Het gevaar van het uitstellen van bekering en doop!

(Geschreven door Wes Kroezenga)

Handelingen 2:38 ..."Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden..."

Laten we verder gaan met de bekendste tekst uit Gods woord te lezen:

Johannes 3:16 ...Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Om aan te geven hoe groot de liefde van God was, staat het woordje alzo!
In Zijn liefde voor de wereld ging God zover, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf!
Over deze wereld ontfermde God Zich in oneindige liefde.
Met als doel dat iedereen die in Zijn Zoon zou geloven en gehoorzamen niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben.

Daarom is de toestand van de onbekeerde bijzonder erg en verschrikkelijk!
Lieve mensen, onze tijd hier op deze aardbol is niet blijvend, maar voorbijgaand.

1Johannes 2:17 zegt: En de wereld gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

We blijven hier relatief gezien, een korte tijd op aarde, maar waar we na het sterven naar toe gaan, blijven we voor eeuwig.
Daarom is de mens of gelukkigof ellendig!

De mens is welgelukzaligdie recht heeft op een eeuwige welgelukzaligheid!
De mens die niet tot een waarachtige bekering komt, heeft geen recht op de hemelse erfenis. Hij zal geen God, geen Vader in de hemel hebben, geen Verlosser hebben.

Laten we lezen:

Spreuken 6:6-11 ...Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs: (7) hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, (8) bereidt zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs. (9) Hoelang , luiaard, zult gij neerliggen, wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? (10) Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen - (11) daar komt uw armoede over u als een snelle loper en uw gebrek als een gewapende man.

In deze bijbelteksten zien wij het beeld van de 'luiaard.' Hij is het die steeds deze belangrijke zaak uitstelt. In het zesde vers wordt de luiaard - de luie zondaar - verwezen naar de mieren, om van hen te leren.
Hoewel de mieren naturlijk niet de voorrechten hebben die hij heeft, bezitten ze toch bijzonder veel natuurlijke wijsheid om voor voorraad voor de winter te zorgen in de zomer en in de oogsttijd, als er voedsel te vinden is.
Maar de 'luie zondaar', de onbekeerde, verbruikt al zijn kostbare tijd met het uitstellen van zijn bekering.
De mieren zorgen in de zomer en in de oogsttijd voor zichzelf, zodat, als de winter komt en ze niet meer uit hun holen kunnen komen, ze kunnen leven op de voorraad die ze verzameld hebben.
Ook voor de mens komt er een winter!
Een tijd waar niemand meer kan werken, dan zal er geen toegang meer zijn tot Gods genade! Die tijd is dan voorbij. En de dood brengt ons die tijd.

Deze tijd, deze genadetijd, waarin we nog leven, is onze zomer en oogsttijd, waarin we kunnen verkrijgen wat we nodig hebben voor een eeuwige welgelukzaligheid!

Maar helaas, de luie zondaar slaapt als het tijd is om te werken: "Nog even slapen, nog even sluimeren."

Ja, vele mensen stellen uit en nog eens uit, totdat de genadetijd voorbij is en ze voor eeuwig verloren gaan (Johannes 3:36).

Het uitstellen van het werk der bekering is een allesverwoestende handeling.
Het uitstellen van de bekering en doop toont duidelijk aan dat zij zelfverwoesters zijn. We moeten tegen zulke mensen zeggen:

Ezechiel 18:30b-32 ...Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. (31) Werpt al uw overtredingen die gij begaan hebt van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waartoe toch zoudt gij sterven? (32) Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft."

Handelingen 2:38 ..."Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, ern gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."

"Als een mens opzettelijk een geneesmiddel niet zou gebruiken tegen zijn ziekte, waardoor zijn leven in gevaar zou komen, dan kan hij toch niet onschuldig zijn aan zijn eigen dood?"

Uit Verzamelde "Korte Wijsheden" (W,K)

God is barmhartig. God is liefdevol, God wil niet dat er ook maar één verloren gaat!!

Doch door het uitstellen worden de belangen van de duisternis, het dodenrijk (hades, sheool) gediend, waar velen zich bevinden die hadden voorgenomen zich te bekeren, maar de dood heeft hun tijd niet afgewacht.

Een zeer belangrijke Bijbeltekst voor vandaag is:
Openbaring 12:12
...Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.

Het is geen wonder, dat er steeds weer 'nieuwe redenen' van uitstel te vinden zijn, want het is de belangrijkste bedoeling van de duivel de mensen te verwarren, en te mis- en te verleiden om in deze wildernis (de wereld) te blijven en zich niet te richten op het beloofde land(de hemel).

Lieve mensen, het is een bijzonder groot gevaar om te blijven liggen in een bed van zorgeloosheid en onverschilligheid.

Velen merken niet eens hoe snel het verderf nadert!

Vele mensen zijn gelijk als in de tijd van Noach, zie:

Mattheus 24:38 ...Want zoals zij in de dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn (vergelijk: 1Thessalonicenzen 5:1-3; Mathheus 24:37).

Evenals in de tijd van de zondvloed, zo zal het ook in de "laatste dagen" het oordeel des Heren, dat de komst van de Here Jezus Christus met zich meebrengt, als een plotselinge verrassing over de aarde komen! Zie ook: 2Petrus 3:10.

Vele mensen stellen de bekering en doop uit en gaan verder in hun zonden. Tot hen zou ik willen uitroepen:

" Hoelang, luiaard, zult gij nederliggen, wanneer zult gij opstaan uit uw slaap?

(Spreuken 6:9).

"Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten."

(Efeziers 5:14).

We moeten heel goed begrijpen dat het uitstellen van de bekering en doop niets anders is dan God bespotten. Ongeloof is de grootste zonde! En zo bedrieg je jezelf!

De genadetijd zal eens ophouden, Gods geduld zal eenmaal ophouden!

Er is een tijd waarin gevonden zal worden, en een een tijd waarin niet gevonden zal worden.

Jesaja 55:6,7...Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan; terwijl Hij nabij is. (7) De goddeloze (ongelovige) verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

We zien nu dat de bekering en doop uiterst noodzakelijk is!

Maar wanneer moeten we ons bekeren en laten dopen?

God zegt: NU!

De Joodse geleerden zeggen: "Bekeer u tot God een dag voor uw dood."

M.a.w: Bekeer u dan nu, want er is een mogelijkheid dat u morgen niet meer leeft! Vergelijk: Jacobus 4: 13-17.

Waarschuwing! Hoe langer u uitstelt, hoe moeilijker het wordt, want de zonde wordt sterker, het hart wordt harder, het verstand blinder, de wil anders en de verlangens vleselijker; vergelijk: Efeziers 4:17-19

Lieve mensen, een ogenblik uitstel kan een eeuwige verlies betekenen! Maar God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat (Lukas 15:7).

We hebben gelezen aangaande Gods weergaloze liefde in Johannes 3:16. Ja, Zijn liefde voor u en voor mij, gaf Hij Zijn eniggeboren Zoon, m.a.w. God gaf het allerliefste, het kostbaarste dat Hij had. Met als doel, dat iedereen die in Zoon zou gaan geloven en gehoorzamen, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal beérven!!!

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven