De hoop als een anker van de ziel

(Geschreven door Wes Kroezenga)

- І -

Schriftlezing:

Hebreeen 6:18-20….”… wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben, om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. (19) Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan…”

Uit deze verzen blijkt duidelijk dat in de Schrift het anker als een symbool voor de hoop wordt voorgesteld.

Om dit goed te begrijpen moeten we twee zaken weten, n.l:
    1. De functie van een anker, en
    2. Wat met het voorhangsel bedoeld is.

De functie van een anker:
Het anker dient om een schip vast te leggen. Als een schip, vanwege stormweer, een haven nog niet kan binnenvaren dan legt men het voor anker, zodat het niet door de wind of stroming op de oever slaat of ergens op de rotsen vastloopt.

We hebben dus de hoop als een anker voor de ziel

Het anker ligt vast op de bodem. Zo is ook de hoop van de gelovigen gevestigd op een onwankelbare bodem, n.l. onze Here Jezus.

Evenals een anker het schip veilig bewaart, bij wind en golven, zo worden ook de gelovigen door hun hoop op de heerlijkheid in Christus beschermd in tijden van druk en vervolging.

“Om het belang van het anker van geloof te beseffen, moeten we de kracht van de storm voelen.”

Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

Onze geestelijke anker is gehecht in Jezus Christus en Hij is de Rots waaraan onze anker veilig vast zit.

Als het anker uitgeworpen wordt, is het onzichtbaar voor de kapitein en de bemanning, maar ze weten wel dat de bodem er is, en zo zijn de zaken van het geloof voor het natuurlijk oog onzichtbaar. Maar in tegenstelling met het schip bevindt die bodem zich niet ergens onder ons, maar boven in de hemel.

- ІІ -

Met het onzichtbaar zijn van de ankergrond is het waardevol om te lezen wat er in de Romeinenbrief staat:

Romeinen 24-26…”Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.”

Hoop die gezien wordt, is geen hoop. In 2Korinthiers 5:7 staat “Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.”

De Here Jezus heeft gezegd in Johannes 20:29…”dat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.”

Geloof tegenover twijfel:

  • Twijfel ziet de hinderpalen – geloof ziet de weg.
  • Twijfel ziet de duisternis – geloof ziet het licht.
  • Twijfel vraagt: “Wie zal het geloven?”
  • Geloof antwoordt: “Ik”

We hebben gelezen in Romeinen 8:24,25

“Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.” Ja, dan volgt er volharding. Vele mensen beginnen aan iets zonder te voleindigen. Men begint en stopt. Maar weet u, het zijn de overwinnaars die de eindstreep halen. De apostel zegt in:

2Timotheus 4:7…”Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid…”

En Jacobus 1:12…zegt:

“Zalig is de man , die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd aan wie Hem liefhebben.”

Zie ook: Openbaring 2:7b; 17; Openbaring 3:5,12, 21

Tot slot gaan we nog even na wat in Hebreeen.6 met het voorhangsel bedoeld wordt.

In de Tabernakel, de tentwoning van God, die Israel bouwen moest, hing, tussen het voorste deel “het heilige” en het tweede deel “het heilige der heiligen” een gordijn. Dat gordijn sloot de toegang tot het tweede deel af.

- ІІІ -

De priesters mochten wel in “het heilige” komen en daar dienst doen, maar niet in het “Heilige der heiligen.”

Slechts een persoon, n.l. de hogepriester, en dan ook maar een keer per jaar en wel op de Grote Verzoendag.

Dit alles heeft een geestelijke betekenis. Het “heilige der heiligen” spreekt van de woonplaats van God (in de hemel).

De toegang tot “het heilige der heiligen” was voor ons gesloten. De Here Jezus is echter na zijn dood en opstanding ten hemel gevaren en heeft zich aan de rechterhand van God gezet in het hemels heiligdom.

In Mattheus 27 lezen we over het sterven van Jezus. En dan staat er in vers 51: “En zie het voorhangsel (het gordijn) van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeen, en de aarde beefde enz enz…”

Het scheuren van het voorhangsel betekende dat de Here Jezus door Zijn dood als Hogepriester een weg heeft geopend tot God, ook voor ons.

Dat betekent een vrije toegang door genade tot de troon!

“Het voorhangsel dat een was werd tot twee gemaakt, opdat God en de mens die twee waren tot een gemaakt zou worden.”

Uit: Verzamelde “Korte Wijsheden” (W.K.)

De Here is, zoals we gelezen hebben in Hebreeen 6 als voorloper daar binnengegaan. En als er een voorloper is zijn er ook anderen die daarna komen, die volgen.

Het geeft dus aan dat wij die geloven in Jezus Christus, daar ook eenmaal zullen komen. Amen!

Wat een geweldige hoop en zekerheid is dat.

Hebreeen 6:19 zegt dus dat ons anker van geloof in dat hemelse heiligdom ligt!

Laten we God danken voor zo;n zekerheid van het geloof en ons daarin verheugen!

“Het geloof gaat over in aanschouwen, de hoop in vervulling, en de liefde blijft in der eeuwigheid.”

Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven