De gemeente wordt opgebouwd

(Geschreven door Wes Kroezenga)

Handelingen 9:31...”De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria, had vrede; zij werd opgebouwd en wandelende in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.”

De gemeente (enk.), waarmee de gehele kerk wordt bedoeld. Naast de gemeente in Jeruzalem zijn er gemeenten ontstaan in Judea en in Samaria, maar ook in Galilea zoals we hebben gelezen in onze tekst. Dit laatste behoeft geen verbazing te wekken, want daar was de Here Jezus met Zijn prediking begonnen (10:37), en Zijn volgelingen waren uit Galilea afkomstig.

De gemeenten werden opgebouwd, waarmee de verdieping en versterking van het individuele  geloof wordt bedoelt.

Efeziers 4:16 zeg: “En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze uitoefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.”

De gemeente is gelijk aan het huis Gods en dat huis Gods wordt opgebouwd door levende stenen.

In 1 Petrus 2:4, 5  lezen we: “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, (5) en laat ook uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.”

Dus de gemeente wordt opgebouwd door levende stenen die zich laten voegen.

Wat is voegen? In de van Dale groot woordenboek van de Nederrlands taal staat: zodanig tegen of in elkaar doen sluiten dat er een verbinding of een geheel ontstaat.

Zoals een metselaar cement voegt tussen de stenen, om het tot een geheel te maken, zo laten (ware) gelovigen zich voegen tot een eenheid.

   “De liefde fungeert als het ware als cement tussen de  stenen.”

Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

 

“Menselijke vrede is altijd tijdelijk, Gods vrede is eeuwig!”

Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

We gaan terug naar onze sleuteltekst Handelingen 9:31 en dan lezen we:

“En zij werd opgebouwd.” En dat opgebouwd worden is in de eerste plaats, dat de leden – ieder voor zich als deel van die gemeente- opgebouwd worden, in hun geloof, dat ze toenemen in hun geloof, in het verstaan van de waarheid enz.

Dat ze sterker worden. Daarin ook zelfstandiger worden. Opgroeiende tot de “mannelijke rijpheid” tot volwaaen gelovigen, zie Efeziers 4:11-16.

De aktiviteiten van de gaven moet resulteren in de aktiviteiten van de gemeenteleden en wel hierin, dat ze elkaar dienen (Galaten 5:13; 1 Petrus 4:10 e.a.). Dat is de enige manier waarop het Lichaam van Christus echt wordt opgebouwd!                         
De gemeente is géén bedrijf waar kistkalveren worden vetgemest!

De gelovigen moeten géén stoelzitters blijven!

 “God wil dat we spelers zijn, géén toeschouwers.”

Uit: Verzameling “Korte Wijsheden” (W.K.)

Verder lezen we in onze sleuteltekst:

“Zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren.”

Deze uitdrukking komt uit het Oude-Testament, zie o.a.:

2Kronieken 19:9...:Hij gebood hun: In de vreze des Heren, in getrouwheid en met een volkomen hart zult gij aldus handelen.”
Spreuken 1:7...”De vreze des Heren is het begin der kennis.”

Spreuken 2:1-5...”Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, (2) zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, (3) ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; (4) indien gij haar zoekt als zilver en naar speurt als naar verborgen schatten, (5) dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.'”

En dat betekent dat men leeft in ontzag en eerbied en gehoorzaamheid voor de levende God. In Hebreeen 12:28 en 29 lezen:

“Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren  op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, (28) want onze God is een verterend vuur.”

De ware gelovigen hebben met elkaar gemeen, dat zij de Heer respecteren en eren. Van daaruit zullen zij, als het goed is, bereid zijn zich naar elkaar ter schikken, zie o.a.:

Galaten 5:13...”Want gij zijt geroepen, broeders,  om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.”

Filippenzen 2:2,3...”maakt mijn blijdschap volkomen door eensgezindheid te zijn, (3) één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag: doch in ootmoedigheid achte de een ander uitnemender dan zichzelf; (4) en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.”

En tot slot lezen we in onze sleuteltekst:

“...en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.”

Dit betekent dat de Heilige Geest meewerkte aan de evangelieverkondiging.

Wij zijn niet in staat om het aantal van de Gemeente te doen toenemen. Niemand! Ook al heb je de bediening van evangelist.

Door de bediening neemt het aantal toe (als het goed is!!) Maar het niet hij, de evangelist, maar het is de bijstand van de Heilige Geest.

Het is de bijstand van Gods Geest!!

 Dus dat vraagt van een ieder dat hij of zij afgestemd is op de Heilige Geest, de Trooster, Helper!

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven