1 Korinthe 2

Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

In het eerste hoofdstuk heeft Paulus een krachtige basis gelegd voor het geloof in God, door het werk van Jezus Christus en de Geest, dat en dat alleen.
Jezus en het kruis, dat was de wijsheid die God had gegeven aan deze wereld. Het kruis van Jezus, dat is waar het allemaal om draait en dat gegeven door een machtige en liefdevolle Vader. En dat was ook de kracht van God voor een ieder tot behoud. En daar moet de aandacht van gelovigen zijn, op Jezus en het kruis. Op de gekruisigde. (Hebr. 12: 1- 2)

In dit tweede hoofdstuk gaat Paulus beginnen om een aantal dingen te delen die vanuit hemzelf komen om te laten zien dat ook in zijn eigen prediking en bediening Jezus centraal stond.

1 Korinthe 2: 1- 5

Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 
2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 
3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; 
4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 
opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Ja, toen Paulus naar de broeders van Korinthe kwam was hij niet gekomen met schittering van woorden of met schittering van wijsheid.
Nee, Paulus was gekomen met één belangrijke boodschap, Jezus Christus en dien gekruisigd. (Vers 1- 2)
Dat was de boodschap van Paulus, niets anders en niets meer of minder dan de boodschap van een gekruisigde Christus.
In eenvoud, maar door de kracht van Gods Geest.

Nee, Paulus was niet gekomen als de Griekse filosofen die spraken met veel schittering van woorden (Grieks: logos) en wijsheid (Grieks: sofia)
Nee, het waren simpele en eenvoudige woorden die hij bracht. Paulus was van zichzelf geen krachtig persoon.

Ja, toen Paulus voor de eerste keer in Korinthe was, er was veel strijd en vervolging, werd hij zelfs bemoedigd door Christus zelf met de woorden, "wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet". 
Handelingen 18:
8 En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiers, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen. 
9 En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: 
Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; 
10 want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. 

Paulus was zelfs gekomen in zwakheid, met veel vrezen en beven. (Vers 3) 
Nee, zijn spreken en zijn prediking kwamen niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht.

2 Korinthe 10: 10
10 Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets

Ja, het waren de woorden van de vijanden van Paulus, maar dat is wat zij zeiden.
De vijanden van Paulus kwam met mooie woorden, maar de woorden van Paulus, het betekende niets en zijn persoonlijke verschijning, zwak.

Ja, het doet ons denken aan de woorden van Jesaja over Jezus.

Jesaja 53:
2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; 
hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 
3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Ja, al Gods knechten kwamen niet in grootheid, maar in nederigheid.
Ja, al Gods boodschappers kwamen niet als menselijke kampioenen, maar als verworpenen door de mensen.

Ja, als we al de woorden van Paulus in deze eerste vijf verzen gaan overdenken weten we misschien niet de diepgang van al deze woorden van Paulus, maar één ding is duidelijk, Paulus kwam in zwakheid, Paulus was geen markante verschijning, zijn spreken was zwak. Ja, dat was Paulus. 

Maar, zijn woorden kwamen wel met betoon van geest en kracht.

1 Korinthe 2:
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

Ja, daar was de kracht van het evangelie. Met woorden die door de Geest geleerd waren.
Het doet ons weer denken aan de woorden over Jezus.

Matteus 7:
28 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geeindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, 
29 
want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.

Ook hier zien we weer iets heel bijzonders.
Op het moment dat Jezus ging spreken waren het woorden van kracht en met gezag.
Zo ook met de woorden van Paulus.

En ja, dan gaan we besluiten met deze laatste woorden. "Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
Waar was dit alles op gericht? Alles was gericht op God, op het kruis van Jezus, het werk van Jezus en het werk van de Geest.
Het gaat om God! Dat is de sleutel in dit alles.

Broeders en zusters, vrienden, we zien in deze eerste vijf verzen een persoonlijke getuigenis van Paulus.
Paulus, uitgekozen door Jezus zelf, spreekt ook hier weer duidelijke woorden.

Waar draait het om? Het draait om de gekruisigde Christus.
En ja, dat waren de Korinthiërs kwijt, en zo moest Christus weer geschilderd worden.

Hoe staat dat met jou?
Ben jij afgedwaald van Jezus en het verhaal van het kruis?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door menselijke leringen?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door de lusten van het vlees?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door de hoogmoed van het leven?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door de materiële dingen van dit leven?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door geld en goed?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door de verleidingen van het leven?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door dromen die niet uitgekomen zijn?
Ben jij afgedwaald van de ware Christus door de verzoekingen van het leven?
Ben jij, oh ben jij?

Waar staat Christus in jou leven?
Waar staat het kruis in jou leven?

Ga in gebed met een grote God,
Breng jezelf weer terug naar Hem,
Breng jezelf weer terug bij het kruis,
Breng jezelf weer terug bij Jezus.

Bij Hem alleen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

In het eerste deel van het tweede hoofdstuk heeft Paulus nadruk gelegd op zijn eigen zwakheid in het prediken van het evangelie, dit op navolging van hoofdstuk 1 waar ook geschreven werd dat het woord van het kruis voor de wereld ook een zwakheid was.
Dit alles om te benadrukken dat hetgeen dat God in deze wereld doet, niet naar de maatstaven van de wereld is, niet naar menselijke wijsheid of inzichten is, maar naar Zijn eigen sovereigne maatstaven.
De prediking van het kruis was zwak voor de wereld, de predikers van het evangelie waren zwak voor deze wereld, zelfs Christus was zwak voor de wereld, iemand die niet gezien of herkend werd.
Maar wat door de wereld niet gezien wordt, daar word God openbaar, met wijsheid, een wijsheid die de wereld niet herkende als zodanig.
Dat is nu juist waar Gods macht zichtbaar wordt, waar Gods liefde en Gods wijsheid werkelijk zichtbaar worden. In het kruis.

Maar als Paulus dan gaat spreken over dit evangelie van God en wat dit evangelie voor de ware gelovigen betekent gaat hij andere woorden gebruiken.

1 Korinthe 2: 6- 7

6 Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, 
maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. 

Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn.

Ja, we lezen dat het evangelie dwaasheid was voor de wereld. 
De boodschap van het kruis was een verachtelijke wijsheid voor de wereld.

Maar nu, als hij over de rijkdom van het evangelie gaat spreken aan de ware gelovigen, dan is dit bij de gelovigen bekend als "wijsheid".
Bij hen die daar rijp voor waren was dit wijsheid.

1 Tess. 2:
13 En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, 
toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 

Ja, de woorden Gods waren aangenomen als woorden van God en niet als woorden van mensen.
En dit hadden de Korinthiërs gedaan. Ze hadden het Woord aangenomen. Waarom? Omdat dat echte wijsheid was en is.

En hier komt weer de cruciale boodschap naar voren van het eerste hoofdstukken van Korinthe, ze hadden het woord van God ontvangen, maar nu waren ze zich opnieuw op mensen aan het richten. En dit is waar Paulus hen ten diepste op aanspreekt.
Ze waren de weg kwijtgeraakt. Ze waren het kruis van Christus kwijtgeraakt.

Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat.

En ja, opnieuw, als Paulus over het evangelie spreekt dan legt hij opnieuw nadruk op het feit dat de wijsheid van het evangelie niet een wijsheid was naar de maatstaven van die  of deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat.
Ja, regeringen komen en regeringen gaan, koningen komen en koningen gaan, machthebbers komen en machthebbers gaan, maar God en Gods koninkrijk blijven altijd bestaan.

Alles gaat teniet, alleen God en Zijn woord blijft bestaan.
Alles gaat teniet, alleen God en Zijn evangelie in Christus blijven bestaan zolang deze wereld is.
Alles gaat teniet, alleen de macht van het kruis blijft altijd bestaan zolang deze wereld is.

Ja, wereldse machten komen en gaan, maar de kracht en wijsheid van het kruis blijft bestaan, zolang deze wereld is.

Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods.

Wat de Apostelen spraken was altijd een geheimenis geweest, een verborgen wijsheid van God.
Ja, deze geheimenis, die door de apostelen gesproken en geopenbaard werd dat was de verborgen wijsheid van God.

1 Petrus 1:
10 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 
11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. 
12 
Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. 

Ja, de oud testamentische profeten die mochten profeteren, maar ze konden niet begrijpen waar zij precies over schreven.
Maar zoals Petrus schrijft, "hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn".

Prachtig!!
God had een voornemen, en dat voornemen was altijd verborgen geweest.
Een voornemen om mensen door Christus te gaan redden en te zegenen.
Dit was altijd verborgen geweest, maar in de tijden van de apostelen totaal en volledig geopenbaard!!
En nu volledig tot onze beschikking, door het nieuwe Testament.

Die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Ja, en dit zijn belangrijke woorden.
Woorden die ons als gelovigen doen stralen!
Wat zien we in deze woorden? We zien in deze woorden dat God een God van voorbereiding is.
Wat God heeft gedaan voor de mens is al van eeuwigheid voorbeschikt.

Lieve broeders en zusters, vrienden, lezen we dit?
Zijn onze ogen en oren open?

Ja, God heeft de mens nog nooit verlaten.
Hij heeft, toen de mens in zonde is gevallen, een plan gemaakt om de wereld te tonen hoe groot Zijn liefde en barmhartigheid is.
Om de wereld te tonen hoe het kwaad te overwinnen met het goede.

Broeders en zusters, vrienden, ja dit is God. Hij heeft de mens ten diepste nog nooit in de steek gelaten.
Is dat geen trouw? Zijn wetten overtreden, maar Hij ging aan het werk.
Een werk volbracht in Jezus Christus.

In Genesis 3 nadat de mens in de zonde is gevallen spreekt God belangrijke woorden.

Genesis 3:
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 
En, zoals de Schrift getuigd: 

Galaten 4:
Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
5 om hen, die onder de wet waren, 
vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. 

Ja, toen de mens in zonde was gevallen krijgt deze zelfde mens een belofte en met hem krijgt de hele wereld een belofte.
God zou vijandschap zetten tussen u, de satan, en tussen de vrouw, Eva.

En wat zou dit voortbrengen? Dit zou voortbrengen dat de satan de kop vermorzeld zou worden en de satan zou het, Christus, de hiel vermorzelen.

Ja, toen Jezus gekomen is, als het zaad van de vrouw, is de hiel van Jezus vermorzeld, maar dat heeft satan zijn kop vermorzeld.
Toen Jezus kwam en het werk van de Vader heeft uitgevoerd werd satans kop vermorzeld.

Satan is zijn kracht kwijt. Door het werk van Jezus aan het kruis mocht de Hebreeën-schrijver optekenen:
Hebreeën 2:
14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, 
15 
en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

Ja, door het kruis worden mensen bevrijd.
Door het kruis heeft Jezus de duivel, die de macht over de dood had,  onttroond.

En deze boodschap! Dat was Gods voornemen. Dit was een boodschap die God had verborgen gehouden.
Maar nu, door de apostelen en profeten van Jezus was dit alles geopenbaard.

En dat is Gods wijsheid en kracht.

Broeders en zusters, vrienden en geliefden. Welke plaats heeft God in jou leven?
Welke plaats heeft het kruis in jou leven?
Waar zit jou aanbidding en toewijding?

Ben jij aan mensen toegewijd? Aan de leer van mensen toegewijd?
Of is jou toewijding en aanbidding aan Hem die aan het kruis stierf.

Ja, we kennen in deze "kerkelijke wereld" veel belijdenissen en geschriften, Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels, KatholiekeCatechismus, het Wachttoren-genootschap, de Westminster confession, Catechismus van de Baptisten, de Remonstrantse belijdenis en zo zijn er nog veel meer.
Zoveel kerken, zoveel belijdenissen en zoveel geschriften, zoveel toewijdingen aan menselijke leringen en gedachten.

Wat is er gebeurd?
Waar zit onze toewijding?
Wie verdiend onze toewijding en aanbidding?
Johannes 4:
24 God is geest en wie Hem aanbidden, 
moeten aanbidden in geest en in waarheid.

God kan niet zomaar aanbeden worden op welke manier wij kiezen, of in welke traditie wij zijn opgegroeid.
God MOET aanbeden worden in geest en in waarheid.

In het oude Testament lezen we dat God een jaloerse God is.
Hij verwacht en verdient onze totale en complete aanbidding.

Wat betekent het kruis van Christus voor jou?
Wat betekent het kruis van Christus werkelijk voor jou?
Waar zit jou diepste aanbidding?
Waar zit jou diepste toewijding?

--------------------------------------------------------------------------------------

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 

In de voorgaande verzen (1- 5) heeft Paulus gesproken over het feit dat zijn eigen prediking in zwakheid was zodat het geloof dat hij predikte helemaal en volledig op God en op Zijn kracht zou rusten, en nooit op iets van de mens. Alle focus werd zo weggehaald van mensen.

En mocht Paulus getuigen (6- 7) van het feit dat voor de gelovigen, voor hen die rijp waren,  het evangelie als wijsheid van God was gekomen.
En die wijsheid was niet volgens "de eeuw" en niet volgens "de beheersers van de eeuw".
Nee, het evangelie was volledig de kracht van God, er zat niets van de wereld of van de beheersers van deze wereld bij. Het was volledig en totaal een hemelse en Goddelijke boodschap.

En zo mocht Paulus daar aan toevoegen dat het evangelie dat hij predikte een evangelie was wat 1) verborgen was met God en 2) dat van eeuwigheid was voorbeschikt tot heerlijkheid. Ja, op een andere plaats wordt getuigd van het feit dat het evangelie van voor de grondlegging der wereld in de gedachten van God was verborgen, met andere woorden, het was volledig een hemelse boodschap, totaal en compleet, zelfs van voor de grondlegging van de wereld. (1 Petrus 1: 19, 20)

Dit alles laat zien dat het evangelie een boodschap was die volledig en totaal van alleen God was, zonder iets van de mens erin, en zelfs dat deze boodschap er was voordat de wereld, ja het was van totaal en volledig van Goddelijke origine.

En ja, dit moest de gemeente in Korinthe ten diepste op het punt brengen om de dwaasheid van hun handelen volledig openbaar te maken. Ja, ze waren volgers van mensen geworden, mensen die een deel waren van de geschapen wereld. En het evangelie? Dat had niets met mensen te maken, maar alles met Hem die de wereld en de mensen geschapen had. Hoe dwaas waren de Korinthiërs!
Ze waren op een vleselijke en wereldse manier bezig met een boodschap die volledig en totaal van God was, een boodschap niet van deze wereld.
En dat moesten ze ten diepste gaan realiseren.

En zo komen daar nog twee belangrijke waarheden bij als het gaat over het ware en volmaakte evangelie van het kruis.

1 Korinthe 2: 8 -9

8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 
9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoorden wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Het eerste belangrijke aspect:

En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Zo schrijft Lukas in Handelingen:

Handelingen 3:
16 En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. 
17 
En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 
18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. 
19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.

Ja, toen Jezus kwam is Jezus uit onkunde gekruisigd. De Joden, de oversten, ja allen hebben uit onkunde gehandeld.
Waarom? Ze hadden Hem niet erkend. Ze hadden de Here der heerlijkheid, Jezus, niet herkend.
Waarom? Omdat ze van de wereld waren en die herkennen geen hemelse boodschap.
De wereld herkent alleen maar vleselijke boodschappen.

Maar, door dit alles heen, heeft God de wereld volledig en totaal tot schaamte gezet.
De gehele mensheid en de wereld werd tot schaamte gezet. En dat door het kruis, waar de Here der heerlijkheid werd gekruisigd.
Dit alles had te maken met Gods grote liefde voor deze mensen-wereld.
God wilde mensen redden.

En zo komt Paulus aan het tweede belangrijke aspect.

Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Ja, gelijk geschreven staat, Jesaja 64: 4.

Eerder sprak Paulus over het evangelie met een koppeling naar heerlijkheid,  "maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid". (Vers 7)

Ja, het geheimenis, wat God voorbeschikt had tot heerlijkheid voor de gelovigen, het was altijd verborgen geweest en niemand had het gezien of herkend.
Niemand, niemand, niemand had dit gezien of gehoord en nee, het was in geen mensenhart opgekomen, datgene wat God heeft voorbereid voor hen die hem liefhebben.

Christenen mogen genieten van alle hemelse rijkdommen.

Efeze 1:
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, 
die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 
4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 
5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 
6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. 

Al deze woorden laten zien dat wat God gedaan heeft in deze wereld, wat niet van deze wereld was. De wereld kon het nog niet eens zien, niet horen en het kon niet in het mensenhart opkomen. Maar God! Ja, maar God! Al deze woorden geven getuigenis van het feit dat alles wat God in deze wereld heeft gedaan van Zijn eigen origine is.

Ja, alle geestelijke zegeningen zijn verborgen in Christus, in het kruis, in de gekruisigde.
En nee, geen oog had gezien, geen oor had gehoord, het was in geen mensenhart opgekomen wat God had voorbereid voor die Hem lief kregen.
Wat een rijkdom en dat allemaal uit genade!

En zo schrijft Paulus:

Romeinen 11:
33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 
34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest 
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet 
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. 

Ja, als we al deze dingen overdenken.
Als we gaan overdenken wat God ons gebracht heeft door het kruis en het evangelie van Jezus, is dat geen diepte van rijkdom? Laat dat niet de volmaakte wijsheid en kennis van God zien? Laat dat niet zien hoe ondoorgrondelijk de beschikkingen van God zijn? Laat dat niet zien hoe onnaspeurlijk Zijn wegen zijn?
Wie heeft de zin des Heeren gekend? Niemand! Wie is Zijn raadsman geweest? Niemand! Wie heeft Hem eerst gegeven? Niemand.
Nee, uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Broeders en zusters, vrienden, Gods evangelie is volledig en totaal volmaakt, van hemelse origine.
En daar moeten wij het laten. Dat is de boodschap.
Broeders en zusters, vrienden, geen enkele menselijke vermenging, dat is de opdracht.
Waar sta jij?


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.

Ja, in hoofdstuk 1 en 2 van 1 Korinthe heeft Paulus hele krachtige woorden neergezet als het gaat om de boodschap van God, de boodschap van het kruis en de boodschap van Jezus Christus. Die boodschap was en is voor de wereld dwaasheid, maar voor allen die er rijp voor zijn en waren is het de wijsheid en kracht van God.

In vers 6 en 7 van van 1 Korinthe 2 heeft Paulus gesteld dat de boodschap van God, 1) geen boodschap was volgens "deze eeuw" of 2) geen boodschap volgens "de beheersers van de eeuw".
Nee stelt Paulus, het evangelie was "een geheimenis" dat "een verborgen wijsheid" van God was.

En dat roept natuurlijk een belangrijke vraag op, als het evangelie een "geheimenis is" of "de verborgen wijsheid van God is", hoe is dit dan bekend geworden?
Vandaag gaan we daar het antwoord op vinden.

1 Korinthe 2: 10- 12

10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 
11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods 
12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 

Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.

Ja, en hier zien we het eenvoudige en simpele antwoord. "Het geheimenis en de verborgen wijsheid van God" is bekend gemaakt door de Geest.
Door de Geest van God.

Wat zei Jezus in Johannes?

Johannes 14:
25 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; 
26 maar de Trooster, 
de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb

Johannes 16:
12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 
13 
doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 
14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. 

In de eerste tekst zien we, Jezus had de 12 discipelen veel verteld, maar de Geest zou komen en die Geest zou hen "alles leren" en "u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb".

In de tweede tekst zien we dat Jezus zegt 1) nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, 2) doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen naar de volle waarheid, 3) Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen, 4) Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, 5) al wat de Vader heeft is het mijne, en 6) daarom zeide ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

Ja, de 12 discipelen zouden geleid worden in de volle waarheid, hun zou "het geheimenis" bekend gemaakt worden. Hen zou "alles te binnen gebracht worden" en dit alles door de Heilige Geest van God.

Ja, dit is zo belangrijk om te begrijpen.
De woorden uit Johannes 14 en 16 zijn specifiek voor de 12 discipelen.
Deze 12 discipelen zouden specifiek geleid gaan worden door de Heilige Geest en die zou hen "in de volle waarheid gaan leiden".

Daarom lezen we ook in Lukas 24:
48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 
49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. 
Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. 
50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanie en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. 

En in Handelingen 1:
4 En terwijl Hij met hen aanzat, 
gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 
5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. 
6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel? 
7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft,
maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 

In beide teksten zien we hoe Jezus spreekt aan de 12 discipelen om in Jeruzalem te wachten, om daar te blijven, om "met kracht bekleed te worden uit den hoge", en "te blijven wachten op de belofte van de Vader". 
Ze zouden kracht ontvangen, "wanneer de Heilige Geest over u komt".

Ja, Jezus ging naar de Vader en de Heilige Geest kwam over de 12 gekozen discipelen in Handelingen 2, en zo werden zij geleid en gestuurd naar "de volle waarheid".

Neem sterk in gedachten dat in de tijd dat het boek van 1 Korinthe geschreven is, dat we ongeveer in 50- 60 na Christus zitten.
De Geest was uitgestort over de 12 discipelen, Handelingen 2, en Paulus was op een later tijdstip daar een deel van geworden.

En ja, zo kon Paulus stellen dat "Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest".
Ja, de 13 apostelen dienden de gemeenten met "de volle waarheid van God".

En zo komen we terug bij de context. Alles wat Paulus en de andere apostelen leerden, het was hun geopenbaard door de Heilige Geest.
Het was een boodschap uit de hemel, het was eerst "een geheimenis" het was eerder "een verborgen wijsheid van God".
Maar alles was nu bekend gemaakt door God, door de Geest, aan de 13 apostelen en deze apostelen deelden deze waarheid uit aan de gelovigen.

Niets van henzelf, maar alles van God, door de Geest van God. Een hemelse boodschap, een geheimenis, een verborgen wijsheid van God, maar nu bekend geworden door de Geest van God.

Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.

Ja, hoe kon de Geest deze waarheid openbaren aan de apostelen?
Omdat de Geest alle dingen onderzoekt, zelfs de diepten van God.

Johannes 16:
14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen

Wat lezen we in bovenstaande tekst?
1) De Geest neemt uit Jezus, 2) al wat de Vader heeft is het Mijne, 3) de Geest neemt uit het Mijne en 4) zal het u verkondigen.

Ja, de boodschap die de Geest bekend maakte was uit Jezus, maar al wat Jezus heeft is van de Vader en zo sprak de Geest uit Christus en uit de Vader.
Ja, de Vader, Christus en de Geest zijn één, totaal en compleet in elkaar verweven.
Daarom kan de Geest uit de Vader nemen en aan de apostelen openbaren.
Ja, zo kan de Geest de diepten van God openbaren, omdat er eenheid is.

En zo komt Paulus met een belangrijke illustratie, in de volgende woorden, voor ons om dit allemaal dieper en beter te begrijpen.

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is?

Ja, en nu spreekt Paulus op het menselijke niveau, wie kan weten wat er in het diepste van de geest van ieder mens gebeurd en gedacht wordt? Niemand dan die mens alleen. Niemand kan weten wat er in het diepste van een ander precies gedacht wordt dan deze mens zelf.

Wat schrijft Spreuken?

Spreuken 14:
10 
Het hart kent zijn eigen droefheid, en in zijn vreugde kan een vreemde zich niet mengen.

Ja, niemand kent de mens het beste als de mens zelf. Niemand kan ten diepste weten wat er in het diepste van een mens leeft dan deze mens zelf.
En zo is het ook met God. Omdat de Geest van God zo volledig en volmaakt verbonden is met God, kan de Geest van God alles openbaren wat er in het diepste van God is. Ja, het gaat allemaal om God en om de Geest van God.

Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

En ja, zo weet ook niemand wat er in God is, dan alleen maar de Geest van God.
De Geest kan en heeft alles van God geopenbaard aan de apostelen en zo hebben de apostelen "de volle waarheid Gods" geopenbaard aan de gelovigen.

En zo mag Efeze spreken:
19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 
20 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 
22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. 

Ja, het gebouw van God, Jezus is de hoeksteen en het fundament zijn de apostelen en de profeten.
De apostelen waren het fundament van de gemeente. Gelovigen bouwen op de woorden van de apostelen.
Het nieuwe Testament, geopenbaard door de Geest, is het woord van God, gegeven door de apostelen.

Daarom is het nieuwe Testament niet de woorden van Paulus of de andere apostelen, nee, het is het Woord van God, geopenbaard door de Geest.

En zo mochten Paulus en de andere apostelen verder getuigen:

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Ja, de apostelen hadden niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God opdat zij zouden weten "de diepten van God" en om deze aan de wereld en aan de gemeente te openbaren.

En dat was "de genade" die God geschonken had aan de apostelen.

Het woord genade wordt hier gebruikt, niet in relatie tot de vergeving van zonde, maar tot "de gave" van het apostelschap wat de apostelen hadden ontvangen.
(Zie ook Romeinen 15: 15, 16, 1 Kor. 3: 10; Efeze 3: 6, 7; Efeze 4: 7- 12)

En zo komen we weer terug bij het thema van de eerste hoofdstukken van Korinthe. Ze waren verdeeld, ze waren mensen aan het volgen en niet Christus.
Maar hoe was dit nu mogelijk? Ze hadden een boodschap, het evangelie, die totaal en volledig hemels en van God was, die door de Geest was geopenbaard aan de apostelen en die de apostelen weer aan de gelovigen hadden doorgegeven. Als dit alles zo is, hoe is het dan mogelijk dat ze mensen aan het volgen waren?
Dat is de diepere boodschap van al deze woorden.
Er was verdeeldheid in de gemeente, en Paulus laat de volledige dwaasheid van deze verdeeldheid zien door te laten zien dat alles wat hen gegeven was, was van God zelf, geopenbaard door de Geest. Paulus brengt de boodschap weer helemaal terug waar het hoort te zijn, gegeven van God, door de kracht van de Heilige Geest.
En zo laat Paulus zien hoe verkeerd deze gemeente bezig was.

En ja, dan komt de vraag terug die we eerder gesteld hebben. Waar zit jou toewijding? Waar zit jou aanbidding?
Heb jij nog iets menselijks in jou toewijding en aanbidding?
Dit alles moet verdwijnen en alleen Christus moet schijnen!!


--------------------------------------------------------------------------------------------

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

In vers 10- 12 had Paulus met zeer krachtige bewoordingen geschreven dat de Geest Gods aan hen had geopenbaard wat God altijd verborgen had gehouden, het evangelie van Jezus Christus. Wat zij spraken was een geheimenis. Wat zij spraken was van God verborgen gehouden. Maar datgene wat verborgen was geweest, voorbeschikt tot de heerlijkheid van de gelovigen, was nu door de Geest aan de apostelen bekend gemaakt.
En dat is wat zij predikten.

1 Korinthe 2: 13- 16

13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 
15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 
16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. 

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

Ja, wat de apostelen spraken was niet door menselijke wijsheid geboren of geworden, maar alles wat zij spraken was door de Geest van God aan hen geleerd.
En omdat zij door de Geest geleerd waren, konden zij werkelijk geestelijke zaken met geestelijke zaken vergelijken.

Alles wat geestelijk was kon onderscheiden worden door hen die geestelijk waren en deze persoon aanvaard ook alles dat geestelijk is.

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

En nee, een ongeestelijk mens aanvaard niet hetgeen dat van Gods Geest is.
Waarom? 1) Het is een dwaasheid voor hem, 2) Hij kan het niet verstaan en 3) Hij kan het niet verstaan omdat het alleen geestelijk te beoordelen is.

En ja, zo had Paulus in vers 6 al geschreven: "Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn".

Ja, alles aangaande het ware evangelie heeft te maken met rijpheid.
Als iemand geestelijk is ingesteld dan kan hij werkelijk alle geestelijke zaken beoordelen.

Spreuken 28: 5: "Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles".

Prediker 8: 5:  "Wie het gebod in acht neemt, zal geen kwaad ondervinden, en het hart des wijzen kent tijd en wijze".

Johannes 7: 16- 17: "Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.

Ja, zoals Spreuken hoofdstuk 28 stelt, "wie de Here zoeken, die verstaat alles". En zoals Prediker hoofdstuk 8 stelt: "wie het gebod in acht neemt die kent tijd en wijze".
En zoals Jezus in Johannes hoofdstuk 7 stelt: "Indien iemand diens, Gods, wil wil doen, die zal van deze leer weten of zij van God komt of dat ik uit mezelf spreek".

Ja, voor diegene die geestelijk is ingesteld, die verstaat geestelijke zaken.
Zo zei Jezus in Johannes 8: 47 "Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt".

Ja, wie uit God geboren is, die hoort alles wat van God is, en die kan werkelijk geestelijke zaken met geestelijke zaken vergelijken.

Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

En ja, zo is de ware geestelijke mens iemand die alle dingen kan beoordelen.
Waarom? Omdat hij geestelijk is ingesteld.

En zelf wordt deze mens ook niet beoordeeld. Waarom? Omdat hij een totaal geestelijk mens is, en deze kan door niemand beoordeeld worden.
Waarom? Omdat hij werkelijk geestelijke zaken met geestelijke zaken vergelijkt.

Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten?

Deze woorden komen uit Jesaja 40: 13 en wordt ook aangehaald in Romeinen 11: 34.

En ja, dit is een retorische vraag. 
Wie kent de zin des Heren? Degene die geestelijk is ingesteld.
Wie kent de zin des Heren? Degene die er rijp voor is. (Vers 6)

Ja, en zo kan Paulus getuigen.

Maar wij hebben de zin van Christus.

De ware gelovigen die hebben de zin van Christus.
De ware gelovigen die hebben de zin van God.
De ware gelovigen die kunnen geestelijke zaken goed onderscheiden.

In al deze woorden zien we twee belangrijke zaken, te weten, 1) het belang om geestelijk te zijn en 2) deze gelovigen in Korinthe waren deze gezindheid kwijtgeraakt.
Ze waren vleselijk gericht.
We gaan dat zien in hoofdstuk 3 waar Paulus sterke woorden gaat gebruiken in de richting van de gemeente van Korinthe. (Vers 1- 4)

In al deze woorden zien we het belang om waarlijk geestelijk te zijn, om waarlijk "God gericht" te zijn.
Want alleen diegene die "uit God is" die zal geestelijke zaken goed kunnen beoordelen.
Alleen degene die uit God geboren is, zal geestelijke zaken kunnen begrijpen.
En ja, dan volgt een belangrijke vraag, "Ben jij uit God geboren".

Galaten 3:
26 Want gij zijt allen kinderen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 
27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 
28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus. 
29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 

Ben jij een zoon of een dochter van God, door het geloof?
Ben jij in Christus gedoopt?
Ja, dan ben je zaad van Abraham en naar de GROTE BELOFTE, erfgenamen.
Dan behoor je toe aan die sterren en aan het zand aan de zee.

Copyright © 2017 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by R081N
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX.nl VDX

Naar boven