Wees niet eigenwijs

Geschreven door Wes Kroezenga

-І-

Spreuken 1:7; 2:1-6

hemelse wijsheid is de wijsheid van boven.
Als we deze wijsheid verwerven, verwerven we inzicht.

Spreuken 3:5-7a zegt: "Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. (6) Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. (7a) Wees niet wijs in eigen ogen…)

Ook Psalm 11:10 zegt: "De vreze des Here is het begin der wijsheid. e.v.

Heilige eerbied voor God leidt ons ertoe om Hem in alles te gehoorzamen.

Job 22:21 zegt: "Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt, daardoor zal uw gewin groot zijn".

Want wat lezen we in Jesaja 42:8 "Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden."

Zonder vreze des Heren heeft de mens geen liefde voor de waarheid!


Laten wij Hem gehoorzamen met eerbied en ontzag. Gehoorzaamheid aan God bewijst een gezond verstand.

In de nabijheid van God past alleen de allergrootste eerbied en ontzag!

Jakobus 3:13:" Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedigheid. Want wie wijs is moet dat tonen door zijn werken.

Mattheus 5:16 zegt: "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien.

Goede werken (wandel) zijn niet een middel om rechtvaardigheid voor God te verkrijgen, maar God heeft deze nieuwe schepping zo gemaakt, dat zij "goede werken" als vrucht heeft.(zie: Galaten 5:22).

Wij worden dus niet gered door goede werken, maar om "goede werken" voort te brengen.

Zie aangaande de geloofsgetuigen in Hebreen 11

-ІІ-

Laten we tot slot lezen 1Petrus 1:13-25

Heiligheid en broederliefde.

(13) Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. (14) Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, (15) maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilg in al uw wandel (16) er staat immers geschreven (17) Weest heilig, want Ik ben heilig (Leviticus 11:44,45) (17) En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze de tijd uwervreemdelingsschap, (18) wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele (eigenwijze) wandel, die (u)aderen overgeleverd is, (19) maar het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. (20) Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, (21) die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. (22) Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd (zelfonderzoek – zelftucht – broederliefde) hebt tot ongeveinsde (geen masker tot zelfzucht – eigenwijsheid – schijnheiligheid) broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, (23) als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. (24)

Want:

Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid (zie ook: Jesaja 40 : 6-8)

(25) Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigt is.

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven