”Lessen uit Efeziers”

door Bill Richardson

(Bewerkt door Wes Kroezenga)

Lessen uit Efeziërs

OVERZICHT:

1: 1, 2 INLEIDING.

1: 1- 14 ZEGENINGEN IN CHRISTUS .

1: 15 VOORBEDE .

1: 20-23 CHRISTUS HET HOOFD VAN HET LICHAAM.

2: 1- 10   BEHOUDEN DOOR GENADE -niet door eigen werken.

2: 11- 22 DE MUUR WEGGEBROKEN:

Jood en heiden nu één in Christus, samen vormen zij de tempel (woonstede) Gods.

Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Christus de hoeksteen.

3: 1- 11   HET GEHEIMENIS GEOPENBAARD

De boodschap voor de heidenen.

De gemeente in het plan Gods.

3: 14- 21 DE GROTE LIEFDE VAN CHRISTUS

4: 1- 6     DE EENHEID DES GEESTES

4: 7- 16   GEESTELIJKE GAVEN IN DE GEMEENTEN

4: 17- 5: 21 DE NIEUWE LEVENSWANDEL IN CHRISTUS

5: 21- 6: 9 GODS WET VAN ONDERDANIGHEID:

In het gezin - in de gemeente - in het maatschappelijke leven.

6: 10- 20 DE CHRISTELIJKE WAPENRUSTING

6: 21- 24 SLOT

LESSEN UIT HET BIJBELBOEK EFEZIËRS

INLEIDING TOT DEZE BIJBELSTUDIE:

Het boek Efeziërs is een van de meest interessante en leerzame boeken in het Nieuwe Testament. Men dient
vooral te letten op de volgende onderwerpen: de grote geestelijke zegeningen in Christus, de "eenheid des Geestes", de gemeente, het lichaam van Christus, de geestelijke wandel van de gelovige, het gezinsleven en onze geestelijke wapenrusting.

ENKELE TIPS VOOR DOELTREFFENDE BIJBELSTUDIE:

1) Gebruik de vragen als een leidraad voor een systematische studie, maar wordt geen slaaf van de gekopieerde lessen.

2) Moedig iedereen aan de teksten grondig te bestuderen. Het is niet de bedoeling de vragen zo gauw mogelijk te beantwoorden, zonder daar verderop in te gaan.

3) Zoek alle moeilijke woorden op in een woordenboek.

4) Probeer elk vers te ontleden en te begrijpen.

5) Laat iedereen deelnemen aan een bespreking van de tekst.

6) Probeer alle lessen zo praktisch mogelijk te maken. Trek de lessen er uit die wij in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Mag deze studie van het Bijbelboek Efeziërs interessant, leerzaam en praktisch zijn. Mag God ons allen leiden in onze studie van zijn woord en in het leven als Christenen.

*******

A. Bij het bestuderen van Gods woord zijn er vier fundamentele vragen, die wij moeten beantwoorden, teneinde een specifieke passage te kunnen begrijpen, namelijk:

1) Wie is de spreker (of schrijver)?

2) Tegen wie wordt gesproken (of geschreven)?

3) In welk tijdperk (tijdsbedeling, periode van 'bijbelse geschiedenis)?

4) Waarom werd dit gezegd? (Wat was het doel van de spreker of schrijver?)

B. Er zijn ook twee fundamentele regels van studie, die wij moeten toepassen:

1) De tekst in zijn onmiddellijk verband (context) bestuderen. Lees wat voorafgaat en wat daarop volgt. Zie de tekst als een deel van een geheel.

2) Lees andere Bijbelteksten over hetzelfde onderwerp. Laat de bijbel zichzelf uitleggen. (Deze regel is een van de belangrijkste regels van bijbelstudie.)

3. Voor onze studie uit het boek Efeziers zullen wij deze regels van Bijbelstudie toepassen.

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven