Fundamentalisme

Dit artikel is geschreven door Wes Kroezenga.

1) Waarom ik een fundamentalist wil zijn

Richard Baxter, een puritein uit de 17e eeuw schreef in een van zijn boeken: "Zuivere leer ligt ten grondslag aan een zuiver oordeel, een zuiver hart, een zuiver manier van spreken (leven) en een zuiver geweten."

De puriteinen koesterden een zeer hoge dunk van de almacht, de souvereiniteit van God

Deze mannen van God waren fundamentalisten.

Schriftlezing:

1Kor. 3:10-15 Daar staat boven: Fundament en gebouw.

"Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe. Hoe hij daarop bouwt (11) Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. (12) Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver of kostbare gesteente, hout, hooi, of stro, (13) ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt (verg. Hebr. 12:29) en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. (14) Indien het werk, dat hij er opgebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen."

(Maar ieder zie wel toe. Hoe hij daarop bouwt!!)

Het fundament van de Gemeente is dus Jezus Christus. De Gemeente behoort dus gebouwd te zijn op Christus, en haar leden horen Hem te kennen en zich helemaal aan Hem over te geven.

Zie wat de apostel Paulus zegt in:

Fil. 3:7-10…"Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht, (8) Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen…verder in vers 10…Dit alles om Hem te kennen…" tot zover.

(zie: Ef. 1:15-18)

Wat is nu het fundament in het Christendom?

De Bijbel, Gods betrouwbaar woord, is daar zeer duidelijk over en het is niet zo moeilijk om dit te vinden. Het gaat om de leer van de Bijbel over God, over Christus – Zijn persoon en Zijn werk en over mens, zonde en redding.

De ware fundamentalist gelooft dat de autoriteit van de Schrift volkomen genoeg is als gids voor het leven. Zij zien uit naar de wederkomst van Christus en niet naar de hervorming van de wereld.

2) Fundamentalisten zijn zij die verklaren dat de Bijbel het totaalrecht heeft zijn eigen fundamenten te bepalen, en dat het reddingsplan van de Bijbel niet kan en mag veranderd worden.

Openb. 22:18,19 zegt:…"Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit Boek hoort; Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit Boek beschreven zijn; en iemand afneemt van de woorden van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit Boek beschreven zijn." Zie ook: Deut. 4:2; 12:32.

Spr. 30:6 zegt ook: "Doet niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terecht wijze en gij een leugenaar bevonden wordt."

Laten we lezen:

"Psalm 11:3.."Wanneer de grondslagen (fundamenten) zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen?"

Onder Saul kwam er een onrechtvaardige regering, de grondslagen –fundamenten werden neergehaald.

En vandaag de dag is het niet anders!

Er is een Evangelie van tolerantie in de wereld gekomen. Een ‘suikerevangelie.’  Er is een ‘evangelie’ in de wereld gekomen die een toegeeflijke soort liefde leert…een liefde die ‘tolerantie’ wordt genoemd… een liefde die geen kwaad hoort, geen kwaad ziet, en die kwaad eigenlijk nooit ter bespreking brengt..

Het kwaad bespreken, n.l. de zondige natuur van de mens, is een riskante onderneming vandaag.

Er is een uitzending op de t.v. waar gepredikt wordt dat we niet zomaar kunnen zeggen dat de mensen zondaars zijn en als ze zich niet bekeren voor eeuwig verloren gaan. Nee! Want dan maak je de mensen onzeker.

Maar Gods betrouwbaar woord zegt duidelijk :
Romeinen 3:23
"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods."

Ezechiel 18:4 zegt: "Zie, alle zielen zijn van Mij, en verder; de ziel die zondigt zal sterven.

En dit lezen we ook in Ezech. 18 vers 20"De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf."

Er zijn kerken in Nederland die niet meer geloven in het volbrachte werk van Christus. Ze komen met een andere Evangelie.

3) En de apostel Paulus had het in zijn tijd ook al mee te maken.

Laten we lezen: Gal.1:6-9"Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van datgene, die door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander Evangelie, dat geen evangelie is .(7) Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien (8) Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt….!"

Wij hebben de opdracht om het zuivere evangelie te verkondigen. We moeten Beréers worden en blijven, zie Hand. 17:11.

2Tim.2:15-17 zegt: "Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet hoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid (16) Maar vermijd de onheilige, hole klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren als de kanker…"

Er waren wel ‘profeten’ tussen het volk die geen fundamentalisten waren, die predikten:

"Vrede, vrede! Doch daar is geen vrede." (Jer. 6:13-15)

Maar lezen we in Gods woord veel over ze? Nee! Hun preken werden niet in Gods woord opgenomen. Waarom niet? Omdat God ze niet heeft gezonden.

De apostel Paulus noemt zulke lui ‘schijnapostelen’ (2Kor. 11:13-15).

Lees in Gods betrouwbaar woord en u zult zien dat de predikingen in de Bijbel, boodschappen waren van fundamentalisten die geloofden in de geestelijke strijd met al hun macht.

Maar er zijn vele kerken/gemeenten vandaag die zulke mannen niet zouden aanvaarden, doemdenkers dat ze zijn.

Ik denk niet dat mannen als Jesaja, Ezechiel, Jeremia, Micha, Amos, Daniel, Sefanja e.v.a het lang zouden uithouden in zo’n kerk/gemeente.

Dat waren mannen uit het Oude-Testament. Maar zie eens in het Nieuwe-Testament?

Kijk naar onze Here Jezus. Hij predikte enkel het Evangelie, genas enkel, en sprak nooit harde dingen tot hen en noemde geen namen.

Raar he? Hoe sommige mensen hun Bijbel lezen.

Wat was Jezus’ houding tegenover de Farizeeën en Sadduceeen, de ‘grote’ religieuze leiders van die tijd?

Hij noemde Herodes ‘die vos’ (Luk. 13:32). Hij noemde de Farizeeën en Sadduceeen ‘huichelaars,’ witgepleisterde graven en adderengebroed (Matt, 23:27).

4) Hij waarschuwde Zijn volk tegen hen. Hij verklaarde hen de strijd.

Zij die een fundamentalist wil zijn, is strijdvaardig!

In Spr. 28:1 staat: "De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgd, maar de rechtvaardige voelt zich als een jonge leeuw."

Het geloof weet te strijden en te overwinnen, maar vlucht niet.

Lieve mensen als God voor ons is wie zal tegen ons zijn?

De fundamentalist gelooft in de vijf volgende punten

1. Het onfeilbaar volmaakte woord van de

Bijbel (De Bijbel is een volmaakt Boek!

2. De maagdelijke (of goddelijke) geboorte van Jezus

3. Het plaatsvervangend lijden van Jezus

4. De lichamelijke opstanding van Jezus

5. De wederkomst van Jezus

Tot slot wil ik nog drie belangrijke fundamentele opdrachten noemen:

1.Het verkondigen van het Evangelie: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping." (Rom.1:16; Mark. 8:38).

2. De houding van zachtmoedigheid jegens niet-christenen die u vervolgen (Luk. 6: 27-38).

3. Strijden tegen hen die van binnenuit proberen het geloof te vernietigen (o.a. Hand. 20:29; Jud. 1).

2Tim. 2:15Maak er ernst mede u wel beproefd te dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet hoeft te schamen, docht rechte voren trekt (Tit. 2:8 zegt: een gezonde prediking) bij het brengen van het woord der waarheid.

Zij die dit hele programma accepteren mogen zich fundamentalisten noemen.

Bent u er een?

De Here zegene u

AMEN.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven