Oorsprong en de geschiedenis van de instrumentale muziek in de christelijke eredienst.

We leven in een tijd waarin in veel “ Christelijke groeperingen” instrumenten gebruikt worden in de aanbiddingsdienst.
In dit artikel willen we een beschouwing geven van de geschiedenis van instrumenten.

We beginnen met een quotatie:

De traagheid tot onderzoek, of onkunde, of wat anders ook, ten opzigte van guido en de vorderingen door hem gemaakt, heeft gelegenheid gegeeven tot veele misvattingen, als dat hy de Uitvinder was van zamenstemmenden Zang, van het Orgel, van de Klavecimbaal; dat hy het eerst het zingen van den Discant invoerde. Ik zal my tot geene breede wederlegging van dit alles inlaaten, en hier alleen slegts aanmerken, dat het Orgel waarschynlyk uitgevonden was, omtrent het midden der Achtste Eeuwe: want dat de Keizer constantinus copronimus, in den Jaare DCCXCVII, een Orgel, als een allerkostbaarst geschenk, aan pepin, Koning van Frankryk, zondt; in den Jaare DCCCXXVIII heeft Paus vitalianus het Orgel ter Kerkgebruike ingevoerd; en guido zelve maakt, in zyn Micrologus, dikwyls gewag van het Orgel als een speeltuig, ten zynen tyde, in algemeen gebruik.
(Bron: http://dbnl.nl/tekst/_vad003177701_01/_vad003177701_01_0248.php)

En een tweede quotatie:

In de eerste eeuwen van het christendom werd muziek, zang en dans al snel geassociëerd met losbandigheid en zedeloosheid. En omdat de kerk zich daarvan wilde distanciëren werd en muziekinstrumenten, maar ook dansen niet toegestaan in de diensten.
In de vijfde eeuw na Christus breidde de kerkelijke macht zich enorm uit en rond het jaar 580 was Gregorius de Grote paus. Hij was een intelligent man en had grote kwaliteiten als leider. Tijdens zijn leiderschap herstelde hij het Romeinse gezag, zowel het burgerlijke als het kerkelijke. Ook schreef hij boeken over het geloof en de leer, want er was grote behoefte aan duidelijk regels over het geloof. Zijn doel was ook bet versterken van het gezag van Rome en hij stelde , dat de verschillende Latijnse liturgieën opgenomen zouden worden in die van Rome: de Keltische, Ambrosiaanse en de Gallicaanse.
(Bron: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl)

Van beide quotaties zien we dat instrumenten geen zaak was voor de vroege Christenen. Uit de eerste quote zien we dat het orgel voor het eerst is ge-introduceert in de Katholieke kerk onder Vitalianus. Deze paus was paus van 657- 672.

In de tweede quotatie zien we dat de vroege gemeenten geen instrumenten gebruikten omdat dit werd ge-associeerd werd met losbandigheid en zedeloosheid.
Ook dansen werd niet toegestaan in de vroege gemeenten.

De eerste verschijning van instrumentale muziek in de eredienst was omtrent de zesde eeuw na Christus. De exacte datum van invoering ervan varieerde in verschillende plaatsen, maar het kan worden geconcludeerd dat er geen algemene beoefening was dan na de achtste eeuw, en zelfs na deze datum waarop het werd lange tijd verzet tegen door vooraanstaande geloofsgenoten.

Laten we eens een aantal geschiedkundige quotaties geven aangaande ons onderwerp.

Een eerste quote:
De Amerikaanse Encyclopedia,
Vol. 7, page 688, "The Pope Vitalian is regarded to have first introduced organs into some of the churches of Western Europe about 670; but the earliest trustworthy account is that of one sent as a present by the Greek emperor Constantine Copronymus to Pepin, King of Franks in 755.

Vertaling:
"De paus Vitalian wordt beschouwd als het eerst ingevoerd organen hebben in een aantal van de kerken van West-Europa ongeveer 670, maar de vroegste betrouwbare houden, is dat van een verzonden als een geschenk van de Griekse keizer Constantijn Copronymus aan Pepijn, koning van de Franken in 755.
"

Een tweede quote:
Chambers Encyclopedie, Vol. 7, page 112, says: "The organ is said to have been introduced into church music by Pope Vitalian in 666 AD"

Vertaling:
"Het orgel wordt gezegd te zijn ingevoerd in de kerkmuziek door Paus Vitalian in 666 AD"

Een derde quote:
De Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. 2, page 1702, states: "In the Greek church the organ never came into use, but after the eighth century it became common in the Latin church, not, however, without opposition from the side of the Monks...the reformed church discarded it; and though the church of Basil very early introduced it, it was in other places admitted only sparingly and after long hesitation."

Vertaling:
"In de Griekse kerk het orgel kwam nooit in gebruik genomen, maar na de achtste eeuw werd het gebruikelijk in de Latijnse kerk, echter niet zonder verzet van de kant van de monniken.......de hervormde kerk weggegooid is, en hoewel de kerk van Basil zeer vroeg geïntroduceerd, was het op andere plaatsen alleen toegelaten spaarzaam en na lang aarzelen”.
Een vierde quote:
De McClintock en Strong Cyclopedia van bijbelse, theologische en kerkelijke literatuur, Vol. 6, page 759, "The Greeks, as well as the Jews, were wont to use instruments as accompaniments in their sacred songs. The converts to Christianity accordingly must have been familiar with this mode of singing; yet it is generally believed that the primitive Christians failed to adopt the use of instrumental music in their religious worship”.

Vertaling:
"De Grieken, evenals de Joden, waren gewoon te gebruiken instrumenten als begeleiding in hun heilige liederen De tot het christendom bekeerde dienovereenkomstig dienen te zijn bekend met deze wijze van zingen, maar toch is het algemeen wordt aangenomen dat de primitieve christenen niet om het gebruik van instrumentale muziek in hun religieuze eredienst vast te stellen”.

Een vijfde quote:
Lyman Coleman, Presbyterian scholar and author makes the following statements in his book, the Primitive Church, page 370- 371, 376- 377, “Both the Jews in their temple service, and the Greek in their idol worship were accustomed to sing with the accompaniment of instrumental music.
The converts to Christanity, accordingly, must have been familiar with this mode of singing............but is it generally admitted, that the primitive Christians employed no instrumental music in their religious worship.....Such musical accompaniments were gradually introduced in their religious worship, but can hardly be assigned to a period earlier then the fifth and sixth centuries”.

Vertaling:
Zowel de Joden in hun tempeldienst en de Grieken in hun afgoderij, waren gewend aan het zingen met de begeleiding van instrumentale muziek, de tot het Christendom bekeerde, bijgevolg moeten vertrouwd zijn geweest met deze wijze van zingen.....maar het is algemeen erkend, dat de primitieve Christenen geen instumentale muziek die werkzaam was in hun aanbidding..........Deze muzikale begeleiding werden geleidelijk ingevoerd, maar kan nauwelijks worden toegewezen aan een periode eerdr dan de vijfde en de zesde eeuw”.

Een zesde quote:
Professor John Girardeau, Presbyterian Professor in the Columbia Theological Seminary in Music in the Church, page 179, makes the following statement: "The church, although lapsing more and more into defection from the truth and into a corruption of apostolic practice, had no instrumental music for 1200 years" (that is, it was not in general use until that time)

Vertaling:
"De kerk, hoewel vervallen meer en meer in afvalligheid van de waarheid en naar een verbastering van apostolische praktijk, had geen instrumentale muziek voor 1200 jaar "(dat wil zeggen, het was niet algemeen in gebruik tot die tijd).

Een zevende quote:
Dr. Frederic Louis Ritter, History of Music from the Christian Era to the Present Time , page 28, We have no real knowledge of the exact character of the music which formed a part of the religious devotion of the first Christian congregations.
It was, however, purely vocal.

Vertaling:
Wij hebben geen echte kennis van de exacte aard van de muziek die gemeenten deel uitmaakte van de religieuze toewijding van de eerste christelijke.Het was echter puur vocale. " Veel andere encyclopedieën en vroege kerk geschiedenis zou kunnen worden aangehaald om de oorsprong van de instrumentale muziek te tonen. 
Allemaal
laten ze zien dat er een bepaald historische ontwikkeling gaande was, en niet een geopenbaarde Nieuwe Testament onderwijs.
Zo wordt iets dat eeuwen na de dood van de apostelen
werd ingevoerd, geen plaats heeft in het apostolische christendom.

Al deze dingen laten zien dat er in de vroege gemeenten geen instrumenten waren.
Waarom zijn ze er nu wel? Laten we leren van de geschiedenis.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven