1 Korinthe 13: toevoeging

Vanuit 1 Korinthe 13 leren we een aantal hele belangrijke en cruciale zaken en die willen we nog een keer op een rijtje zetten.

Een eerste gedachte:

In de verzen 1 tot 3 van dit hoofdstuk heeft Paulus gesproken over gelovigen die profetische gaven zouden kunnen bezitten, over gelovigen die zouden kunnen spreken als met tongen van mensen en eventueel zelfs met tongen van engelen, over gelovigen die alle kennis zouden kunnen bezitten en alles weten wat er te weten is zouden kunnen weten, over gelovigen die alles zouden kunnen weggeven wat ze bezaten en over gelovigen die hun lichamen zouden kunnen geven om verbrand te worden, maar als er geen (goddelijke) liefde was, dan betekende dit allemaal NIETS.

In de verzen 4 tot 7 heeft Paulus een heel duidelijk beeld gegeven over hoe deze ware (goddelijke) liefde eruitziet.

En zo was het van belang dat de gelovigen zouden streven, enerzijds naar de hoogste gaven, die genoemd zijn in hoofdstuk 12, maar veel meer naar de weg die veel verder omhoog voerde, de weg van de liefde, goddelijke liefde. “Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert”.

In al deze dingen zien we hoe belangrijk het is voor God dat Zijn kinderen in deze liefde wandelen.

Wat zei Jezus?
Johannes 13:
34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Geliefde broeders, zusters, vrienden. Hoe we het ook wenden of keren, wat we ook maar willen zeggen. Dit is de waarheid!! Dit is de waarheid van Jezus!!
Hoe zullen gelovigen herkend worden? Doordat zij liefde, goddelijke liefde, hebben onder elkander.

Wat zei Petrus?

1 Petrus 1:
22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,
23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

De Naardense vertaling schrijft: Nu ge in de gehoorzaamheid aan de waarheid uw zielen hebt geheiligd tot ongeveinsde broeder en zusterliefde, zult ge elkaar ook van harte liefhebben.

Ja, zoals Petrus hier stelt. Hebt elkander van HARTE en bestendig LIEF.
Deze twee woorden zijn belangrijk.
Van harte: Dit woord komt van het Griekse woord “ektenoos” en dit woord betekent “dringend, ingespannen en ijverig”.

Het gebruikte werkwoord in dit woord betekent “de hand uitsteken”.
(Bestendig) liefhebben: Dit woord komt van het Griekse woord “agapaoo” en dit woord betekent “iets koesteren” of “ergens op gesteld zijn”.

Ja, ware gelovigen zijn gesteld op “het dringend en ingespannen” voor elkaar klaarstaan. Actief!! Dat is het hart van het ware geloof!!

Het ware geloof draait ten diepste enerzijds om zuivere kennis, maar die zuivere kennis moet altijd gepaard gaan met liefde, goddelijke liefde, anderzijds. Anders is iemand NIETS!!

Wat zei Paulus?
Romeinen 12:
9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Ja, de liefde hoort ongeveinsd te zijn. Het woord “ongeveinsd” komt van het Griekse woord “anhupokritos”.  Ja, iedereen zal aan dit woord iets herkennen! Dit woord bestaat uit twee delen “an” en “hupokritos”.
Dit tweede woord vertaald “hypocriet” en het eerste woord NIET”.

Deze twee woorden bij elkaar betekenen, NIET hypocriet”. Oprecht! Vanuit het hart! Gemeend! Gevoed vanuit God!

Dus ja, liefde onder gelovigen hoort een niet hypocriete liefde te zijn. Oprecht! Vanuit het hart! Met passie! Het hoort een echte liefde te zijn. Een goddelijke liefde.

En zo besluiten we. Zonder deze goddelijke liefde verliest het ware geloof zijn ware betekenis. En blijft er NIETS over.

Heb jij kennis? Zonder goddelijke liefde ben je NIETS.
Weet jij alles wat er te weten is! Zonder goddelijke liefde ben je NIETS.

Een tweede gedachte:

Wat is nu de ware en goddelijke liefde?
1 Korinthe 13:
4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,
5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Ja, in deze beschrijving zien we wat goddelijke liefde echt is.
Deze goddelijke liefde is ten allen tijde geduldig.
Deze goddelijke liefde is altijd goedertieren.
Deze goddelijke liefde is nooit jaloers.
Deze goddelijke liefde is geen opschepper.
Deze goddelijke liefde kwetst nooit iemand gevoel.
Deze goddelijke liefde is ten allen tijde op zoek naar het welzijn van de ander.
Deze goddelijke liefde raakt nooit verbitterd.
Deze goddelijke liefde rekent kwaad nooit toe.
Deze goddelijke liefde is nooit blij met ongerechtigheid.
Deze goddelijke liefde is altijd blij met de WAARHEID.
Deze goddelijke liefde bedekt alles.
Deze goddelijke liefde gelooft alles.
Deze goddelijke liefde hoopt alles.
Deze goddelijke liefde verdraagt alles.

Ja, dit is de ware goddelijke liefde.
Zo ziet deze goddelijke liefde eruit.
Hoe sta jij in relatie tot deze dingen?
Durf jij voor de spiegel van Gods waarheid te staan en jezelf cruciale vragen te stellen over wat deze goddelijke liefde is?

Wat natuurlijk ook opvalt in deze beschrijving is dat goddelijke liefde zich altijd verblijd in de waarheid. Dit is een belangrijk gegeven.

Sommige mensen willen zeggen dat goddelijke liefde alles accepteert. Is dat zo?
Nee, dat is niet zo. Goddelijke liefde accepteert alleen datgene wat WAARHEID IS.

En wat is WAARHEID?
Johannes 17:
17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Accepteert goddelijke liefde materialisme? NEE.
Accepteert goddelijke liefde ongeduld? NEE.
Accepteert goddelijke liefde seks voor het huwelijk? NEE.
Accepteert goddelijke liefde homoseksualiteit? NEE.
Accepteert goddelijke liefde dronkenschap? NEE.
Accepteert goddelijke liefde gierigheid? NEE.
Accepteert goddelijke liefde laster? NEE.
Accepteert goddelijke liefde roddelen? NEE
Accepteert goddelijke liefde abortus? NEE.
Accepteert goddelijke liefde euthanasie? NEE.
Accepteert goddelijke liefde het overslaan van de samenkomst, zonder een duidelijke en eerlijke legitieme reden? NEE.
Accepteert goddelijke liefde toornigheid? NEE.
Accepteert goddelijke liefde een leugentje om bestwil? NEE
Accepteert goddelijke liefde twist? NEE.
Accepteert goddelijke liefde gekijf? NEE.
Accepteert goddelijke liefde nijd? NEE

Hoe handelt deze goddelijke liefde?
Als de man geen respect krijgt van zijn vrouw, blijft de man trouw en loyaal aan haar, door haar met zorg en liefde te verzorgen en te omarmen.
Als de vrouw geen liefde krijgt van haar man, blijft de vrouw hem met respect en waardigheid behandelen.
Als de baas oneerlijk is, blijft de medewerker de baas met eerlijkheid en respect behandelen.
Als de medewerker oneerlijk is, blijft de baas haar of hem met respect en eerlijkheid behandelen.

En ja, zo gaat deze lijst nog veel verder. Ja, deze goddelijke liefde overkomt het kwade met het goede.

Broeder en zuster, heb jij deze liefde in jou hart?
Met passie!!

Een derde gedachte:

1 Korinthe 13:
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.
9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Ja, met deze woorden keert Paulus terug naar de context van zaken waarover hij had gesproken in hoofdstuk 12.
In hoofdstuk 12 had Paulus aangegeven dat de gemeente gaven had gekregen. Deze gaven waren gegeven door één Geest.

En ja, de gemeente van Korinthe had deze gaven niet juist weten te gebruiken.
Deze gaven hadden geleid tot onderling conflict.

En ja, door deze woorden uit vers 8- 10, gaat Paulus de gemeente van Korinthe een sterke waarschuwing geven.

Hetgene waar hun nu over in conflict met elkaar waren, profetie, kennis en talen, dit alles zou ten einde komen als het volmaakte zou gekomen zijn.

Wat was onvolmaakt? Onvolmaakt was het profeteren, het spreken in tongen en kennis.
Hoe was profetie, tongen en kennis ten onvolkomen? Dit was onvolkomen omdat ten dage dat Paulus deze brief schreef “de geopenbaarde waarheid” in een onvolmaakte fase was. (Johannes 16: 13)

Deze onvolmaakte fase had te maken met het feit dat de gemeente elke keer een deel van de volledige ofwel volmaakte waarheid toebedeeld kreeg.
En de gemeente verkreeg dit toebedeeld door profetie, talen en kennis.
Elke keer kreeg de gemeente meer openbaring van God, van heilsfeiten, over de gemeente en over hoe de gemeente hoorde te functioneren.
En dit werd elke keer aangevuld, door een stuk profetie, door een stuk talen en door een stuk kennis.

Wat opvalt is dat deze drie gaven alles te maken hebben met het delen van informatie. Ofwel, het openbaar maken van inzichten.
Naarmate deze informatie steeds verder gedeeld werd met de gemeenten werd deze informatie steeds meer compleet, steeds meer volmaakt.
Tot het moment dat alle informatie compleet was en zo het volmaakte is ontstaan, het complete nieuwe Testament. Het volmaakte.
Ja, het nieuwe Testament, wat ten tijde van de apostel Paulus nog niet compleet was, zou compleet gaan worden. Het geschreven nieuwe Testament.

Jacobus 1:
25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Ja, het nieuwe Testament is het volmaakte.
En toen dit nieuwe Testament gekomen was, rond 250 na Christus, zouden profetie, talen en kennis ophouden met bestaan.

En ja, sinds die dagen is er geen profetie meer. Sinds die dagen is er geen spreken in talen meer. En sinds die dagen is er geen sprake meer van “specifieke kennis”, die nog geopenbaard behoorde te worden.

Ja, in onze dagen wordt er nog steeds profetie geclaimd door bepaalde mensen en groepen.
Dit kan niet! Paulus schrijft dat dit zou ophouden als het volmaakte kwam.
In onze dagen claimen sommigen dat ze in talen kunnen spreken. Dit kan niet! Paulus schrijft dat talen zouden ophouden als het volmaakte zou komen.
In onze dagen claimen sommigen specifieke kennis. Dit kan niet. Paulus schrijft dat specifieke kennis zou ophouden als het volmaakte zou gekomen zijn.

En het volmaakte is gekomen. Dat waren de woorden van Gods Geest.
Waar sta jij?

Copyright © 2017 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by R081N
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX.nl VDX

Naar boven