Het boek van Efeze : Hoofdstuk 3

Ef. 3: 1- 14

HET GEHEIMENIS GEOPENBAARD

Vers 1 Waar was Paulus toen hij deze brief schreef?.......................................................................

Vers 2 De bediening van Paulus was met het oog op wie gegeven?................................................

..........................................................................................................................................................

Vers 3 Het geheimenis was aan Paulus door .............................. bekend gemaakt.

Had Paulus al in het begin van zijn brief over dit geheimenis geschreven?

Vers 4 Hoe konden zij een begrip vormen van zijn inzicht in het geheimenis van Christus?

.........................................................................................................................................................

2 Tim. 3: 14- 17 Wat kunnen de heilige schriften voor ons doen?

1 Kor. 4: 6 Wat moeten wij leren niet te doen?................................................................................

..........................................................................................................................................................

Openb. 20: 11- 15 Zullen wij door het geschreven woord geoordeeld worden?

Vers 5 Was het geheimenis aan vroegere geslachten bekend gemaakt? ...................................

Door wie is dit geheimenis nu bekend gemaakt? .............................................................................

Aan wie werd het geopenbaard? ...................................... verg. Ef. 2: 20

Vers 6 Wat is het geheimenis? ...........................................................................................................

Waardoor worden de heidenen mede-erfgenamen met Joodse Christenen?

............................................................................................................................................................

Vers 7 In verband met het brengen van het evangelie noemde Paulus zich een ...............................

............................................................................................................................................................

Vers 8 Wat mocht Paulus aan de heidenen verkondigen? .................................................................

............................................................................................................................................................

Vers 9 Kunnen wij uit dit vers halen, dat God zelf wist wat Hij zou doen ter wille van de heidenen?

............................................................................................................................................................

Vers 10 Wat wordt er door middel van de gemeente bekend ge-maakt? ...........................................

Vers 11 Dit grote doel voor de gemeente was volgens het ................................................................
voornemen van God in Christus.

Betekent dit, dat God zelfs voor de zonde van Adam een verlossingsplan had, dat zou gelden
voor alle naties?...................................................................................................................................

Vers 12 Door het geloof in Christus hebben wij nu de ........................................................................

(tot de Vader) en de ................................................................................ (van gebed en vertrouwen)

Vers 13 Daarom moesten ze de ........................................................ niet opgeven in verband met de
gevangenschap (verdrukkingen) van Paulus.

Ef. 3: 14- 21 GODDELIJKE KRACHT.

Vers 14- 16 Paulus bad, dat in de God hen zou sterken door de kracht van zijn .................................
in de .................................... mens.

Hand. 2: 38 Wordt de Geest gegeven aan allen, die Bijbels gedoopt zijn?

1 Kor. 6: 19, 20 Woont de Geest in iedere Christen? ..........................................................................

Let op: Vers 16 geeft het doel van de inwonende Geest!

Vers 17 Hoe maakt Christus woning in ons hart? ...............................................................................

.............................................................................................................................................................

Kol. 3: 16 Wat moet ook in ons hart wonen? ......................................................................................

Wij behoren geworteld en gegrond te worden in de ........................................................................

.............................................................................................................................................................

Vers 18, 19 Wat kunnen wij dan vatten? ............................................................................................

.............................................................................................................................................................

Wij kunnen dan vervuld worden tot alle ....................................... Gods.

(Let op het woord "volheid" in deze brief.)

Vers 20 God is machtig om meer te doen dan wij ................................................................................

.............................................................................................................................................................

Vers 21 Bespreek: Hoe kunnen wij God in zijn gemeente verheerlijken? ............................................

.............................................................................................................................................................

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven