Mattheus 5

In Mattheus 5- 7 vinden we de eerste gesproken woorden van Jezus. Ze staan bekend als “de bergrede”.

De bergrede zijn woorden die hun gelijke nog nooit hebben gevonden. De woorden van Jezus zijn wonderlijk en ze treffen het hart. Het zijn woorden die onze levens ondersteboven keren. Het zijn woorden die ons een vijand van de wereld maken.

De wereld zegt: “kom op voor jezelf”, Jezus zegt: “kom op voor God en voor de ander zoals je opkomt voor jezelf”.

 Jezus sprak deze woorden met veel gezag. (7: 28- 29)

De woorden van Jezus zijn het hart van Zijn boodschap. Als we deze boodschap niet begrijpen dan begrijpen we Christus niet.

Mat 5:1  En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.

Mat 5:2  En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

Mat 5:3  Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Jezus kwam om het evangelie van het koninkrijk te prediken. (4: 23)   

De woorden van vers 3- 11 worden de zaligsprekingen genoemd. En het zijn principes die elke Christen zou moeten bezitten. Zoals met de vruchten van de Geest, dit zijn kwaliteiten die we allemaal moeten zoeken en Hij kan ze in ons bewerken.

Het woord “zalig” is een heel speciaal woord.


Zalig: 3107 ma’karios, bn

1) gelukkig, gelukzalig, voorspoedig

Iemand heeft dit woord beschreven als zijnde, “Een staat van zijn die een zegen beschrijft die onafhankelijk is van alle veranderingen en veranderingen van het leven”.  Dit omdat het alles te maken heeft met het geestelijke en niks met het lichamelijke. 

Psa 33:12  Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.

Het hart van dit woord ligt in het principe dat zalig zijn verborgen is in wie we zijn. Als we een kind van de hoogste koning zijn, dan Zijn we zalig. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde, niets kan ons onttrekken uit Zijn beschermende handen. (Joh. 10; Rom. 8)
Zalig omdat we thuis zijn gekomen en onze intrek hebben genomen. (Lukas 15)

De Christelijke zegen is een zegen die verborgen ligt in de relatie met God.
         -Matt. 6: 25
         -Matt. 7: 24, 25

Deu 30:19  Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;

Onze relatie met Christus is er één tussen leven en dood. Als we dan het leven kiezen, dan zijn we zalig.

         -Psalm 1: 1- 6

 In deze relatie kunnen we vervolging verwachten (10- 12) de zegen ligt dan ook verborgen in de relatie die we hebben in Hem. 

Het woord voor “armen” dat hier word gebruikt is een bijzonder woord:

Armen: 4434 ‘ptochos, bn

1) tot bedelarij gebracht, bedelende, aalmoezen vragend

2) geen rijkdom, invloed, positie, eer genietend

2a) nederig, gekweld, zonder de christelijke deugden en eeuwige rijkdom

2b) hulpeloos, niet in staat iets ten einde te brengen

2c) arm, behoeftig

3) aan alles gebrek hebben

3a) met betrekking tot hun geest

3a1) zonder rijkdom of kennis of intellectuele beschaving zoals de scholen bieden (mensen van deze groep zijn het meest bereid zich over te geven aan het onderwijs van Christus en tonen zich geschikt om de hand te leggen op de hemelse schatten

 Het is interessant dat Christus met deze woorden begon, want is dit niet het begin van het evangelie van Christus? Om één van Zijn kinderen te worden zullen we arm in onze eigen geest moeten worden. Dit is essentieel. Dat is het hart!!!

Waarom zijn dit de eerste woorden van Christus?
Vertellen deze woorden niet het hart van het evangelie?

         -Lukas 18: 10- 14
         -Psalm 51: 16- 17

Om tot Christus te komen moeten we een gebroken hart hebben. Een hart dat in geloof opziet naar Hem, voor deze mensen is het koninkrijk der Hemelen. (De gemeente)

Mat 5:4  Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

Treuren is iets dat we doen als we iets verliezen of als er pijn is. Deze zaligspreking is één die voortvloeit uit de eerste zaligsprekig. Als we arm in geest worden en leren dat we onze Vader zijn kwijtgeraakt zal ons dat doen treuren.
         -2 Kon. 22: 10- 13; 19
         -Neh. 8: 8 – 11
         -Ps. 119: 36
         -Jesaja 6: 5

De ware kinderen van God zijn bedroeft over hun zonden. Goddelijke bekering leid tot zaligheid. (2 Kor. 7: 10)
In Psalm 51: 8- 12 zien we wat God doet als we onze zonden belijden.
Dan komt er vertroosting, dan komt er ware vreugde. Als we vrij worden door Christus komt er ware vrede en ware vertroosting (Fill. 4: 7)

Om de vreugde van het Vaderhuis te kennen komen we tot Christus en Hij geeft ons rust en vertroosting.
         -Matt. 11: 28- 30

Het Christelijke leven word ons voorgesteld als één in welke we Christus volgen in Zijn lijden.
(Rom. 8: 17, 36) Het laatste gedeelte van het achtste hoofdstuk van Romeinen laat ook zien dat Christenen lijden onder het juk van het leven. Als lijdende mensen hebben we vertroosting nodig.

In een bredere context vinden we vertroosting in God in het leven als Christen.
         -Handl. 9: 31
         -Rom. 15: 5
         -2 Kor. 1: 3- 7  

Mat 5:5  Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.  

Het woord “zachtmoedig” is een woord wat heel vaak verkeerd word begrepen.

Wat betekent dit woord:

 

4239 pra’us, bn

 

1) zachtheid, liefelijkheid, vriendelijkheid

Dit woord heeft in zich het principe van zachtheid en kracht. In het klassieke Grieks werd het geven aan een mens die een “kalme controle” had over zichzelf.

 Een aantal voorbeelden die aangeven wat “zachtmoedig” betekent:

-Numeri 12: 3
-Matt. 11: 29
-Efeze 4: 1- 2
-2 Tim. 2: 24, 25
-Jac. 1: 21
-1 Petrus 3: 4; 15

Dit woord “zachtmoedigheid” heeft de betekenis van het onder controle zijn van ons wezen.

Mozes was de “zachtmoedigste” mens in zijn tijd.
Deze Mozes liet ook zien dat hij op kon staan tegen machtige mensen en zijn stem liet horen.

Als er een antwoord gevraagd word voor ons geloof moeten we dat kunnen doen in zachtmoedigheid en vreze.
Zie ook vers 39, 40

Al deze zaligsprekingen zijn gekoppeld aan zegeningen. Zegeningen hier op aarde en zegeningen in het hiernamaals.

Aan deze zegening van zachtmoedigheid hebben we een zegening die genoemd word dat deze “de aarde zullen beerven”. Wat betekent dit?

We zien dit het beste als we kijken naar waar deze belofte gemaakt word onder het oude verbond. We vinden deze woorden terug in Psalm 37. Daar lezen we dat de aarde beerven te maken heeft met de zegeningen van God op aarde. Zo ervaren de zachtmoedigen de zegeningen des Heeren in hun huidige leven.

Als we naar de eerste woorden van deze Psalm kijken zien we in één keer de aanzet “wees niet afgunstig van hen die onrecht bedrijven”. Vertrouw op de Here, verlustig jezelf in de Here en Hij zal je geven, geven de wensen van je hart.

Vergelijk ook:
         -Richteren 18: 9- 10
         -Spreuken 2: 21- 3: 2
         -1 Petrus 3: 9- 11

Het land van Kanaan was een beeld voor de Joden van overvloed en zo ervaart een Christen de geestelijke overvloed in Christus. (Efeze 1: 3)

Mat 5:6  Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

God's kinderen moeten deze honger en dorst bezitten, deze bezitting zal hen leiden in het leven, het zal een verzadiging worden. In het volgende hoofdstuk zien we ook dat het koninkrijk en Zijn gerechtigheid prioriteit moeten hebben in ons leven. (Matt. 6: 33)

 1343 dikaio’sune, zn vr

 

1) in brede zin: toestand van iemand zoals hij hoort te zijn, rechtvaardigheid, de toestand die voor God aanvaardbaar is

1a) de leer betreffende de wijze waarop iemand een toestand kan bereiken die door God goedgekeurd wordt

1b) rechtschapenheid, deugd, reinheid van leven, juistheid van denken, gevoelen en doen

2) in beperkte zin, rechtvaardigheid of de deugd die ieder het zijne geeft

Vergelijk:
         -Jesaja 51: 1- 3
         -Matt. 5: 20; 6: 19, 20
         -Psalm 42: 1

Een mens eet en drinkt om zijn lichaam gezond te laten zijn, zo heeft onze geest het Hemelse nodig om geestelijk gezond te blijven.

Wat is gerechtigheid:
         -Deut. 6: 24- 25
         -2 Sam. 22: 21- 27
         -1 Kon. 3: 6
         -Rom. 6: 13- 23
         -2 Kor. 6: 14

Deu 32:3  Want ik zal den Naam des HEEREN uitroepen; geeft onzen God grootheid!

Deu 32:4  Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

"rechtvaardig en recht is Hij".

Dat is dan de konklusie die de Bijbel ons geeft. In het woordje “rechtvaardig” zitten 2 woorden: “recht”  en “vaardig”.

Recht is een oud woord voor 'eerlijk'. Zoals je wel eens zegt : "Dat is niet eerlijk ", zo zou je ook kunnen zeggen : "Dat is niet recht".

Vaardig betekent dat je in staat bent om datgene waar je mee bezig bent op de enig juiste manier te doen.

Bijvoorbeeld, iemand krijgt zijn rijbewijs pas als hij vaardig is om de auto te besturen. D.w.z. hij weet dan in alle gevallen hoe hij met de auto in het verkeer moet omgaan. Weet je hoe de eigenlijke benaming van 'rijbewijs' is? Let op : Rijvaardigheidsbewijs!

Voorbeelden van gerechtigheid:
         -Gen. 18: 19; Jac. 2: 14- 26
         -Hebr. 11: 32, 33

Pas op:
         -Matt. 5: 20
         -Rom. 10: 1- 3
         -2 Kor. 11: 15

Mat 5:7  Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

 Het woord “barmhartig”.

1655 ele’emon

 

1) medelijdend, barmhartig, mild

 

 Wat is barmhartigheid?
         -Jer. 6: 22, 23
         -Lukas 6: 31- 38

Het woord “genadig” en “barmhartig” worden ook vaak samen gebruikt:
         -Ex. 34: 6
         -Neh. 9: 31
         -Psalm 103: 8; 145: 8

Deze connectie laat zien hoe God in innerlijke ontferming ons genade heeft geschonken. Dit woord kan ook het beste met ontferming vertaald worden.
         -Titus 3: 3- 5

Vergelijk ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
         -Lukas 10: 31- 37

Het woord “barmhartigheid” beschrijft een innerlijke ontferming. Een ontferming die niet kijkt naar uiterlijke omstandigheden, maar naar de waarde van de mens.

God's kinderen die barmhartigheid schenken, krijgen daar barmhartigheid voor terug van God.
         -Jacobus 2: 13.

Vergelijk ook:
         -Matt. 9: 1- 13; Matt. 23: 23; Matt. 18: 23- 35; Matt. 25: 31- 46

 

Mat 5:8  Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 

2513 katha’ros, bn

 

rein, schoon 

in een gelijkenis, als een wijnstok gereinigd door snoeien en zodoende geschikt om vrucht te dragen

 

ethisch

vrij van verdorven verlangen, van zonde en schuld

vrij van ieder bijmengsel van wat onjuist is, oprecht, echt

onberispelijk, onschuldig

niet bevlekt met enigerlei schuld

 

Voor een verder beeld van dit woord bekijken we het volgende:

         -2 Kor. 7: 11
         -1 Tim. 1: 5
         -Hebr. 10: 22
         -1 Joh. 3: 3

Een gelovige word rein door het lichaam dat gewassen is met rein water (Hebr. 10: 22) als we dan leven in gemeenschap met Hem (2 Kor. 7: 11) blijven we in Hem en zijn we rein vanwege het woord dat in ons is. (1 Joh. 3: 3)

Het word rein heeft alles te maken met het niet binnenbrengen van onreine zaken. Iets wat rein is is gezuiverd van alle bestanddelen die er niet inhoren. Zoals goud en zilver gezuiverd worden, zo moeten onze levens gezuiverd worden en rein zijn.

         -Koll. 3: 1- 10

Deze reinheid moet in ons hart beginnen.

         -Matt. 5: 28
         -Matt. 15: 15- 20

Psa 119:9 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.  

Vergelijk ook:
         -Lev. 19: 19
         -Jesaja 1: 21- 23
         -Jeremia 2: 1- 22
         -Job. 33: 9
         -Psalm 19: 7- 14
         -Psalm. 24: 1- 10
         -Jacobus 3: 13- 18

Het principe van reinheid is een principe dat bij een Christen hoort zoals vis bij water hoort en zoals stroom bij een radio hoort. Deze gaan hand in hand. Zonder deze kunnen we God niet zien. We zien dit ook in deze zaligspreking. Degene die rein zijn zullen God zien, die niet rein zijn zullen Hem niet zien.

         -Hebr. 12: 14
         -1 Joh. 3: 2- 3

Mat 5:9  Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. 

In een wereld waar vrede ver te zoeken is en het toch het eerste diepste verlangen is van alle menselijke harten geeft Christus ons woorden die ook in onze dagen nog net zo hard klinken als in de dagen dat onze grote Christus deze woorden sprak.

Wat betekent dit woord?

 Vreedzamen: 1518 eirenopoi’os,

1) vredesonderhandelaar

2) vredelievend

 Als we dan ineens kijken naar de onze lieve Vader zien we dat Hij degene is die ons heeft laten zien wat vrede is, wat dit betekent en hoe dit tot stand komt.

Isa 53:5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Voor de mensen is een bron van vrede geopend door het werk van de Vader onze God en dit door Zijn enig geboren Zoon Jezus Christus.

Wat zien we in dit alles. 

         -Lukas 2: 10- 15
         -Koll. 1: 20

De straf die voor ons was heeft Hij op zich genomen.

Zo moeten wij vrede-stichters zijn in deze wereld.

Wij moeten gewillig zijn om te lijden voor Hem zoals Hij geleden heeft voor ons.

Zo ligt er voor ons een taak als Christenen om vrede te zoeken en te maken in deze wereld.

Rom 12:18  Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

 Dit is een taak voor ons als Christenen, een taak als Gods kinderen die gekocht zijn en betaald. Wij moeten God verheerlijken door ons leven. Zoveel als in ons is moeten we vrede houden en zoeken met alle mensen.

Vergelijk ook:
         -Matt. 5: 23- 25
         -Matt. 5: 43- 44
         -2 Tim. 2: 22
         -Hebr. 12: 14
         -Jac. 3: 18
         -1 Petrus 3: 11 

Vrede is een groot goed in het leven van Christenen. We moeten dit zoeken, want zonder deze vrede kunnen we de Here niet zien. 

Mat 5:10  Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.  

Als laatste zaligspreking zien we dat dat zalig zijn zij die vervolgd worden.

Als een kind van God Christus gaat zoeken met hart, ziel en verstand brengt dit kwaliteiten met zich mee die door de wereld gezien worden als zwak.

Zoals Christus vervolgd werd, zoals de profeten uit het oude verbond vervolgd werden, zoals de Apostelen vervolgd werden, zoals de vroege Christenen vervolgd werden zullen de ware kinderen van God ook in onze dagen vervolgd worden.

We zien dat deze zaligspreking geen karakter-eigenschap is maar iets dat voortvloeit uit karakter-eigenschappen.

Vergelijk:
         -Hebr. 11: 32- 40
         -1 Petrus 4: 12- 16

Mat 5:11  Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

Laten we hier ook zien dat het lijden altijd in relatie staat tot rechtvaardigheid en om  “mijnentwil”.

Er zijn mensen die roem zoeken in lijden, maar dat is niet om der rechtvaardigheid wil maar om eigen wil.

Het gaat hier om lijden volgens de wil van God, om der rechtvaardigheid's wil. 

Vergelijk:
         -2 Tim. 3: 12

Mat 5:12  Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

 In dit alles mogen we verheugd zijn. Verblijd en verheugd omdat het loon groot is in de hemelen.

Anderen zijn vervolgd die ons zijn voorgegaan (Hebr. 11) ook wij zullen deze dingen ondervinden.

Een Christen verblijd zich niet om het lijden maar om wat het lijden met zich meebrengt.

Vergelijk:

         -Fill. 2: 9
         -Hebr. 11: 26
         -Hebr. 12: 1- 2

In Romeinen 5: 3 en 4 zien we dat lijden volharding brengt en volharding brengt hoop.

         -Jacobus 1: 2- 4

Zo zien we dat het pad dat in armoede begint (v. 3) een pad is dat in overwinning eindigt (v. 12)

Vergelijk ook:
         -Matt. 19: 21; 28- 30

2. De invloed. (13- 16)

Mattheus gaat ons nu laten zien welke invloed dit volk van God heeft in deze wereld.

Tegen Abraham heeft God verteld dat hij een zegen zou worden.
         -Gen. 12: 2- 3

Christenen worden gebruikt door God om onze maatschappij in te dringen en te doordringen. Christenen moeten door hun levensstijl laten zien dat er een andere en betere weg is. Als we dan onze goddelijkheid laten zien dan laten we anderen de weg naar God zien, de weg naar vrede en blijdschap.

Mat 5:13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.

Als Gods kinderen, kinderen van het koninkrijk worden we vergeleken met zout der aarde. 

Zout heeft een belangrijke waarde in het leven.

Het toevoegen van zout aan voedsel is een van de oudste conserveringsmethoden. Vroeger werd vooral vlees en groente gezouten. Maar met de opkomst van het invriezen en het voedsel in blik en glas wordt het bijna niet meer gedaan. Ansjovis, haring en olijven zijn voorbeelden van dingen die tegenwoordig nog gezouten worden.
Doordat het voedsel zo zout is, kunnen er bijna geen micro-organismen in groeien. Die houden namelijk niet van zout. Zo kan gezouten vlees voor enkele jaren bewaard blijven.

Zo hebben Christenen ook een conserverende waarde.

Wij moeten worden als zout in deze aarde, een conserverende, bewarende waarde.

Wij kunnen mensen niet veranderen, maar we kunnen het mensen wel makkelijker maken om te veranderen.

Vergelijk:
         -Gen. 18: 20- 33
         -Markus 9: 41- 50
         -Koll. 4: 6

Buitengeworpen en vertreden:
         -Matt. 22: 1- 13
         -Joh. 15: 1- 10

Mat 5:14  Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.

Zo worden we dan ook vergeleken met het licht der wereld. Als er geen licht is is er ook geen duisternis, maar als er licht is word de duisternis zichtbaar. 

Overal waar licht is word dit gezien. Dit kan niet verborgen blijven.
Zo moeten wij ook gezien worden.
         -Efeze 5: 1- 33 (8)

         -Fill. 2: 15

Mat 5:15  Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn;

Een kaars word niet onder een koornmaat gezet, maar op een kandelaar.
En als dan de kaars op de kandelaar staat geeft het licht en schijnt het aan allen.
Zo moet ons leven ook schijnen voor allen. 

Hoe word ons zout zoutloos en ons licht donker?
         -Jesaja 1: 4
         -Rom. 14: 15, 16
         -2 Kor. 6: 1- 6
         -Titus 2: 5
         -2 Petrus 2: 2 

Mat 5:16  Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Ons licht moet schijnen. Onze bakens moeten gezien worden.
Wij zijn als een baken voor schepen. 

Onze Vader moet verheerlijkt worden, deze wereld moet gered worden.
         -2 Petrus 2: 11, 12

God wil ons gebruiken om hem te laten zien in deze wereld. God wil meer mensen redden en wil ons daarbij gebruiken. Willen wij dat ook?
Deze wereld heeft rolmodellen nodig.
Zoals ouders rolmodellen zijn voor hun eigen kinderen en anderen, zo zijn Christenen rolmodellen voor deze wereld.

Overwin het kwade door het goede!! Dat is de leus voor de Christen. (Rom. 12: 18)

Mat 5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Mat 5:18  Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.  

Sleutelwoorden/principes in deze tekst zijn.

A. Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden.

Met de bergrede hebben we de woorden van Jezus, Jezus wilde dan ook gelijk laten zien aan de Joden wat de bedoeling van Zijn komst was.

Jezus maakte duidelijk door Zijn hele leven heen dat Hij bij de wet wilde leven. Hij zou niets van deze wet overtreden of te niet doen in welke zin dan ook. 

B. Ik ben gekomen om te vervullen.

Christus is gekomen om te vervullen de missie die Hij heeft gekregen van God.

         -Hebr. 10: 7- 9

Christus heeft de wet volbracht omdat de mens tot God te brengen.

         -Gal. 3: 10- 14

Het woord vervullen heeft alles te maken met alle profetieen die over Christus gesproken zijn.

En zo is Christus de vervulling van de wet en de profeten.

Vergelijk:
         -Lukas 24: 44- 47

C. Niets van de wet zal er voorbijgaan.

Dit staat in verbinding met het punt A. Daar zien we dat Christus niet gekomen is om de wet te ontbinden dus zal er ook niets van voorbijgaan van die wet

D. Totdat alles zal zijn vervuld/geschied.

Jezus gaf wel een tijd aan dat alles uit deze wet zou vervuld zijn.

Wat we ook zien is dat dit vervullen/geschieden in relatie staat tot “Mozes en de profeten”, of “de wet en de profeten”.

Dit is een belangrijke sleutel.

Wat zien we dan:

Luk 24:44  En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
 

In bovenstaande tekst vinden we dan de relatie tussen vervullen en de wet en de profeten.

We zien ook in deze tekst dat er staat “HET ALLES MOEST VERVULD WORDEN”.

Jezus leerde hier dat alles vervuld moest worden en dat het vervuld was.


Eph 4:9  Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?

Eph 4:10  Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.  

Ook in dit vers lezen we dat Christus “alle dingen vervullen zou”. 

Handl. 3: 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

Handl. 3: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

Handl. 3: 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is.

Ook hier weer de relatie tussen de profeten, Christus en de vervulling. 

E. Het “hemel en aarde” principe.

Lukas laat ons zien, WAT EEN PARALLEL IS aan de passage in Mattheus, dat deze woorden als een bekrachtiging worden gebruikt.

Dit kan gewoon niet weggevaagd worden.

Luk 16:16  De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.

Luk 16:17  En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

Deze tekst laat zien dat de woorden gezien moeten worden als “de hemel en de aarde zouden eerder voorbijgaan, dan dat er een jota of tittel van de wet zouden vervallen”. 

Deze woorden worden hier gebruikt om een bekrachtiging te geven aan het principe waar de schrijver over schrijft.

Mat 5:19  Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

We hebben gezien dat Jezus gesproken had over de jota en de tittel, beide waren belangrijk. Nu spreekt Jezus over deze jota en tittel.

Ook deze waren belangrijk, en het houden of breken daarvan valt samen met het groot of klein zijn in Zijn koninkrijk.

Voor Gods kinderen zijn al Zijn geboden belangrijk.

Mat 5:20  Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der  Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

Zo zien we dan dat de Farizeen geen gerechtigheid bezaten, want zij zeiden wel maar deden niet. (Matt. 23: 1- 12; 6: 1) 

We zien in dit alles dat de Schriftgeleerden en de Farizeen mensen waren die de eer van mensen zochten.

Het woord overvloediger in deze tekst staat in relatie tot kwaliteit. Gerechtigheid moet van grotere kwaliteit zijn dan die van de Schriftgeleerden en Farizeen om in het koninkrijk der Hemelen binnen te gaan.

Dit vers is een sleutelvers in de woorden van Christus. De Schriftgeleerden en Farizeen hadden een mate van rechtvaardigheid die niet voldoende was.

3. Van de theorie naar de praktijk. (21- 48)

In de eerste 20 verzen van dit hoofdstuk heeft Christus over het koninkrijk gesproken. Vanaf vers 21 gaat Christus spreken over hoe we Zijn woorden in de praktijk leven.

In al deze voorbeelden geeft Christus het contrast aan tussen “Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is” en het evangelie van het koninkrijk der hemelen.

Het is belangrijk om te zien dat Christus geen contrast maakt tussen de wet van Mozes en het evangelie der hemelen.

Mat 5:21  Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.

Mat 5:22  Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

Christus gaat veel dieper in dit alles. Een ieder wist dat het doden van een ander verkeerd was, maar Christus geeft aan dat onterecht toornig zijn al verkeerd is en dat zo iemand geen kandidaat is voor het koninkrijk der hemelen. 

Er staat dan hier ook geschreven “zo wie onterecht op zijn broeder toornig is” dit laat ook zien dat toorn op zich niet verkeerd is.
         -Efeze 4: 26

Raka is een woord van Aramese oorsprong en betekent “leeghoofd', iemand die zo iets tot een broeder zou zeggen, iemand die dwaas zou zeggen, dit zijn geen kandidaten voor het koninkrijk der hemelen.

We zien dan dat de gedachte alleen al verwerpelijk is voor God.
Dit geeft een extra betekenis aan de eerdere woorden van Christus namelijk, “zalig zijn de reinen van hart”. Zo zien we ook in dit alles dat we de bron zuiver moeten houden en niet alleen de uiterlijke daden. God gaat veel dieper.

Mat 5:23  Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft;

Mat 5:24  Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.

Zo lezen we dan als iemand iets met een broeder heeft, we gaan dan eerst naar de broeder toe om het goed te maken en daarna gaan we onze gaven offeren. 

Offeren, zonder dat we onze problemen met anderen oplossen, heeft geen zin.

         -Rom. 12: 16

Dit alles laat ons zien dat vrede een belangrijk principe is in de gemeente. God is de God van vrede en wil dat we deze vrede doorsturen tussen onszelf. 

Mat 5:25  Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.

Mat 5:26  Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben.  

Christus geeft dan een illustratie zodat we zouden zien hoe belangrijk dit allemaal is.

Jezus laat zien dat liefde en niet een wet-systeem onze problemen oplost. Genade en vergeving is het antwoord. In een wet-systeem moet er altijd betaald worden.

Jezus laat dan ook zien dat het niet zorgvuldig oplossen van problemen verregaande conseqenties kan hebben.

Mat 5:27  Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.

Hier zien we dat in het oude verbond een wet was om geen overspel te doen. En dit is een daad. 

Wat is overspel?

Overspel: 3431 moi’cheuo, ww

 

1) echtbreuk plegen

1a) echtbreker zijn

1b) overspel plegen met, onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander

1c) van de vrouw: overspel ondergaan, verleid worden

1d) een Hebreeuws idioom: het wordt gebruikt van hen die op verzoek van een vrouw tot afgodendienst gebracht worden, d.w.z. tot het eten van dingen die aan afgoden gewijd zijn

Mat 5:28  Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.  

Christus gaat veel verder en stelt dat begeren gelijk gesteld word aan overspel. Christus wil laten zien dat als het niet alleen om het uiterlijke gaat, maar nog meer om het binnenste.

Vergelijk:
         -Spreuken 6: 25
         -Job 31: 1

Discipelen van Christus gaan een gevecht aan waar het ware gevecht word gestreden en dat zijn de gedachten en intenties van het hart.
         -Matt. 5: 8
         -Jacobus 1: 13- 15

Mat 5:29  Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Christus laat ons zien dat alleen radicale amputatie ons kan redden. 

Sommige zien hierin een letterlijke betekenis. Maar dat kan niet, waarom?

1. Letterlijke amputatie neemt het probleem niet weg.


Als het rechteroog eruit word gehaald is er nog een ander oog over. Zelfs blinden hebben last van lusten.

2. Zelf-amputatie is een on-Bijbels gegeven.

Er is niet één Bijbels voorbeeld waar mensen die deden.
Als we kijken dit soort zaken zien we dat dit gedaan werd door mensen die God niet kenden.
         -Lev. 19: 28
         -1 Kon. 18: 28

3. Vers 28 laat zien dat het “hart” het ware probleem is.

Christus heeft het over de innerlijke mens waar het probleem zit. Zonde moet voorkomen worden ten koste van alles. De oude mens moet dood.
         -Koll. 3: 1- 10

Als onze harten niet rein worden kunnen we geen kandidaten voor de Hemel zijn. 

Mat 5:30  En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Zo zien we dan dat we alles moeten verwijderen wat ons aanzet tot (sexuele) zonde. De zonde moet dood.
We moeten vluchten voor de zonde. Jozef was een vluchtende man, David was het niet.
Vele waren de vruchten van het niet en het wel vluchten.

         -1 Kor. 6: 18
         -Koll.3: 1- 10
         -Hebr. 13: 4 

Mat 5:31  Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.

Deze woorden zijn een referentie naar Deut 24: 1- 4

Onder het oude verbond heeft God toegestaan dat mannen van hun vrouwen konden scheiden, maar dit moest wel gepaard gaan met een scheidbrief. 

We weten ook dat dit niet Gods wil was, maar dat dit was omwille de hardheid van hun harten.
         -Vergelijk Matt. 19: 1- 9

We weten dan ook dat onder het verbond met Christus alles teruggebracht zou worden naar hoe deze dingen vanaf het begin hadden moesten zijn. (Matt. 19: 4- 9) 

Mat 5:32  Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.

Hier zien we de leringen van Christus over scheiding en tweede huwelijken. 

Een aantal dingen:

1. Er word hier gesproken over een man die zijn vrouw verlaat.

Als we kijken naar alle passages die met dit onderwerp hebben te maken zien we dat er altijd gesproken word over de man die de vrouw scheidt en niet andersom

         -Matt. 19: 1- 9
         -Markus 10: 2
         -Lukas 16: 18

We stellen dan ook de vraag, kan een vrouw wel een initiatief nemen in een scheiding?
De Bijbel lijkt deze vraag in het negatieve te beantwoorden.

 Verder zien we andere concepten:
         -Rom. 7: 2
         -1 Kor. 7: 39
         -1 Petrus 3: 1- 2 

De eerste twee passages laten zien dat een vrouw gebonden is aan de man zolang deze leeft.

De laatste passage laat zien de wijze van een vrouw die een man heeft die ongehoorzaam is aan het woord.

2. Degene die dit doet “die maakt” dat zij overspel doet.

Dus een man die niet scheidt vanwege overspel draagt eraan bij dat zijn vrouw ook overspel pleegt. Wat we in dit alles zien is dat als een man niet scheidt vanwege overspel, deze vrouw nog steeds aan deze man gebonden is. Als deze vrouw dan met een andere man is, word hier overspel gepleegd.

3. En degene die deze verlatene trouwt doet ook overspel.

Maar degene die dan deze vrouw eventueel trouwt is iemand die ook overspel pleegt.

Waarom: Deze vrouw mag misschien wel voor de wet van het land gescheiden zijn, maar voor God zijn deze eerste man en deze vrouw nog steeds samen.

Voor God kan deze band alleen gebroken worden door overspel. 

Dus drie zaken worden hier besproken:
         -Een man die zijn vrouw verlaat voor een andere reden dan overspel.
         -Een man die zijn vrouw verlaat vanwege overspel.
         -Een man die deze vrouw trouwt die niet gescheiden is voor overspel.

Mat 5:33  Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden.  

Zo komen we tot het vierde principe dat Christus gaat bespreken.

Het houden van onze beloften, om niet te liegen. Onder het oude verbond lezen we vaak woorden dat we onze beloften moeten vervullen. Eigenlijk zijn deze woorden een combinatie van twee gedachten. Enerzijds om niet te liegen en anderzijds hoe dat in de praktijk werd toegepast.

Zo lezen we:
         -Ex. 20: 7; Lev. 19: 12; Numeri 30: 2

In die teksten lezen we dat er beloften gemaakt werden, kon dat ook met eden bekrachtigd worden.

         -Zie ook Matt. 26: 72 

Mat 5:34  Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;

Mat 5:35  Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings;

Mat 5:36  Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;  

Als we kijken naar de Joden zien we dat zij ook met dit hun eigen gedachten en maatstaven toepasten.

         -Matt. 23: 16- 22

De Joden hadden allerlei eigen gedachten en maatstaven gemaakt in hun beloften.
En Christus ging dit alles door eenvoudige en simpele woorden rechtzetten.

Zo wilde Christus dit alles terug brengen tot de ware bron. Zweren was in het geheel niet nodig.

Mat 5:37  Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.  

Christus wil dat Zijn mensen, dat mensen in het koninkrijk der hemelen simpelweg de waarheid spreken door ja en nee te zeggen en om zichzelf daaraan te houden, alles wat meer is is uit den boze.

         -Vergelijk Jacobus 5: 12

In dit alles zien we de eenvoud van kinderen van het koninkrijk. Met deze woorden van Christus zijn we weer iets verder van de wereld komen te staan.
De wereld vraagt steeds om te zweren omdat een simple ja of nee niet voldoende is, maar voor Christenen is dit voldoende. 

Mat 5:38  Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.  

In het Oude Testament komen we deze woorden verschillende keren tegen.

     -Ex. 21: 24
     -Lev. 24: 19- 20

Dit principe werd in acht genomen. Dit principe werd ook toegepast vanwege dat Israel een fysieke natie was en in deze natie moesten deze principes gehanteerd worden. Dit had ook alles te maken met een “rechtvaardigheid”.  

Mat 5:39  Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;  

Het principe dat Christus leert is er één die een houding had van Christus zelf. Christus gaf het  over aan de Vader.

         -1 Petrus 2: 19- 25

We zien in dit alles dat Christus ook dit principe wilde verdiepen tot zijn ware aard. 

Mat 5:40  En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;

Mat 5:41  En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.  

We zien dan dat Christus over drie verschillende dingen spreekt.

     -Als iemand u op de rechterwang slaat, keer de andere ook toe.
     -Als iemand met u wil rechten en uw rok wil nemen, laar hen dan ook de mantel hebben.
     -Als iemand u dwingt om een mijl te gaan, ga er twee.

Al deze dingen laten zien dat de mensen van Christus mensen zijn die het kwade overkomen met het goede.

         -Rom. 12: 17- 21 

Mat 5:42  Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.  

Hierin zien we dat we allemaal mensen zijn die dingen voor onze naasten kunnen doen.

God heeft altijd uitgezien naar de weduwen en wezen en God wil dat wij hetzelfde doen.

Wij moeten onze bezittigen kunnen delen met anderen die er nood aan hebben.

     -Spreuken 3: 27, 28
     -Handl. 2: 41- 47 

Mat 5:43  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.

Mat 5:44  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

Mat 5:45  Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Christus laat ons zien dat Christenen mensen zijn die fundamenteel zo anders zijn. En ons grote voorbeeld daarin is God zelf die Zijn zon doet opgaan voor allen.

Zo moeten wij onze zon laten opgaan voor allen. Niet alleen voor onze vrienden, maar voor vriend en vijand. Dat maakt ons anders. 

In het oude verbond lezen we ook nergens dat de Joden hun vijanden moesten haten.
Het tegenovergestelde:
         -Lev. 19: 18

We zien dat Christus hier spreekt over de liefde die van het Griekse woord “Agape” komt.
Deze liefde was een liefde van daad. Een liefde die altijd voor allen het beste zoekt. 

Wat heeft God gezocht in ons:
         -Joh. 3: 16
         -Rom. 5: 8

God heeft ons liefgehad toen wij helemaal niet zo lief waren.
God heeft deze wereld laten zien wat echte liefde is.
         -1 Joh. 4: 9- 10

Maar ook dit principe was misbruikt door de Joden, zoals alle andere principes van God. 

Mat 5:46  Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

Mat 5:47  En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Hier zien we dan dat allen deze principes hanteren. 

Christus leerde dat iedereen de mensen liefheeft die hun liefhebben.

Christenen zijn dan geheel anders, zij hebben de liefde van Christus leren kennen en hebben niet alleen hen lief die hen liefhebben maar ook hun vijanden.
         -Lukas 6: 32 

Mat 5:48  Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.  

Christenen zijn fundamenteel zo anders dan alle anderen.
In alles zullen ze Christus willen imiteren.

         -Rom. 8: 29

Christenen zijn mensen die God imiteren.
We moeten worden zoals Christus.
Laten we Hem in ons laten werken en zo laten zien dat Hij groter is dan onszelf.

Het woord “volmaakt”:

Volmaakt: 5046 ‘teleios

1) tot een einde gebracht, voltooid

2) waaraan niets ontbreekt om volledig te zijn

3) volmaakt

4) dat wat volmaakt is

4a) volledig menselijke integriteit en deugd

4b) van mensen

4b1) volgroeid, volwassen, rijp

 

Dit woord volmaakt, in deze kontext, betekent om volwassen te zijn. Het betekent niet om perfect, zonder zonde, te zijn. (1 Joh. 1: 6- 10) 

Dit woord heeft alles te maken met onze groei in Christus. Om volwassen te worden in het geloof.
         -Hebr. 5: 14 

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven