Het boek van Efeze : Hoofdstuk 4

Ef. 4: 1- 6 DE EENHEID DES GEESTES

Vers 1 Hoe behoort een Christen te wandelen? ................................................................................

.............................................................................................................................................................

Welk middel gebruikt God om zondaars tot behoudenis te roepen?
(2 Thess. 2: 13- 14)

Vers 2 Noem vier karaktereigenschappen die deel uitmaken van de waardige wandel:

1) ....................................................
2) ....................................................
3) ....................................................
4) ....................................................

Vers 3 Wat moeten Christenen trachten te bewaren? ......................................................................

.............................................................................................................................................................

4 - 6 INVULLEN: Er is "één ............................ en één .............................. gelijk gij ook geroepen
zijt in de ene ................................ uwer roeping, één .............................., één .................................,
één .......................... en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.”

VRAGEN OVER DE EENHEID DES GEESTES:

1. Wat is het ene lichaam? (Ef. 1: 22, 23) ............................................................................................

2. Hoeveel lichamen heeft Jezus? .........................................................................................................

3. Hoeveel gemeenten heeft Jezus gesticht? (Matth. 16: 18) ..........................................................

.............................................................................................................................................................

4. Hoeveel hoofden heeft de gemeente? (Kol. 1: 18) ..........................................................................

5. Let op: WIJ LEZEN NERGENS IN DE BIJBEL OVER IEMAND ANDERS ALS HOOFD VAN
DE GEMEENTE
. In de Bijbel vinden wij geen zichtbaar hoofd van het lichaam.

6. Bewaren wij de eenheid des geestes als wij leden worden van een gemeente (kerk, lichaam)
waarover wij niet in de Bijbel kunnen lezen? .......................................................................................

7. Wie is de ene Geest? ...........................................................................................................................

8. Wie is de ene Heer? ............................................................................................................................

9. Wat betekent "er is één God?” .........................................................................................................

10. Bestaat de "eenheid des Geestes" ook uit één geloof? ................................................................

11. Is dat ene geloof aan de heiligen overgeleverd? (Jud.3) .................................................................

.................................................................................................................................................................

12. Zouden wij eenheid bereiken als wij niets anders zouden aan-vaarden dan het woord van God?

13. Bestaat die "eenheid des Geestes" ook uit slechts een doop?....................................................

14. Is die ene doop de doop van de Heilige Geest? (Matth. 28: 18- 20; Hand. 8: 36- 39;
Joh. 3: 5
; Tit. 3: 5; Ef. 5: 26; Hand. 22: 16) ........................................................................................

15 Hoeveel voorbeelden van de doop van de Heilige Geest vinden wij in de Bijbel?
(Hand. 1: 5; 2: 1- 4; 10: 44- 48; 11: 15) ...............................................................................................

16. Is de ene doop een onderdompeling in water?
(Hand. 8: 36- 39; Rom. 6: 4- 5; Kol. 2: 12) .........................................................................................

17 Is die doop voor jonge kinderen?
Matth. 28: 19; Mark 16: 16; Hand. 2: 38)............................................................................................

18 Is die doop noodzakelijk om vergeving van zonden te ontvangen?
(Mark 16: 16; 1 Petr. 3: 20, 21; Hand. 22: 16; Hand. 2: 38)
....................................................................................................................................................................

19 Wat is de ene hoop voor de Christen? (1 Petr. 1: 3- 5).................................................................

....................................................................................................................................................................

Ef. 4: 7- 16 DE GODDELIJKE GAVEN

In verzen 1- 6 beschrijft Paulus de............................... in de gemeente.

IN DE VOLGENDE VERZEN BESCHRIJFT HIJ DE VERSCHEIDENHEID VAN GAVEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Vers 7 Is er hier sprake van verschil in "mate", die Jezus aan ons afzonderlijk schenkt?...............................

........................................................................................................................................................................

Vers 8 Is Jezus opgevaren naar de hoge hemelen?............................................................................

Wat heeft Hij aan mensen gegeven?.....................................................................................................

Verzen 9- 10 Is Jezus én nedergedaald én opgevaren?.....................................................................

(Bespreek: NEDERGEDAALD)

Hij is opgevaren om alles "tot............................................ te brengen"

IN CHRISTUS HEBBEN WIJ VOLHEID: 1) van zegeningen; 2) van verlossing; 3) van openbaring.

HOE GING JEZUS AAN HET WERK OM DIE VOLHEID TE BRENGEN?
Antwoord: Door geestelijke gaven te schenken:

Vers 11 Welke gaven worden hier genoemd? (Let op: in het begin werden al deze functies vervuld
door de wonderbaarlijke kracht van de Heilige Geest)

1) ............................................................................................................
2) ............................................................................................................
3) ............................................................................................................
4) ............................................................................................................
5) ............................................................................................................

Vers 12 Tot welke doel dienden deze gaven

1)................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................

Vers 13

3)................................................................................................................................................................
4)................................................................................................................................................................
5)................................................................................................................................................................

Let op de rol van het woord: Apostelen, profeten, leraars, evange-listen brachten het woord.
Herders hadden de leiding en verantwoordelijkheid van het brengen van het woord in de
plaatselijke gemeenten (Hand. 20: 7)

De doelstellingen van hun werk konden uitsluitend door het woord bereikt worden:

Heiligen worden toegerust door de schriften (2 Tim. 3: 17); het lichaam wordt opgebouwd
door het woord; eenheid wordt bereikt door het woord, de volle kennis van de Zoon Gods
komt door de complete openbaring van het woord; de mannelijke rijpheid en wasdom der
volheid werd pas bereikt toen de openbaring van het woord compleet was.

Vergelijk met 1 Kor. 13: 8- 13:

Zal het principe van liefde ooit te niet gedaan worden?........................ Zouden de
wonderbaarlijke gaven van profetie, tongen en kennis afgedaan worden?...........................

Wanneer?..................................................(Het volmaakte in vers 10 betekent "het complete"
woord, de complete Bijbel. Toen openbaring compleet werd, werden die wonderbaarlijke
gaven afgedaan).
Vers 14
Hoe kunnen wij nu staan tegenover valse leerstellingen van mensen?.............................

.........................................................................................................................................................

Vers 15 Om te groeien moeten wij ons aan de......................................................................houden.

Dit moeten wij in...........................................................................doen.

Wie is ons hoofd?..................................................................................................................................

Vers 16 Probeer dit vers uit het hoofd te leren. Goed overwegen. Goed bespreken.

Moet elk lid meewerken aan het opbouwen van het lichaam?......................................................

................................................................................................................................................................

Dit kan aIleen in de...................................................... gedaan worden.

Ef 4: 17- 32 ONZE WANDEL IN CHRISTUS

Vers 17 Wij mogen niet wandelen zoals de .......................................................................................
wandelen. (Bespeek: WANDEL)

Hoe hebben die gewandeld?...............................................................................................................

(Bespreek: IJDELHEID)

(Lees: Rom.1: 18- 32 over de ijdele wandel der heidenen)

Vers 18 Hun ................................................................was verduisterd"

Zij waren vervreemd van het leven Gods: waarom?

1)...........................................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................................

Vers 19 Zij waren, als het ware in een toestand van.....................................................................

en hadden zich overgegeven aan een leven van.............................................................................

om winst te slaan uit...........................................................................................................................

Vers 20 Waarom is het anders bij ons?...........................................................................................

Vers 21 Hoe hebben wij de wil van Jezus leren kennen?..............................................................

...............................................................................................................................................................

Vers 22 Wat hebben wij over de "oude mens" geleerd?...............................................................

...............................................................................................................................................................

Wat betekent "de oude mens"?........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wat gaat er met de oude mens gebeuren?......................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wat zegt hij over de begeerten van de oude mens?.......................................................................

...............................................................................................................................................................

Vers 23 Dat gij verjongd wordt", dit ken beter vertaald worden als "vernieuwd,"

Hoe worden wij verjongd, of vernieuwd?........................................................................................

...............................................................................................................................................................

(Lees en bespreek Rom. 12: 1, 2)

Vers 24 Wat moeten wij aandoen? ..................................................................................................

Die nieuwe mens is geschapen in waarachtige................................................................................

en...........................................................................................................................................................

Vers 25 Wat moeten wij afleggen?.......................................................................................................
Wat moeten wij spreken.......................................................................................................................
Waarom?..............................................................................................................................................

(Bespreek: Wij zijn leden van elkander.)

Vers 26 Wat moesten wij niet doen, zelfs als wij in toorn raken?................................................

...............................................................................................................................................................

Bespreek: "De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan."

Vers 27 Hoe zouden wij de duivel voet kunnen geven?

Vers 28 Mogen wij stelen?.................................................................................................................

Bespreek zogenaamde eerlijke manieren van stelen, die in de praktijk heel gewoon zijn!
Stelen van de baas, van de regering, in zaken, enz.

Welke reden geeft Paulus voor eerlijke arbeid?.............................................................................

Vers 29 Zoek het woord "liederlijk" op in uw woordenboek 'Wat wordt hierover gezegd?................

............................................................................................................................................................

Wat voor woorden mogen wij weI spreken?...................................................................................

...............................................................................................................................................................

Vers 30 Wie mogen wij niet bedroeven?.........................................................................................

Hoe zouden wij Hem wel bedroeven?..............................................................................................

...............................................................................................................................................................

Door wie zijn wij verzegeld tegen de dag der verlossing
(van het lichaam wanneer wij opstaan uit de dood?)

Vers 31 Wat moet uit ons midden gebannen worden?

1) .............................................................
2) .............................................................
3) .............................................................
4) .............................................................
5) .............................................................
6)..............................................................

(Zoek de woorden op, die je niet begrijpt).

Vers 32 Hoe moeten wij tegen elkander wezen?

1...............................................................
2) .............................................................
3) .............................................................

”Zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft."

Deze wandel van de Christen is zo belangrijk, dat deze eigenschappen behoren goed
besproken te worden en in de praktijk gebracht te worden.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven