De kracht van de Heilige Geest. (Efeze 3: 14- 21)

In deze studie willen we ingaan op de vraag wat de Heilige Geest in ons doet. In voorgaande studies hebben we gezien welke rol de Geest speelt in de wedergeboorte, deze studie gaat over de kracht die Hij ons schenkt.

We zijn al verschillende teksten tegengekomen die aangeven dat Hij in ons woont en werkt, maar het hoe en op welke manier dat hebben we nog niet besproken.

In onze wereld van veel geloofsovertuigingen horen we veel over de Heilige Geest, maar wat zegt de schrift over de Heilige Geest en Zijn werk voor Christenen.

1. De Geest als kracht.

Efeze 3: 14-21

Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;

Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Uit deze tekst kunnen we de volgende dingen zien:

 • Wij worden met kracht versterkt door Zijn Geest in den inwendigen mens.
 • God is bij machte overvloediglijk te doen, boven wat wij bidden of denken naar de kracht die in ons werkt.

De Heilige Geest versterkt ons, de Heilige Geest werkt in ons, we weten niet altijd het hoe maar we weten dat Hij in ons werkt met een doel.

We lezen in deze tekst dat Paulus zijn knieen buigt tot de Vader. De reden hiervan is dat alle geslacht in de hemelen en op de aarde uit Hem is.

Vergelijk:

 • 1 Kor. 10: 26- 28
 • Handl. 17: 26, 27

Daarna schrijft Paulus dat God ons de Geest geeft.
Maar deze Geest word ons niet zomaar gegeven. Deze Geest word gegeven met een doel.

Al deze dingen zijn naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid. God is degene die deze dingen bepaald heeft, Hij geeft ze ons.

Als we al deze dingen overdenken zien we ook waarom we deze Geest niet moeten uitdoven of bedroeven.

 • Efeze 4: 30
 • 1 Tess. 5: 1

De Geest werkt in ons een goddelijk werk. God is ons aan het volmaken naar het beeld van Christus en dit is een werk van Hemzelf. Dit mogen we niet uitdoven of uitblussen. God bewerkt in ons een werk dat leid ten eeuwigen leven. Om te werken ten eeuwigen leven is het belangrijkste in dit leven. De Hemel moet ons doel zijn.

2. Tot welk doel werkt deze kracht.

Waarom doet God dit:

 • Opdat Christus in onze harten woont.
 • Opdat wij in liefde geworteld en gegrond zijn.
 • Dat we mogen kennen de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde Gods.
 • Opdat wij vervuld zouden worden van de volheid van God.

Het woord “opdat”:

Opdat: 2443 ‘hina, vw

opdat, zodat, waar
Werkend naar een resultaat

A. Christus in onze harten door het geloof.

We zien dan in de eerste plaats dat deze Geest bewerkt dat Christus in ons hart woont door het geloof.

Dat is wat God wil. God wil dat Christus in onze harten woont. Er mag geen plaats zijn voor een ander.

B. Dat we volmaakt worden in de liefde.

We lezen hier dat de Geest in ons werkt, zodat Christus in onze harten mag wonen, in liefde geworteld mogen zijn en om te mogen bewerken dat wij de grote diepte en volheid van de liefde van God gaan bevatten.

God wil door de kracht van de Heilige Geest de liefde in ons volmaken. God wil dat we volmaakt worden in Zijn liefde.

 • Joh. 13: 35
 • 1 Joh. 4: 7- 21

Het sleutelwoord hier is "volheid". Dat is wat God in gedachte heeft voor Zijn kinderen, dat zij de volheid van Hem mogen gaan doorgronden, leren en toepassen. En dit word bewerkstelligd door de Heilige Geest, Hij is de kracht die dit in ons wil voltooien.

Vergelijk:

 • Efeze 4: 13
 • Koll. 2: 4- 10

Volmaaktheid en volheid in Christus, dat is het doel van de Christen en God wil dit volmaken door het werk van Zijn Geest. In Christus woont de godheid volledig.

Als wij dan in Christus volmaakt worden zal de volheid in Christenen komen en dat is Gods doel van het werk van de Geest.

Een andere tekst:

 • Rom. 15: 13

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Dit is het gebed van Paulus voor de Romeinen.

 • De God der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede.
 • Opdat wij overvloedig mogen zijn in hoop.
 • En dit door de kracht van de Heiligen Geest.

In dit gebed zien we dat God deze blijdschap, vrede en het overvloedig zijn in hoop naar ons brengt door het werk van de Heilige Geest. Deze tekst past goed bij onze bovenstaande tekst in Efeze waar de heiligen mochten weten dat door het werk van de Heilige Geest zij de volheid van God mochten gaan bevatten.

We zien in dit alles dat God de hoop in onze harten geeft en dit wil laten behouden en overvloedig laten worden door de kracht van de Geest.

Zo wil God dan groot werk doen in het leven van een Christen door Zijn Geest.

Staan wij er open voor. Willen wij ons laten leiden door deze Geest en ons overgeven aan Hem?
Willen wij leven door het geheiligde en gelouterde woord van God?

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven