Onze families: In het begin en nu, Gods orde

Als we kijken naar de Bijbel dan zien we dat God in het begin het gezin schiep toen hij de woorden sprak dat het niet goed was voor de mens om alleen te zijn. [Gen. 2: 18]

We lezen dat God een rib nam van Adam, dat Hij deze rib bouwde tot een vrouw en zij werd Eva genoemd.
God bracht deze twee mensen samen en zeide:  “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn”.

In deze woorden zien we de woorden Gods over het gezin. God gaf de man de opdracht om zijn vader en moeder te verlaten, om aan te kleven en om tot één vlees te worden.
En dit is wat Adam en Eva deden.

Laten we eens naar een belangrijk woord kijken in deze tekst, het woord “aankleven”.

01692 qbd dabaq,   ww

1) aanhangen, kleven, dicht blijven bij, zich houden aan, zich aansluiten bij, op de hielen zitten, achtervolgen, inhalen
1a) (Qal)
1a1) aanhangen, zich vastklampen aan
1a2) het houden met
1b) (Pual) verenigd worden
1c) (Hiphil)
1c1) doen aanhangen
1c2) dicht achtervolgen
1c3) inhalen

Dit word kleven houd in dat deze twee mensen één worden, zoals twee dingen die aan elkaar gelijmd worden niet meer twee dingen zijn maar één, zo is het Gods intentie dat twee mensen in het huwelijk één worden. Er moet een éénheid ontstaan waar eerst een twee-deling was.
Dit is de intentie van Gods wil voor het huwelijk.

Iemand heeft geschreven:”een vriend is één ziel in twee lichamen”. En dit is de gedachte van God. Twee mensen die een éénheid gaan vormen die niet meer te breken is.

De intentie die God had met het huwelijk was de beste intentie ooit!!!
God wist dat Adam een hulp nodig had, God wist de perfecte hulp voor hem te maken en bracht deze aan zijn zijde. Ze waren samen, samen voor het leven, samen om alles te delen. Maar er is meer, ze waren niet meer samen, ze waren één, ze waren één in alles wat ze deden en alles wat er ondernomen werd, althans dat was wel de intentie van God.

Maar het verhaal gaat verder.
Als we kijken naar onze maatschappij zien we veel gebroken huwelijken en we zien vele mensen in huwelijken die ongelukkig zijn.
Wat is er gebeurd? God heeft alles goed geschapen en heeft een familie gemaakt in Adam en Eva. Waarom zijn deze dingen zo?

Als we kijken naar de woorden van God dan zien we dat Hij gezegd heeft: “ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij”.

Dit is een hele mooie uitspraak en die willen we overdenken.
In de eerste plaats zien we dat God Adam een hulpe heeft gemaakt. Het was niet goed dat hij alleen was.
Dit laat zien dat Adam alleen niet datgene zou kunnen doen wat van hem werd verlangd.
Adam had een hulp nodig in datgene wat voor hem lag, wat voor hem lag was iets dat hij niet alleen kon, hij had hulp nodig en God maakte hem een vrouw. Deze éénheid moest een stabiliteit gaan brengen, een stabiliteit die Adam alleen niet kon vervullen en God maakte hem een vrouw.

Maar overal gaat het fout, overal klagen mensen over huwelijken met veel problemen, met ruzies, de cijfers over echtscheidingen rijzen de pan uit.
Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?

Als we naar de verdere woorden van God kijken over dit gezin dan zien we een aantal belangrijke dingen.

1. Gods orde.

Vanuit de Bijbel weten we dat God een God is van orde.
In alle dingen die God heeft geschapen heeft God een orde gegeven.
Als we kijken naar de maan, de zon en de sterren, zien we dat God deze heeft geschapen met een orde, ze spelen allemaal hun eigen rol in datgene wat ze doen en daarin loopt alles heel goed. Het verloopt feilloos.

Zo heeft God ook een orde gesteld voor het gezin.

1 Kor. 11:1  Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

1 Kor. 11:2  En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.

1 Kor. 11:3  Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Vanuit de schepping heeft God een orde gemaakt voor de man en voor de vrouw in hun relatie tot elkaar.
De man is het hoofd en de vrouw is zijn hulp die bij hem past.

In Gods schepping heerst orde.

  • We hebben gezien hoe alles geschapen is.
  • In die schepping is een orde gemaakt.
  • De zon, maan en sterren.

Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden en de zon kent de tijd van haar ondergang.

  • Psalm 104: 19

In deze Psalm lezen we hoe de zon en de maan beiden datgene doen waar God ze voor heeft gemaakt. Ze doen dit beiden en zo zien we elke dag de zon schijnen en zien we elke avond de maan schijnen.
We zien de zomer verschijnen, daarna zien we de herfts, daarna de winter, dan de lente en daarna weer de zomer.
Al deze getijden komen en gaan perfect, ze komen en gaan omdat God dit zo heeft gemaakt en in gang gezet en omdat God dit alles stuurt gaat dit allemaal goed.

Als mensen zouden leren in hun huwelijken om datgene te doen hoe God het heeft ingesteld zou het ook goed gaan met hun huwelijken. Zoals het gaat met de zon en de maan, zo zou het gaan met hun huwelijken.
We lezen in Johannes 17 dat Christus bid dat de wil van God gedaan word op aarde zoals ook in de hemel.
In de hemel word de wil van God compleet en volledig toegepast en alles is volledig en compleet. Zo zou het ook in de huwelijken van de mens kunnen zijn.
Maar dan moet wel de wil van God toegepast worden.

Zo heeft God alles gemaakt met een doel. Je weet het wel. Als een man met een hamer een spijker erin wil slaan dan heeft hij het goede gereedschap, maar wil hij dit doen met een zaag dan lukt dat niet. Alle dingen in het leven hebben zo een eigen functie.
Zo ook de man en de vrouw in het huwelijk, beiden hebben ze hun eigen taken.
En deze taken moeten niet gewisseld worden.
Zoals we de zaag niet voor de hamer moeten wisselen om iets te zagen en de hamer niet voor de zaag om een spijker in het hout te willen slaan zo moeten we ook in onze huwelijken niet dingen gaan veranderen. Alle dingen zijn gemaakt met een specifiek doel, zo ook de man en de vrouw.

In het oude verbond waren er twaalf stammen, de stam van Juda gaf alle koningen, de stam van Levi gaf alle priesters. Zo is God een God van orde en heeft Hij alles gemaakt met een doel.

Zo heeft een vrouw kwaliteiten die een man niet heeft. Een man heeft kwaliteiten die een vrouw niet heeft. Zoals de hamer een kwaliteit heeft die de zaag niet heeft en de zaag een kwaliteit heeft die de hamer niet heeft, zo heeft ook de man specifieke kwaliteiten en de vrouw heeft specifieke kwaliteiten en deze moeten niet gewisseld worden.
Voor beiden is het belangrijk dat ze hun rollen vervullen waar ze voor gemaakt zijn.

Als deze twee, de man en de vrouw, hun taak niet meer vervullen gaan er twee dingen gebeuren. De man kan geen vrouw zijn, dus hij gaat zich met dingen ingeven die hij nooit kan bereiken en hij doet niet datgene wat hij moet doen omdat hij met dingen bezig is die niet kunnen.
En zo ook voor de vrouw, als de vrouw zich met taken gaat ingeven die voor de man zijn gaat ze zich met dingen ingeven die ze niet kan bereiken en ze is dan niet bezig met die dingen waar ze mee bezig zou moeten zijn. Dus in beide gevallen gaat het dubbel fout.

2. We gaan even terug.

In het begin.

  • Genesis 3: 9- 19

In deze tekst uit Genesis 3 zien we de zondeval beschreven. We lezen dat Eva van de vrucht nam en dat zij Adam ook gaf van de vrucht en hij at ook, dit had verschillende consequenties voor zowel Adam als Eva.

Tegen Eva zei God, 1] Ik zal vermeerderen de pijn uwer zwangerschap, 2] In smart zult gij kinderen baren, 3] Uw man zal over u heersen.

Tegen Adam zei God, 1) De aardbodem is om uws wils vervloekt, 2) Al zwoegende zult gij daarvan eten, 3) Doornen en distelen zouden worden voortgebracht.

Als we nadenken over deze woorden zien we dat God vanuit de schepping een orde heeft gegeven aan de mens, Adam zou heersen over Eva, en hiermee word een patroon gegeven voor alle huwelijken die zouden volgen. De man zou heersen over de vrouw.

Wat betekenen deze dingen?
Deze dingen betekenen dat de man voor altijd boven de vrouw zou staan, zoals Christus boven de gemeente staat en daar hoofd over is, zo is de man boven de vrouw en als hoofd aangesteld over het gezin. (Efeze 5: 22- 33)

De man is het hoofd van de vrouw, dit is een principe dat vanuit de zondeval is voortgekomen en is een eeuwig principe.
Laten we een ander Bijbelgedeelte overdenken.

1Ti 2:8  Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.
1Ti 2:9  Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;
1Ti 2:10  Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
1Ti 2:11  Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
1Ti 2:12  Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
1Ti 2:13  Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
1Ti 2:14  En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
1Ti 2:15  Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

In deze passage zien we ook de relatie van man tot vrouw. Een man is degene die bid met opheffing van heilige handen, hier zien we dan weer zijn “leiding” principe terugkomen.
We lezen dan ook dat de vrouw geen onderricht mag geven en ook geen gezag hebben over een man.
Hier zien we hetzelfde principe als in Genesis 3.

De Goddelijke vrouw word gesierd door ingetogenheid, door goede werken, door onderdanigheid. Er worden dan twee redenen gegeven waarom deze rol-verdeling er is.

A. Adam is eerst geformeerd.

Dit is een belangrijk gegeven:

  • Gen. 1: 18- 25

Als we kijken naar de schepping zien we dat Adam eerst is geschapen en daarna Eva. In de Korinthe-brief getuigd Paulus daar ook van als hij schrijft dat de man niet voor de vrouw is geschapen, maar de vrouw voor de man. (1 Kor. 11: 8- 9)

Zo zien we dat de vrouw voor de man gemaakt is en niet andersom.
We lezen dat God een orde gegeven heeft in de gemeente door Christus het hoofd te laten zijn en in de familie door de man het hoofd te laten zijn.
Dit gaat allemaal terug naar de zondeval.
Toen Adam en Eva vielen door de zonde werd er tot de vrouw gezegd dat haar man over haar zou heersen. Dit is een orde uit de schepping, een Godsorde.

Er is iemand die altijd zegt: “Een man heeft een zwakte, hij is hulpbehoevend”. Veel mannen kunnen veel dingen niet. Kan een man kinderen baren? Kan een man veel dingen tegelijk doen, zoals een vrouw dat kan? Kan een man liefde geven aan een kind zoals een moeder dat doet?

Om wie vragen veel mannen die in nood zitten? Die vragen allemaal om hun moeder.
De liefde van een moeder is iets wat niets kan evenaren. Er is niets sterkers dan de liefde van een moeder.

Psa 131:2  Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.

De liefde en zorg van een moeder is heel bijzonder.
God heeft door de vrouw een hulp gekregen die hem kan aanvullen.
Maar de aanvulling met niet het hoofd worden. De man is het hoofd, de vrouw die is gehoorzaam aan het hoofd.

B. Adam is niet verleid, de vrouw is verleid.

Dit is het tweede gegeven dat God ons voorlegt. Wat houd dit precies in?

Albert Barnes zegt het volgende:
“De vrouw was geplaatst op een hele belangrijke plaats en ze heeft laten zien dat ze niet de leiding kon nemen”.  Ze heeft laten zien dat ze makkelijk te verleiden is.

Deze twee redenen worden gegeven en het is God die deze woorden spreekt. Als we waarlijk de wil van God willen doen, zullen de mannen op moeten staan om het leiderschap op zich te nemen en de vrouwen Gods moeten opstaan om hun mannen te volgen en gehoorzaam te zijn.

De Bijbel laat zien dat vrouw het zwakkere geslacht is. Vele zullen dit gelijk negatief opvatten, maar dit is helemaal niet negatief, dit is zeer positief. Maar als mannen hun taak niet meer serieus nemen en een verkeerd leiderschap toepassen dan word het zeer negatief.

In 1 Petrus 3: 7 zien we dat God spreekt dat de vrouw het zwakkere geslacht is. Jer. 51: 30 spreekt over het feit dat de man als vrouw geworden was toen hun kracht hun was ontgaan.

We kunnen dit heel negatief opvatten. Maar laten we het opvatten zoals God het bedoeld heeft. God heeft beiden, mannen en vrouwen, een hele specifieke taak gegeven, als beiden hun taken serieus nemen komt er een éénheid en komt er vrucht.

Conclusie:

Deze woorden klinken luid in onze maatschappij, “schoenmaker, blijf bij je leest”, en dat zijn woorden die we allemaal moeten hanteren, maar nu specifiek voor de man en de vrouw.

Tessa Sambou heeft geschreven: Het is mijn ervaring dat wij als vrouw veel krachtiger zijn wanneer wij ons vrouw zijn volledig kunnen omhelzen en neerzetten. Een vrouw volledig verankerd in haar vrouw zijn is veel krachtiger dan een vrouw die aspecten van haar vrouwelijkheid afwijst of die poogt de man te verslaan op zijn eigen terrein.

Iemand heeft geschreven: “Een vrouw zonder haar man is niemand” en nu met punctuatie, een vrouw, zonder haar, man is niemand”.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven