Romeinen 1

Rom 1:1-7 Schrijver, lezers en groet.

Rom 1:1             Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God,

Paulus was een apostel van Christus. Een apostel is iemand die gezonden word op een missie. Het woord “apostel” in de grondtekst betekent “een gezondene”. Zie ook 1 Kor. 1:1, 1 Tim. 1:1

We lezen ook dat Paulus een afgezonderde was. Hier is een directe relatie met het zijn apostelschap. Een afgezonderde is iemand die in de context geroepen is met een speciale functie.

Het roepingsverhaal van Paulus vinden we in Handelingen  9:1-31; 22 + 26

We lezen specifiek
– Hand 9:15-16 -Hand 26:15-23 -Gal. 1:15-16

Zie ook -Jeremiah 1:4-5 -Jesaja 49:1-5

Zoals Mozes. Jesaja, Jeremiah allen werden geroepen door God voor een missie en die taak was al voordat zij geboren waren vastgelegd zo werd ook Paulus (Saul) geroepen voor een taak om de Heidenen te brengen van het donker tot het licht. 

Rom 1:2             dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften 

Dit evangelie wat hij predikte was beloofd in de Heilige Schriften. De Heilige schriften is een referentie naar het Oude Testament. Dus met andere woorden “dit Evangelie” was verborgen en beloofd in het Oude verbond.

Het was lang tevoren beloofd door alle profetieën, over een komende Messias en over een komend koninkrijk. Het “evangelie” van een komende verlosser, iemand die hen vrij zou zetten van zonde en leiden in gerechtigheid.

1 Petrus 1:10-12.

Dit was ook belangrijk om de broeders in Rome te vertellen. Hij wilde hen laten weten dat hun eigen schriften waar hun zoveel waarde aan hechten dat het “evangelie” zichzelf daarin al had laten zien. Het was een vervulling van profetie.

Denk hierbij aan alle referenties in het Oude Testament naar Jezus, zijn geboorte, Zijn leven, Zijn dood en opstanding.

Denk hierbij aan het koninkrijk dat beloofd werd in Daniël 2.

Rom 1:3            aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,

Uit het geslacht van David. Jezus was uit het geslacht van David, geboren een zoon van Jozef. Let op de woorden “naar het vlees”. (Matt 1, Lukas 3) 

We denken hierbij ook aan 1 Samuël 7:11-13

Rom 1:4            naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here

Door Zijn opstanding uit de doden is Hij God’s Zoon verklaard.

Deze woorden laten zien dat door de opstanding heeft Jezus laten zien dat Hij God’s Zoon was, Hij is opgestaan uit de doden om nooit meer te sterven. Hij is de eerste en de enigste waar dit is gebeurd. 

Zie ook Hand 13:32-40.

In deze verzen 3 en 4 word gezien dat Jezus zowel menselijk als Goddelijk was. Menselijk naar “het vlees” en Goddelijk naar “de Geest der Heiligheid”.

Zie ook Matth. 22:41-46

Al deze woorden laten ons zien dat het evangelie van God (de Vader) komt (vers 1) maar wordt uitgevoerd door Christus. Christus is instrumentaal en staat centraal in de verkiezing God’s.

In Efeze hoofstuk 1 vers 4 lezen wij “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht”.

Uitverkoren “in Hem”. Dus door Christus maar naar het grote plan van God.

Rom 1:5            door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben 

Door “Christus” hadden de Apostelen “genade en apostelschap” ontvangen, het woord “genade” heef hier meer de bedoeling van de gave voor het spreken van de woorden God’s.

Zie hiervoor Efeze 3:8.

Genade en apostelschap worden hier gelijk aan elkaar verbonden. Paulus had de gave ontvangen van het Apostelschap om naar de Heidenen te gaan en het “evangelie” te prediken.

Zo krijgt hetzelfde (Grieks, grondtekst) woord soms een andere betekenis afhankelijk van de context.

                           om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,

Dit is een centraal thema van de brief aan de Romeinen.

Rom. 16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken.

Hier aan het begin en het einde van deze brief vinden we dezelfde gedachten.

  • Evangelie
  • Prediking
  • Geheimenis
  • Eeuwenlang verzwegen
  • Thans geopenbaard
  • Door profetische schriften
  • Volgens bevel van God
  • Tot bewerking van gehoorzaamheid.

Dus het geloof woord geopenbaard “tot bewerking van gehoorzaamheid”, dit is een centraal thema van Paulus door de Heilige Geest.

In deze zin leid het geloof altijd tot gehoorzaamheid.

Dat is in de huidige religieuze wereld wel een heel raar (vies) woord maar luister eens naar de woorden van Hebr. 5:7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, 9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

Zie ook Jacobus 2:14-26

Wij worden geroepen om te groeien in het beeld van Christus en dat kan alleen maar als we onszelf uit het beeld halen en ons totaal open te stellen voor het werk wat God met ons wil doen. Dat was het gebed van Jezus en dat zou ons gebed moeten zijn. "Niet mijn wil maar Uw wil geschiede”.

Rom 1:6            tot welke ook gij behoort, 

Zij waren ook Heidenen (zie vers 5)

                          geroepenen van Jezus Christus

Zij waren geroepen door Christus, in Christus en van Christus.

Rom 1:7            aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: 

Deze brief was gericht aan de “geliefden God’s” die te “Rome” waren.

                          genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Genade en vrede waren de sentimenten die Paulus door wilde geven aan de Romeinen.

Vrede is ook het gevolg van genade, als er genade ontvangen word zal vrede daar altijd op volgen, want de genade God’s zal in het hart brengen blijdschap, vrede, rust en vreugde. Deze gaven kwamen van God.Rom 1:8-15 Zijn dank, zijn verlangen en zijn reden om naar Rome te komen.

Rom 1:8            In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.

Paulus dankte zijn God door Christus over allen. Waarom zou Paulus nu God danken voor het geloof van de Romeinen? Dit is natuurlijk omdat als God niet had gedaan voor deze wereld wat Hij heeft gedaan dan zouden de Romeinen (en onszelf) niet kunnen zijn waar zij waren.

Als wij onszelf aan God geven dan gaat God met ons aan het werk (cooperatie) en maakt God ons in het beeld van Christus. Uiteindelijk is dan alles een gave van God.

Rom 1:9            Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer, gedenk,

Hier lezen wij dat Paulus God diende met zijn “geest”, hier is ook de connectie met het leven van overwinning waar we ook over lezen in Rom. 8:5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Paulus leefde een geestelijk leven en zo diende Hij God.

Rom 1:10            biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand moge worden om tot u te komen.

Paulus was iemand die altijd in gebed was voor de Christenen. ( 1 Kor 1:4-9, Fil 1:9-11) Zijn gebeden hadden vaak hele specifieke redenen. Zijn gebed voor de Romeinen was dat hij tot hen mocht komen en de reden hiervan lezen we in het volgende vers.

Rom 1:11            Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking,

Paulus wilde een “geestelijke gave” mede delen tot hun versterking.

Wat wordt hier precies mee bedoeld?? 

Er kunnen twee dingen bedoeld worden:

  • Een geestelijke gave zoals tongen, profetieën of het uitleggen van tongentaal.
  • Een algemene christelijke versterking van het geloof door middel van samenzijn en het delen in de rijke gaven van het geloof. 

Het lijkt dat er hier sprake is van de laatste want als we naar het volgende vers kijken dan lijkt het de bemoediging te zijn waarover hij spreekt.

Rom 1:12            dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.

Bemoedigd te worden door elkanders geloof. Dit is een heel mooi principe waar wij ook vandaag de dag kracht uit mogen putten en wel het geloof van elkaar. Dit wordt een enorme bron van kracht voor elkaar.

Dat zijn de wonderbaarlijke gaven van het geloof die God ons heeft gegeven. Om leden te zijn van één lichaam (1 Kor. 12) waar met elkaar gelachen, gehuild, gebid, gevast en gedankt wordt.

Rom 1:13            Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen - waarin ik tot nu toe verhinderd ben – om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen.

Paulus wilde dat zij wisten dat hij al vaak had willen komen maar dat hij daarin verhinderd was. De reden dat hij wilde komen was ook om vrucht onder hen te vinden.

Waarom was hij verhinderd? In deze tekst krijgen wij daar geen inzicht in. We weten wel dat hij op een andere gelegenheid verhinderd werd door de Heilige Geest.

Hand 16:6-8 

In deze tekst lezen wij dat Macedonië meer hulp nodig had dus werden zij door de Geest van Christus gehinderd.

Als laatste staan we ook nog even stil bij het principe dat Paulus vrucht zocht onder hen. Dat deed hij als een Apostel. Hij was als het ware op zoek naar de vrucht van zijn werk tot glorie en eer van God, dit gebeurde als mensen op het evangelie antwoord gaven en gingen leven tot glorie van God. ( 1 Kor 3:7-9)

Rom 1:14            Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.

Paulus was voor iedereen een schuldenaar geworden, dit staat ook gelijk in het licht van het voorgaande vers waar hij vrucht zocht bij de Romeinen. Hij was de Apostel die moest uitgaan in de wereld om mensen te helpen tot God te komen.

Zo zou het ook met ons moeten zijn, een schuldenaar zijn voor iedereen.

Zie ook 1 kor. 9:19-23

Rom 1:15            Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen.

Ook in Rome!!!

Rom1:16-17 Het grote thema “het geloof”.

Rom 1:16            Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Het evangelie                                                                                                    De wet

De kracht Menselijke zwakheid  8:3-4
van God Menselijke rechtvaardigheid 10:1-3, Fill. 3:9
tot zaligheid Dood 7:9-10, 2 Kor. 3:6-9
voor een ieder  Alleen de Joden 3:21-23, 10:11-13
die gelooft Werken 9:30-32, 10:3-5

Hier zien we de grootheid van het “evangelie God’s” dat Paulus vol vuur overal bracht en nu zien we ook ineens waarom. De wet kon geen rechtvaardiging brengen dus was er iets anders nodig om een mens te rechtvaardigen en dat was het evangelie van Christus.

Dit is ook het centrale thema van deze brief. Het centrale thema van de Bijbel!!!!!!!!

Rom 1:17            Want gerechtigheid Gods wordt daarin (het evangelie) geopenbaard uit geloof tot geloof, 

Hier zien we dat in het “evangelie” word de gerechtigheid van God openbaar gemaakt.

We lezen hoofstuk 3 vers 21-26

Hier word duidelijk dat door de wet niemand gerechtvaardigd kon worden omdat allen gezondigd hadden dus moest er een ander systeem komen om een mens (die gezondigd had) te rechtvaardigen. En dat heeft God gedaan, vrijwillig (2 Tim. 1:9-10) door de offerande van Christus. 

                            gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Dit is een quotatie uit het boek Habakkuk (2:4), dus ook dit geloof was al voorspeld en hierbij leefden de mensen van God in het Oude Verbond, namelijk bij het geloof.

En zo is het altijd geweest dat de mensen God’s bij en door het geloof leefden (Rom. 4) 

Zo was dit een heel belangrijk argument voor de Joden dat het hele “evangelie en geloof” diep geworteld was in het Oude Verbond. En dat waren “hun” geschriften!!!!!!!!!

Rom 1:18-32 De schuld van de Heidenen en hun straf.

Rom 1:18            Want toorn (4:15) van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,

Rom 1:19            daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.

Paulus heeft geschreven over het “evangelie” dat verborgen was in vroegere tijden, nu geopenbaard door God maar waarom was dit allemaal nodig.De mens had zich gegeven aan ongerechtigheid en daarbij “de waarheid” ten onder gehouden. Zonde is tegen God en zonde brengt de dood. (3:23, 6:23)

En daarbij was geen excuus “want hetgeen van God gekend kan worden”, “is in hen openbaar, want God heeft het hun geopenbaard”. Hoe?????

Rom 1:20             Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Hetgene “wat van Hem niet gezien kan worden” is sedert de schepping met het verstand te doorzien. Door wat de flora, de fauna en de hemelen laten zien kunnen wij zien dat er een grote kracht is. Dus is er geen excuus. 

Zie ook Psalm 19: 1-6

Rom 1:21             Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

Zij hebben God wel gekend maar door hun eigen overleggingen (evolutietheorie ect.) is God eruit gezet en zijn zij andere wegen gaan volgen. Als een gevolg hiervan is het duister geworden in hun hart met alle gevolgen vandien.

Doe de krant maar open en we zien de gevolgen!!!!!!!!!!!!

Zij allen hebben God gekend (vers 21, 25, 28) maar God uitgestoten.

Rom 1:22            Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,

In hun “wijsheid” zijn zij dwaas geworden.

Efeze 4:17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.

In hun verdoving hebben zij hunzelf overgegeven aan allerlei losbandigheid. Hun “wijsheid” heeft hen geleid tot allerlei ellende en verdriet.

Zie ook 1 Kor. 18-31.

Rom 1:23             en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

In hun “wijsheid” zijn zij de beelden van mensen, vogels en allerlei viervoetige dieren gaan aanbidden in plaats van degene die deze dingen heeft gemaakt!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rom 1:24             Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.

Als mensen echt deze weg willen volgen dat geeft God hen over tot het punt dat zelfs hun lichaam onteerd word, want dat is waar de “wijsheid” van de mens naar leidt.

Rom 1:25             Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Weer terugkomend op de principes die in de voorgaande verzen werden gebruikt.

Rom 1:26             Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

Hier lezen we over de lesbische relaties die vrouwen aangaan (tegennatuurlijke) 

Rom 1:27            Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

Ook de mannen hebben de natuurlijke omgang opgegeven en in wellust voor elkander ontbrandt. Denk aan de steden van Sodom en Gomorrah die verwoest werden vanwege de homosexualiteit. (Gen. 19) En dit alles krijgt zijn welverdiende loon.

Rom 1:28             En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt

Omdat zij verwerpelijk denken heeft God hen overgegeven.

Rom 1:29             vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid;

Rom 1:30             oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam;

Rom 1:31             onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.

Is dit ook niet een beeld van wat wij in deze wereld zien. Wij worden omringd door al deze dingen.

Rom 1:32             Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Zij kenden de eis van God maar hebben gekozen om dit te laten gaan. Zij zijn hun eigen wegen gevolgd. Doordat zij deze dingen bedrijven geven zij goedkeuring aan degenen aan wie dezelfde dingen doen.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven