Een nieuw begin

(Geschreven door Wes Kroezenga)

- І -

Sommige mensen gaan gebukt onder een last(en) uit het verleden. Wat ze verkeerd hebben gedaan. Ze zeggen: “Ik ben te slecht, ik ben niet meer te redden. Sommige mensen lopen met een minderwaardigheidsprobleem rond, ze zijn een mislukkeling, ze zijn mislukt. En zo laten ze de vreugde wegroven door de duivel (Johannes 10:10). En nu leven ze gebukt onder het verleden.

“Het leven is te kort en de eeuwigheid te lang om bij vroegere fouten stil te blijven staan.” Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

“Bezorgdheid is als een oude man met gebogen hoofd, die een pak veren draagt en denkt dat het lood is.”
Corrie ten Boom, Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

Vaak denken veel mensen dar God een harde, strenge God is, zodat ze niet de moed vinden om met de problemen voor de dag te komen, openlijk te belijden en een nieuw begin te maken.

Laten we lezen:

Jeremia 18:1-4…”Het woord, dat van de Here tot Jeremia kwam (2) Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker, en daar zal Ik u mijn woord doe horen. (3) Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. (4) Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maker.”

Wat lezen we in vers 4? “Mislukte de pot…” Dat is geen mooi beeld, vindt u niet?
    a. Bracht het de pottenbakker in verwarring?
    b. Stopte hij er mee?
    c. Werd hij boos en gooide hij het klei weg?

Neen! Wat lezen we in vers 4? “….zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, maakte hij daarvan weer een andere pot.”

- ІІ -

Vaak denken mensen dat het tweede werkstuk lang zo mooi niet wordt dan de eerste,.maar ik las eens ergens van een pottenbakker, dat de tweede pot, gemaakt dus van de mislukte pot, zelfs beter kan zijn dan de eerste! Hij zei dat de voorgaande klei veel soepeler en kneedbaarder was.

En lieve mensen, zo is het ook met de Heer, Die van een schijnbaar mislukt leven iets geweldigs goeds kan maken!

De Here God wil ons altijd helpen, Hij zegt:

Psalm 50:15…”Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.”

De Here God wil ons altijd helpen, als wij ons hart openstellen, zal God ons inspireren, Hij wil al het willen en werken in ons bewerken (Filippenzen 2:13).

Maar we moeten (ook) zelf willen!

Laten we eens gaan kijken in Gods betrouwbaar woord, aangaande enkele mannen van God die faalden en die opnieuw in genade werden aangenomen:

·David, die na overspel en schuldig aan moord, een nieuw begin mag maken, lees: 2Samuel 12; Psalm 51.

·Jona: kreeg een opdracht van de Here God, maar was ongehoorzaam en vluchtte. Maar het woord voor de tweede keerde hoorde, en opnieuw dezelfde opdracht kreeg, lees: Jona.

·En als we denken aan Petrus, hij, die de Here Jezus, onder valse voorwendsels, driemaal verloochende, maar later toch weer een grote opdracht kreeg, lees: Markus 14: 66-72; 16:7; Handelingen 1.

·Dan zien we daar Thomas, die zo duidelijk gebrek aan geloof toonde: hier zien we de stugge koppigheid, die zich verzet tegen het blijde getuigenis van twee anderen. Maar werd later toch weer in zijn vroegere positie hersteld, lees: Johannes 20:24,25.

·En tot slot zien we Markus die Paulus in de steek liet, maar later weer opnieuw werd aangenomen, lees: Handelingen 15:37-39; 2Timotheus 4:11,


Dus deze duidelijke voorbeelden tonen ons aan dat uit het oude –mislukte leven – een nieuw leven kan ontstaan.

Laten we lezen:

Markus 12:20…”Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven.”

-ІІІ-

In de Bijbel, Gods betrouwbaar woord, is riet een beeld van zwakheid (Ezechiel 29:6,7, ook van ongestadige personen (Mattheus 11:7), ook van een door tegenspoed, wegkwijnende mensenleven (Jesaja 42:3; Mattheus 12:20).

De walmende vlaspit spreekt van vuur dat bijna uit is.

De mensen die lijken op een geknakte riet en een walmende vlaspit, zal de Heer met liefde behandelen, We zien dit duidelijk vervuld in Jezus, die Zich ontfermt over wat zwak is.

Mattheus 11:28-30…”Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; (29)
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” De Here Jezus is niet onverbiddelijk en hoogmoedig als de schriftgeleerden maar nederig om een ieder te helpen!

Wat doe je met het aanbod van de Here Jezus, om je als mens te helpen?
Luister naar de Here Jezus. Komt tot Hem, aanvaardt Zijn hulp. Ga op Zijn uitnodiging in., Hij breng rust in je leven.

Filippenzen 4:19…”Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus.”

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven