De doop met de Heilige Geest

In dit artikel willlen we nadenken over de vraag wat de doop in de Heilige Geest is.
Dit is een onderwerp waar veel over geschreven word. Wie heeft deze doop ontvangen?
Kan deze doop vandaag nog plaatsvinden? Allemaal vragen die onze interesse hebben!!

Onze vraag is: Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp.

1. Passages over de doop in de Heilige Geest.

In het nieuwe testament zijn er zes passages die spreken over de doop met de Heilige Geest.

  • Matt. 3: 10
  • Markus 1: 8
  • Lukas 3: 16
  • Joh. 1: 33
  • Handl. 1: 5
  • Handl. 11: 16

Hier zien we dan dat er gesproken word over de doop in de Heilige Geest. De eerste vier passages zijn passages die parallel zijn aan elkaar.
Laten we eens kijken wat we uit deze teksten kunnen leren over deze doop:

A. Deze doop zou gebeuren door de hand van Jezus Christus zelf.
B. Hij spreekt over een meerderheid die deze doop zou ontvangen.

We zien dan dat Christus over deze doop spreekt in Handelingen 1: 5:
Handl. 1:5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

We zien hieruit de duidelijke connectie met de woorden uit de vier evangelien. Woorden die spreken over een doop in de Heilige Geest.

Met deze tekst moeten we ons afvragen wie degene waren tegen wie Jezus sprak.
Als we het eerste hoofdstuk van Handelingen lezen zien we dat hij daar vergadert was met de 11 dicipelen. Later in dit hoofdstuk zien we dat er nog een Apostel word gekozen om de plaats van Judas in te nemen.Toen werden het er twaalf.

In Handelingen 1: 8 zien we dat deze doop te maken heeft om hen klaar te maken voor de missie om de wereld te verkondigen het grote evangelie van Christus.

Dus de twaalf apostelen werden de instrumenten, gebruikt door Jezus, om het volk van Israel de volledige waarheid te brengen. Om hen te dopen met de Geest.

Handl. 1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

We zien hier ook dat de “kracht van de Heilige Geest” en de “doop in de Heilige Geest” twee bewoordingen zijn voor hetzelfde principe of met hetzelfde doel.
Gelijk nadat Jezus die woorden had geproken voer Hij op ten Hemel.
Ze moesten wachten in Jerusalem totdat ze met de belofte van de Vader (v. 4) zouden vervuld worden. Dit was de komst van de Heilige Geest.

Vergelijk ook:

  • Joh. 14:16- 18, 26; 15: 26; 16: 7-8, 13-14.

Deze passages vertellen ons dat de apostelen vervuld zouden worden van de Geest en zo de waarheid aan de gehele wereld bekend zouden maken.
Zij, de apostelen, zouden ingeleid worden in de volledige waarheid.

2. Profetie en vervulling.

Nu willen we eerst twee plaatsen in het oude testament overdenken:

  • Jesaja 44: 3
  • Joel 2: 28- 32

Van deze laatste tekst zien we duidelijk dat de vervulling plaatsvind op de pinksterdag.

Act 2:14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
Act 2:15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.
Act 2:16 Maar dit is het,wat gesproken is door den profeet Joel:
Act 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen,(zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees...........

Zo zien we dan dat in deze tekst gesproken word: “Maar dit is het”.
Hier zien we dan de duidelijke vervulling van Joel 2 op de Pinksterdag.
Vele groeperingen leren ook dat de vervulling van Joel 2 nog moet plaatsvinden, maar Petrus maakt duidelijk dat het al vervuld is.

We lezen dan in Joel 2 dat daar een uitstorting geprofeteerd word aan het Joodse volk.
Deze vind zijn vervullin in Handl. 2.

Dan zien we dat in Handelingen 2: 1- 4 de Apostelen, zoals beloofd, (Lukas 24: 47-49) werden gedoopt (overgoten) met de Geest en daarmee het Joodse volk.

Er zijn vier kenmerken die dit fenomeen uniek maken.

A. Geen menselijk iemand verrichtte deze doop. Dit was een doop door Christus zelf.
B. Het ging gepaard met geluid, als een gedreven wind, uit de Hemel. (Handl. 2: 2)
C. Het was een doop waar tegelijkertijd meerdere gedoopt werden.
D. De Apostelen spraken talen die ze nog nooit hadden geleerd. (2: 6-11)

Deze doop in de Heilige Geest was een doop die de Joden (Joel 2, Handl. 2) zou verlichten met waarheid. Maar die deze waarheid niet zouden ontvangen zouden gedood worden door het vuur van Christus.
Het vuur van het oordeel.

Dus alle Joden werden gedoopt in de Heilige Geest op de Pinksterdag.
De volledige waarheid werd aan hun bekend gemaakt, nu was het aan hen wat ze hier mee gingen doen.

3. Een tweede keer.

Verder zien we dan met de wedergeboorte van Cornelius dat daar over deze zelfde doop gesproken word.

Act 11:15 En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin.
Act 11:16 En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest.
Act 11:17 Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren?
Act 11:18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!

Hier lezen we een aantal belangrijke zaken.

In zijn betoog van verweer over de wedergeboorte van het huis van Cornelius zien we dat Petrus zegt: “En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin”.

Dus wat hier gebeurde was gelijk aan het gebeuren in het “begin”.
Dit laat iets heel belangrijks zien, namelijk dat het daartussen niet gebeurd was.
Dus de eerste keer met Pinksteren en een tweede keer met de wedergeboorte van het huis van Cornelius.

Het tweede wat opmerkelijk is dat Petrus moest denken aan de woorden des Heeren dat gezegd werd: “Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest”.

Dit laat zien dat dit ook hetzelfde fenomeen was. Dus een tweede keer.

Het derde opmerkelijke is: “Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren?

Handl. 11:18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!

Nu hadden dus niet alleen de Joden de doop in de Geest ontvangen maar ook de Heidenen.

We zien dan dat deze doop twee keer plaatsvond.
Op de pinksterdag en bij de wedergeboorte van het huis van Cornelius.
Het was een doop waar in één keer het gehele volk der Joden de uitstorting van de Geest ontving en een doop waar alle Heidenen in één keer gedoopt werden.

Conclusie:

De doop in de Geest was een doop die twee keer heeft plaatsgevonden.
Kan het vandaag nog?? Nee, maar het is ook niet nodig. Iedereen is als het ware al gedoopt met deze doop in de Geest.

Het was een doop die uitgevoerd werd door Christus zelf, een doop die een inleiding was in de gehele waarheid.
Zo hebben wij dan een complete boodschap van God. De Bijbel is dit complete woord.
Dit woord is ons gegeven en zo de doop in de Geest.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven