekend gemaakt worden aan de Apostelen. Maar deze waarheid was een waarheid die door God al gebonden was in de hemelen. Dus wat de Apostelen zouden leren kwam van God.
Wat de Apostelen zouden gaan leren was al gebonden, wat ze niet zouden leren was ook niet gebonden in de hemelen.

Sleutels waren een beeld van autoriteit.

 • Openb. 1: 18; 3: 7

De waarheid die de Apostelen verkondigd hebben waren niet hun woorden maar de woorden van God.

Vergelijk:

 • 1 Kor. 2: 6- 7; 10- 13
 • Efeze 2: 20; 3: 1- 6
 • 2 Petrus 2: 20, 21

We lezen dan ook in Handl. 2: 42 dat de gelovigen bleven volgen in de lering van de Apostelen wat de lering van Christus was.
Daarom wilde Paulus ook dat de mensen navolgers werden. (1 Kor. 11: 1- 2)

15 Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid. 

Deze gemeente is dan de pijler en fundament van de waarheid. Voor deze gemeente werd waarheid bekend gemaakt en dat is de waarheid die we vinden als het complete nieuwe Testament.

Christus liet zijn discipelen weten dat zij ingeleid zouden worden in alle waarheid, (Joh. 16: 12, 13), deze waarheid is de pijler en het fundament van de gemeente.

Pijler: 4769 ‘stulos, zn m

1 pilaar

2 kolom

2a vuurkolommen, d.w.z. vlammen die als kolommen oprijzen

3 een stut of steun

 

Fundament: 1477 hed’raioma, zn o
1) stut, steun, grondslag
 

Jezus is gekomen, vol van genade en waarheid, (Joh. 1: 14) maar deze waarheid is gedeeltelijk door Zijn Apostelen en de profeten bekend gemaakt. Deze waarheid kon de mens vrijmaken (Joh. 8: 32)

De gemeente is dan de pilaar en het fundament van de waarheid.
Deze gemeente moet de lering van Christus zeer serieus nemen.

Deze gemeente is geen gemeente van sociale voorzieningen, niet van een gezellige club, nee deze gemeente is een gemeente waar waarheid regeert.

In 2 Kor. 5 moet er een gelovige die in grove overtreding is de gemeente uitgezet worden, dit omdat het de waarheid schade doet.

 • 1 Kor. 5: 8

In Galaten (Gal. 2: 5) zien we dat deze waarheid schade gedaan word door hen die terug willen gaan naar de wet van Mozes en de besnijdenis.

We moeten de waarheid betrachten in liefde, dit alles tot opwassing in de waarheid.

 • Efeze 4: 15

Sommige mensen bezitten de liefde tot deze waarheid niet.

 • 2 Tess. 2: 7- 12; 1 Tim. 6: 5; 2 Tim. 2: 25

God wil dat alle mensen tot de erkentenis van deze waarheid komen.

 • 1 Tim. 2: 4

Dit woord der waarheid moet recht gesneden worden.

 • 2 Tim. 2: 15
 • 2 Petrus 3: 14- 16

We moeten hen redden die afdwalen van dit woord van de waarheid.

 • Jakobus 5: 19, 20

Velen zullen komen met verderfelijke ketterijen.

 • 2 Petrus 2: 1- 2

In Hem wandelen betekent om in de waarheid te wandelen.

 • 1 Joh. 2: 4

Wij als mensen moeten streven voor deze waarheid.
Want alleen deze waarheid van Christus kan ons vrijmaken.

Het nieuwe Testament laat ons zien dat vele deze waarheid niet willen aanvaarden. Het nieuwe Testament laat ons zien dat vele deze waarheid gaan verdraaien. Vele zullen kietelachtige oren hebben. (2 Tim. 4: 3)

Wie ben jij??
Wat heb jij gedaan met deze waarheid van Christus.
Het is een waarheid die je vrij kan maken (Joh. 8: 32) maar alleen als iemand in deze complete waarheid wandelt. (2 Tim. 3: 16, 17)

Joh 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  

We lezen dan ook dat het wandelen in deze waarheid cruciaal is voor onze behoudenis.
Als we de brieven lezen aan de zeven gemeenten in Openbaring dan zien we wat Christus van deze gemeenten had te zeggen.

De gemeente van Efeze had zijn eerste liefde verloren.
De gemeente van Smyrna was een gemeente die in de waarheid wandelde.
De gemeente van Perganum hield vast aan de leer van Bileam, sommige hielden ook aan de leer van de Nikolaieten.
De gemeente van Tyatira had hoereerders en afgodendienaars.
De gemeente van Sardis was een gemeente die dacht dat hij levend was maar hij was dood.

De gemeente van Filadelfia was ook een gemeente die in de waarheid wandelde.

De gemeente van Laodicea was een gemeente die niet lauw maar ook niet heet was, ze waren arm, naakt en blind.

Van deze vijf groepen die verkeerde dingen hadden zien we dat ze zichzelf moesten bekeren.
Bekeren anders zou de dood over hen komen.


Wat is het unieke kenmerk van de gemeente? Het is de waarheid. Heb jij deze waarheid gevonden? Ben jij geworteld in deze waarheid?

Spreuken 23:23 Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven