De unieke elementen van de Bijbel

Door de jaren heen zijn er heel veel boeken geschreven. Allerlei mensen hebben boeken geschreven over veel verschillende onderwerpen. Er zijn heel veel verschillende boeken.

    -Leesboeken.
    -Geschiedenisboeken.
    -Natuurboeken.
    -Studieboeken.
    -Boeken van de wetenschap.

De Bijbel is uniek in zijn ontstaan.

Er zal niemand zijn die zal ontkennen dat de Bijbel een boek is wat op een hele bijzondere manier is ontstaan. Vele boeken hebben één schrijver. Als een boek meerdere schrijvers heeft zal er veel moeten gebeuren om een goed samenhangend geheel te krijgen.

Het is een boek dat over een grotere tijdsperiode geschreven is door meer dan 40 verschillende schrijvers.

Maar de Bijbel is in dit opzicht heel uniek. Het is een boek dat over een grotere tijdsperiode geschreven is door meer dan 40 verschillende schrijvers. Waarschijnlijk werd de Bijbel over een tijdsperiode van wel 1500 jaar geschreven. Het is eigenlijk een compleet wonder hoe de Bijbel tot stand is gekomen. Als je bedenkt dat Mozes, als eerste schrijver, de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft geschreven en dat hij niks wist over de andere profeten en de nieuw Testamentische Apostelen die allemaal ver na zijn tijd zijn gekomen. Elke keer werd er weer een stuk aan toegevoegd totdat rond het jaar 200 beide delen, oude en nieuwe Testament, compleet waren.

Vanaf Mozes worden de brieven via boekrollen elke keer aangevuld. Salomo en David schreven als koningen van Israël, Jesaja, Jeremia, Daniel en Hosea schreven als profeten direct door God gezonden. Als we de identiteit van de

schrijvers van de Bijbel bekijken zien we een hele grote variëteit
Verder zien we niet alleen een variëteit aan schrijvers maar ook aan schrijfvormen. We zien geschiedenis, we zien poëzie, we zien wijsheidsgeschriften, we zien profetie en we zien wettische zaken beschreven.

Wat ook typerend is dat vele van deze mensen onder verschillende omstandigheden schreven. We weten van een aantal welke omstandigheden dat waren. Van Paulus weten we dat hij vanuit de gevangenis schreef en van Johannes weten we dat hij Openbaringen schreef toen hij op het eiland Patmos verbannen was.

Ook hadden velen van hen heel verschillende beroepen. In het oude Testament zien we Mozes als herder, Salomo en David waren koningen, verschillende van de profeten waren herders en verschillende van deze schrijvers waren aan het hof van andere koningen zoals Nehemia en Daniel.
Verder weten we dat Lukas een dokter was, velen van de Apostelen waren opgegroeid als vissers, Paulus was een wetgeleerde en Mattheus een belastingambtenaar.

We zien dan verder ook nog dat de Bijbel in drie verschillende talen is geschreven.
Te weten: Hebreeuws, Aramees en Grieks.

Als we er dan ook nog aan toevoegen dat de oude geschriften op verschillende materialen waren geschreven. Dat er boekrollen in omloop waren wat allemaal gepreserveerd is wat uiteindelijk onze Bijbel is geworden.

Ondanks een verschil in taal, tijd, achtergronden en culturen hebben we een boek dat een éénheid bezit. Deze éénheid is zo uniek. Ook vanwege het feit dat er zoveel verschillende dingen in worden besproken.

De Bijbel is uniek in zijn éénheid.

De Bijbel is een boek dat als geen ander boek een aantal zaken bespreekt die erg controverieel zijn en toch vormt alles een éénheid.
Als we ons vorige punt overdenken zien we dat we spreken over verschillende soorten schrijvers, verschillende talen, verschillende achtergronden, verschillende beroepen etc. Ondanks al deze grote verschillen hebben we de Bijbel die in alles een éénheid is.
Zelfs over de meest diepe zaken zien we dat de schrijvers een éénheid vormen.
Ze spreken over zaken als, wie is God, wie is de mens, waar komt de mens vandaan, waarom is de mens hier en waar gaat de mens naartoe.

Ondanks al deze grote verschillen hebben we de Bijbel die in alles een éénheid is.  

De Bijbel spreekt over de meest confronterende zaken en toch word door alle schrijvers hetzelfde gezegd.

De Bijbel is uniek in zijn actualiteit.

Als we de geschiedenis van de mensheid bekijken zien we dat elke tijd getypeerd word door verschillende zaken. Elke tijd kent zijn eigen behoeften, elke tijd kent zijn eigen problemen etc.
Als we dan kijken naar de boeken die geschreven zijn, zijn die vaak geschreven voor een bepaalde tijd. Dus boeken komen en boeken gaan. Ook is het zo dat boeken altijd een bepaald mens op het oog heeft, een boek voor ouderen, een boek voor jongeren, een boek voor vrouwen, een boek voor mannen etc.
Als we kijken naar de Bijbel zien we een boek wat actueel is voor een ieder en voor elke tijd. Jong en oud, rijk en arm, blank en zwart etc. Overal ter wereld heeft het mensen geinpireerd tot grote daden.

Als we kijken naar de Bijbel zien we een boek wat actueel is voor een ieder en ook voor elke tijd.

Als er dan boeken zijn die nu nog gelezen worden dan zijn het vaak geschiedenisboeken.
Hoeveel boeken kunnen we noemen waarvan bekend is dat het altijd al door een breed publiek gelezen is. Een boek dat dan ook nog tegelijk heel confronterend is.
Het is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld.

Wat is er dan met de Bijbel aan de hand dat dit zo is?
De mensheid word getypeerd door zoveel verschillende tijden, middeleeuwen, verlichting etc. en systemen, het communisme, het socialisme etc. in al deze tijden en systemen is de Bijbel altijd actueel gebleven.
Ondanks al deze verschillen werd de Bijbel altijd gelezen, de Bijbel had een plaats in de maatschappij.

De bijbel is uniek in zijn verspreiding.

De Bijbel is uniek vanwege zijn aantal vertalingen. De Bijbel behoort tot de eerste boeken die vertaald zijn. Rond 250 voor Christus werd het oude Testament overgezet in de Griekse taal. Deze vertaling werd bekend onder de naam “Septuaginte”.
In 1997 was de Bijbel vertaald in 363 talen, afzonderlijke Testamenten in 905 talen, terwijl nog eens in 929 andere talen gedeelten van de Bijbel waren uitgegeven.

Deze zelfde dingen gelden voor de verkoopcijfers van de Bijbel. De Bijbel word gelezen door meer mensen, gepubliceerd in meer talen en verkocht in grotere aantallen dan enig ander boek ter wereld.

Ook moeten we niet vergeten dat er tijden geweest zijn dat er mensen zijn geweest die geprobeerd hebben om te Bijbel uit te bannen, ze hebben geprobeerd om het van het wereldtoneel te laten verdwijnen, ondanks dit alles is dit boek altijd blijven bestaan.

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst was de Bijbel, of een gedeelte ervan, het eerste boek dat gedrukt werd. Dit gebeurde op de drukpers van Gutenberg in Duitsland.

Johannes Gutenberg (ca. 1394-1468) geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst. Hij werkte te Straatsburg (ca. 1440) en Mainz (ca. 1450). Zijn bekendste werk is de in 1455 voltooide Gutenberg-bijbel.
Bron: www.wikipedia.org

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst zijn letterljk honderden miljoenen Bijbels van de persen gerold, met aan de top de New International Version met 1.2 miljoen exemplaren uitgegeven op 27 Oktober 1978. Dit was ook tegelijk de grootste eerste druk van een boek ooit uitgegeven.
Om aan de vraag van Bijbels te kunnen voldoen moeten de Bijbelgenootschappen en Bijbeluitgevers meer dan één Bijbel of Bijbelgedeelten per seconde publiceren, dag en nacht!

En het neemt nog steeds toe:

1970

1977

1997

Bijbels

5.159.032

8.914.078

20.035.360

Testamenten

11.717.092

11.127.235

18.553.174

Bijbelboeken

32.835.300

27.090.113

33.064.535

Selecties

123.692.991

319.559.658

489.980.307

De eerste Bijbel in de Nederlandse taal was de Delfse Bijbel en dat was in 1477.

Er is geen twijfel mogelijk, of we nu denken aan Homerus of Ovidius, Augustinus of Thomas van Aquino, Shakespeare of Dante, Goethe of Vondel, in zijn verspreiding slaat de Bijbel ze allemaal.

De Bijbel is uniek in zijn overlevering.

De Bijbel is uniek in het opzicht van overlevering omdat er in de dagen van het Oude Testament alles handgeschreven werd. Er waren geen computers en/of kopieërmachines en alles moest met de hand gedupliceert worden.

In het allereerste begin werd er geschreven op een materiaal dat bekend staat als de kleitabletten.
Later werd dit gevolgd door Papyrus.

Papyrus is een vroege vorm van papier. Het wordt gemaakt van de stengels van de papyrusplant, Cyperus papyrus en in de oudheid gebruikt om op te schrijven. De tekst werd bewaard als boekrol. Later werd het gebruikelijk om vellen van de rollen te snijden en samen te voegen - hier komt de moderne boekvorm, codex genaamd, uit voort. Het gebruik van papyrus begon 5000 jaar geleden in Egypte (en waarschijnlijk ook in andere plaatsen).

Een aantal lagen, in lange repen gesneden, papyrusstengels werden als een weefwerk op elkaar gelegd, en terwijl ze nog nat zijn samengedrukt. Het kleverige plantesap fungeerde als bindmiddel. Als het blad droog was werd het papyrus oppervlak behandeld met een soort lijm, waardoor de inkt niet ging lopen, en glad gepolijst.

In een droog klimaat zoals dat van Egypte is papyrus goed te bewaren. In een klimaat met een hogere luchtvochtigheid zal papyrus gaan schimmelen. Daarom zijn de meeste vondsten van papyrus in het woestijnklimaat van het Midden-Oosten gedaan. In het natte Europa is bijna alle papyrus uit vroeger tijden vergaan.

Papyrusrollen zijn tijdens opgravingen onder andere gevonden in graftombes, huizen en afvalhopen uit de oudheid, en hebben al veel over de geschiedenis van met name het oude Egypte en omstreken verteld. Met name de vondsten te Oxyrhynchus vormen een bron van informatie over het dagelijks leven.

Er werd veel geschreven om zodoende alle dingen te bewaren voor de latere generaties.
Dus moest er veel overgeschreven worden omwille het over te leveren aan de volgende generaties.
Er zijn zo vele kopiën gemaakt door alle jaren heen. We spreken over duizenden. Vele van deze zijn bewaard gebleven.

Maar de Bijbel is dan niet alleen uniek in overlevering om door de boek-druk loze tijd heen te komen, eeuwenlang is er geprobeerd om dit boek te vernielen en te verbranden.
De Romeinse keizer Diocletianus vaardigde in 303 na Christus een bevel uit om alle Christenen en hun boek te vernietigen. Gelijk hieraan zijn er op verschillende plaatsen en op verschillende tijden geprobeerd om dit boek te vernietigen maar het is nooit gelukt.

De Bijbel staat nog steeds als een rots in de branding. De aanvallers zijn dood en hun aanvallen weerlegd.

De Rooms Katholieke kerk heeft ook geprobeerd om de Bijbel bij de gewone mensen vandaan te houden. Er word gezegd dat Luther al volwassen was toen hij ooit zijn eerste Bijbel zag.
Zelfs op grond van concilies en pauselijke besluiten werden Bijbels in het openbaar verbrand en Bijbellezers gemarteld en verbrand.
Na de reformatie (Maarten Luther) werd de Bijbel toegankelijk voor alle mensen. Nu werd de Bijbel een boek van intern kritiek. Maar de Bijbel heeft dit alles doorstaan. De Bijbel staat nog steeds als een rots in de branding. De aanvallers zijn dood en hun aanvallen weerlegd.

Aan de éne kant zien we dan dat de Bijbel het meest geliefde boek is en aan de andere kant ook het meest gehate boek.

De Bijbel is uniek in zijn morele karakter.

Het unieke van de Bijbel is dat het voor een moraliteit staat die tegen de menselijke natuur indrijft. De Bijbel schrijft over diepe morele waarden en normen. De Bijbel spreekt over liefde in de meest perfecte zin van het woord.
Als mensen boeken schrijven word er vaak niet over henzelf geschreven. Mensen zijn vaak geneigd om alleen de positieve dingen te schrijven en niet de negatieve dingen.
De Bijbel is daaromtrent uniek. Ze beschrijft zowel de positieve als de negatieve kanten. En dit zelfs over de schrijver zelf.
De morele standaard van de Bijbel blijkt misschien wel nergens duidelijker dan in het feit dat hij zo onverbloemd de zonden van zijn edelste en meest geliefde personen noemt. Abraham lachtte over de belofte van God dat hij een kind zou krijgen, Noach was dronken, David pleegde overspel. De Bijbel tekent de mens zoals hij is. Daarom word er ook gesproken als David de vriend van God en Abraham als een voorbeeld van geloof. Waar anders kunnen we een boek vinden dat zo eerlijk is?
Het unieke karakter van de Bijbel dwingt de mens tot een keus, een beslissing. Niemand blijft neutraal na het lezen van de Bijbel.

De Bijbel leert over een liefde die alles kan overwinnen.
Christus spreekt over de wet en de profeten dat die samen te vatten zijn in twee begrippen.

Mattheus 22: 37, 38
En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

Dit is het eerste en het grote gebod.

En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Zo zien we dat de Bijbel een uniek boek is in vele opzichten.
De Bijbel is een boek wat ons niet onveranderd laat. Het laat ons zien dat Christus onze diepe behoeften kan vervullen.

Het waren de woorden van Jezus in Mattheus 11: 28-30:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven