De aarde, eeuwig of niet?

Wat leert de Bijbel over de aarde?
Blijft deze bestaan, wordt deze veranderd, of wordt hij vernietigd?

Teksten die spreken in een mate over het eeuwig bestaan van de aarde.

  • Psalm 37: 29 (5703)
  • Psalm 78: 69 (5769)
  • Psalm 104: 5 (5769 en 5703)
  • Prediker 1: 4 (5769)

Twee Hebreeuwse woorden.

In het oude Testament zijn twee woorden uit welke woorden zoals eeuwig, altoos, immer etc. zijn vertaald.

Deze twee woorden zijn:

Olam: (woordnummer 5769)
1) lange duur, oudheid, toekomstigheid, voor altijd, ooit, altijddurend eeuwig, vanouds, oud, wereld
1a) oudtijds, lange tijd (in het verleden)
1b) (van toekomst)
1b1) voor altijd, immer
1b2) voortdurend bestaan, eeuwig
1b3) altijddurend, niet-eindigende toekomst, eeuwigheid.

Ad: (woordnummer 5703)
1) eeuwigheid, voor altijd, voortdurende toekomst
1a) vanouds (van vervlogen tijden)
1b) voor altijd (van toekomst)
1b1) van voortdurend bestaan
1c) voor eeuwig (van Gods bestaan)

Beide woorden worden gebruikt om het begrip “eeuwig” etc. weer te geven.
Nu is het belangrijk om iets van deze woorden te begrijpen.

Vergelijk dat eens met de wet van de Sabbat:

(5769)
Exo 31: 16 Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot
een eeuwig verbond.
De wet van de Sabbat was een eeuwig verbond, maar we weten ook dat deze wet opgehouden is te bestaan. Toen het nieuwe verbond van Christus is gekomen, heeft de wet van de Sabbat afgedaan. (Rom. 14: 5- 6; 2 Kor. 3; Koll. 2: 13- 17)

Vergelijk dat met de offeranden van het oude verbond.

(5769)
Num 18: 19 Alle hefofferen der heilige dingen, die de kinderen Israels den HEERE zullen offeren, heb Ik aan u gegeven, en aan uw zonen, en aan uw dochteren met u, tot een eeuwige inzetting; het zal een eeuwig zoutverbond zijn, voor het aangezicht des HEEREN, voor u en voor uw zaad met u.

(5769)
Exo 28: 43 Aaron en zijn zonen zullen die dragen, wanneer zij komen naar de tent der samenkomst of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen in het heiligdom, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Het is een altoosdurende inzetting voor hem en voor zijn nakomelingschap.

We weten dat de Sabbat en de offeranden van het oude verbond totaal en compleet zijn gestopt in Christus, Hij is de vervulling van de wet en met het ene en ware offer van Christus is aan al het offeren een einde gekomen. (Hebr. 7- 10)
(5769 en 5703)
Psa 119: 43 Neem het woord der waarheid niet geheel van mijn mond, want uw verordeningen verbeid ik,

Psa 119: 44 opdat ik uw wet bestendig onderhoude, voor altoos en immer.

Zo zien we dat beide woorden altijd in de juiste context gelezen moeten worden. Zo leren we dat het woord “eeuwig”, “altoos”, altoos durende inzetting”, in bepaalde teksten de betekenis draagt van een door God bepaalde tijd.
En zo komen we principes tegen in het oude Testament die schrijven over zaken die voor eeuwig zijn, maar we begrijpen uit de grotere context vandaan, dat deze dingen een tijdslimiet hadden.

Zo lezen we ook over de aarde die voor eeuwig of voor altoos blijft bestaan.
Maar we zien door verschillende voorbeelden dat het woord eeuwig gebruikt word om een bepaalde tijd, die bij God alleen bekend is, aan te geven.

Zo zien we dat er geen bewijs is in het woord van God dat deze huidige aarde zal blijven bestaan, de huidige aarde is bewaard tot de dag van het vuur.
God zal deze huidige aarde verwoesten door vuur en dan zal er plaats gemaakt worden voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Zelfs de Jehova Getuigen zelf getuigen van de betekenis van het Hebreeuwse woord Olam, er wordt geschreven:
Het Hebreeuwse woord Olam en het Griekse equivalent aionios kunnen eeuwig betekenen in de zin dat iets nooit eindigt (of ze kunnen betekenen dat iets tot een onbepaalde toekomstige tijd voortduurt)
(Wachttoren 1 December 1980, blz 31)

Context wordt de bepalende factor in het begrijpen van woorden.

Teksten die spreken over het principe dat de huidige hemel en aarde niet altijd zullen blijven bestaan en vernietigd zullen worden.

De huidige aarde kent een einde.

Gen 8: 20 En Noach bouwde een altaar voor de Here, en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar.
Gen 8: 21 Toen de Here de liefelijke reuk rook, zeide de Here bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.
Gen 8: 22 Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.

Deze tekst geeft ons inzicht dat het bestaan van de aarde samenvalt met het woord “zolang”, dit laat zien dat de aarde niet altijd blijft bestaan.
Hier zien we dat zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter aspecten zijn die altijd zouden blijven op deze aarde. Waarom? Deze zijn nodig om de mens te dienen terwijl deze op de aarde is.

Dus, met andere woorden, zolang de mens op de aarde is, zal God ervoor zorgen dat deze bewoonbaar is en dat deze geeft wat nodig is.
Daarnaast, zien we ook dat, als de functie voor de aarde er niet meer is, zal deze ophouden te bestaan.

De hemelen en aarde zullen vergaan.

Jes. 51: 3 Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.
Jes. 51: 4 Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken.
Jes. 51: 5 Mijn zege is nabij, mijn heil treedt te voorschijn, en mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen.
Jes. 51: 6 Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.
Jes. 51: 7 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen.
Jes. 51: 8 Want als een kleed verteert hen de mot en als wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van geslacht tot geslacht.

De hemel verdwijnt als rook en de aarde vergaat als een kleed.
Ja, duidelijke woorden van Jesaja.
De hemelen, de eerste en de tweede, zullen verdwijnen en de aarde zal vergaan.

Belangrijk:
De Bijbel maakt een onderscheid tussen drie hemelen.

De eerste hemel:
De hemel, het verblijf van de vogels, dat de aarde omringt is deze die samen met haar word vernietigd. (Gen. 8: 7)

De tweede hemel:
De hemel, het verblijf van de zon, maan en sterren. (Psalm 19: 1- 6)

De derde hemel:
Het verblijf van God
Wanneer Paulus verklaart dat hij tot de derde hemel werd weggevoerd, gaat dit natuurlijk over de verblijfplaats van God. (2 Kor. 12: 2)

Verdwijnt:
04414 malach
1) wegrukken, verstrooien
1) verstrooid worden, worden weggerukt
2) zouten, kruiden, op smaak brengen
2) zouten, kruiden
2) gezouten worden
2) ingewreven worden, in zout water gewassen worden

Vergaat:
01086 balah
1) verslijten, oud worden
1) verslijten door gebruik, op-gebruiken
1) zich verheugen, volop gebruiken

De hemelen en aarde zullen eens verdwijnen.

Psa 102: 25 Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen;
Psa 102: 26 die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen;
Psa 102: 27 maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde.
Psa 102: 28 De kinderen uwer knechten zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan.

Hier zien we opnieuw duidelijke woorden.
De aarde en de hemel zullen vergaan.

Misschien is het ook een belangrijke vraag waarom deze huidige hemel en aarde vergaan.
Mijn inziens heeft dat te maken dat de huidige hemel en aarde besmet zijn met zonde.

Verslijten:
06 abad
1) omkomen, verdwijnen, verloren gaan, vergaan
1) sterven, worden uitgeroeid
1) vernielen, doden, doen omkomen, opgeven (als verloren), uitroeien
1) uitwissen
1) verloren doen gaan

Verwisselen:
02498 chalaph
1) voortgaan, weggaan, doortrekken, voorbijgaan, opgroeien, veranderen
1) weggaan (verdwijnen)
1) opkomen (gras enz)
1) doortrekken
1) oversteken
1) doen voortgaan, veranderen
1) veranderen, vervangen, verbeteren, vernieuwen

Verdwijnen:
Zelfde woord als hierboven, verwisselen.

Kijk eens naar Romeinen 8:

Rom 8: 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Rom 8: 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
Rom 8: 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,
Rom 8:21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

De schepping, volledig, is aan vruchteloosheid onderworpen.
Waarom? Niet vrijwillig, maar omdat God haar daaraan onderworpen heeft.
De hemel en aarde waren besmet met zonde.
Als resultaat heeft God haar onderworpen aan vruchteloosheid.

Maar wel in hoop……………………………….op de bevrijding van de heerlijkheid der kinderen Gods.

Het woord “vruchteloosheid”.
3153 matai’otes
1) wat waarheid en geschiktheid ontbeert
2) verdorvenheid
3) zwakte, vergankelijkheid

Als we naar de betekenis van het woord vruchteloosheid kijken zien we dat dit de betekenis draagt van iets dat niet geschikt is, het is verdorven, het is zwak en vergankelijk.

Dit is het beeld van de huidige hemel en aarde.
Door God zijn ze vergankelijk gemaakt, nadat de zonde in de wereld is gekomen.

De hemel en aarde zullen vergaan.

Mat 24: 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
Mat 24: 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Mat 24: 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

En Jezus sprak: “de hemel en aarde zullen voorbijgaan”.
Hoe duidelijker mag het worden?

Heb 1: 10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen;
Heb 1: 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten,
Heb 1: 12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.

De aarde is gegrondvest, en de hemelen zijn het werk van God.
Zij zullen vergaan, zij zullen als een kleed verslijten, zij zullen verwisseld worden.

Wat een krachtige en duidelijke woorden.

Vergaan:
622 apollumi
1) vernietigen
1) geheel uit de weg ruimen, afschaffen, verwoesten
1) onbruikbaar maken
1) doden
1) verklaren dat iemand ter dood gebracht moet worden
1) metaf. overgeven aan eeuwige ellende in de hel
1) ten onder gaan, omkomen
2) verwoesten
2) verliezen

Verslijten:
3822 palaiooo
1) oud maken
1) oud worden, versleten raken
1) voor dingen die door de tijd en het gebruik versleten zijn
2) iets als oud bestempelen en dus afschaffen

Oprollen:
1667 helisso
1) oprollen (een boek), opvouwen

Verwisseld:
236 allasso
1) ruilen, iets omruilen voor iets anders, een andere vorm geven

Het boek van Petrus.

2 Pe 3: 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat,
2 Pe 3: 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
2 Pe 3: 7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.
2 Pe 3 :8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
2 Pe 3: 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
2 Pe 3: 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
2 Pe 3: 11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,
2 Pe 3: 12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
2 Pe 3: 13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

En zo lezen we dat de tegenwoordige hemelen en aarde weggelegd zijn, ten vure bewaard.

Ja, dat is wat er gaat gebeuren met de huidige hemelen en aarde.
Weggelegd om door vuur te worden verbrand.

Maar dat niet alleen, ook de ondergang van goddeloze mensen.

De Jehova Getuigen maken altijd een punt aangaande deze tekst dat deze verwoesting een verwoesting van mensen is. Ze refereren dan naar de verwoesting van Sodom en Gomorrah, dit was een verwoesting van mensen.

Maar dit gaat voorbij aan iets heel belangrijks.
In dit vers wordt het woord “en” gebruikt, dit woordje koppelt het eerste deel aan het tweede deel.

Het eerste deel is, de tegenwoordige hemelen en aarde die weggelegd zijn, ten vure bewaard………………..EN…………………………………….de ondergang van goddeloze mensen.

Beiden worden hier expliciet genoemd.

Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Alles zal vergaan, de hemelen gaan met gedruis voorbij en met vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

De hemelen zullen brandende vergaan en de elementen in vuur wegsmelten.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Ja, hier komt alles samen.
Christenen verwachten een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.
En dit is naar ZIJN BELOFTE……………..

Zien we dat? God heeft een belofte gemaakt, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waarom? De eerste hemelen en aarde zijn besmet door zonde, en overgeven aan vruchteloosheid.

Wereld:
2889 ‘kosmos
1) een ordelijke en harmonieuze regeling, regering
2) versiering, d.w.z. de ordening van de sterren, ‘de hemelse legerscharen’, als de versiering van de hemel. 1 Petr. 3:3
3) de wereld, het heelal
4) het rond der aarde, de aarde
5) de bewoners van de aarde, de mensen, de mensheid
6) de goddeloze menigte; de hele massa van de mensen die van God vervreemd zijn en dus vijandig staan tegenover de zaak van Christus
7) wereldaangelegenheden, het geheel van de aardse dingen

Vergaan:
3089 ‘luo
1) iemand (of iets) losmaken die vastgebonden is
1a) banden van de voeten, de schoenen
1b) van een man en een vrouw die door de huwelijksband samengevoegd zijn
1c) van een enkele man, hetzij hij al een vrouw had of nog niet getrouwd was
2) iemand vrijlaten die gebonden is, d.w.z. ontbinden, bevrijden van banden, vrij laten gaan
2) van iemand die in zwachtels gehuld is
2) gebonden met ketenen (een gevange), uit de gevangenis ontslaan, laten heengaan
3) losmaken, ontbinden, alles wat maar gebonden of opeengepakt is
3) wegdoen, beroven van gezag, hetzij door voorschrift of daad
3) onwettig verklaren
3) losmaken wat bijeen was of aaneen gebouwd was, afbreken, verwoesten
3) iets oplossen in delen, vernietigen

De laatste hoofdstukken van Openbaring.

Openb. 20: 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.

Twee belangrijke principes:
1. De aarde en hemel vluchtten.
2. En geen plaats werd voor hen gevonden. 

De huidige hemel en aarde zullen verdwijnen.

Openb. 21: 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
Openb. 21: 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
Openb. 21: 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,
Openb. 21: 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Openb. 21: 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
Openb. 21: 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.
Openb. 21: 7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Duidelijke woorden, er werd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan……………….

En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem.

Hierna zag Johannes het nieuwe Jeruzalem neerdalen, neerdalen op de nieuwe aarde.

En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Ja, dit waren woorden die getrouw en waarachtig waren en nog steeds zijn.
We kijken uit naar een totaal nieuw gestel van zaken.
Waarom? Het eerste gestel is besmet met zonde.

Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.

En het ware water gaat stromen.
Het ware water, dat volmaakt is…………………….

Openb. 22: 1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.
Openb. 22: 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.
Openb. 22: 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren,
Rev 22: 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
Openb. 22: 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden.

Ja, in deze nieuwe stad vinden we niet alleen het volmaakte water des levens, we vinden ook de boom des levens.

De boom des levens stond ook in de hof van Eden, en is nu weer terug, terug om eeuwig leven te geven.

Adam en Eva mochten niet meer in de hof van Eden blijven. Waarom?

Gen 3: 22 En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.
Gen 3: 23 Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
Gen 3: 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

De boom des levens zou hen in staat stellen eeuwig te leven, maar God wilde niet dat ze eeuwig leven zouden ontvangen, terwijl ze in een zondige en afgescheiden staat van God leefden.

En zo werd deze weg geblokkeerd.

Maar aan het eind van Openbaring is deze weg weer open.
Open, naar het volmaakte eeuwige leven.

De huidige hemelen en aarde zullen vergaan, en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen komen.

Ben jij voorbereid?

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven