De vruchten van de Geest

Trouw

Christenen zijn gezegend met zuivere, eeuwige en levende beloften. Christenen zijn mensen die samen met God hand in hand wandelen.
Wandelend, onderweg naar een eeuwig huis, gebouwd op een waar fundament.

Maar Christenen worden ook veel gevraagd.

 • Gal. 5: 13- 26

Als we de vruchten van de geest overdenken dan zien we dat we werkelijk ons vlees te kruisigen met al haar begeerten, dat we werkelijk gevraagd woorden om te groeien naar het beeld van Jezus Christus.
We moeten werkelijk de zonde doden, en alleen God op de troon van ons hart zitten.

Wie heeft er weleens van Fidel Castro gehoord.

 • Fidel is een Spaanse jongensnaam.
 • Fidel heeft zijn naam geen eer aan gedaan.

Fidel is een Spaanse jongensnaam, Fido is het Latijnse woord voor trouw, de Spaanse jongensnaam Fidel is daarvan afgeleid.

En zo zien we dat Fidel Castro zijn naam geen eer heeft aangedaan.

Gedreven, charismatisch en keihard.
Fidel is in de eerste plaats een man die geïnteresseerd is in macht.
Wil wel wat zeggen als het je lukt om al bijna 50 jaar als dictator aan de macht te blijven. En dan ook nog eens op 80-jarige leeftijd, ondanks zware ziekte, blijven vasthouden aan die macht.

Overdenk het woord Fideel:

 • Trouwhartig en opgeruimd van humeur.

In onze Nederlandse taal gebruiken wij het woord fideel om aan te geven iemand die trouwens. Dus zo zien we dat zelfs wij, Nederlanders, in onze eigen taal het woord fideel gebruiken om het principe van trouw aan te geven.

Het woord trouw.

 • Het zich houden aan een belofte.
 • Het zich houden aan een band.
 • Het volharden bij hetgeen men aangenomen heeft.
 • Nauwkeurig, stipt.
 • Onveranderlijk.

Als we denken aan een trouw dan zien we dat dat een type van ongelovigen. Van hen die God niet liefhebben

 • Rom. 1: 24- 32

1. Wat is de basis van trouw.

Als we nadenken over het principe van trouw dan vinden we de ware basis van trouw in God zelf.

Als we denken aan de trouw van God dan zien we dat God een God is van verbonden, ook zien we dat God een God is die niet liegen kan, vanuit deze twee principes zien we de basis van trouw.

Als we nadenken over de woorden van Jezus in Mattheus hoofdstuk vijf daar zien we:

Mat 5: 44  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

Mat 5: 45  opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Mat 5: 46  Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

Mat 5: 47  En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?

Mat 5: 48  Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Als we nadenken over deze woorden dan zien we dat Jezus ons voorgaat dat wij volmaakt moeten zijn zoals onze hemelse vader volmaakt is, als we dan nadenken over de betekenis van deze volmaaktheid dan zien we dat Jezus ons geleerd dat God zijn zoon doet opgaan over blozen en goeden en dat hij zijn regen geeft over rechtvaardige en onrechtvaardige.

Dit laat de grote getrouwheid van God zien, God maakt geen onderscheid, God is getrouw aan allen.
En zo moeten wij ook leren trouw te zijn aan allen.

Maar daar vinden we de basis voor trouw, God is getrouw.

Psalm 33: 1- 4

Psa 33: 1  Jubelt, gij rechtvaardigen, in de Here, een lofzang betaamt de oprechten.

Psa 33: 2  Looft de Here met de citer, psalmzingt Hem met de tiensnarige harp.

Psa 33: 3  Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal.

Psa 33: 4  Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw;

Psa 33: 5  Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.

In deze tekst lezen wij dat de rechtvaardigen mogen jubelen. En dan stellen wij de vraag, waarom mogen de rechtvaardige jubelen?

En dan lezen we in vers vier en vijf, des Heren woord is waarachtig, zijn werk geschiedt in trouw, hij heeft gerechtigheid en recht lief en de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.

Dat zijn de redenen waarom de rechtvaardige jubelen, niet omwille hun eigen zuiverheid, niet omwille hun eigen perfecte leven, want dat kan allemaal niet, zelfs christenen zijn geen perfecte mensen, zelfs christenen zondigen en doen verkeerde dingen. Christenen zijn niet altijd rechtvaardig, doen niet al hun werk in trouw, hebben niet altijd het recht lief en zijn niet altijd goedertieren.

Maar God is dat wel, en daarom jubelt de rechtvaardige.
Daarom hechten wij onze handen op in liefde naar Hem, we jubelen en schreeuwen het uit dat wij een zeer gezegend volk zijn omdat we een God hebben die trouw is, die niet liegen kan en deze twee dingen samen brengt rust in ons hart.

Vergelijk ook:

 • 2 Tim. 2: 10- 13

Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, Hij kan zichzelf niet verloochenen. Als christenen worden wij opgeroepen om te groeien naar het beeld van Jezus Christus, (Rom. 8: 29)

Christus is het beeld van de Vader, de Vader is getrouw, Christus is getrouw en zo moeten wij ook leren als zijn kinderen om getrouw te worden.

Dit is een grote opgave maar wij mogen ook weten dat God het onmogelijke kan doen ook in ons leven.
Dat moet ons vertrouwen zijn.

2. Wat is ware trouw?

"Pas in een tijd van onrust kan met trouw onderscheiden."

In bovenstaande uitspraak zien we dat trouw vaak pas werkelijk te onderscheiden is in tijden van onrust. Als alles goed gaat is het makkelijker om trouw te zijn dan als dingen moeilijk worden. Christenen leren om trouw te zijn onder alle omstandigheden.

“Wil je iemand waarlijk leren kennen, raak dan zijn portemonnee aan”, ook in deze uitspraak zien we een waarheid. Als de lastige kanten van mensenlevens geraakt worden dan komt er vaak de ware aard van iemand naar boven.

Christenen moeten leren om boven hun emoties uit te groeien, Christenen moeten leren om de extra mijl te gaan, Christenen moeten leren om het goede te doen voor alle mensen onder alle omstandigheden.

Trouw word pas werkelijk zichtbaar als iets onder druk komt te staan.

We willen nu een aantal verschillende punten aanhalen waarin wij onze trouw moeten laten.               

A. Trouw aan God.

Christenen laten trouw zien aan God in de eerste plaats.

 • In een leven van heiligheid.
 • Een leven die staat in dienst van Hem.
 • Samenkomsten niet verzuimen.

In onze relatie met God woord onze trouw naar hem openbaar door een heilig leven, een leven in welke wij onze oude mens steeds meer en meer kruisigen zo dat Christus steeds meer en meer openbaar mag worden in ons leven.
We laten dat zien in wat wij doen met ons leven.

Rom 12: 1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Rom 12: 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

In ons christelijke leven laten wij onze trouw zien aan God door onze lichamen een levend offer te stellen aan God, dan worden wij niet meer gelijkvormig aan deze wereld maar worden wij hervormd door de vernieuwing van ons denken.

In bovenstaande woorden zien wij dat als wij de woorden van God steeds beter leren kennen dat deze woorden ons moeten kunnen veranderen.
Door het lezen van het woorden van God worden onze gedachten vernieuwd, bijpassen die nieuwe dingen toe in ons leven en zo groeien wij steeds meer naar het beeld van Hem die alles in alles is.

We lezen in onze dagen over heel veel mensen die God en de gemeente van elkaar willen halen. We lezen over mensen die zeggen: “wij houden van God, wij zijn een Christen maar we gaan niet naar de gemeente”.
Dit is een zeer opmerkelijk fenomeen, dit omdat elke christen aangemoedigd word om de samenkomsten niet te verzaken (Hebr. 10: 24, 25)

We kunnen God en zijn gemeente niet uit elkaar halen, ze horen bij elkaar zoals vis en water bij elkaar horen, zoals stroom en een elektrisch apparaat bij elkaar horen.

Handl 2: 41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handl 2: 42  En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Handl 2: 43  En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.

Handl 2: 44  En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk;

Handl 2: 45  en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;

Handl 2: 46  en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten,

Handl 2: 47  en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Als we kijken naar de mensen die christenen werden op de pinksterdag dan zien we, vers 42, deze mensen stonden vast bij het onderwijs der apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Dit laat zien dat die mensen die zichzelf overgaven aan God zichzelf compleet overgaven aan God maar ook compleet overgaven aan elkaar.
Deze mensen hadden alles gemeenschappelijk, vers 44, deze mensen waren samen en hadden alles samen. Dit laat zien dat we God en zijn gemeente nooit kunnen scheiden.

B. Trouw aan onze medemens.

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de waarheid in Christus. God wil dat we anderen zien als onszelf.
Dit is de basis van het evangelie, als christenen moeten wij klaar staan voor elkaar zoals we klaar staan voor onszelf.

We zien dit bijvoorbeeld in het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, deze mens liet werkelijk zien die zijn naaste was toen hij zijn wonden verbond, hem naar de herberg bracht en toen hij liet weten als er extra kosten zouden zijn hij dit alles zou vergoeden.

Naar deze mensen zijn we op zoek, naar deze mensen is de wereld op zoek, we hebben zoveel gebroken mensen die allemaal liefde zoeken.
Toen Jezus op aarde wandelde gaf hij liefde aan allen en zo moeten wij ook in liefde uitreiken naar onze naaste.

Overkom het kwade met het goede. Dat is de diepere waarheid in Christus. En dat heeft alles te maken met trouw.

Rom 12: 17  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

Rom 12: 18  Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Rom 12: 19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Rom 12: 20  Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.

Rom 12: 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Dit waren de woorden van Paulus, gegeven door de heilige Geest van God, en in deze woorden lezen wij hoe wij om moeten gaan met al het kwaad in de wereld en in ons leven, overwin het kwade door het goede.
God wil het goede brengen in deze wereld maar niet alleen door zichzelf, ook door de mensen die hem toebehoren die gaan groeien naar het beeld van Jezus Christus, Jezus Christus had alle mensen lief, overwon het kwade met het goede en zo mogen wij volgen in de voetstappen van Jezus.

Er is een uitspraak die zegt: “Hij die anderen kent is geleerd, hij die zichzelf kent is wijs”. Dit is een bijzondere uitspraak, deze uitspraak laat zien dat kennis van anderen geleerdheid brengt maar wie zichzelf goed kent is waarlijk wijs.

En wij hebben dat nodig in onze omgang met anderen, als wij begrijpen dat wij soms fouten maken waarom zouden andere mensen deze niet mogen maken.
Laten we het kwade overwinnen door het goede.

Er is een andere uitspraak die zegt: “Begrijpen is haast automatisch vergeven”, en dat is de waarheid in Christus, Christus begrijpt ons en als wij onze zonden belijden worden wij vergeven. Maar durven wij hetzelfde te doen naar onze medemens?
Dat is de cruciale vraag.

C. Trouw naar het materiele.

Als christenen moeten wij getrouw zijn aan materiële dingen. Dat betekent dat wij deze dingen moeten zien voor wat ze werkelijk zijn. Materiële zaken zijn niet belangrijk, God heeft beloofd dat hij voorziet in alle dingen die belangrijk zijn in het leven.
Dus christenen moeten niet gaan jagen naar het materiële, zij moeten zich richten op het geestelijke.

Spreuken 30: 7- 9

Spr 30:7  Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf:

Spr 30:8  houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld;

Spr 30:9  opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe.

Deze schrijver laat ons een machtig gebed zien, een gebed waarin hij vraagt aan God in het gebed om valsheid en leugentaal verre van hem te houden en om hem geen armoede te geven en geen rijkdom.

Als we deze woorden overdenken zien we dat dit gebed werkelijk schittert van het geestelijke, hij vraagt aan God om valsheid en leugentaal verre van hem te houden.
Is dit ook jou gebed?

Verder lezen we dat de schrijver vraagt aan God om hem geen armoede maar ook geen rijkdom te geven. Beide, armoede en rijkdom, hebben hun gevaarlijke kanten zoals de tekst ons laat zien.

Laten wij als christenen trouw zijn aan het materiële door het niet aan te hangen.

 • Mattheus 6: 19- 21

Christenen moeten leren om het geestelijke eerst te zoeken, om schatten op te leggen in de hemel en niet op de aarde.

D. Trouw in het huwelijk.

Specifiek in relaties tussen mensen is trouw een belangrijk woord.

 • Relaties gaan kapot omdat er geen trouw is.
 • Dat is het hart van het probleem.

In ons huwelijk moeten wij onze trouw laten zien, als twee mensen trouwen geven zij de belofte aan elkaar, ten overstaan van God, dat zij trouw blijven aan elkaar.

Zo zien we dat specifiek in het huwelijk trouw een heel belangrijk woord is.
Als er geen trouw is, is er geen vertrouwen en als er geen vertrouwen is, dan betekent dat vaak veel problemen.

En zo zeggen we: “Mannen, als je vrouw niet getrouw is, blijf getrouw”, mannen moeten leren om getrouw te zijn ook al is hun vrouw niet trouw.
Dit is een zeer belangrijk gegeven in het huwelijk.

 • Efeze 5: 25- 33
 • 1 Petrus 3: 7

En dan zeggen we ook: “Vrouwen, als je man niet getrouw is, blijf getrouw”, vrouwen moeten ook leren om getrouw te zijn ook als hun man niet trouw is.

 • Vergelijk 1 Petrus 3: 1- 6

Eenvoudig, nee natuurlijk niet. Maar dat is de wil van Christus. Christus wil altijd dat wij het kwade overkomen met het goede, ook in onze huwelijken.

En laten wij niet misverstaan de kracht om het kwade te overkomen met het goede.
Dat is werkelijk krachtig.

Broeders en zusters, laten wij werkelijk allemaal werktuigen zijn in de handen van God om het kwade te overkomen met het goede, ook in onze huwelijken

Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel.

Een ieder is op zoek naar loyale vrienden. Een ieder zoekt een ware vriend.

Maar de vraag moet omgedraaid worden. Ben jij iemand waar een ander op kan vertrouwen in alles?

Toon Hermans schrijft een heel mooi en kort gedicht.

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aan komt
voor je bidt of voor je vecht

pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen :
'k heb een vriend.

Dit kleine gedicht spreekt boekdelen, maar dit is zo belangrijk in onze huwelijken.
Vrienden voor het leven, het kwaad overwinnen met het goede.

Spreuken 13: 17

Spr 13: 17  Een goddeloos gezant valt in het ongeluk, maar een betrouwbare bode brengt genezing.

In deze tekst zien wij dat een betrouwbare bode genezing brengt, hier word gesproken over een betrouwbaar iemand, een getrouw iemand en wat brengt deze? Deze brengt genezing.

En dit is wat trouw doet, deze is wat betrouwbaarheid doet, het brengt genezing.
Dit is wat hij deed 300 jaar geleden, dit is wat het deed 3000 jaar geleden en dit is wat het doet in onze tijd waarin wij leven.

Iemand die betrouwbaar is, iemand die trouw is, iemand die getrouw is die brengt genezing. Breng jij genezing?

Wat heb jij gedaan in je huwelijk? Wat heb jij gedaan in je relatie. Ben je een trouwe bode. Ben je deze genezende werking.

Als je een wond hebt zijn er verschillende medicijnen. Als je een goed medicijn hebt zal dit de wond genezing brengen, maar als je het verkeerde medicijn hebt brengt dit geen genezing.

Zo is trouw het goede medicijn in elke situatie.         

E. Trouw aan Christenen onder elkaar.

Als Christen maken we een hele grote belofte naar elkaar.

 • Handl. 2: 42
 • Koll. 3: 13- 15

Als we deze beide teksten overdenken zien we dat we als christenen niet alleen beloften maken naar God onze vader, maar we maken ook beloften naar elkaar.
We beloven elkaar trouw te blijven, we beloven elkaar te helpen, we beloven elkaar te steunen, we beloven voor elkaar te bidden, we beloven elkaar te vergeven, we beloven lankmoedig naar elkaar te zijn, we beloven om aan elkaars zijde te staan en elkaar nooit meer te verlaten.
En de vraag is doen wij dat? Dat is een vraag die jij alleen kan beantwoorden.

2Ti 2:10  Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.

2Ti 2:11  Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.

In deze tekst lezen wij dat Paulus alles wilde verdragen om der uitverkorenen wil, de vraag aan jou is wil jij dat ook?
Paulus had geleerd om dienstbaar te zijn aan allen, maar in het bijzonder aan zijn geloofsgenoten. GGal. 6: 10)

Conclusie:

Christenen zijn mensen die van deze wereld een betere plaats maken.

 • Maar daar zijn helden voor nodig.
 • Wil jij een held zijn?

In het christelijke leven is trouw een heel belangrijk maar ook een zeer machtig begrip.

Christenen zijn een koninklijk priesterschap en een heilige natie om de daden van hem te vertonen, van onze Vader, trouw is een heel belangrijk element van onze vader.

En zo worden wij gevraagd om deze trouw door te geven in deze wereld, deze onvolmaakte wereld van zonde en verdriet, waar mensen ontrouw zijn moeten wij getrouw blijven.
Ga je mee op de reis?

Broeder en zuster, laat je niet verleiden door deze wereld, maar laat je trekken door de liefde en waarheid in Christus. De mooiste reis die je ooit kan maken.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven