Het boek van Efeze : Hoofdstuk 1

1. "Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus (1: 1)

a. Wie was Paulus en welke bevoegdheid bezat hij?

1) Door de wil van ........................... was Paulus een ....................... van Jezus Christus.

2) Andere schriften: (Met een paar woorden vertel wat iedere tekst ons over Paulus vertelt.)

Hand. 7: 58 ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hand. 8: 30 ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hand. 9: 1, 5; 22: 4 ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hand. 23: 1; 26: 9- 10 ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hand. 9: 3- 5; 22: 6- 10 .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hand. 22: 16 .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3) WAT WAREN DE KWALIFICATIES VAN EEN APOSTEL?

Joh. 17: 8 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Luk. 6: 13 ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hebr. 2: 3 ..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Joh. 16: 13 ............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Hand. 2: 4 ............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Hand. 1: 5 .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

1 Kor. 2: 13 ...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4) VRAGEN OVER DE BEVOEGDHEID VAN PAULUS.

Rom. 1: 1 Paulus was een ................................ apostel.

1 Kor. 11: 23 Hij kreeg zijn boodschap door de ................................ van Jezus Christus

Gal. 1: 11- 24 Wat leren wij hier over de bevoegdheid van Paulus?

5) Wie is de echte auteur van het boek Efeziërs? ..............................................................................

Laten wij dit boek bestuderen niet als het woord van Paulus, maar als het levende woord van de
levende God. Elk woord is van God. Het boek is geïnspireerd! (vgl. 2 Tim. 3: 16- 17)

HERHALING: Wat zijn de vier essentiële vragen voor systematische Bijbelstudie?

Noem twee belangrijke regels voor Bijbelstudie:

B. AAN WIE IS DEZE BRIEF GESCHREVEN? (Ef. 1: 1)

I. "Aan de heiligen". "Heiligen" - (gr. HAGIOIS), voor God afgezonderd of aan Hem toegewijd om
geheel en al zijn eigendom te zijn.

2. Hoeveel van de brieven van Paulus worden aan de heiligen geadresseerd?

3. En gelovigen. Synoniem met "heiligen," "Christenen", enz. Mensen, die Jezus hebben aanvaard.

4. "In Christus" Mensen, die door een wedergeboorte in gemeen-schap met Jezus zijn gekomen.

5. "Die te Efeze zijn". Deze brief werd dus, in de eerste plaats, aan de plaatselijke gemeente te Efeze geschreven.

LATEN WIJ NU NAAR ANDERE SCHRIFTEN GAAN OM OVER DEZE GEMEENTE TE LEREN:

Hand. 19: 1- 40:

1) Hoeveel discipelen vond Paulus te Efeze? ......................................................................................

2) Waarover hadden die nog niet gehoord? .......................................................................................

3) Welke doop hadden ze al ontvangen? ............................................................................................

4) Werden zij opnieuw gedoopt in de naam van Christus? ...............................................................

5) Wat deden zij, nadat Paulus zijn handen op hen gelegd had? ......................................................

..............................................................................................................................................................

6) Waar heeft Paulus gedurende drie maanden het woord gebracht?...............................................

............................................................................................................................................................

7) Welk onderwerp behandelde hij?....................................................................................................

8) Waar ging Paulus daarna met zijn boodschap?.............................................................................

9) Hoe lang ging dit door?....................................................................................................................

10) Met welke geweldige resultaten?...................................................................................................

Hand. 20: 17-32:

1) Wie liet Paulus uit Efeze naar Milete komen? ................................................................................

2) Hadden Paulus en Barnabas eerder "oudsten" aangesteld in alle gemeenten? (Hand. 14:23)

...........................................................................................................................................................

3) Hoe had Paulus zich van hun bloed rein gemaakt? .......................................................................

...........................................................................................................................................................

4) Waren de ouderlingen ("oudsten”) de opzieners van de gemeente?

...........................................................................................................................................................

5) Welke prijs was voor de gemeente betaald?................................................................................

...........................................................................................................................................................

6) Zouden grimmige wolven bij hen de ouderlingen binnen komen?.................................................

...........................................................................................................................................................

7) Wat voor dingen zouden die spreken? ........................................................................................

...........................................................................................................................................................

8) Met welk resultaat?.......................................................................................................................

9) Wat had Paulus 3 jaar lang gedaan?............................................................................................

..........................................................................................................................................................

10) Waarom weenden deze mannen?..............................................................................................

..........................................................................................................................................................

Laten wij nu met het boek zelf beginnen.

Ef. 1- 14

ZEGENINGEN IN CHRISTUS

1. Noem de zegeningen, die volgens de aangegeven teksten in Christus te vinden zijn:

Wij komen in Christus door een bijbelse doop:

Rom. 6:3; Gal. 3:27; Kor.12:13

1: 3.......................................................................................................................................................

1: 4.......................................................................................................................................................

1: 5.......................................................................................................................................................

1: 6.......................................................................................................................................................

1: 7.......................................................................................................................................................

1: 10....................................................................................................................................................

1: 11.....................................................................................................................................................

1: 13.....................................................................................................................................................

2: 15, 16...............................................................................................................................................

2: 22.....................................................................................................................................................

2. Waar zijn alle geestelijke zegeningen te vinden?............................................................................

..............................................................................................................................................................

3 Heeft God ons voor de grondlegging der wereld al uitverkoren?......................................................

..............................................................................................................................................................

4. DE BIJBELSE UITVERKIEZING:
(Niet in strijd met de leer van de vrije wil van de mens)

A. Joz. 24: 15 Waren de kinderen Israels in staat om te kiezen?.........................................................

..............................................................................................................................................................

B. 2 Petr. 3: 9 Wil God hebben dat iemand verloren gaat?..................................................................

..............................................................................................................................................................

C. 1 Tim. 2: 3- 6 Is het Zijn wil dat allen behouden worden?...............................................................

............................................................................................................................................................

Heeft Jezus zich al een losprijs voor allen gegeven?...........................................................................

D. 2 Kor. 5: 14, 15 Is Jezus voor alle mensen gestorven?..................................................................

E. Tit. 2: 11 Is de genade Gods verschenen om heil te brengen voor alle mensen ............................

...........................................................................................................................................................

F. Mark. 16: 15 Is het Evangelie voor alle mensen?...........................................................................

G. Matth. 12: 28- 30 Worden alle mensen uitgenodigd om tot Jezus te komen? ..............................

...........................................................................................................................................................

H. Rom. 8: 29 Is de uitverkiezing Gods gebaseerd op het feit, dat God de voorkennis heeft van
wat men met zijn vrije wil zal doen wanneer men het Evangelie hoort? ..........................................

..........................................................................................................................................................

I. Hoort men bij de uitverkorenen vòòr of nà het aanvaarden van Jezus als Verlosser ?.................

..........................................................................................................................................................

5. Waar kan men verlossing van zijn zonden vinden?......................................................................

Waardoor wordt men verlost?..........................................................................................................

6. Welk geheimenis heeft hij nu geopenbaard?...............................................................................

.........................................................................................................................................................

7. Waardoor waren de heiligen verzegeld?......................................................................................

(Een zegel is een stempel van goedkeuring en eigendom)

8. Welk onderpand van onze erfenis ontvangen wij nu?.................................................................

.........................................................................................................................................................

Praktistische hulp bij bespreking:

VOORDELEN VAN HET LEVEN IN CHRISTUS.

Ef. 1:15-23 HET LICHAAM VAN CHRISTUS

Vers 15 Paulus had gehoord van het .............................. en de .............................. van de heiligen te Efeze.

Vers 16 Blijkt het bidden voor anderen een belangrijke rol te hebben gespeeld in het bidden van Paulus?

............................................................................................................................................................

Vers 17 Mogen wij die in Christus zijn om "de Geest van wijsheid" bidden?

...........................................................................................................................................................

Jak. 1: 5- 8 Wat is een noodzakelijke voorwaarde van zo'n gebed?.................................................

..........................................................................................................................................................

Vers 18, 19 Paulus bad, dat hun ogen verlicht zouden worden, opdat zij zouden weten:

1).......................................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................................

3).......................................................................................................................................................

Vers 20 Welk voorbeeld geeft hij van de macht Gods, die ook in ons werkt?

.........................................................................................................................................................

Vers 21 Jezus is verheven boven alle .................................. en .......................................................

en ................... en heerschappij en alle .................. die genoemd wordt.

Vers 22 Waarvan is Jezus het Hoofd geworden? .............................................................................

Vers 23 De gemeente wordt ook ........................................... genoemd

Is Jezus het enige hoofd van de gemeente? ......................................................................................

Zou de gemeente (het Lichaam) een ander hoofd mogen aanvaarden?

........................................................................................................................................................

Betekent dit, dat wij Christus in alles moeten gehoorzamen?........................................................

Is de gemeente hetzelfde als het lichaam van Christus?.................................................................

Indien wij in Christus zijn, zijn wij dan ook in zijn lichaam, de gemeente?

.........................................................................................................................................................

Hoeveel lichamen heeft Christus? ...................................................................................................

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven