Vernieuwing van de Geest (Joh. 3: 5; Titus 3: 5)

Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Tit 3:4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,

Tit 3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Tit 3:6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Als we naar deze teksten kijken zien we dat er gesproken word over de wedergeboorte.

Wedergeboorte staat centraal in de leringen van het nieuwe Testament.

We zijn allemaal zondaar, gescheiden van het Goddelijke en moeten wederom geboren worden. Wederom geboren worden van een vleselijk mens naar een geestelijk mens.

In deze studie willen we in het bijzonder de geboorte in de Geest bestuderen.
Maar voor de compleetheid zullen we ook de geboorte “van water” in onze discussie meenemen.

1. Een goddelijke geboorte.

Dat de wedergeboorte goddelijk is is een principe in het nieuwe Testament dat overduidelijk is.

Wat lezen we dan over deze goddelijke geboorte.

Joh 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Joh 1:13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Zo lezen we dan dat er een geboorte uit God plaats moet vinden. Deze wedergeboorte is een goddelijke geboorte.

Niet uit bloed, of uit vlees of uit de wil van de mens.

Zo lezen we dan dat deze geboorte totaal los staat van bloedlijnen, van vleselijke geboorten of van de wil van een mens. Er moet een goddelijke geboorte plaatsvinden.

Deze woorden waren dan ook heel confronterend voor Nicodemus.

Hij was degene die een geboren Jood was. Hij was degene die tot het gekozen volk van God hoorde en toch moest er meer gebeuren dan alleen maar een fysieke geboorte als Jood.

Nicodemus liet Jezus zien dat hij deze geboorte niet begreep. Wel is het zo dat hij deze dingen, als een leraar Israels wel had moeten begrijpen. Als we kijken naar het oude Testament zien we de voorbode van deze gedachten.

 • Jer. 31: 31- 34
 • Ezechiel 11: 19; 36: 22- 32; 37: 1- 14

De tekst in Jeremia laat zien dat God een ander verbond ging maken met het huis van Juda en het huis van Israel, dit werd volbracht in Christus. (Hebr. 8: 8- 13)

De teksten in Ezechiel laten allemaal zien dat voor nieuw leven een goddelijke en geestelijke geboorte plaats moest vinden. Al deze dingen waren zaken voor Nicodemus waardoor hij had moeten weten waar Christus over sprak.

Als we kijken naar de twee bovenstaande teksten (Joh. 3; Titus 3) zien we dat er twee elementen centraal staan.

Deze twee elementen zijn “water en geest”. We willen dan ook in dit artikel deze twee dingen verder onderzoeken en te weten komen wat deze dingen betekenen.

2. Geboorte uit water.

In de woorden van Jezus en Paulus zien we dat er gesproken word over een geboorte uit water.

 • Geboren word uit water..... (Joh. 3: 5)
 • Het bad der wedergeboorte. (Titus 3: 5)

Wat is nu deze geboorte uit water?

Het water in al deze teksten is een referentie naar de doop.

We lezen dan ook in Rom. 6: 7 dat iemand die gestorven is dat die persoon gerechtvaardigd is van zonde. Dit is een referentie naar de doop. (Rom. 6: 1- 14)

Laten we ons eens op deze woorden van Romeinen concentreren.

 • Door de doop worden wij met hem begraven,
  daaruit ontstaat een opstanding die onsin nieuwheid van leven laat wandelen.
 • Zoals Christus gestorven en opgestaan door de kracht van God,
  als iemand gedoopt wordt vind er ook een sterven en een opstanding plaats.
 • Een sterven van het oude leven en een opstaan in het nieuwe leven.
 • WANT DIE GESTORVEN IS, IS RECHTENS VRIJ VAN DE ZONDE.
 • Door de opwekking heeft de dood geen heerschappij meer over de mens.
 • Zolang wij niet gedoopt zijn heerst de zonde en de dood nog over ons.
 • Door de doop sterven wij en zijn wij dood -voor de zonde- maar levend voor God.

Eph 5:25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

Eph 5:26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

We zien dan ook verder dat deze doop altijd gekoppeld word aan de vergeving van zonden.

 • Handl. 2: 38
 • Handl. 22: 16

In het boek van Kollossenzen lezen we ook over de doop, in deze tekst word het vergeleken met de besnijdenis, maar wel een besnijdenis zonder handen.

In de besnijdenis word de voorhuid gesneden, zo word in de doop de zonden weggesneden.

Kol 2:11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

Kol 2:12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

We zijn opgewekt door het geloof der werking Gods. Het is Gods werk.

Dit sluit heel goed aan bij al onze gedachten over een goddelijke geboorte.

3. Geboorte uit Geest.

Zoals eerder beschreven lezen we dat de wedergeboorte niet alleen uit water is maar ook uit geest. Een wedergeboorte alleen uit water doet tekort aan een ware wedergeboorte. In het gesprek met Nicodemus zien we dat er over dit geestelijke aspect word gesproken en Paulus spreekt erover in onze tekst uit Titus 3: 5.

Wat is dan precies deze geboorte uit de Geest?

Joh 3:6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Joh 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Joh 3:8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

We lezen daar dat mensen door de Geest geboren moeten worden. Dit proces word vergeleken met de wind. Dit is een proces welke niet waar te nemen is. Het kan niet gezien worden.

Wind is iets wat we niet zien maar we zien wel het effect. Zo is het met de wedergeboorte.

Wedergeboorte is niet waar te nemen, maar je ziet wel het effect.

 • Handl. 2: 40- 47

Er moet een geestelijke geboorte plaatsvinden in het leven van mensen. Er moet een geestelijke operatie plaatsvinden.

Het woord vernieuwing uit Titus 3: 5

Vernieuwing: 342 ana’kainosis, zn vr

1) een vernieuwing, volledige verandering ten beste, renovatie

Dus er is een vernieuwing door water en Geest. Als dat heeft plaatsgevonden mogen we spreken van een wedergeboorte. En dit proces is iets wat we niet kunnen waarnemen maar we kunnen wel de effecten ervan zien.

1 Co 12:12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.

1 Co 12:13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

In onderstaande zien we de relatie tussen water, geest en wedergeboorte terugkomen. In andere woorden, maar hetzelfde principe.

Joh. 3: 5

Geest

Water

Koninkrijk

Titus 3: 5

Heilige Geest

Bad

Zalig

1 Kor. 12: 13

Geest

Doop

Lichaam

Het is een inspirerende zaak om deze dingen te bekijken.

Een wedergeboorte van water en van Geest.

Als we dan even teruggaan naar de tekst in Ezechiel 37 zien we daar dat Ezechiel in een dal gebracht word door God met dode beenderen en de vraag word gesteld of deze beenderen levend konden worden. En het antwoord was dat dat kon, maar dat kon alleen maar door de Geest van God. Zo is het ook in de wedergeboorte, mensen zijn dood, maar door de Geest, de goddelijke geboorte kunnen de mensen weer leven vinden.

God is de enige die leven kan geven, we zien dit in Genesis in de schepping, wie gaf er leven? God was degene die leven bracht. Wie bracht leven in de dagen van Ezechiel? Het was God.

Wie geeft er leven in de wedergeboorte? Het is God die dat doet.

4. Heiligmaking des Geestes.

Als we verder lezen in het nieuwe Testament komen we twee andere interessante teksten tegen. Deze dragen het principe van heiligmaking.

2Th 2:13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

1Pe 1:2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Beide teksten spreken over heiligmaking in de Geest.

Als we denken aan het woord heiligmaking, denken we aan het woord heilig.

Wat betekent dit woord? Dit woord heiligmaking heeft in zich dat we apart zijn gezet.

De Bijbel spreekt over het principe dat we verkregen zijn door Christus (1 Petrus 2: 9) Dit houd in dat we gekocht zijn.

We zien dan dat we geheiligd zijn door de Geest. Dit staat in relatie tot zaligheid en het uitverkoren zijn.

Heiligmaking: 38 hagi’asmos, zn m

1) wijding, reiniging

2) het resultaat van wijding

2a) heiliging van hart en leven

Al deze gedachten laten ons de grootheid en liefde van Christus zien. Het laat ons zien dat er twee principes aanwezig zijn in de wedergeboorte, wij moeten onszelf overgeven in geloof aan de doop en God reinigt ons door het werk van de Heilige Geest.

Dit zijn wonderbaarlijke gedachten.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven