Het boek van Efeze : Hoofdstuk 2


Ef. 2: 1- 10
DOOR GENADE BEHOUDEN

Vers 1 Wat beteken het woord "dood” in deze tekst?....................................................................

...............................................................................................................................................................

Door welke overtredingen waren ze dood, die van Adam of die van zichzelf?.....................................

...............................................................................................................................................................

Lees Ezech. 18: 20; Rom. 6: 23; Matth. 18: 1- 3; Jes. 59: 1, 2.

Vers 2 Wie is de overste “van de macht der lucht"? (zie 6: 11, 12; 2 Kor 4: 4)

Welke geest is werkzaam in de kinderen der ongehoorzaamheid?.......................................................

..............................................................................................................................................................

Vers 3 De heiligen hadden vroeger verkeerd in de begeerten van hun ...................................,

handelende naar de wil van het ...........................................................................................................

Waren zij toen, zoals alle zondaren, van nature kinderen des toorns?.................................................

...............................................................................................................................................................

Vers 4 Onze God is rijk aan....................................................................................................................

Vers 5 Door zijn grote liefde heeft Hij ons ................................ gemaakt met Christus.

Joh. 3-3: 5 Het ontvangen van nieuw leven wordt een .................................................. genoemd.

Rom 6:4 Wanneer begint dit nieuw leven?................................................................................

...............................zie ook:Tit. 3: 5; Ef. 5: 26; en Hand. 22: 16.

Vers 6 Hebben wij die behouden zijn een plaats gekregen in de............................................

..........................................................................................................................................................?

Vers 7 Zal God in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom

zijner genade aan ons tonen?........................................................................................................

Vers 8 Waardoor zijn wij behouden?...........................................................................................

Gods genade is actief in onze redding:

Joh. 3: 16 Wat heeft God gegeven om ons te redden?.............................................................

.........................................................................................................................................................

1 Kor. 15: 1- 3 Wat moest Jezus doen om ons te behouden?.................................................

.........................................................................................................................................................

Rom. 1: 16 Wat is de kracht Gods tot behoudenis voor hen die geloven?

..........................................................................................................................................................

1Kor. 1: 21 Hoe wil God zondaars redden?......................................................................................

.........................................................................................................................................................

Wij zijn door ons GELOOF gered.

Geloof moet ook actief zijn om ons te rechtvaardigen.

Jak. 2: 26 Geloof zonder werken is .................................................................................................

Jak. 2: 24 Kan men door geloof alleen gerechtvaardigd worden?..................................................

Gal. 5: 6 Het geloof, dat in Christus iets vermag is het geloof, dat ........................................ werkt.

Onze redding is een gave Gods.

Rom. 6: 23 De genade die God schenkt is het.................................................................................

Gods gaven zijn voorwaardelijk (anders zouden alle mensen gered worden)

Lees Jozua 6

Vers 2 Zou God de stad Jericho aan Israël geven?............................................................................

Verzen 3- 5 Moesten de Israëlieten iets doen om de stad in ontvangst te nemen? ........................

...........................................................................................................................................................

Hebr. 11: 30 Hebben zij de stad eigenlijk door geloof ontvangen?..........................................

Hand. 2: 38, 41 Moesten de 3000 mensen op Pinksterdag iets doen om behouden te worden?

.........................................................................................................................................................

Vers 9 Staat hier, dat wij niet uit werken gered worden?..............................................................

Er zijn verschillende soorten werken:

Gal. 5: 19- 21 Wat voor werken worden hier genoemd?..................................................................

Rom. 10: 1- 3 Kunnen wij door werken van eigen gerechtigheid of verdienste gered worden?

.........................................................................................................................................................

Kunnen wij onze verlossing ooit verdienen? (Luk. 17: 10) ...............................................................

Gal. 2: 16 Kan men uit de werken van de wet gerechtvaardigd worden? ......................................

Rom. 1: 5 Bestaan er ook werken des geloofs?.................(Rom. 16: 26)

Welk soort werken heeft Paulus in het oog in Ef. 2: 9? ...................................................................

Mogen wij uit deze tekst de conclusie trekken, dat er geen voorwaarden zijn voor onze redding?

..........................................................................................................................................................

Matt. 7: 21 Moeten wij iets doen om in de hemel te komen?

.........................................................................................................................................................

2 Thess. 1: 6- 9 Moet men het evangelie gehoorzamen? ...............................................................

Vers 10 Zijn Christenen in Christus geschapen om goede werken te verrichten?

........................................................................................................................................................

GEVOLGTREKKING:

Mogen wij uit deze teksten de les leren, dat het zeer belangrijk is, dat wij teksten in hun
verband lezen en niet te voorbarig zijn met gevolg-trekkingen, die in strijd zijn met andere
duidelijke teksten?
.........................................................................................................................................................

EENHEID IN CHRISTUS

EF. 2.11-22

Vers 11 De heidenen werden ".................................. " genoemd door de zogenaamde "

....................................................................................................................................................

Wie wordt de "besnijdenis" genoemd?.........................................................................................

Vers 12 Beschrijf de toestand van de heidenen voor de dood van Christus:

Uitgesloten van het .....................................................Israels.

Vreemd aan de verbonden der..............................................................
zonder...............................en zonder......................................

Is dit ook een goede beschrijving van iemand zonder Christus vandaag?

...........................................................................................................................................

Vers 13 De heidenen waren eertijds ............................,
maar nu zijn zijn door het bloed van Christus........................... gekomen.

Vers 14 Jezus heeft van de twee (Jood en heiden) .................gemaakt.

Wat heeft Hij weggebroken?

Vers 15. Wat heeft Hij buiten werking gesteld?

Rom. 7: 4, 6 Zijn wij nu van de wet (van Mozes) ontslagen?

Gal. 3: 23- 25 Wat was voor hen een tuchtmeester geweest?

............................................................................................................................................

Zijn wij nog steeds onder die tuchtmeester? ...............................................................................

Hebr. 8: 6- 9 Heeft God een nieuw verbond met zijn volk gemaakt? Hebr. 9: 15- 17
Wanneer wordt een testament pas van kracht?

Kol. 2: 14 Wanneer is "het bewijsstuk” (de wet van Mozes) weggedaan?...................................

Vers 16 Zijn de twee Jood en niet - jood nu tot één lichaam ver-bonden?”.............................

Ef. 1: 22, 23 (Kol. 1: 18, 24) Wat is het Lichaam van Christus?.................................................

.............................................................................................................................................................

Waardoor hebben wij verzoening met God?.................................................................................

Vers 17 Door zijn komst heeft Jezus....................................verkondigd.

Vers 18 Door wie hebben wij de toegang tot de Vader?..............................................................

In hoeveel geesten geschiedt deze toegang?.................................................................................

Vers 19 Zijn de heidenen dan (die Christus hebben aanvaard) nog steeds vreemden?

Zij zijn nu.................................der heiligen en..............................Gods.

Vers 20 Op welk fundament mogen wij nu bouwen?...................................................................

Jezus zelf is de.............................................Bespreek!

Vers 22 De gemeente wordt hier een.....................................genoemd een.................................
"Gods in de Geest."

Let op: . Jezus brengt VREDE...

1)Tussen de Joden en de niet – Joden.

2)Tussen de zondaar en God.

3) Tussen de leden van het lichaam van Christus.

EENHEID IN CHRISTUS is één van de zeer belangrijke onderwerpen van het boek Efeziërs.
Wij dienen dit feit steeds in het oog te houden.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven