Wat is onze redelijke eredienst?

Als we de woorden van God gaan overdenken, als het gaat over onze dienst aan Hem, dan zien we dat de Geest ons voorgaat in het boek van Romeinen, dat we voorbestemd zijn om te groeien naar Zijn beeld, het beeld van Christus. (Rom. 8: 28)

Het leven van een Christen moet een transformatie worden, een transformatie naar het beeld van Christus. Zoals een rups veranderd in een vlinder, zo moet ons leven veranderen van de oude naar de nieuwe mens die een werktuig word voor God.

Die nieuwe mens moet groeien naar het beeld van Christus. Wij moeten gelijk worden aan Hem.

Wij worden aangespoord tot een heilig leven. Wij worden “het licht van de wereld”, wij worden het licht in een gebroken en duistere wereld.

Maar dan stellen we de vraag, waarom hebben we zoveel scheidingen, waarom horen we over problemen in de gemeenten? Waarom is er soms zo weinig eenheid? Waarom lijkt het materiele soms zo belangrijk in ons leven?  Waarom hebben Christenen wel tijd voor alle dingen van de wereld maar niet voor de gemeente? Waarom, waarom en waarom..........dat zijn de vragen die we ons stellen. Is er een uitweg? Ja, er is. 

Soms worden we zelf teleurgesteld met onze eigen levens. We willen God dienen, we willen Hem meer dienen en het lukt niet. We krijgen schuldgevoelens, we worden teleurgesteld en we worden moe van onszelf. Is er een uitweg uit deze dingen? Ja, er is.

Soms worden we zelf overweldigd door de werken van het vlees. We worden getrokken door wereldse zaken. We willen Hem dienen en het lukt ons niet. Is er een uitweg uit deze dingen? Ja, er is.

Durven we eerlijk te zijn? Durven we onze levens in het licht te stellen van Gods standaard?
Durven we onze eigen standaard opzij te zetten? Durven we in de spiegel van Gods woord te kijken? Durven we dit?

Zijn we gegrepen door lust, zijn we gegrepen door aardse en materiele zaken?
Is er een uitweg? Ja, er is. 

Om ons aan te sporen in onze dienst willen we wat gedachten overdenken vanuit het boek van Romeinen.

1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

(Rom. 12: 1- 2) 

Als Christenen brengen we onze lichamen aan Christus, levend, heilig en als een welgevallig offer. Dit is onze redelijke eredienst. Als we kijken naar deze tekst zijn er drie woorden die we willen overdenken.

1. Ik “vermaan” u dan. 

Als eerste woord willen we het woord “vermaan” overdenken.

Vermaan:

3870 paraka’leo

1) bij zich roepen, ontbieden

2) toespreken, zich richten tot, wat gedaan kan worden bij wijze van aansporing, smeekbede, troost, onderricht, enz.

2a) vermanen, aansporen

2b) bidden, smeken, verzoeken

2b1) door smeekbede proberen te kalmeren

2c) troosten, bemoedigen en versterken door vertroosting

2c1) troost ontvangen, getroost worden

2d) bemoedigen, sterken

2e) aansporen en troosten en bemoedigen

2f) leren, onderwijzen

We worden aangemoedigd om onze levens een levend offer te laten zijn, ons hele leven, ons hele lichaam, al onze interesses, al onze motieven, al onze liefdes en dit alles als een levend offer.

Er word van ons verlangd om onze interesses in te leveren voor Zijn interesses, onze verlangens voor Zijn verlangens, onze motieven voor Zijn motieven, onze liefdes voor Zijn liefdes, onze plannen voor Zijn plannen – de rechten die wij zo dierbaar houden, het recht om het leven te na te streven zoals wij dat willen, onze liefdes, onze vrijheden en onze blijdschap, al deze dingen moeten sterven.

Mat 16:24  Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.  

Zo zien we dan in deze tekst dat we dat als iemand achter Hem aan wil komen, als iemand Zijn discipel wil zijn, moeten we ons kruis op ons nemen en Hem volgen.

In het volgende vers (25) lezen we dan dat Christus ons voorgaat dat wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar degene die het wil verliezen om Jezus wil die zal het behouden.

Paulus vermaant met een beroep op de barmhartigheden van God. Wat houd dit in? Wat betekent dit?

Als we kijken naar het vorige hoofdstuk zien we dat Paulus spreekt over de barmhartigheden van God. God heeft Zijn barmhartigheden uitgestort over de Jood en de Heiden, 11: 28- 32,    Hij is hen beiden barmhartig geworden. En deze barmhartigheid is de basis op welke Paulus spreekt.

Met een beroep op deze barmhartigheid van God, Zijn goedheid naar alle mensen toe, Zijn genade naar alle mensen toe en Zijn ontferming naar alle mensen toe. Dit word de basis van Paulus om te vermanen om werkelijk naar de wil van God te wandelen.

2. Dit is uw “redelijke” eredienst.

Als we verder kijken in onze tekst uit Romeinen 12 dan zien we dat Paulus de woorden “redelijke” eredienst gebruikt.  Wat houd dit woord in?

Het woord redelijk:

3050 logi’kos

1) de taal of het spreken betreffende

2) de menselijke rede of het verstand betreffende

2a) geestelijk, behorende tot de ziel

2b) overeenkomend met de rede, redelijk, logisch

Dit woord, wat vertaald word als redelijk, komt van het Griekse woord “logikos”.

Herkennen we hier één van onze woorden in? Het woord logisch. Ja, en dat is onze dienst aan  Hem, logisch. Een levende logische offerande. God is barmhartig, zo word het dan alleen maar logisch dat we wandelen in een naar Hem geopenbaarde wil.  

Wat houd dit in? Het feit dat we Christen zijn heeft een logisch gevolg.

Zo lezen we in Gal. 2: 20.

Gal 2:20  Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Dit waren de gedachten van Paulus. Paulus leefde niet meer, maar wat er in Hem leefde was door het geloof in de Zoon van God. Als we hierover nadenken zien we dat ons oude leven moet verdwijnen. We lezen in dit vers dat het leven dat Paulus leefde, hij leefde het in geloof in de Zoon van God.

Rom 6:6  Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.  

Het lichaam der zonde moet teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde zouden dienen. Onze oude mens moet op het altaar gelegd worden van Gods heiligheid en Gods heiligheid moet gaan leven in onze levens. Onze oude mens moet verdwijnen. 

We moeten weten dat het loon van de zonde de dood is. (Rom. 6: 23)

Paulus spreekt over ons gekruisigde leven, op een andere manier, in 1 Kor. 6: 19- 20

1Co 6:19  Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

1Co 6:20  Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Ons lichaam en onze Geest, wie behoren ze toe? Ze behoren toe aan God. We zijn gekocht en betaald. Gekocht en betaald houd in dat we niet meer van onszelf zijn!!

Ons lichaam is de tempel, in de tempel werden de offeranden gebracht. Dus het is in ons lichaam dat de offeranden worden gebracht.

Al deze dingen helpen ons om te begrijpen waar Paulus over sprak in Romeinen 12: 1. En dat is geen kleine opdracht, dat is een serieuze opdracht. 

Maar dan zien we nog meer in vers 2. In vers 2 zien we dat er een hervorming plaats moet vinden in ons leven. Als we dan kijken dan zien we dit in het leven van Paulus. 

Paulus was een inwoner van Tarsen (Handl. 21: 39) hij was een verwoester van de gemeente, hij leverde mensen over aan de gevangenis. (Handl. 8: 1- 3; Handl. 9: 1- 2) Hij was met hen die de dood van Stefanus op hun geweten hadden.  Hij had de wacht over de kleding van hen die Stefanus ter dood brachten. (Handl. 7: 58- 60)

 In zijn eigen woorden lezen we in Galaten 1: 13- 14, “Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen”.

Paulus heeft de gemeente getracht te vernietigen, denkende dat Hij God een dienst aan het bewijzen was.

We lezen dan in Fill. 3: 7- 11 dat hij al deze dingen achter zich heeft gelaten.

Paulus schrijft daar dat hij “zelfs alle dingen schade” om de kennis van Christus Jezus die alles te boven gaat. Paulus schrijft dat hij om Zijnentwil alles heeft prijsgegeven.

Paulus laat zien dat hij alles heeft overgegeven, zijn motieven, zijn liefdes, zijn interesses en zijn alles. Alles wat Paulus bezat was onder het koningschap van Christus gekomen.
Daarom kon Paulus ook schrijven dat hij een dienstknecht van Christus was. (Fill. 1: 1)

Hoe meer we naar Christus toegroeien hoe minder deze wereld ons zal beinvloeden. 

Er is nog een derde woord uit de tekst van Romeinen 12 vers 1- 2 dat we willen overdenken.

3. Word “hervormd” door de vernieuwing van uw denken.

Het woord hervormd is een mooi woord.

Als we dit woord uit elkaar halen dan krijgen we “her en vormd”. En dit is precies wat dit woord betekent. Er moet een her-vorming plaatsvinden in ons leven.

Dit woord “hervormd” in het Grieks:

3339 metamor’pho-oo (ww)

1) van gedaante veranderen

1a) Christus was van gedaante veranderd en schitterde met goddelijke glans op de berg der verheerlijking

Als we naar dit Griekse woord kijken zien we daar het woord metamorfose in. In onze dagelijkse taal gebruiken we dit woord om de verandering te beschrijven van een rups naar een vlinder. En dat is wat er in ons leven moet gebeuren. Onze gedaante moet veranderen.

Onze levens moeten veranderen.

Kijk eens naar de getuigenis van de vroege Christenen.

  • Koll. 1: 3- 8
  • 1 Tess. 1: 6- 8
  • 2 Tess. 1: 35.

Hier zien we Christenen die in hun leven “alles” hadden gegeven. Ze waren voorbeelden geworden voor anderen.  

Hoe werden zij hervormd? Dit gebeurde door de vernieuwing van  hun denken.

Zij leerden het woord, het zuivere woord van God, en brachten dat in de praktijk in hun leven.

Zo werden hun gedachten veranderd en daardoor hun daden.

Zo lezen we in 2 Kor. 10: 3 dat onze gedachten krijgsgevangenen moeten worden aan Christus.

Als we door het lezen van Zijn Woord naar andere gedachten gestuurd worden en deze in praktijk brengen dan doen we wat er geschreven staat in Rom. 12, dan word waarlijk ons denken vernieuwd door de perfecte wil van Hem.

Als we dit vergelijken met de gelijkenis van de zaaier zien we een probleem ontstaan.
Sommige die het geloof hadden ontvangen worden beschreven als hen waar het woord van God geen wortel in zich heeft. Als er verdrukking komt of vervolging omwille het woord dan komen zij ten val.

Dan zien we ook hen die vergeleken worden als hen waar het woord van God in de dorens gezaaid is. De zorg van de wereld, en het bedrog der rijkdom verstikken het woord. En zoals het gezaaide overrompeld word, word het woord van God overrompeld door de zorg van de wereld en het bedrog der rijkdom en er ontsaat een verstikking.

Hier zien we dat er Christenen zijn die de gedachten van de wereld laten overwinnen en dat mag nooit zijn. We zien mensen beschreven waar de wil van de wereld belangrijker word dan de wil van God. Dan gebeurd precies het omgekeerde als dat er geschreven staat in Romeinen 12. Laat de grote God ons behoeden!!

Als we dat dan vergelijken met 1 Tess. 1: 6- 8 zien we dat deze mensen navolgers geworden waren van Christus en dit onder zware druk en vervolging.

In het leven van Christenen gaat een onderscheid ontstaan tussen hen die waarlijk zijn en hen die onwaarlijk zijn. Wie ben jij?

Mar 8:34  En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

Mar 8:35  Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

Laten we dan waarlijk God dienen, Hem dienen met alles wie en wat we zijn. Dat is onze redelijke eredienst.

Laten we ons vlees kruisigen. Waarlijk, oprecht en in liefde voor Hem.

Als we dat doen zijn we waarlijk Zijn discipelen.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven