De gave van de Heilige Geest (Handl. 2: 38)

Handl. 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handl. 2:39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn,
zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Van deze passage leren we een aantal dingen:

 • We leren dat de wedergeboorte een zaak is van geloof, bekering en van doop.
 • Als we dan gedoopt worden, dan krijgen we de gave van de Heilige Geest.

Dit is een belofte die aan alle mensen word gegeven die zich overgeven aan Hem. Aan alle die verre zijn.

Het ingaan in het nieuwe leven met Christus is een kwestie van een goddelijke geboorte. (Joh. 1: 12; Titus 3: 5)

Dus het proces van wedergeboorte is een proces waar ook de Heilige Geest een rol speelt, maar als iemand van Christus is dan krijgt zo iemand de gave van de Heilige Geest. De inwonende gave van de Heilige Geest.

Het woord gave:

Gave: C1431 doore’a, zn vr

1) een geschenk

Dit is een waar geschenk van God. God weet dat wij natuurlijke mensen zijn, en door de wedergeboorte krijgen we deze gave van de Geest en worden we dan in staat gesteld om een geestelijk leven te leiden.

Christenen leven een leven door de Geest, en door deze Geest worden ze in staat gesteld om dit geestelijke leven te leiden.

Handl. 5:30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.

Handl. 5:31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden.


Handl. 5:32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden;
en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.

1Co 6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

1. De Geest woont in ons.

De Heilige Schrift laat ons zien dat de Geest in ons woont. Dit is een gave die ons is gegeven toen we gedoopt zijn.
(Handl. 2: 38; 5: 32)

11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Hier in dit vers (en vele anderen) leren we dat de Heilige Geest in Christenen woont. Dezelfde Heilige Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, deze zelfde Geest maakt ook ons sterfelijke lichaam levend.

Als we kijken naar de context van dit vers dan zien we.

 • Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. (1)
 • We zijn vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. (1)
 • God heeft de eis der wet vervuld in Christus. (2-4)

Alle mensen hebben van God een wet gekregen, doordat een ieder deze universele wet heeft overtreden, zijn zij allemaal schuldig geworden, als wij het Evangelie horen en het gehoorzaam zijn van worden wij vrijgemaakt van deze wet van zonde en dood. (universele wet)

Jezus heeft voor ons volbracht wat wij niet konden doen, Hij heeft de eis van de wet volbracht.

 • Dit zijn degene die naar de Geest wandelen en niet naar het vlees. (5)
 • Die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. (8)
 • Christenen zijn in de Geest, indien zij naar de Geest wandelen. (9-11)

Uit deze tekst komen een aantal dingen heel duidelijk naar voren.

 • Gezindheid van het vlees is dood.
 • Gezindheid naar de Geest is leven.
 • De Heilige Geest woont in ons.
 • Wij moeten naar de Geest leven.
 • Ons lichaam is wel dood omwille de zonde, maar de Geest gaat ook dit sterfelijke lichaam levend maken.

Het is een wonder en een openbaring dat Gods Geest in ons wilt wonen, maar we moeten ons ook gewaar zijn van het leven zoals God dat van ons verwacht.

Dat God ons Zijn Geest geeft betekent niet dat we zelf passief zijn. Overal worden we opgeroepen om te leven naar het Woord van God.

Rom. 5: 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Als we naar de context van dit vers kijken zien we:

 • Christenen zijn gerechtvaardigd door het geloof. (5: 1)
 • We hebben vrede MET God DOOR onze Here Jezus Christus. (5: 1)

In die relatie is de Geest ook in ons leven in welke Hij de liefde in ons hart heeft uitgestort door de Heilige Geest.

Vergelijk ook 1 Tess. 4: 8; 2 Tim. 1: 13- 14

Wat we hier eigenlijk zien is dat als iemand zich overgeeft aan God dat er een geestelijke geboorte plaatsvind, (Joh. 3: 3-5) God is degene die dit allemaal stuurt (Joh. 1: 12) en in dat proces word de Heilige Geest gegeven.

We zien dan een overtuigend bewijs dat de Geest niet alleen ons vernieuwt, maar dat ons ook de inwonende Geest word geschonken door God.

Maar voordat we verder gaan is het wel erg belangrijk dat we een aantal andere zaken overdenken.

Want als we over de inwonende Geest spreken, hebben we nog niet alles besproken.

Veel mensen blijven in deze gedachte en willen niet verder.

Het woord speelt in dit alles ook een hele belangrijke rol en dat is wat we ook willen overdenken.

Wat God doet in de levens van mensen gaat door Zijn Geest, maar dit alles gaat altijd samen met het woord, dus kunnen we zeggen dat God nooit werkt buiten het woord om, het draait altijd om het woord (Rom. 10: 14- 15) en door de Heilige Geest.


De Heilige Geest en het woord.

De Geest De daad Het woord
Joh. 3: 5-8 Geeft geboorte 1 Pet. 1: 23-25
Joh. 6: 63 Geeft leven Psalm 119: 93
Titus 3: 5 Gered Jac. 1: 21
Joh. 16: 8 Behouden Titus 1: 9
Rom. 8: 16 Getuigt Joh. 5: 39
Rom. 15: 13 Geeft kracht Hebr. 4: 12
2 Tess. 2: 13 Geheiligd Joh. 17: 17
1 Kor. 6: 11 Gewassen Efeze 5: 26
Handl. 9: 31 Bijstand Rom. 15: 4
Ef. 5: 18- 19 Woont Koll. 3: 16
Joh. 16: 8 Overtuigen 2 Tim. 3: 16

2. Door de Geest.

Als we kijken naar onze relatie met God dan zien we dat Christenen een leven hebben “door de Geest”.

Daar willen we iets meer naar kijken.

We lezen dan in onderstaande tekst dat in het leven van een Christen de werkingen des vlezes gedood kunnen worden door de Geest.

Rom 8:12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

Rom 8:13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

Rom 8:14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

In deze passage zien we dan ook gelijk beide principes.

Wij moeten ons vlees doden, maar we doen dit door de Geest die in ons woont.

3. De Geest met onze geest.

In ons leven als Christen gebeurd er iets bijzonders.

In onze geest ontstaat een communicatie met de Heilige Geest.

Rom 8:15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

Rom 8:16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

In ons leven als Christen leven we in een geest die kan zeggen “Abba Vader”.

Dit alles laat ons in de eerste plaats zien dat in het boek van Romeinen dit verband ontstaat door de rechtvaardigmaking uit het geloof.

 • Gal. 3: 2

Als we dan in dit geloof leven zien we dat er een getuigenis ontstaat tussen onze en Gods Geest.

Abba: 5 Abba, zn m

Abba =" vader"

1) vader, in het gebed de gewone aanspreektitel voor God. Overal waar het in het Nieuwe Testament voorkomt, wordt de Griekse vertaling er aan toegevoegd. Dit moet blijkbaar verklaard worden door het feit dat het Aramese "ABBA" door veelvuldig gebruik in het gebed, langzamerhand de aard kreeg van een zeer heilige eigennaam, waar de Grieks-sprekende Joden de naam uit hun eigen taal aan toevoegden.

 Net zoals de Geest beschreven word als de wind die we niet zien of aan kunnen raken zo is ook dit werk in onze geest. We mogen er misschien niet alles van begrijpen maar het is er wel.

 • Markus 14: 36
 • Gal. 4: 6

In onze geest mogen we daarin leven. Het leven in de Geest.

In dit vers zien we ook dat er gesproken word over een geest van dienstbaarheid en dat we die niet meer bezitten.

Als een mens wederom geboren is en zijn nieuwe identiteit aanneemt, weten we en zijn we overtuigd dat onze zonden vergeven zijn en dit geeft vrijheid van geest.

4. De zegeningen van deze inwoning.

Het overtuigende leven.

In ons leven als Christen zijn we allemaal bekend dat we een leven leiden van onvolmaaktheid.
Maar we mogen weten dat we in Christus volmaakt zijn.
We leven niet meer in vrees, we leven in vrijheid.

 • Joh. 8: 36
 • Rom. 6: 17- 23
 • Rom. 8: 2

Wetende dat God ons heeft vrijgemaakt in Christus en dat we volmaakt zijn voor Hem.

We weten ook dat onze volmaaktheid van Hem komt.

We leven ook met de kennis dat we in een relatie met God leven. Wij hebben een band met Hem die het begin en het einde is. Hij zal het voor ons volmaken.

We hebben een Vader die echt om ons geeft.

We leven een leven van overwinning. Met Hem zijn alle dingen mogelijk.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven