De Bijbel...een Wonder

1. De Bijbel is ten eerste een wonder om zijn samenstelling.

Dit Boek is niet geschreven door een schrijver, die van te voren en plan maakt voor zijn werk. Het is integendeel langzamerhand tot een geheel gegroeid. Schrijvers uit verschillende eeuwen hebben hun bijdragen tot dit werk geleverd, geheel onafhankelijk van elkaar, velen van hen kenden elkaar niet en hadden elkaar nog nooit gezien, allen zonder gedachte, aan een en dezelfde Boek der openbaring te werken!

De schrijvers waren van verschillende stand, en ontwikkeling: koningen, prinsen, priesters, wetgeleerden, dichters, herders, vissers, enz. (ongeveer 40 personen).

De bijbelse boeken werden in allerlei streken en landen geschreven: Syre, Arabie, Italie, Griekenland, Palestina.

Het Oude-Testament werd stuk voor stuk bijeengevoegd, over een periode van vijften eeuwen. Het Nieuwe-Testament gedurende een eeuw compleet tot stand kwam!

Maar het wonder van samenstelling werd nog groter, maar tevens verklaard: Want hoewel er toch zoveel schrijvers waren, was er eigenlijk maar één schrijver. Dit was de Heilige Geest, die het zo mooie, volmaakte geheel tot stand bracht.

Ongeveer vijftig jaar na de geboorte van de Here Jezus, was er waarschijnlijk nog gen enkele boek van het Nieuwe-Testament geschreven. Maar Gods Geest was er, en deze werkte wat nodig was. Niet, bijvoorbeeld, alsof Mattheus, Markus, Lukas of Johannes gingen afspreken hoe ze aangaande de Here Jezus zouden schrijven.

We weten, dat Mattheus Hem voornamelijk voorstelt als Koning, de tweede Markus als dienstknecht-Profeet, de derde Lukas als Zoon des mensen, de vierde, als Zoon Gods. Vandaar de vier Evangelien: de heerlijkheid van Christus moest van verschillende kanten worden bezien. Maar geschiedde niet volgens afspraak. Evenmin als Paulus met Jacobus overeen kwam, dat hij zou schrijven over de rechtvaardigheid van het geloof en de laatste over de noodzakelijkheid om in zijn werken zijn geloof te tonen. Neen, allen schreven onafhankelijk van elkaar, met de bedoeling om anderen te dienen; en de Heilige Geest koos ze allen tot een of andere onderdeel van het geheel. Is deze samenstelling van dit Boek dan geen onverklaarbaar iets? Is het niet een wonder?

2. De tweede reden, waarom de Bijbel, een wonder kan worden genoemd: de eenheid.

Neem aan, dat u een bibliotheek hebt met zesenzestig boeken, geschreven door ongeveer veertig schrijvers, in verschillende talen. Ze hebben allemaal dezelfde band. Kan je dan indenken dat ook de inhoud dezelfde zou zijn? Dat al deze schrijvers elkaar zouden aanvullen en verklaren? En toch - zo is de Bijbel.

Meer dan vijfentwintig schrijvers leverden geschriften voor het Oude-Testament en een tiental voor het Nieuwe-Testament. En al deze meer dan vijfendertig schrijvers, die met elkaar zesenzestig boeken leverden (negenendertig voor het Oude en zevenentwintig voor het Nieuwe) vullen elkaar aan, verklaren elkaar, hoewel ze toch zo vele verschillende onderwerpen behandelen.

Eén Geest stelde het grote geheel samen! Eén Geest gebruikte verschillende instrumenten, eigen persoonlijkheden, met eigen ervaring, eigen zeggenschap, eigen stijl, maar de ene adem des Geestes bespeelde de instrumenten en bracht geluiden voort, die Hij, en wanneer Hij, en hoe Hij die wenste. Dat is het geheim van de ingeving van de Bijbel: de Heilige Geest is de Ontwerper, de Werkmeester, de Uitvoerder, en zo ontstond de eenheid, die terecht een wonder moet worden

3. De Bijbel is ten derde een wonder om zijn ouderdom en altoosdurende jonkheid.

Dit Boek is wel het oudste, dat wij kennen. En tegelijk de jongste. Want het is niet als andere boeken uit oude tijden in musea opgeborgen en door weinigen ter hand genomen, maar het is een Boek van algemene eigendom.

Noem mij eens een boek als dit: duizenden jaren oud, en toch gelezen, alsof het een werk van de laatste tijd is.

Homerus en Plato van de oude Grieken; Virgilius en Ovidius van de oude Romeinen, Shakespierre, Goethe, Vondel van latere eeuwen - zijn ze ooit schrijvers en dichters geworden, blijvend ter hand genomen door de mensen?

De oude talen zijn dode talen geworden, en daarmee de oude boeken dode boeken.

Maar zo is het met de Bijbel niet gesteld.

Er worden in deze tijd nog steeds millioenen Bijbels verkocht en gelezen!

Noem mij een oud boek waarvan ook maar eenduizendste van dit aantal wordt omgezet!

4. Nauw daarmee verband staat de vierde reden, waarom de Bijbel een wonder kan worden genoemd, en wel om zijn gewaardeerd worden door allerlei soort van mensen!

Beroemde schilders hebben hun mooiste werken aan de Bijbel ontleend. Dichters hebben hun beste verzen gezongen over personen en verhalen vanuit de Bijbel. Beeldhouwers zijn geinspireerd geworden tot hun meesterwerken door het Boek der openbaring Gods. En tegelijkertijd hebben de eenvoudigste, meest ongeletterde mensen hun vreugde gevonden in ditzelfde Boek.

De Bijbel is een Boek voor alle tijden. Ook voor onze dagen. De Bijbel is een Boek voor een ieder. Voor geleerden en niet geleerden, voor de arbeider en voor de werkgever, voor de arme en voor de rijke, voor de ouden en de jonge. De grijsaard vindt er zijn troost, de jongeman zijn kracht, het kind zijn vreugde.

Dit Boek is als melk; de zuigeling wordt erdoor gevoed, de volwassene kan de kracht ervan niet ontberen, en voor allen ligt de room er bovenop.....!

5. En nu als vijfde reden, waarom de Bijbel een wonder is, de talen worden genoemd.

De Bijbel werd geschreven in drie werelddelen: a, Afrika; b. Azie; c, Europa. En in drie talen: a. Hebreeuws; b. Syrisch (Chaldeeuws) en c. Grieks.

Neen, niet in Athene werd dit Boek geschreven, niet in Alexandrie. En niet door geleerden werd het samengesteld, maar voor een groot deel door ongeletterden, die soms niet eens eigen taal zuiver konden spreken.

Niet uit oude bronnen van menselijke wijsheid kregen de schrijvers hun inspiratie maar uit God Zelf die daartoe mannen gebruikte, die geen geleerden van de studeerkamer waren, maar dagelijkse arbeid verrichtten.

Nochtans is dit Boek het Boek geworden voor alle talen en dialecten.

God heeft deze mannen gebruikt om Zijn gedachten te zeggen voor alle mensen van alle eeuwen. Nu eens Zijn gerechtigheid op de voorgrond stellend, dan weer Zijn genade. Maar altijd: Gods gedachten voor alle mensen, voor het ene en voor alle volken.

6. Het is een wonderboek, de Bijbel! Ten zesde ook om zijn bewaring.

De wereld heeft samengespannen om Jezus en de naam van Jezus uit te roeien; eeuwen lang. Maar is er wel een land, waar niet van Jezus is of wordt vernomen?

Zo is het ook met de Bijbel, men heeft het terzijde gesteld; willen verbranden, vernietigen, verbannen.

In onze dagen heeft men de Bijbel, nu hij zo algemeen verbreid wordt, van zijn kracht willen beroven, door te zeggen, dat hij niet Gods woord is, dat niet alles echt zo is als het er in staat. Maar nochtans - nog altijd is daar de Bijbel. Onverkracht is daar de Bijbel! Wat een wonder!

7. De zevende reden, waarom de Bijbel een wonder kan worden genoemd, is het feit, dat dit Boek een hoofdgedachte heeft.

Door alle touwen van de Engelse marine loopt een rode draad. Waar men ook het touw afkapt, steeds valt door de rode draad de herkomst te erkennen. De rode draad van de Bijbel is Christus. Waar je het Boek maar openslaat, overal vindt men Christus. Neem Genesis 1 of Openbaring 22 je vindt Christus!

Christus is het grootste wonder van dit Boek!

De ene schrijver - de Heilige Geest - stelt altijd, in personen, in beelden, in werkelijkheid, de volheid van Christus voor. Het grote gebeuren, de grootste kracht, de grootste vervulling van de geschiedenis van Oud en Nieuw-Testament, is Christus.

Het is waar, dat er geen naam zo veracht is, als de naam van Jezus Christus. Maar het is ook waar, dat er geen naam zo liefelijk, zo vertroostend, zo helend is als diezelfde naam.

In die naam ontvangen millioenen vergevig van zonden. In die naam kwamen millioenen door alle eeuwen heen samen. In die naam werden wonderen vericht. In die naam leed en stierf men, In die naam zal eens alle knie zich buigen. En van die naam spraken de profeten van de oude dag.

Christus is het Middelpunt van het onbewuste verlangen der wereld; de voortreffelijkste Persoonlijkheid, naar wie het hart van God uitgaat, en tot Wie onwilligkeurig ook de mens zich voelt aangetrokken, Christus is de Geopenbaarde, de Gestorvene, de Opgestane, de Zaligmaker, de wederkomende........En zolang dit Boek op elke bladzijde van Hem spreekt, zal het de harten van velen als een magneet aantrekken, en zullen er mensen voor opkomen, voor leven en sterven.

Het hoogste bewijs voor de ingeving van de Schrift is Christus. Want Hem vindt je door al de boeken heen, die wij samen hebben als Bijbel, Gods betrouwbaar Woord! De Geest van Christus getuigt overal, dat de Bijbel Gods woord is Niet alleen, dat Gods woord er in is, maar dat de Bijbel Gods Woord is!

8. De achste reden waarom dit Boek, een wonderboek is. Het is deze reden, dat dit Boek waarlijk gelukkig maakt, een welgelukzaligmakende kracht heeft.

Uit eigen ondervinding zou ik vele treffende voorvallen kunnen vertellen van de ellende van hen, die, in jonge jaren met en door de Bijbel opgevoed, later door hun redeneringen, door hun eerzucht, of door het niet breken met hun zonde, waartegen de Bijbel zo ernstig waarschuwt, het Woord Gods hebben verloren.

Maar uit persoonlijke ervaring zou ik ook kunnen vertellen van vele voorvallen, van hen, wier leven geheel is veranderd, waarlijk gelukkig geworden, doordat zij met de Bijbel in levende aanraking zijn gekomen.

Mensen, die de Bijbel kenden, maar hem liever niet erkenden, omdat er geen Boek is, dat zo onomwonden ons wijst op onze zonden en gebreken, en....daardoor de stem Gods versmaadden en niet teruggehouden werden van dingen, die later zedelijk en maatschappelijk in ellende hebben gestort.

Mensen. die misschien wel veel over Christus spreken, maar niet over de Christus van de Bijbel, want alleen de Bijbel openbaart ons, door de Gest, wie Christus waarlijk is geweest, die zodonde misschien wel van hun geluk getuigen, maar nochtans niet het waarachtig geluk kennen van de apostel Paulus; alles als niets achtende om de uitnemendheid van de Christus, zoals Deze in de Schriften ons door de Heilige Geest is geschilderd.

Mensen, die door de Bijbel geheel veranderd zijn geworden: een arme moeder, die haar Trooster vond in de Bijbel, een flinke bouwvakker, die moest erkennen, hoe al zijn werk om zalig te worden nutteloos was, en die in de Schriften leerde zien het door Christus volbrachte werk, waarin hij slechts gelovig en dankbaar had te rusten: een dame van ontwikkelijng en hoge stand, die nooit over de Bijbel hoorde, maar in een particuliere ziekenhuism, waar zij was, Jesaja 55 kreeg te lezen en niet alleen getroffen werd door de schoonheid van Gods Woord, maar ook waarlijk gelukkig werd en gelukkig ontsliep.

De Bijbel heeft millioenen een machtige verandering ten goede gebracht in leven en wandel. De Bijbel is het zaad, dat de wedergeboorte bewerkt. Het is water, dat reinigt; eens en voor altijd, en ook van de dagelijkse besmettingen van deze wereld. Het is het brood voor de ziel; het licht der waarheid. De Bijbel is het Boek der gebeden en gebedsverhoringen.

Er is geen boek aan dit gelijk! Neen, stel het niet op één lijn met andere boeken; noem het er niet in één adem mee. Want de Bijbel is van hemelde oorsprong. Het Boek komt van God!!

Het is de waarheid Gods. Goddelijk van afkomst.Goddelijk van werking, ook nu, ook voor u en voor mij.

Dit Boek bevat levende woorden.

Dit Boek is het Levende Woord!

9. En zo zijn wij gekomen tot de negende reden, waarom de Bijbel een wonder is:

Het is een eeuwig Boek!

Alle andere boeken zijn vergaan, of vergaan eenmaal. Maar dit Boek niet!! Dit Boek bevat de levende eeuwige blijvende woorden Gods En hoe zou de stem Gods ooit kunnen vergaan?

Gods Woord bestaat en duurt voor eeuwig!!

Dit Boek is de Stem; andere boeken zijn echo's.

Dit Boek is blijvend; andere boeken zijn boeken van het uur.

Dit Boek staat geheel op zichzelf in zijn originele schoonheid en grootheid; andere boeken ontleenden aan andere boeken.

Dit Boek is het Boek van alle tijden en geslachten, voor alle volken en natien, alle talen; andere boeken zijn voor enkele landen of delen van de wereld.

Zo hoog als de Zoon van God - het Woord - uitstraalt boven alle zonen der mensen, zo hoog is dit Boek - het geschreven Woord - verheven boven alle boeken van mensen.

(Overgenomen uit een boek van Voorhoeve)

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven