God leren kennen

(Geschreven door Wes Kroezenga)

Schriftlezing: Filippenzen 3: 7- 10.

Weet u, er is een tijd in m’n leven geweest dat ik in de ‘greep’ was van alcohol en nicotine, en (bijna) al het geld wat ik verdiende was voor drank en rokerij. Ik had er veel voor over.

En zo is het ook met de Here God en Zijn Zoon, wie werkelijk door Hem gegrepen is, stelt alles in het werk voor Hem te leven. Maar om voor Hem te leven, moeten we Hem leren kennen.

En om een persoonlijke relatie met God aan te gaan moet je drie dingen weten:

1. Wie zijn wij: We zijn zondaars, Rom. 3: 23.

2. Wie God is: Liefde en rechtvaardig, Joh.3:16; 1Joh.4: 8

3. Wat moet je doen? Geloven, bekeren en dopen, Markus 16:16; Hand. 2: 37-38.

In Filippenzen 3 en Markus 10 zien we het verschil tussen de apostel Paulus en de rijke jongeling. De rijke jongeling wilde zijn rijkdom – van de wereld - niet opgeven.

Maar de apostel Paulus zegt: “Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus,  mijn Here, dit alles te boven gaat.” En in vers 10: “om Hem te kennen.”

Laten we ook lezen:  Joh. 17: 3...”Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus...”

Volgens deze tekst heeft het woord kennen dus alles te maken met het eeuwige leven. de waarachtige God en de Here Jezus Christus.

Dit betekent dus dat er ook onwaarachtige goden zijn, afgoden.

Wat kunnen afgoden zijn?

1.Je werk; 2. Je hobby’s; 3. Je bezit; 4. Verslaving; 5. Bepaalde personen; 6 Horoscopen; enz. enz.

Jacob droeg zijn familie op om de afgoden weg te doen; Gen. 35:1- 15.

·Gideon moest eerst de gewijde paal (Baal) weg doen Richt. 6: 25-32.

·Koning Asa verwijderde de afgodsbeelden uit zijn land, gevolg: geen oorlog tijdens zijn  regering; 2 Kron.15: 8- 19.

·In Efeze verbrandden een paar mensen hun occulte boeken, gevolg: Het woord van de  Heer zette krachtig door in dat gebied, Hand. 19:19-20

Maar waarachtig betekent: waar, echt, oprecht, eerlijk, geen enkele twijfel mogelijk.

Wij dienen niet alleen de enige waarachtige God maar ook de Here Jezus, de Zoon van de levende God.

Vaak denken we al heel snel dat dat we God en de Here Jezus de Christus kennen, maar is dat ook zo?

Wat is kennen?

1. De eerste betekenis is: weten, begrijpen, inzien, kennis hebben van.

Veel mensen hebben wel eens van God gehoord en zeggen dan: die ken ik wel. maar verder eindigt hun interesse.

Als het goed is willen wij als christenen God en de Here Jezus meer dan oppervlakkig leren kennen.

2. En dan komen we bij de volgende betekenis van het woord kennen: te weten komen, leren kennen, bekend raken met.

Hier wordt meer initiatief en inspanning gevraagd.

Hier spreekt meer interesse uit: We willen Hem kennen, we zijn gemotiveerd om meer te weten te komen. We willen bekend raken met God en de Here Jezus.

Het is niet meer oppervakkig! We willen geen oppervlakkige christenen zijn (zie mijn

studie: De rechtvaardige zal groeien als een palmboom).

3.De derde betekenis van kennen: kennis krijgen aan.

Er ontstaat een relatie er groeit een nauwere band tussen jou en God en de Here Jezus, maar ook met je broeders en zusters.

Als je echt gaat begrijpen, gaat inzien, gaat bemerken wat de Here God voor jou gedaan heeft en hoe dat allemaal gebeurd is dan wil je die relatie niet meer kwijt!

Daar wil je alles over weten weten, Je wilt alles over Hem weten, maar ook alles over Hem vertellen aan anderen, 1 Kor. 5: 14.

Matt. 6: 21 zegt: "Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."

Als we ons verdiepen in onze relatie met God om Hem diep en intens te leren kennen, zo verdiept God zich in jou, in ons. Je krijgt Zijn Heilige Geest en daardoor kun je verder groeien in kennis en genade.

We moeten er naar uitzien om tijd door te brengen met God in gebed, gezang, bijbellezen - studie, want juist daardoor ga je Hem steeds beter leren kennen.

4. Nu de laatste betekenis van kennen:

Gemeenschap hebben, deel hebben aan iemand, er helemaal mee verwant zijn, één in denken en handelen. Er ontstaat een gemeenschap, een éénheid. Zie: Joh. 17: 20, 21).

We moeten onze relatie, onze gemeenschap met de hemelse Vader en de Zoon zichtbaar maken in ons leven door Zijn principes en geboden te gehoorzamen.

Praktisch geven we daar ook uiting aan door aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, Hand. 2: 42.

Willen wij God zo goed leren kennen? Gaat dat allemaal vanzelf, om moeten we ons ertoe zetten. Hoe belangrijk is het voor jou en mij?

Misschien dat we nu ook beter het eerste gebod begrijpen. Zie: Het grote gebod in Mattheus 22: 34- 40 (verg. Deuteronomium 6: 4; Markus 12: 28- 31.

Dat is dus met alles wat je hebt, niets meer maar ook niet minder.

Net zoals een man van zijn vrouw houdt en omgekeerd en ouders van hun kind(eren).

Vooral de apostel Johannes begreep wat het woord kennen betekende en hij schreef veel over deze zaken.

Laten we lezen: 1 Joh. 1: 1- 4

Hebben wij ook die blijheid, verheugen wij ons ook op die gemeenschap met God en Zijn Zoon en met de apostelen en met elkaar? Wij zouden ons erop moeten verheugen, om over Zijn plan te spreken met elkaar en met anderen, maar doen we dat

Ook? Of hebben wij het meer over ons werk, voetbal, onze hobby´s, enz. enz.? Laten we elkander daarom aanmoedigen en opbouwen  met de liefde van de Heer, zie: Efeziers 4: 1-16; Hebreeen 10: 24; 1 Petrus 4:10

Op deze wijze zullen we God steeds beter leren kennen.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven