Het nieuwe Testament en muziekinstrumenten

Als we kijken naar de zang en het nieuwe Testament dan hebben we een aantal duidelijke verzen en gedachten die ons daarbij helpen. De gemeente van Christus gebruikt geen muziekinstrumenten, mensen die onze samenkomsten bijwonen stellen dan ook vaak vragen over dit onderwerp. In dit artikel willen we wat nadenken over dit onderwerp.

Het zingen zonder begeleiding van instrumenten word ook wel a-cappella genoemd. De term 'capella' komt van het muziekbegrip 'a capella'. Letterlijk betekent a capella "in (de) kapel(stijl)", waarbij met kapel de kerk wordt bedoeld. Dus “in de stijl van de kerk”.

Dit is een interessante defenitie. Waarom? Dit omdat de vroege gemeente, kerk, het instrument niet gebruikten in hun samenkomsten en zo komt deze term tot ons.

Heb 13:15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

Als we deze woorden overdenken zien we dat Christenen Gode voordurend een lofoffer brengen, wat is dit lofoffer? Dat is de vrucht van onze lippen.

1. Ware aanbidding en de waarheid.

Als we nadenken over aanbidding in het nieuwe Testament zien we dat Jezus over aanbidding spreekt met de Samaritaanse vrouw, Hij zegt dan: “God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid”(Joh. 4: 24)

Geestelijke aanbidding is daarom naar de geopenbaarde wil van God, naar de waarheid die God ons heeft gegeven.

Als we nadenken over waarheid dan zegt Jezus: “uw woord is de waarheid”.  (Joh. 17: 17)
Hij zei verder: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. (Joh. 8: 31- 32)

Als wij God willen aanbidden in waarheid zullen we dat moeten doen naar de waarheid en de waarheid zijn de woorden van Jezus Christus, het tweede verbond, het nieuwe Testament.

In Johannes lezen we: “want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”. (Joh. 1: 17)

Christenen worden geleid door het nieuwe verbond, het tweede verbond dat God heeft ingesteld door Christus, (Hebr. 1: 1; 7: 12; 9: 15- 17)

Dit is een zeer belangrijk gegeven, Christenen moeten weten dat we niet meer onder het oude verbond zijn, we zijn niet meer onder de wet van Mozes.
Nee, we staan onder het tweede verbond, gemaakt door God door het volbrachte werk van Christus.

We lezen in Kollosenzen: “en al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus”. Koll. 3: 17

Zo weten we dat in alles dat Christenen doen, zij de goedkeuring van Christus zoeken. Christenen doen alles in de naam van Christus.

2. De zang van het nieuwe Testament.

Als we kijken naar de zang van het nieuwe Testament overdenken we een aantal specifieke verzen.

Efeze 5

Efeze 5: 19, 20

19  en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,

20  dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

Als we dit vers overdenken zien we dat Christenen onder elkaar spreken in Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, hierdoor jubelen en danken zij de Vader.

We zien dat er in dit vers niet specifiek over de samenkomst wordt gesproken. Dit laat zien dat dit een toepassing heeft in maar ook buiten de samenkomsten.

Door liederen geven Christenen dank aan de Vader, die ons door Christus heeft gezegend met alle zegeningen.

Kollosenzen 3

Kollosenzen 3: 16, 17
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

In dit vers zien we een duidelijke referentie naar het zingen.

Het woord van Christus wone rijkelijk in ons.

Dit is een belangrijk gegeven voor Christenen, de woorden van Christus moeten rijkelijk in ons wonen.
De wereld en wereldse gedachten moeten plaats maken voor alle woorden van Christus. (Rom. 12: 1- 2; 2 Kor. 10: 3- 4)
We hebben eerder al gezien dat Christenen leven onder het tweede verbond.
God heeft tot ons gesproken door Christus, Christus heeft alle macht gekregen, (Matt. 28: 18- 20)

Zodat gij in alle wijsheid.

Het geloof in God vereist wijsheid. Waar halen we deze wijsheid? Deze zoeken we in God en in het gelouterde en complete Woord van God.

Wij worden aangespoort om hemelse wijsheid te zoeken.

  • Spr. 8: 1- 36
  • Jacobus 3: 13- 18

Elkander leert, en terechtwijst.

In het geloof worden gelovigen door elkaar geleerd en terechtgewezen.
Zonde heeft zoveel van ons ge-infecteerd, zonde heeft zoveel kapotgemaakt.
En Christus repareert, maar doet dit ook door mede-gelovigen.
We moeten openstaan voor het leren en terechtwijzen van anderen, en wij moeten anderen leren en terechtwijzen. Zo zien we dat door het zingen met elkaar, we elkaar vermanen en elkaar terechtwijzen.

Met Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Als Christenen leren we elkaar door liederen, specifiek door Psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen.

Psalmen.

Met deze Psalmen worden de liederen bedoeld die gebaseerd zijn op de 150 Psalmen.

Een speciaal woord over dit woord Psalmen.

Het woord voor Psalmen komt van het Griekse woord Psallo.

Vine schrijft in zijn woordstudie over dit woord.

Hij schrijft:
The word psallo originally meant to play a stringed instrument with the fingers, or to sing with the accompaniment of a harp. Later, however, and in the New Testament, it came to signify simply to praise without the accompaniment of an instrument”. (W.E. (1951), First Corinthians (Grand Rapids: Zondervan)

Vertaald:
Het woord Psallo in zijn originele betekenis betekende om een snaarinstrument te bespelen met de vingers, of om te zingen met de begeleiding van een harp. Later, in het nieuwe Testament, kwam het te staan voor het zingen van lofliederen zonder de begeleiding van een instrument.

Een andere quote:
Psallo originally meant to play a stringed instrument; in the LXX it generally translates zimmer and ngn. In the NT it refers to singing God’s praises (not necessarily accompanied by strings)” (Howard, David (1986), “Melody,” International Standard Bible Encyclopedia – Revised, G.W. Bromiley, Ed. (Grand Rapids: Eerdmans), Vol. 3.

Vertaald:
In zijn originele betekenis betekend Psallo om een snaarinstrument te bespelen......in het nieuwe Testament refereert het naar het zingen van lofliederen aan God. (Niet noodzakelijkerwijs met begeleiding van snaren)

Het is belangrijk om te weten dat deze mensen leden waren van groepen waar het instrument werd gebruikt. Ze hadden geen motieven om deze definitie over dit woord te geven.

Dus is hun getuigenis over dit woord wel heel bijzonder.

Gode dank brengende.

Door onze liederen vermanen en leren we elkaar, maar er is meer, we brengen Gode dank voor Zijn grote werk volbracht in Christus.

In alles wat er word gedaan, in woord of in werk, doe alles in de naam van Christus.

Dit zijn hele belangrijke woorden. Woorden die ons laten zien dat alles wat een Christen doet, deze persoon doet dat op basis van de woorden van Christus.

Handelingen 16: 25

Handl. 16: 25
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

Vanuit deze tekst leren we dat Paulus en Silas in de gevangenis God lof toezongen en hoe andere gevangenen naar hen luisterden.
Wat een geweldige getuigenis als Zijn kinderen, die in moeilijke situaties zijn kunnen zingen tot hun God, hun God die groter was dan de gevangenis-deuren.

Romeinen 15

Romeinen  15: 5- 11
5   De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus,
6  opdat gij eendrachtig uit een mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken.
7   Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
8  Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen,
9  en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen.
10  En verder zegt Hij: Verheugt u, heidenen, met zijn volk.
11  En verder: Looft, al gij heidenen, de Here, en laten alle volken Hem prijzen.

Een speciaal woord over het woord dat vertaald is als snarenspel:

Als we naar de NBG vertaling kijken zien we inderdaad dat het woord snarenspel word gebruikt. Laten we eens kijken hoe dit is vertaald door andere vertalingen.

(NBG)
9 en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen.

Statenvertaling

Rom 15:9 En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.

Telos

Rom 15:9 en opdat de volken God verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U belijden onder de volken en uw naam lofzingen’.

Als we naar dit vers kijken zien we dat de NBG de enige vertaling is die dit woord als snarenspel heeft in vers 15.
Geen enkele andere heeft dit woord, de andere vertalingen hebben het woord lofzingen, bejubelen, bezingen of met Psalmen zingen.

Als we dan kijken naar de plaats waar dit vers vandaan komt, dan kijken we naar Psalm 18: 49

NBG

Psa 18:49 Daarom loof ik U, o HERE, onder de volken en wil ik uw naam psalmzingen,

Statenvertaling

Psa 18:49 Daarom zal ik U, o HEERE! loven onder de heidenen; en Uw Naam zal ik psalmzingen;

Een eerste punt:
We zien dat de NBG vertaling dit woord, wat uit Psalm 18 komt vertaald heeft als snarenspel.
Dit is niet consequent.

Een tweede punt:
Het woord dat in Romeinen 15: 9, vertaald als snarenspel, word gebruikt is het Griekse woord Psallo. (5567)

Hieronder de vier plaatsen in het nieuwe Testament waar dit woord voorkomt.
Onderstaande zijn allemaal uit de NBG vertaling.

Romeinen 15:9 en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen <5567>.

1 Corinthiërs 14:15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen <5567> met mijn geest, maar ook lofzingen <5567> met mijn verstand.

Efeziërs 5:19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt <5567> de Here van harte,

Jakobus 5:13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen <5567>.

In conclusie:
Dit woord snarenspel in vers 9 van Romeinen 15 is een te vrije vertaling.

We zien dat het in de vier plaatsen vertaald is als "lofzingen, of als “jubelt".

1 Kor. 14

1 Kor. 14: 15
15   Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.

Ook in dit vers zien we dat er gesproken word over lofzingen.

Jacobus 5.

Jacobus 5: 13, 14
13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.
14  Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Ook in deze tekst lezen we over zingen, over lofzangen.

3. Het woord van God en de Christen.

Als Christenen respecteren we de Schriften, de Bijbel, het gelouterde woord van God. Als Christenen respecteren wij de woorden van God. (2 Tim. 3: 16, 17)
Christenen voegen niets toe aan de geopenbaarde woorden van God. (Spr. 30: 5- 6)

Spr 30: 5  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Spr 30: 6  Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.

Deze woorden uit Spreuken zijn heel belangrijk als het gaat over de Christen en de Bijbel.
Deze tekst laat zien dat God ons een woord heeft gegeven dat compleet is en waar we niets aan toe mogen voegen.
In het nieuwe Testament lezen we nergens over het gebruik van instrumenten, zo hebben we als Christen geen recht om deze te gebruiken, als we dit toch doen, spreken we waar God niet heeft gesproken, voegen we toe aan wat er geschreven is.

Een tweede tekst uit Spreuken.

Spr 3: 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Spr 3: 6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Als we deze tekst overdenken zien we dat Christenen nooit op eigen inzichten mogen steunen.

Hij moet in alles erkend worden. Onze vreze voor God zou ons moeten leiden tot het niets toevoegen of afhalen van het woord van God.

God heeft gesproken door de Zoon in het nieuwe Testament.

Als Christenen spreken moeten ze leren als God: “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen”. (1 Petrus 4: 11)

4. Het oude Testament en muziekinstrumenten.

Als we kijken naar het oude Testament vinden we een veelvuldig gebruik van instrumenten en sommigen vinden hierin het gezag om deze te gebruiken.

Als we hierover nadenken zien we dat God een nieuw verbond heeft gemaakt in Christus.
We lezen dit in, Hebr. 9: 15- 17 en Hebr. 7: 12, maar als we verder gaan en we kijken naar 2 Kor. 3 dan zien we het volgende.

2 Co 3: 1  Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms, gelijk sommigen, aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig?

2 Co 3: 2  Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen,

2 Co 3: 3  daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.

2 Co 3: 4  Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.

2 Co 3: 5  Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

2 Co 3: 6  die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2 Co 3: 7  Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest,

2 Co 3: 8  hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

We lezen in deze tekst over de bediening op stenen tafelen, dit is een referentie naar de wet van Mozes. (Ex. 34: 1, 4; Deut. 9: 9, 10;  10: 1, 3)

We lezen dat dit een bediening was die toch verdwijnen moest.

De wet van Mozes verdween en de wet van Christus is gekomen.

Dit laat ons zien dat het gehele systeem van Mozes, zowel ceremonieel als moraal is verdwenen.

God heeft nu gesproken door Christus. (Hebr. 1: 1- 3)

Dus we kunnen het oude verbond, gegeven door Mozes, niet gebruiken om gezag te vinden voor wat we doen in nieuw Testamentische aanbidding.

5. Een aantal interessante quotaties.

In dit gedeelte kijken we naar een aantal interessante quotaties vanuit de kerk geschiedenis.

Voor vele mensen lijkt het zo dat muziekinstrumenten in de gemeente een hele gewone en Bijbelse zaak is.

Maar we hebben al gezien dat vanuit een Bijbels denken er geen gezag is om deze te gebruiken. We zullen naar een aantal woorden kijken vanuit de kerk-geschiedenis.

Although Josephus tells of the wonderful effects produced in the Temple by the use of instruments of music, the first Christians were of too spiritual a fibre to substitute lifeless instruments for or to use them to accompany the human voice”
(The Catholic Encyclopedia, p. 651)

Vertaald:
Josephus verteld over de wonderbaarlijke effecten die waren te horen in de tempel door het gebruik van muziekinstrumenten, de eerste Christenen waren van een te geestelijk karakter om levenloze instrumenten te gebruiken om hen te begeleiden in hun menselijke stem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

There is no record in the NT of the use of instruments in the musical worship of the Christian church”
(Pfeiffer, p. 1163)

Vertaald:
Er is geen vermelding in het nieuwe Testament over het gebruik van instrumenten in de muzikale aanbidding van de Christelijke gemeente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Whatever evidence is forthcoming, is to the effect that the early Christians did not use musical instruments”
(Smith, p. 1365)

Vertaald:
Welk bewijs er verder ook maar komt, het draagt het bewijs (effect) dat de vroege Christenen geen muzikale instrumenten gebruikten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Whatsoever, in connection with the public worship of the church, is not commanded by Christ, either expressly or by good and necessary consequence, in his Word is forbidden. The second is: Instrumental music, in connection with the public worship of the church is not so commanded by Christ. The conclusion is: Instrumental music, in connection with the public worship of the church, is forbidden”

(John J. Girardeau, Professor, Columbia Theological Seminary (Presbyterian), p. 200)

Vertaald:
Instrumentale muziek, in connectie met de openbare aanbidding van de gemeente, word nooit geboden door Christus. De conclusie is, instrumentale muziek in connectie met de samenkomsten van de gemeenten zijn verboden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Als Christenen hebben we geloof in God. Waar komt ons geloof vandaan?
Ons geloof komt van de geopenbaarde woorden van God. (Rom. 10: 17)

In de geopenbaarde woorden van God voor Christenen, het nieuwe verbond, lezen we nergens dat er instrumenten gebruikt werden.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven