Ons lichaam, een tempel van de Geest

1Ko 6:19  Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

2 Ko 6:16  Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.

Als we kijken naar deze teksten zien we dat wij dat het lichaam van een Christen een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont.

Om een beeld te krijgen van deze dingen kijken we terug naar het oude Testament.

1. De tempel in het oude Testament.

Het principe van de Tempel gaat terug naar het Oude Testament, waar God de Israelieten een tempel liet bouwen waar God zelf woonde.

Als we in het Oude Testament lezen zien we altijd dat er over de "tempel van God" word gesproken. De tempel die werd gebouwd door de Israelieten was niet van hunzelf maar van God.

 • 1 Kon. 8:13
 • 2 Kon. 18: 16
 • Lukas 1: 9

De tempel was de plaats van God, door Hem verkoren waar Hij zelf wilde wonen.

Zo is ook ons lichaam de tempel van God, waar Hij wil wonen.

 • 2 Kor. 6: 17- 7: 1

We lezen ook in Exodus 25: 8 dat er een heiligdom gebouwd moest worden waar de Here zou wonen. De Here wilde tussen de Israelieten wonen.

 • Lev. 26: 1- 13
 • Ez. 37: 21- 28

De eerste tekst spreekt over hoe God een heiligdom heeft gegeven aan het volk en dat zij datgene moesten vrezen.

De tweede tekst geeft aan wat God ging doen door de gemeente. Dit is een profetie.

Voordat de tempel werd gebouwd was er de tabernakel. Deze werd ook wel de “tent der samenkomst” genoemd.Dit was een verplaatsbaar heiligdom waar God woonde. God wilde tussen Zijn mensen zijn en omdat ze nog niet in het beloofde land waren werd er een tabernakel gemaakt die verplaatst kon worden. Het woord tabernakel betekent ook "woning". Dus deze tabernakel werd gebouwd voor God als een woonplaats voor Hem, maar niet alleen voor Hem maar ook om tussen hen te wonen.

Tabernakel: 04908 Nkvm mishkan,   zn

 

1) woonplaats, tabernakel

1a) woonplaats

1b) verblijf(plaats)  

Het is zoals de belofte in 2 Kor. 6:14-18. Hier lezen we dat God ons heeft aangenomen als Zijn kinderen, Hij zal onder hen wonen en wandelen. Hij zal ons tot Vader zijn en wij zullen Hem tot zonen en dochters zijn.

Het Oude Testament laat ook zien dat deze tempel heilig was voor de Heere.

 • Psalm 5: 8
 • Ezechiel 43: 4- 8
 • Hab. 2: 20

Dit woord heilig staat altijd gelijk aan de tempel. Deze tabernakel moest zuiver blijven.

 • Ezechiel 5: 1- 11

Matteus 23: 21 laat heel goed zien hoe dit alles een plaats had.

"En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont".

God de Vader woont in deze tempel. De woonplaats van God mag niet ontheiligt worden.

Zo was de tempel een plaats waar God woonde en deze plaats moest zuiver blijven. Onder het oude verbond werd deze tempel vaak ontreinigt, maar God zou een nieuwe tempel (Efeze 2: 21-22) bouwen, de gemeente, en deze tempel moest zuiver blijven.

Door deze tempel zou God geeerd worden.

 • Matt. 5: 13- 16; 48

2. Elke Christen als een tempel voor God.

Ook geeft Paulus aan dat de ons lichaam een tempel (woning) is van de Heilige Geest.

1 Kor. 6: 19,20

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt.
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Dus elke Christen die zich aan God geeft krijgt van God de Heilige Geest en het lichaam en leven van de Christen word het eigendom van God. We zijn dan niet meer van onszelf. Vergelijk hier Koll. 3: 1-10

De Bijbel laat zien dat wij gekocht zijn en betaald. (1 Kor. 6:20)

Zoals God in het oude Testament in de Tempel woonde, woont nu de Heilige Geest in ons. Hij maakt van ons lichaam Zijn woning. Omdat Hij in ons woont kunnen we niet ons lichaam overgeven aan onze sexuele driften, dat is geestelijk overspel.

We kunnen ons niet overgeven aan zonde want dan kunnen wij niet van God zijn.

De Bijbel leert ons dat we zijn maaksel zijn, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. (Efeze 2: 10, 4: 24)

Natuurlijk is het zo dat elke zonde tegen God is maar de Bijbel geeft aan dat sexuele zonden in die zin zonden zijn tegen je eigen lichaam. En ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest.

In beide teksten (1 Kor. 6: 19 en 2 Kor. 6: 16) zien we dat wij onze tempel ook moeten zuiver houden.

Onze tempel kan op vele wijzen vervuild worden.

De eerste tekst zien we dat die duidelijk spreekt over het sexueel verontreinigen van ons lichaam.

De tweede tekst (2 Kor. 6: 19) spreekt over het niet gelijk worden aan de wereld.

Als we kijken naar de tempel in het oude verbond zien we dat in de dagen van Ezechiel scherpe woorden uitgaan naar het volk van Israel.

 • Ez. 8: 1- 18

In bovengenoemde tekst zien we dat de Israelieten de stad en de tempel hadden verontreinigt. God zou met hen omgaan zoals hun met de tempel waren omgegaan.

Eze 8:18  Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.

Wij moeten onze tempel (ons lichaam) bewaren in ere voor God.

Ons lichaam moet rein en zuiver bewaard worden. Doen we dit niet, dan worden we onze eigen vijand en daarmede de vijand van God.

Alles wat er onder het oude verbond gebeurde is voor ons een voorbeeld.

 • Rom. 15: 4
 • 1 Kor. 10: 1- 12

3. Specifieke zaken.

Als we denken aan ons lichaam dat een tempel is van de Heilige Geest zien we dat dit een principe is in welke we kunnen zeggen dat zoals de tempel de woonplaats van God was zo is ons lichaam een woonplaats van de Geest.

In deze woonplaats mogen alleen maar zaken wonen die Hem welgevallig zijn.

Laten we eens een aantal dingen naar voren halen.

A. Sexueel.

De tekst, die ons uitgangspunt was, liet al zien dat ons lichaam geen lichaam mag zijn om hoererij te bedrijven.

De term hoererij:

4202 por’neia

 

1) onwettige sexuele omgang

1a) ontucht, overspel, homosexualiteit, gemeenschap met dieren, enz.

1b) sexuele omgang met naaste verwanten; Lev. 18

1c) sexuele omgang met een gescheiden man of woman; Mk. 10:11,12

2) metaf. de aanbidding van afgoden

Deze term beschrijft alle sexuele handelingen die een mens doet buiten de man/vrouw relatie om die door God is ingesteld door het huwelijk.

Dus alle handelingen die daarbuiten omgaan worden omschreven door het woord hoererij. 

Weet ook dat deze dingen ons zegen zullen brengen. God is voor ons bezig om ons vrede en blijdschap te brengen, het buiten Gods principes wandelen brengt altijd problemen.

Vraag jezelf, als je straks de liefde van je leven tegenkomt wil je dan dat hij of zij al sexuele ervaringen heb gehad met anderen. Nee, dat wil niemand.

B. Eten en drinken.

We lezen in 1 Kor. 6: 12, 13 dat voedsel voor de maag is en de maag voor het voedsel, maar schrijft Paulus, ik zal mezelf door niets laten knechten.

Dit laat zien dat wij de macht moeten hebben over wat en hoeveel we eten.
Als we zwaarwichtig worden is dat een schade voor ons lichaam.

Wijn, bier en andere dranken zijn geen dingen die we niet mogen drinken, maar overmaat van deze dingen betekent schade voor ons lichaam.

 • Spreuken 23: 29- 35

We weten ook dat roken slecht is voor ons lichaam.
Ook hier moeten we voorzichtig zijn.

C. Onze ogen.

Onze ogen spelen een belangrijke rol wat we toelaten in onze gedachten. Zo spreekt Jezus over het iemand aanzien om die persoon te behagen.

 • Matt. 5: 28

We moeten zorgen dat onze ogen zuiver blijven.

Job schreef ook dat hij een verbond had gemaakt met zijn ogen zodat hij geen maagd zou aanzien.

Als we denken aan onze ogen denken we ook aan televisie en aan internet.
Wat mogen onze ogen zien??
Wat laten we toe op onze harde schijf van onze gedachten??
Welke beelden laten we allemaal toe.

Vergelijk:

 • Spreuken 22: 9

D. Onze oren.

Wat laten we onze oren horen wat onze gedachten binnengaat??
Waar luisteren we naar op de radio en op de televisie.

Er is een belangrijke passage in Fill. 4

Php 4:8  Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;

Als we van God houden laten we alleen datgene onze ogen en oren binnenkomen die waarlijk waarachtig, waarlijk eerlijk, waarlijk rechtvaardig, waarlijk rein, waarlijk liefelijk en wat welluidend is.

Een Christen houd niet meer van die dingen die tegen Gods gedachten ingaan.

Waar gaan onze gedachten heen als we onze ogen dingen laten zien die ze niet moeten zien, of onze oren dingen laten horen die ze niet moeten horen.

Nee, God spoort ons aan om onze gedachten aan Christus te geven in gevangenschap.

2Co 10:4  Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten;

2Co 10:5  Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;

Onze gedachten moeten van Christus worden. Dan worden we waarlijk vrij.

Vergelijk:

 • Spreuken 4: 20
 • Spreuken 15: 31; 18: 15; 21: 13; 22: 17; 28: 9

Wat lezen we over de zonde? Waar begint zonde??

Jas 1:13  Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.

Jas 1:14  Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.

Jas 1:15  Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.

E. Onze kleding.

Met onze kleding kunnen we heel veel zeggen.

Wat doet kleding met onze tempel?

1Pe 3:3  Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken;

1Pe 3:4  Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.

1Pe 3:5  Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;

God is op zoek naar ons innerlijke versiersel en dat is het versiersel van het hart. Zie je, er is niets verkeerd met ons leuk en vlot kleden, maar de innerlijke schoonheid moet altijd voorop staan.

Met onze kleding kunnen we God eer brengen, onszelf eer brengen en anderen eer brengen.

Maar als we ons op verkeerde manieren gaan kleden, worden we een aanstoot en kunnen andere mensen ons gaan begeren.

Wij moeten Christus in onze harten laten wonen.

1. Zorg voor je lichaam.

Elke woning heeft onderhoud nodig. Als je van binnen niet schoonmaakt en van buiten niet regelmatig de kozijnen schildert, gaat een huis hard achteruit en wordt het wonen in dat huis een straf. Ook de tempel van de heilige Geest heeft zorg en onderhoud nodig. Dus mensen (en preken is ook: tegen jezelf preken): zorg voor voldoende lichaamsbeweging, laten je eetgewoontes en je drinkgewoontes gezond zijn.  ‘Je bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met je lichaam.’

2. Bewaar je lichaam.
In een samenleving waarin het bloot je van alle kanten toeschreeuwt is het extra moeilijk om je lichaam te bewaren, om rein te blijven op het gebied van intimiteit en sexualiteit. Geloof niet wat de reclameborden zeggen, geloof niet wat er in videoclips te zien is, geloof niet dit anti-evangelie: ‘het lichaam is er voor de lust.’ Bewaar je lichaam allereerst voor de Heer en vervolgens voor die ene partner, als God die aan je geeft. ‘Je bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met je lichaam.’

3. Luister naar je lichaam.

Ook al hebben we allemaal een lichaam, soms leven we als zonder lichaam. We luisteren niet naar signalen van vermoeidheid, we negeren sommige gevoelens en emoties, we denken bij pijn: ‘ach het gaat wel weer over’. Zo concreet is het leven met Jezus, zo concreet is het leven door de Geest die in ons woont. ‘Je bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met je lichaam.’|

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven