Het boek van Efeze : Hoofdstuk 5

Ef. 5: 1- 20

NAVOLGERS VAN GOD

Vers 1 Volgens 4: 32 wat voor mensen behoren wij te zijn?..........................................................

........................................................................................................................................................

Als wij alzo tegenover elkaar handelen zijn wij navolgers van.......................................................

.............................Wij zijn Gods kinderen.

(Bespreek. Wat betekent zijn liefde voor ons? Lees: Rom. 8: 31- 39)

Vers 2 Wie is ons voorbeeld van liefde?........................................................................................

Hoe heeft Hij Zijn liefde bewezen?................................................................................................

......................................................................................................................................................

(Denk eraan en bespreek: Hoe kunnen wij onze liefde voor elkander bewijzen?)

Vers 3 Van........................................................en allerlei onreinheid of .......................................
mag er onder christenen geen sprake zijn.

Vers 4 Wat betekent "oneerbaarheid?”........................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wat versta je onder "zotte of losse taal?”................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wat moet wel een deel uitmaken van onze taal? ..................................................................

.......................................................................................................................................................

Denk je dat wij te geneigd zijn om te klagen in plaats van danken? ...................................

Vers 5 Welke mensen hebben geen erfdeel in het Koninkrijk?...........................................

.................................................. Van wie is het Koninkrijk?.....................................................

Vers 6 Wat betekent “drogredenen" waardoor mensen ons zouden kunnen misleiden?

.................................................................................................................................................

Op wie komt de toorn van God?..............................................................................................

Verzen 7, 8, 9 Waarin bestaat de vrucht des lichts?.............................................................

...............................................................................Moeten deze eigenschappen steeds als
ideaal voor ons gehouden worden?..........................................................................................

Vers 10 Wat moeten (en kunnen) wij toetsen?......................................................................

Hoe kunnen wij dit toetsen?......................................................................................................
Verzen 11- 13
Zullen alle ONVRUCHTBARE werken van duisternis ontmaskerd worden?
...................................................................................................................................................

Vers 14 Daarom moeten wij.....................................................en uit de .................................
..........opstaan!

(Er moet leven in Gods gemeente zijn. Hij kan geen dode leden gebruiken)

Vers 15-16 Hoe moeten wij niet en wel wandelen?...............................................................

.................................................... Want de dagen zijn................................................................

Vers 17 Laten wij trachten te verstaan, “..............................................................................”

Vers 18 In wat vinden wij bandeloosheid?.............................................................................

................................................................................................................................................

Maar waarmee behoren wij vervuld te zijn?.........................................................................

De parallel passage (Kol. 3: 16) zegt laat het...............................rijkelijk in u wonen.

Wij kunnen hier zien, dat de Geest in ons woont als het woord in ons woont!

Vers 19 Hoe moeten wij tot elkander spreken?.....................................................................

.......................................................................................................................................................

Zou deze tekst hoofdzakelijk betrekking hebben op het zingen tijdens onze onderlinge bijeenkomst?
........................  Hebben wij dus Bijbelse autoriteit voor het zingen?
.........................  Als wij zingen  ...................... wij God.

Vers 20 In wiens naam mogen wij God danken?..................................................................

Vers 21 Wat moet onze verhouding tegenover elkander zijn?............................................

......................................................................................................................................................

Denk je, dat wij dit genoeg in de praktijk brengen?..............................................................

Zou dit een betere geest van eenheid en liefde kweken?.....................................................

Ef. 5: 21- 6: 9

DE GEMEENTE GODS WET VAN ONDERDANIGHEID

Vers 21 "Weest elkander................................in de vreze van Christus"

Bespreek: Hoe behoren wij elkander onderdanig te zijn?
Wat betekent "de vreze van Christus?”

Vers 23 Wie is het hoofd van de gemeente?..........................................................................
Wie houdt de gemeente, het lichaam in stand?.....................................................................

Vers 24 Aan wie MOET de gemeente onderdanig zijn?.......................................................

Komen alle kerkelijke leerstellingen overeen met de woorden van Christus?..........................

...................................................................................................................................................

Indien zij het wel deden, zouden wij dan eenheid hebben?.....................................................

Wanneer er een verschil bestaat, wie moeten wij gehoorzamen?............................................

..................................................................................................................................................

Vers 25 Hoe heeft Christus zijn liefde voor de gemeente bewezen?.........................................

....................................................................................................................................................

(Verg. Hand. 20: 28)

Vers 26 Waardoor is de gemeente geheiligd en gereinigd?........................................................"

“Heiligen” is afzonderen, toewijden. De gemeente bestaat uit mensen, die afgezonderd
zijn om God toe te behoren en Hem te dienen! "Waterbad" = doop:
 (Zie Tit. 3: 5; Joh. 3: 3- 5; Rom. 6: 4; Hand. 22: 16)

Vers 27 Wat voor een gemeente wil Jezus voor zich plaatsen?......................................

............................................ zonder..................................................of...................................

zo dat zij................................is en..........................................................................................

Vers 29 Bespreek: Jezus KOESTERT de gemeente.

HET GEZIN

Let op de sleutel van deze passage:

Vers 17 Wij moeten trachten te verstaan wat de wil.........................is.

Vers 20 Wij danken God in de naam van........................................................................

Vers 21 Wij moeten elkaar onderdanig zijn in de ............................ van Christus.

Vers 22 Vrouwen behoren hun mannen onderdanig te zijn als aan ...........................

 ..............................................................................................................................................

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven