Jesaja 12

1-6 De vreugde van het overblijfsel.

Vergelijk ook Exodus 15
Lukas 1: 46-55
Lukas 1: 67-80

Jes 12:1   En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.

We vinden hier de woorden: "te dienzelfden dage". Dit is een referentie naar het vorige hoofdstuk. (vers 16)
Daar werd gesproken over de heerbaan (weg) die gemaakt zou worden voor hen die in Assur overgebleven waren, dit na de wegvoering van Israel en Juda. Na de wegvoering zijn de Israelieten weer terug gekomen naar het beloofde land.
Te dien dage zouden zij een nieuw lied zingen. Een lied van dankzegging.
In de laatste hoofdstukken hebben we gezien dat Gods toorn zich niet zou afkeren.
(5: 25; 9: 12, 17, 21; 10: 4)
God had zich gewroken over de zonde van Israel, maar er zou een tijd van verfrissing aankomen. Dit toen het overblijfsel zou terugkeren.

Nu was de toorn afgekeerd, nu was er een tijd van dankzegging en blijdschap.
In plaats van toorn was nu troost gekomen. Dit is de zegening van de verlosten: hun zonden vergeven en het licht had zich aangekondigd.

Zij waren dankbaar voor de toorn die over hen gekomen was.
Waarom: Ze dankten God omdat de tijden van toorn geleid hadden tot rijkdom.
    -Vergelijk: Hosea 6: 1; Hebreen 12: 1-17

In deze laatste tekst zien we dat tucht moet leiden tot de vrucht der gerechtigheid.

Dit is een principe dat we overal in de schrift zien. De toorn van God moet ertoe leiden dat mensen zich bekeren. Dat is het doel van Gods tuchtiging.

Wat we hier dan zien is de tweede grote verlossing die God gaf aan het volk van Israël. Eerst verloste Hij hen van de Egyptenaren (door Mozes) nu is er een tweede grote verlossing van de Babyloniers

Jes 12:2    Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.

En het overblijfsel zou zeggen:
    -God is mijn heil.
    -Ik zal vertrouwen en niet vrezen.
    -De Here is mijn sterkte en mijn Psalm.
    -Hij is mij tot heil geworden.

Naast God zijn er ook geen anderen die heil kunnen bieden of geven.
    -Vergelijk 26: 11; 43: 11; Psalm 27: 1; Vergelijk ook Exodus 15: 2.

Het woord heil betekent:
    -1) redding, verlossing
    -1a) welvaart, voorspoed
    -1b) redding
    -1c) verlossing (door God)
    -1d) overwinning

Dit woord heeft alles te maken met redding in zijn geestelijke vorm.
Redding was tot hen gekomen. Redding zowel in de letterlijke als in de geestelijke zin.

Jes 12:3   En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;

Gods fontein van heil is een fontein die gevuld is zonder einde, er is genoeg heil voor een ieder.
Zo zou het overblijfsel water scheppen uit deze fontein, ze zouden gevuld worden.

En wat geeft God: Vergelijk Lukas 6:38

Vreugde is iets wat kinderen van God altijd kennen onder alle omstandigheden.
    -Jesaja 11:16

Water:
Vergelijk ook de woorden van Christus:
    -Johannes 4:5-29
    -Johannes 7:37, 38

Jes 12:4  En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.

In die dagen zouden ze ook zeggen:
    -Dankt den HEERE. (Kolossenzen. 3:15,17; 1 Tessalonissenzen. 5:18; Filippenzen. 4:6)
    -Roept zijn naam aan.
    -Maakt Zijn daden bekend onder de volken en verhoogd Zijn naam.

De heiligen moeten praten en verkondigen de wonderbare werken des Heeren.Vergelijk ook Psalm 111: 9

Jes 12:5  Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.

Het moest bekend worden op de gehele aarde. God had Zijn volk gered.
-Psalm 105:1
Vergelijk ook Jesaja 42: 10

Jes 12:6
   Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels is groot in het midden van u.

Dit gaat terug naar Jesaja 2 waar gesproken word over het koninkrijk als zijnde de berg des Heeren. (Sion)

Blijdschap is iets dat Christenen goed kennen.
Vergelijk Filippenzen. 4: 6; Efeziërs 1: 3-14

God heeft altijd willen wonen in het midden van Zijn kinderen.
    -Exodus 29:45, 46

Ook onder het nieuwe verbond heeft God een plaats in het midden van Zijn kinderen.
    -2 Korintiërs. 6:16-18

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven