De kostbaarheid van de ziel

Geschreven door Wes Kroezenga

- І -

Schriftlezing:

Mattheus 16:26…"Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel."

Wat is de ziel?

De ziel is de draagster van het leven en daarom het leven zelf. En het is ook hetgeen in het lichaam dat niet sterft 
(Mattheus 10:28).

Waar zit de ziel? In onze hersenen? Door ons gehele lichaam?

Vele vragen. Maar voor geen mens zal het begrip ziel echt begrijpelijk kunnen maken, want de ziel is iets geestelijks.

Zij is niet aards of stoffelijk, zoals ons lichaam. De ziel is het eigenlijke "ik" van de mens en kan ook niet gezien worden. De ziel is de oorzaak dat de mens kan denken voelen en willen.

Hoewel wij niet precies weten waar de ziel is, weten we wel dat ze er is. We hebben het namelijk van God gekregen. En dat betekent dat ieder mens een onsterfelijke ziel met zich meedraagt.

Genesis 2:7 "…toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aarde en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen."

In de Staten-Vertaling staat: "…tot een levende ziel."

Zodra de levensadem die de geest in de mens werd, in contact kwam met het menselijk lichaam, werd de ziel voortgebracht.

De Schrift noemt de mens daarom "een levende ziel."
De "levensadem" werd de geest van de mens.

We moeten onze geest niet verwarren met Gods Heilige Geest. De Heilige Geest verschilt met onze geest, zie: 
Romeinen 8:16…"Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn."

Door de zonde is de menselijke geest ontdaan van eeuwig leven.

Maar als wedergeborene zijn we niet meer verbonden met de eerste Adam, die een levende ziel werd, maar met de laatste Adam, die een levengevende geest is.

De Here Jezus zegt in: Johannes 6:63:…"De Geest is het die levend maakt…"

- ІІ -

Het lichaam van de mens is onvoorstelbaar mooi. We mogen ons echt verwonderen over de manier waarop de Here God ons lichaam heeft toebereid. We moeten er dan ook zuinig op zijn. Maar veel heerlijker en kostbaarder dan het lichaam is de ziel. Zoals de bewoner veel belangrijker is dan het huis waar hij in woont.

2Korinthiers 5:1 zegt: "Want wij weten, dat indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis." (lees ook de vss 2-10 en Rom. 8:23).

Als de ziel uit het lichaam gaat, heeft het lichaam geen kracht meer om te bestaan. Binnen no time gaat ze over tot ontbinding en keert terug tot stof.

Genesis 3:19 zegt:…"totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren."

Onze ziel is een meesterwerk en een pronkstuk van God.

In 1 Johannes 2:17 zegt: "En de wereld gaat voorbij en haar begeren…"

En in Petrus 3:10 staat: "Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan…"

En daar valt ook de sterrenhemel onder.

Het grote heelal is niet zo kostbaar als een ziel. Als uw en mijn ziel!

In Lukas 15 staat Als er een ziel tot inkeer komt, er vreugde is in de hemel!!

We kunnen al onze bezittingen zomaar verliezen. Kijk wat er in de wereld voor vreselijke dingen gebeuren, de aanslag op de Twin-towers in Amerika. De tsunami in Thailand, Indonesië en al die andere landen. De overstromingen, aardbevingen, hongersnoden, ziekten, de branden in Amerika enz. enz. En daarbij vallen vaak vele doden, en vele mensen die het hebben overleefd, hebben niets meer, alles kwijt!

Zie ook in Gods betrouwbaar woord, in Lukas 12:13-21 aangaande de rijke dwaas.|

Zo is het met een ieder die niet rijk is in God.

Alle aardse schatten kunnen de ziel niet bevredigen.

Nooit genoeg geld. De mens wil steeds meer. We willen steeds meer kennis.

Iemand heeft eens gezegd: "De menselijke dorst naar kennis strekt zich uit van koken tot en met computers; van DNA tot en met Dinosaurussen; van psychologie tot en met sociologie – alles, behalve God

- ІІІ -

We zijn nooit uitgefeest. We willen steeds meer carriere maken. We hebben God niet nodig, we kunnen onze eigen boontjes wel doppen. Vele mensen in deze duistere wereld geloven niet in God. Er zijn mensen die God ‘dood’ hebben verklaard. Er zijn theologen die niet meer in het volbrachte werk van Christus geloven.

Een bekende Nederlandse conferancier heeft eens gezegd: "God is dood – nu de gelovigen nog."

Lieve broeders en zusters de geredde ziel gaat naar de beste plek die men zich maar voorstellen kan!

Weet u, als de ziel niet zo belangrijk zou zijn, dan zou er ook niet zoveel moeite voor gedaan zijn.

Wat voor een hoge prijs is er niet voor betaald!
We zijn niet verlost door aardse, vergankelijke dingen, door goud of zilver. Nee! Maar door het dierbare bloed van Jezus Christus. 
        - (1Petrus 1 :18,19)

We lezen in onze tekst twee belangrijke zaken

1. Hoe belangrijk onze ziel is
2. Maar ook dat onze ziel schade kan lijden.

En de grootste oorzaak dat zoveel zielen verloren gaan is, dat de mensen niet weten dat ze een ziel hebben. Er niet naar leven en zo hun ziel verwaarlozen, en zo eeuwig hun ziel verliezen.

Sommige mensen sterven zo zorgeloos, omdat ze totaal geen besef van de ziel en van de "eeuwigheid" hebben. Ze geloven dat de dood, dood is. En vele mensen durven ook niet over de dood te praten, ze zijn als de dood voor de dood. En zo verschuilen ook vele mensen hun schuldgevoelens.

"Een ziel die zonder Christus vertrekt, gaat niet naar boven, maar naar een plaats die daar ver beneden is. Maar wanneer een gelovige sterft gaat hij naar het beloofde land De hemel, de boezem van Christus is zijn plaats (2Kor.5:8). Dit is de waarheid uit onze tekst: De ware wijsheid Prediker7:1, die spreekt, dat een sterfdag van de gelovige, zijn beste dag is."

Mensen verkopen hun ziel voor een kleinigheidje.

Ezau had liever een bordje linzesoep dan de redding van zijn ziel.
Judas verkocht zijn ziel voor een maandloon.

En hoeveel mensen verkwanselen in deze tijd niet hun ziel voor aardse bezittingen, of wat dan ook?

- ІV -

De consequenties van zo’n leven is vreselijk. Het einde van deze schade op aarde is het eeuwige verlies van de ziel.

We hebben twee ogen, we hebben twee oren, we hebben twee armen, we hebben twee benen, maar we hebben één ziel! Als onze ziel verloren is, is deze voor eeuwig verloren.

In de hel is er geen redding meer mogelijk. Dan zijn we in de buitenste duisternis. Dan zal er geween en wroeging zijn en er zal tandengeknars zijn aangaande dat men zo weinig de waarde van de ziel hebben beseft. En zo de tijd heeft verslonst. (zie: Matth. 8:12).

Ja, er is niet veel nodig om je ziel te verliezen. Dat gaat helemaal vanzelf als je blijft wie je bent, zoals je geboren bent, je gaat vanzelf voor eeuwig verloren.

Tot slot: Wat bedoeld de Here Jezus nu?

Dat wij de oneindige waarde van onze ziel gaan beseffen en voelen. Het moet a.h.w. je hele leven beheersen.

Het leven vanuit de wedergeboorte is leven vanuit het besef van de onvoorstelbare kostbaarheid van de ziel!

Je moet zuiniger op je ziel zijn, dan op je vrouw, man of kinderen.

David zegt het zo mooi in:

Psalm 84:11-13…"Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid."

"De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

God zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven