Notities over 2 Korinthe 3

De wet van Mozes of de wet van Christus? De letter of de Geest?

In de Bijbel wordt een duidelijk beeld gegeven dat er twee verbonden zijn.
Er is een verbond gemaakt, door Mozes, met het volk van Israel en er is een verbond gemaakt door God voor alle mensen, en dit verbond is tot stand gekomen door Christus.

Dit verbond is in alle kenmerken uniek, het is God zelf die de Middelaar van dit verbond is, het is een verbond waardoor een ieder gereinigd kan worden van zonden en het is een verbond wat door de Geest gebracht, geleid en gestuurd is.
Dit in tegenstelling tot het eerste verbond, het was een verbond waarin Mozes de middelaar was, niemand kon gereinigd worden van zonden en het was een verbond dat door de bediening van engelen is gebracht.

Het tweede verbond is in alle kenmerken uniek en een beter verbond dan het eerste verbond.

Laten we eens de woorden van het tweede hoofdstuk van 2 Korinthe overdenken.

2 Kor 3: 1  Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms, gelijk sommigen, aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig?
2 Kor 3: 2  Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen,
2 Kor 3: 3  daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.

In deze eerste drie verzen zien we dat Paulus de Christenen in Korinthe aanspreekt als een brief van Christus. Dus, niet een brief, resultaat, van Mozes maar van Christus.

Dit stemt overeen met de woorden dat God op vele manieren en op vele wijzen (Hebr. 1: 1-3) tot de vaderen heeft gesproken, maar in het laatste der dagen door Zijn Zoon.
Hierin zien we bevestigd de woorden van Hebr. 9

Heb 9: 15  En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Heb 9: 16  Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden;
Heb 9: 17  een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

In deze woorden zien we dat Christus moest sterven voordat het tweede verbond van kracht kon worden.

Laten we benadrukken dat dit nieuwe verbond in de eerste plaats een vernieuwing in van het priesterlijke verbond, in dat Christus een offerande heeft gebracht eens en voor altijd.

Maar het boek van Hebreen leert op een andere plaats:

Heb 7: 12  Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.

Deze bovenstaande woorden zijn heel belangrijk!!!!!
Verandering van priesterschap betekent een verandering van wet.

Dus er heeft een verandering van wet plaatsgevonden.
Dit laat ons zien dat in het nieuwe verbond Christenen de wet van Christus hebben, oftewel het tweede verbond en dit was een verbond dat in het hart was geschreven.
Dit verbond was niet op twee stenen tafelen geschreven, maar op de tafel van het hart.


Dus schrijft Paulus in 2 Kor. 3 dat de brief van Christus niet met letters van inkt is maar door de Geest in de harten.

Deze brief was een brief die geschreven was op het hart. Niet een brief geschreven op tabletten van klei. Deze brief was gebaseerd op wat de Geest had gegeven.

Als we dit vergelijken met de woorden uit Johannes 13- 16 zien we dat daar de Geest wordt beloofd aan de Apostelen die hen zou inleiden in alle waarheid. (Joh. 16: 13)

Deze Geest zou hen de waarheid doen leren kennen, een waarheid die ons geschreven is in het nieuwe testament. Het verbond van Christus, het tweede verbond dat God heeft ingesteld.

Zo zien we dat het nieuwe verbond, het tweede verbond, tot stand kwam door de Geest van God.
Mannen werden geleid door de Geest van God en hebben zo de boodschap van vrede gekregen en deze uitgedragen in de gehele wereld.

1 Kor 2: 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
1 Kor 2: 10  Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
1 Kor 2: 11  Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.
1 Kor 2: 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
1 Kor 2: 13  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

In bovenstaande woorden zien we hoe Paulus bevestigd dat de woorden die zij hadden gekregen en doorgaven woorden waren van de Heilige Geest Gods.
Deze mannen werden geïnspireerd door de Geest van God zelf.

Het eerste verbond kwam door Mozes en engelen, (Handl. 7: 53; Hebr. 2: 2), het tweede verbond door Christus en door de Geest.

2 Kor 3: 4  En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.
2 Kor 3: 5  Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;
2 Kor 3: 6  Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testament, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Hier zien we dan dat er een nieuwe bediening is gekomen. Deze bediening bestaat erin dat er ook mede door de Geest een nieuw Testament is gekomen wat echt leven kan geven. En dat is de wet van Christus. Deze bediening is de bediening van waarheid die door de Geest is gegeven. (Joh. 16: 13)

Dit stemt overeen met de woorden van Johannes:

Joh 1: 16  En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
Joh 1: 17  Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Hier zien we dan ook dat Christus twee dingen heeft gebracht: Genade en waarheid.
Christus heeft het nieuwe verbond ingesteld. Een verbond van genade en waarheid.

Want de bediening van de Geest maakt levend. Het is de bediening die gebaseerd is op de dood en opstanding van Christus.

De letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Wat is de betekenis van deze woorden?

Deze woorden laten zien dat de wet van Mozes geen behoudenis kon geven.
Door de wet van Mozes werd een ieder gedood.
Dit omdat niemand deze wet volledig en compleet kon houden, dus bracht het geestelijke dood.
-Lev. 18: 5; Rom 3: 19- 25

De Geest maakt levend.
Sinds de bediening van Christus, die door de Geest is gebracht een bediening was van genade en waarheid, een bediening die gebaseerd was op genade, kon deze bediening wel leven geven.
Door deze bediening kon er werkelijk vergeving van zonde zijn.

2 Kor 3: 7  Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest,
2 Kor 3: 8  hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?
2 Kor 3: 9  Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.

Hier zien we dan het verschil tussen deze twee bedieningen.

We zien in de eerste plaats een bediening: (de tien geboden)
-Een bediening van de dood.
-In stenen gedrukt.
-Bediening van de verdoemenis.

De bediening van de Geest: (het verbond van Christus)
        -Bediening van de Geest
-Bediening van rechtvaardigheid.

2 Kor 3: 10  Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt, als deze heerlijkheid het te boven gaat.
2 Kor 3: 11  Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid.

Hier word gesproken over:
-Iets wordt teniet gedaan. (Bediening van stenen tafelen)
-Er is iets dat blijft. (Bediening van de Geest)

Wat woorden die belangrijk zijn:

Teniet gedaan:
2673 katar’geo,
1) inactief maken, werkeloos doen zijn
2) maken dat iemand of iets geen verdere invloed heeft
3) van kracht, invloed, beroven
4) doen ophouden, een eind maken aan, afschaffen
5) eindigen, ophouden, voorbij gaan
6) afgesneden zijn van, gescheiden zijn van
7) alle omgang met iemand beëindigen

Blijft:
3306 ‘meno,

1) blijven, verblijven
2) met betrekking tot plaats
3) tijdelijk verblijven, wachten
4) voortduren, niet verdwijnen
5) dezelfde blijven, niet iets anders worden
6) wachten op, iemand wachten, afwachten, opwachten

Hier zien we dan de betekenis van deze woorden.
Merk op dat het woord voor “teniet gedaan” de betekenis heeft van het inactief maken etc. Dit laat ons zien dat de wet van Mozes afgedaan heeft en de wet van Christus ervoor in de plaats is gekomen.
In andere woorden, de letter, (de bediening van Mozes) is tenietgedaan en de Geest, (de bediening van Christus) is van kracht geworden.

2 Kor 3: 12  Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op,

Hier zien we dan ook wat deze bediening bracht, het bracht een vrijmoedigheid in het spreken omdat het een bediening van vrijheid was, een bediening waar de weg tot God openstond voor een ieder.

2 Kor 3: 13  geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israels geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.

Hier word opnieuw gesproken over datgene dat teniet word gedaan.
Dit is hetzelfde woord als in vers 11, de 10 geboden zijn teniet gedaan en heeft plaats gemaakt voor de wet van Christus, de wet van het nieuwe verbond.

2 Kor 3: 14  Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
2 Kor 3: 15  Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,
2 Kor 3: 16  maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Hier lezen we dan dat wanneer iemand zich tot de Here bekeerd het deksel wordt weggenomen. We zien uit de context dat dit deksel de 10 geboden zijn, de wet der stenen tafelen.

Een ieder die zich tot God keerde was niet meer onder de wet, de bediening in stenen tafelen gegrift, de bediening die de dood bracht, maar deze persoon kwam onder de bediening van de Geest, de wet van Christus. Hij kwam onder het tweede verbond, het verbond van de Geest, dat genade en waarheid bracht.

2 Kor 3: 17  De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
2 Kor 3: 18  En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.


Dus zien we dat waar de Geest is vrijheid heerst. En dat is wat de bediening van de Geest bewerkt. Die bewerkt vrijheid. Vrijheid van zonde.
Dit omdat de wet van Christus een wet is van genade en waarheid.

Zo zien we uit dit hoofdstuk vandaan dat de wet van Mozes heeft afgedaan en dat er plaats gemaakt is voor de wet van Christus.
Christenen leven onder deze wet van Christus.

Vrijheid in Christus betekent niet dat we kunnen doen wat we willen. Nee, het nieuwe Testament maakt ons duidelijk dat we Christus als een patroon hebben.
We moeten in Zijn voetstappen volgen.

We leven niet meer door de letter maar door de Geest.

Als we deze woorden dan gaan overdenken en we lezen deze woorden in de context van welke deze gevonden worden dan zien we dat deze woorden hun betekenis vinden dat een Christen niet meer onder de bediening van Mozes is, maar deze komt onder de bediening van de Geest.

We leven in dagen dat vele mensen deze woorden interpreteren als zijnde dat we naar de Geest van de Bijbel moeten leven en niet naar de letter.
Vanuit die gedachtegang zouden we de letter van de Bijbel niet zo serieus hoeven te nemen.

Deze gedachte  klopt niet omdat contextueel deze gedachte niet klopt.

Contextueel zien we dat de letter staat voor de wet van Mozes en de Geest staat voor de bediening van Christus.

De letter van het nieuwe Testament is gegeven door de Geest van God.
En wie kent God beter dan de Geest van God? Juist, alleen de Geest van God kent God en zo is de wil van God geopenbaard door de Geest aan de Apostelen en zij hebben deze bediening geopenbaard.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven