1 Korinthe 1

1 Korinthe 1: 1- 3

1 Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sostenes, de broeder, 
2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen, hun en onze (Here): 
3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. 

In deze drie verzen zien we een aantal belangrijke zaken.

In de eerste plaats zien we dat Paulus een geroepen apostel is. Dan rijzen er gelijk twee belangrijke vragen, wat is een apostel en wat was zijn taak.
Een apostel, Grieks apostolos, betekent "een gevolmachtigde", "een boodschapper" of "iemand uitgezonden met een boodschap".
En ja, dat was Paulus, geroepen door Jezus zelf, Handl. 9: 1- 18 om een apostel te zijn in het bijzonder voor de heidenen.
Ja, en dit was de wil van God. Dit was door God zo bepaald. Is dat niet bijzonder?
Wat laat dit ons zien over God? Dit laat ons zien dat God alles in de juiste plaats en op de juiste manier heeft aangesteld en waarom?
Dit alles zodat mensen zalig konden en kunnen worden.

God heeft werken verricht die vooraf bepaald waren?
Waarom? Omdat God liefde is en niet wil dat iemand verloren gaat.
Ja, Paulus was door de wil van God aangesteld als apostel.

Paulus was één van de dertien apostelen.
En dit betreft een hele specifieke groep van mensen, speciaal door Jezus uitgekozen om Zijn Woord in de toenmalige wereld te doen uitgaan.
Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten dat, toen deze woorden van 1 Korinthe werden geschreven, rond het jaar 55, er nog geen nieuw Testament was.
Er was alleen het oude Testament.

Zo lezen we in Handelingen 2 vers 42 dat de nieuwe gelovigen "volhardende waren in de leer van de apostelen".

En in Efeze 2 lezen we: "19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest".

Ja, de vroege gemeente was gebouwd op de leer van de apostelen. De apostelen, het waren Gods afgevaardigden, het waren Gods boodschappers, het waren Gods gevolmachtigden aangesteld om de gemeente te leiden en te sturen.
En zo gaven de apostelen onderwijs aan de vroege gemeente en de gemeenten werden aangestuurd door hun leer.

Uiteindelijk is de leer van God door de apostelen geheel bekend gemaakt en zo hebben wij het nieuwe Testament gekregen.
We lezen in Judas: "Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is". 

En ja, zo lezen we dat "het geloof" eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.
Er is een tijd gekomen dat "alle waarheid" bekend is geworden.
Er is een tijd gekomen dat "alles wat het geloof" betreft overgeleverd is aan de heiligen.

Ja, uiteindelijk zijn alle apostelen gestorven, maar niet voordat zij "alle waarheid" door de Geest hadden overgeleverd.
En ja, dit komt natuurlijk overeen met de belofte van Jezus.

Jezus beloofde in Johannes 16 aan de apostelen: "12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. 

Ja, dit zijn belangrijke woorden. De apostelen zouden naar "de volle waarheid", of "het geloof" geleid worden en dit zou gebeuren door de Geest.
En wat staat er nog meer? Deze Geest spreekt niet uit zichzelf, maar deze Geest spreekt wat Hij hoort. De Geest zou de Zoon verheerlijken, vers 14, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Ja, wat de Geest verkondigde kwam van de grote Christus.
En zo was de leer van de apostelen de leer van Jezus. En die leer is "eenmaal" overgeleverd aan de heiligen. (Judas 3)
En die leer is nu in ons midden. Het nieuwe Testament is de leer van Jezus, gegeven door de Apostelen.

En daarom was het belangrijk dat Paulus zijn 1ste brief aan de Korinthiërs begon met de woorden dat hij een apostel van Christus was.
Zo liet hij de broeders en zusters weten van wie deze brief kwam, van Paulus, een gevolmachtigde boodschapper van Jezus.

En ja aan wie was deze brief geschreven? Aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen. (Vers 2)

Ja, deze brief werd geschreven aan "de gemeente Gods die in Korinthe was", verder worden de geadresseerden genoemd, "de geheiligden in Christus Jezus", verder "de geroepen heiligen" en ze worden genoemd, "die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen".

Ja, dit waren mensen die God toebehoorden, het waren mensen die "geheiligd" waren, het woord geheiligd betekent "apart gezet" en het waren mensen die de naam van Jezus aanriepen.
Dit laat iets heel belangrijks zien, 1) deze mensen behoorden God toe, 2) deze mensen waren apart gezet voor een specifiek doel en 3) het waren mensen die de naam van Jezus aanriepen. Dit laat zien dat hun levens nu anders was, hun levens kenden één God en één koning.
Ze behoorden niet meer hunzelf toe, ze behoorden toe aan God.

Daarnaast, de woorden "die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen" krijgt een hele bijzondere betekenis.
We zien hierin het woord "Here", "Here" komt van het Griekse woord "kurios" en betekent "Hij die meester of bezitter van iemand is".
Ja, Christenen zijn het bezit van Christus en omdat Christenen het bezit zijn van Jezus doen ze alleen maar wat Jezus zegt.
Ze roepen Hem aan in alles wat ze zijn en doen.

We lezen in Kollosenzen 3: "16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem"!

Wat zijn gelovigen? Dat zijn mensen die de naam van de Here Jezus Christus aanroepen.
Altijd gaat de roep uit naar Jezus. Waarom? Omdat Hij hun koning is.
Gelovigen laten hun leven leiden door Jezus.

Wat zei Paulus? 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2: 20)

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. (Vers 3)

En hoe mooi zijn deze woorden?
De roep naar gelovigen is om zonder zonde te zijn, om zonder zonde te worden. (1 Johannes 2: 1)
Maar wie kan er volledig zonder zonde zijn? Niemand.

En zo komen deze belangrijke, essentiële en levend-makende woorden tot ons. "genade en vrede van God, onze Vader en van de Here Jezus Christus".
Wat een rijkdom?
Gelovigen mogen leven vanuit de genade en de vrede die God ons aanbiedt.
En dit alles door middel van Jezus, door middel van het volmaakte offer van Jezus.

God is de volmaakte bron van genade en vrede.
Alleen Hij kan genade en vrede geven.

De bron van genade is volmaakt en dat leidt naar volmaakte vrede.
Wat een prachtige woorden, gegeven aan de gemeente van Korinthe en aan ons alle die geloven.

Ja, God houdt van ons.
God weet dat zelfs als gelovigen wij niet volmaakt zijn, maar Hij schenkt ons Zijn genade en vrede, en dit alles omdat Hij ons liefheeft.
God houdt van ons.
God houdt van alle mensen, en wil alle mensen brengen in de sfeer van genade en vrede.
En bij Hem is dat mogelijk.

Ja, alleen God kan ons de vrede geven die alle begrip te boven gaat.
Hij is de God die alles in het werk heeft gesteld, zodat alle mensen het evangelie kunnen horen en uit de kracht daarvan mogen leven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Korinthe 1: 4- 9

Waar gaat het om? Het gaat om God, door het grote werk van Christus.

1 Paulus, een geroepen apostel van 
Christus Jezus door de wil van God, en Sostenes, de broeder, 
2 aan 
de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christusaanroepen, hun en onze (Here)
3 genade zij u en vrede van 
God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus

4 Ik dank 
God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; 
5 want in elk opzicht zijt gij rijk geworden 
in Hem: in alle woord en alle kennis, 
6 gelijk het getuigenis aangaande 
Christus onder u bevestigd is, 
7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze 
Here Jezus Christus
Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here

Als we na gaan denken over deze verzen dan valt ons gelijk iets heel belangrijks op.
Wat is dit? Voordat we daar over zullen spreken, moeten we even nadenken over de algemene vraag, wat voor soort boek is het boek van 1 Korinthe?
Het boek van 1 Korinthe is een boek dat voor een groot deel spreekt over de problemen in deze gemeente en deze moesten door Paulus gecorrigeerd worden.
Wat waren de problemen in deze gemeente? 1) er was verdeeldheid, (hfst. 1- 4), 2) er was een broeder in de gemeente die een overspeler was en die was niet uit hun midden verwijderd, (hfst 5), 3) de broeders brachten elkaar naar een aardse rechter om geschillen recht te zetten, (hfst 6), 4) er waren problemen omtrent het respecteren rond het wel of niet eten van offervlees, (hfst. 8- 9) 5) er waren problemen omtrent het waardig eten en drinken van het avondmaal, (hfst. 10- 11), 6) er waren problemen omtrent de geestelijke gaven, (hfst. 12- 14). Ja, er waren nogal wat problemen in deze gemeente die Paulus moest gaan rechtzetten.

En wat is nu het belangrijke van deze eerste negen verzen van 1 Korinthe? Kijk en tel eens hoe vaak de naam van God en de naam van Jezus Christus geschreven is in deze negen verzen? De naam van God komt 5 keer voor en de naam van Jezus komt 13 keer voor.
Is dat geen boodschap voor een gemeente met zoveel problemen?
Ja, deze gemeente moest weer gaan begrijpen dat er maar één hoofd is van de gemeente, God, en dat er maar één koning en verlosser was, de Here Jezus Christus.
De gemeente had het nodig te begrijpen dat de gemeente van God was, door het werk van Christus.
Deze gemeente had het nodig om geheel wakker geschud te worden. 
Al die problemen in de gemeente laten zien dat ze vleselijk en aards gericht waren geworden, hun gedachten en hart waren van God en Christus afgewend geraakt.
En in deze eerste woorden brengt Paulus hen helemaal terug waar ze horen te zijn, met hun gedachten en hart bij de bron van alle geestelijke zegeningen, God de Vader, door het werk van Jezus Christus.

Ja, wat is de diepere laag voor alle gelovigen in deze woorden?
Van wie is de gemeente? De gemeente is van God! De gemeente is van Christus! Alle zegeningen, geestelijk en vleselijk, komen door God en door het volmaakte werk van Jezus Christus onze Heere.

Wat verteld ons dat? Gelovigen horen altijd op te blijven kijken naar God en naar Christus. 
Kijk eens in deze verzen wat er allemaal gekoppeld word aan God en het werk van Christus, 1) genade en vrede, 2) in elk opzicht rijk geworden in Hem, 3) rijk geworden in alle woord en kennis, 4) gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, 5) in geen enkele genadegave komen we tekort, 6) terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus, 7) Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, 8) zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus, 9) God is getrouw, 10) door wie gij ook geroepen zijt tot gemeenschap met Zijn Zoon Christus Jezus onze Here.

Lieve broeders en zusters, lezen we dit?
Kunnen we dit alles op ons laten inwerken?
Mag dit onze meditatie zijn, bij dag en bij nacht? (Psalm 1: 2)

Van wie komen genade en vrede?
Van wie komen alle rijkdommen?
Van wie komen alle rijkdommen van woord en kennis?
Van wie komt de getuigenis aangaande Christus onder ons bevestigd?
Van wie komen alle genadegaven?
Wie gaat onze Here Jezus Christus openbaren?
Wie gaat ons bevestigen ten einde toe?
Wie gaat ons onberispelijk maken voor de dag van onze Here Jezus Christus?
Wie is getrouw?
Door wie zijn wij geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon de Here Jezus Christus?

Ja, broeders en zusters, dat maakt ons klein en dat maakt God en Christus heel groot.
Ja, broeders en zusters, dat maakt ons heel klein en God en Christus heel groot.
Ja, broeders en zusters, dat geeft een hart van liefde en aanbidding voor Hem.
Dat geeft een hart dat uitgaat naar Hem, die ons alles is.

Graag willen we nog even in het kort stilstaan bij het principe van genadegaven, het woord dat we vinden in vers 7.
Wat zijn genadegaven? We vinden het antwoord in Romeinen 12.

Romeinen 12: 
6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 
7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 
8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. 

Wat zijn genadegaven? In deze tekst, profetie, dienen, onderwijzen, vermanen, meedelen, leiding geven en barmhartigheid.
Wat zien we dan? Het principe van gave, Grieks charisma, is een heel breed woord wat alle gaven in de gemeente beschrijft.
Een ieder lid van de gemeente heeft een gave. En deze gaven die komen van God.

En wat wordt er geschreven? "zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt" (vers 7)

Ja, in de gemeente is geen tekort aan genadegaven, elke gave die nodig is, die is gegeven door Christus.
Wat laat dit zien? Dit laat zien, en dat zal later verder beschreven worden in hoofdstuk 12: 1- 31, dat elk lid van de gemeente belangrijk is in het functioneren in de gemeente, en dat elk deel zijn of haar gave hoort in te zetten in de gemeente.

Wat laat dit zien? God heeft werkelijk gezorgd voor de gemeente, "in geen enkele genadegave is er tekort".
Ja, God zorgt voor ons als individuele gelovige, maar zorgt ook voor de gemeente.

En ja, broeders en zusters, vele genadegaven zijn gegeven, de ene is een sterke bemoediger, de andere een sterke gever van barmhartigheid, de ander een sterke gever van vertroosting, de andere een gever van leiding, de andere een gever van delen, de andere een gever van vermaning, de andere een gever in onderwijs.
Ieder heeft een genadegave gekregen.

Broeder en zuster, gebruik jij jou gave in de gemeente? (Lees eens Matteus 25: 14- 46)
Broeder en zuster, zet jij jou gave in voor jou broeder en zuster?
Broeder en zuster, zet jij jou gave in tot lof en glorie van God?
Broeder en zuster, zet jij jou gave in voor je medemens?
Broeder en zuster, maak jij van jou 5 talenten 10 talenten?
Broeder en zuster, maak jij van jou 2 talenten 4 talenten?
Broeder en zuster, of ben je egoïstisch en begraaf jij jou talent?

Broeders en zusters, er is zoveel nood in deze wereld en in de gemeente.
Er zijn mensen nodig die luisteren, die delen, die wijze woorden delen, die leiding geven, die vertroosten, die bemoedigen, die vermaning geeft, die goed onderwijs geeft, die iemands zorg op zich neemt, etc.
Broeders en zusters, laten we onszelf inzetten. Een gave is ons gegeven. Laten we die inzetten in de gemeente en daarbuiten, door de kracht van God die ons leven is.
Er komt een dag dat er rekenschap gevraagd zal worden.

Is God goed? Ja, God is goed!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Korinthe 1: 10- 13

Weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen.
10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen.
11 Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de ( huisgenoten) van Chloe, dat er twisten onder u zijn. 
12 Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! 
13 Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? 

Ja, nadat Paulus een heel sterk fundament heeft gelegd in de eerste negen verzen van dit boek Korinthe, alle zegeningen zijn van God, door het werk van Christus, komt Paulus gelijk met een hele sterke waarschuwing naar het adres van de gemeente in Korinthe. Hij komt tot hen met de volgende woorden "doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus".

We zien gelijk dat Paulus een heel belangrijk en krachtig woord gebruikt, het woord "vermaan". Dit woord komt van het Griekse woord "parakaleo" en dit woord betekent "iemand ontbieden, iemand tot zich roepen, vermanen, aansporen of smeekbede", en hij doet samen met de sterke en krachtige woorden "bij de naam van onze Here Jezus Christus".

Ja, er valt niet over te twisten of Paulus een belangrijke boodschap had, hij had een belangrijke en krachtige boodschap voor de gemeente in Korinthe. En wat was deze boodschap? "weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen".

Broeders en zusters, vrienden, lezen we dit? Horen we dit? Laten wij dit ook in ons inwerken? Zoals Jezus zei, "die oren heeft die hore".

Ja, er waren diep gezetelde problemen in de gemeente van Korinthe.
Wat was er aan de hand in deze gemeente? Zoals vers 11- 13 schrijft: Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de ( huisgenoten) van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! 

Ja, er waren twisten in de gemeente. Wat voor twisten? Het ene gemeente-lid zij dat hij van Paulus was, de andere zei dat hij van Apollos was, de andere zei dat hij van Kefas was en een ander zei dat hij van Christus was.
Ja, en dit nam de vorm aan van een twist! Het woord "twist" komt van het Griekse woord "eris" en dit woord betekent "twist, ruzie of strijd".

Ja, er was strijd in deze gemeente. Ze hadden twee grote fouten gemaakt, de eerste grote fout was dat ze het ware zicht op Jezus waren verloren en de tweede grote fout was dat ze mensen waren gaan volgen. En ja, door de verdeeldheid die er is, word de naam van Jezus onteerd, de naam van Jezus wordt schade aangedaan.

Hoe wordt Jezus eer aangedaan? 

Johannes 17:
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 
21 
opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: 
23 
Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 

Broeders en zusters, vrienden, hoe belangrijk is éénheid? Het is cruciaal!
Het is niet alleen cruciaal, het heeft alles te maken met de eer van Gods grote naam.
Jezus bad, laten zij één zijn, GELIJK GIJ VADER IN MIJ EN IK IN U. 
Wow, dit is een éénheid en dat is de éénheid waar Jezus voor bad.

Later in het boek van 1 Korinthe gaat Paulus hen schrijven:

1 Korinthe 4:
17 Juist hierom heb ik Timoteus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, 
zoals ik die overal in elke gemeente leer. (Vergelijk ook hfst. 7: 17 en 14: 33)

Paulus leerde in elke gemeente hetzelfde. In de vroege gemeente werd in alle gemeenten hetzelfde geleerd.
Wat zien we vandaag de dag? In de brede "christelijke wereld" komen we leringen tegen van kinderdoop tegenover gelovigen-doop, we zien uitverkiezing tegenover vrije wil, we zien eens behouden, altijd behouden tegenover het kunnen afvallen van genade, we zien een leer over een duizendjarig vrede-rijk in de toekomst op aarde tegenover een rijk van Jezus dat er nu al is, we zien een hoofd van de kerk op aarde tegenover het hoofd van de gemeente, Jezus, we zien een leer van bidden via de moeder van Jezus tegenover het bidden door de naam van Jezus. De ene wil een Sabbat, en de andere spreekt over de eerste dag van de week, de ene spreekt over spreken in tongen en de andere spreekt over het feit dat dit alleen tot de vroege gemeente behoorde. De ene deelt het avondmaal elke week, de andere 1 keer per maand of 1 keer per drie maanden. 

En dit alles wordt nog eens bejubeld ook!! Dit alles wordt nog geprezen ook!!
Ja, zo mag ieder zijn eigen weg naar God hebben, als je maar in Jezus geloofd.
Is dit wat we lezen in Johannes 17? Is dit hetgeen waar Jezus voor bad in Johannes 17.

Wat is een groot argument van ongelovigen om niet te gaan geloven? Wat zeggen ze? Waar moeten we heen? Welke gemeente is de juiste gemeente? Wat moet ik geloven? Wie verteld me de waarheid? 

Wat zei Jezus? "Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 

Eenheid is een hele krachtige en sterke getuigenis naar de wereld toe.
Eenheid is juist wat de wereld kan overtuigen dat Christus gezonden is door de Vader.

En nu, één belangrijke vraag aan jou, werk jij mee aan eenheid? Of werk jij tegen eenheid?
Durft jij op te staan voor de naam van Jezus? Durf jij op te staan voor de eer en glorie van God?

En zo eindigt Paulus met de woorden: "Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? 

En nee, Christus is niet gedeeld. Jezus heeft maar één gemeente. (Matt. 16: 18; Johannes 10: 16; Handl. 2: 37- 47)
Was Paulus voor hen gekruisigd? NEE.
Waren ze in de naam van Paulus gedoopt? NEE.

Broeder en zusters, vrienden, waar sta jij?
Broeders en zusters, vrienden, waar is jou hart?
Accepteer jij alle verschillende leringen? 
Er is maar één leer en dat is de leer van Christus.
Er is maar één koning die wij horen te volgen en dat is Christus.
Er is maar één redder die ons hart verdient en dat is Christus.
Er is er maar één die onze gedachten verdiend en dat is Christus.

De ene zegt, ik ben van Calvijn, de andere zegt, ik ben van Luther, de andere zegt, ik ben van Jozef Smith, de andere zegt, ik ben van Spurgeon, de andere zegt, ik ben van Wesley en zo word de lijst nog veel langer.

Maar zegt een ander, ik geloof in de Heidelbergse Catechismus, en een ander zegt, nee de Westminster confession, en de andere zegt, nee de Katholieke Catechismus, en de ander zegt, nee de Wachttoren, een ander zegt, nee de Dordtse leerregels, en zo kunnen we er nog heel veel aan toevoegen.

Broeder en zusters, vrienden, waar sta jij?
Broeders en zusters, vrienden, waar is jou hart?
Accepteer jij alle verschillende leringen? 
Er is maar één leer en dat is de leer van Christus.
Er is maar één koning die wij horen te volgen en dat is Christus.
Er is maar één redder die ons hart verdient en dat is Christus.
Er is er maar één die onze gedachten verdiend en dat is Christus.

Broeders en zusters, vrienden, waar zit jou ware loyaliteit?
Christus verdiend jou loyaliteit!!

2 Timoteus 3:
14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, 
15 en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 
16 
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid
17 
opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

Welke plaats heeft Zijn woord in jou leven?
Welke plaats heeft Zijn woord in jou gedachten?
Welke plaats heeft Zijn woord in jou hart?

------------------------------------------------------------------------------

1 Korinthe 1: 14- 17

Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen.

1 Korinthe 1: 14- 17
14 Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; 
15 zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. 
16 Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. 
17 
Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. 

In de eerste 13 verzen van 1 Korinthe 1 hebben we twee belangrijke zaken gezien, 1) een sterke nadruk op het werk van God door onze Heere Jezus Christus en 2) een krachtige vermaning om één te zijn.
Ja, de gemeente van Korinthe was verdeeld en had het weer nodig om te zien hoe een machtig werk God voor hen had gedaan, gerechtvaardigd, verheerlijkt en gezegend met alle geestelijke zegeningen. En dat alles door het grote werk van Christus. Jezus aan het kruis, dat was de basis voor het geloof van de Korinthiers, en dat is onze basis. Jezus was hun glorie en is onze glorie, Jezus was hun eer en is onze eer. Het gaat en draait allemaal om Jezus, en niemand anders.

Paulus wilde hen krachtig vermanen om oogzalf te kopen, om hun ogen weer helder te krijgen, ogen gericht op Jezus, hun ogen waren verdeeld geworden. Door hun wedergeboorte waren hun ogen gericht op geraakt op Jezus, maar nu was hun zicht verdwaald en waren ze naar mensen gaan kijken en waren hun ogen afgewend van Jezus. Hoe tragisch kan het zijn?

Broeders en zusters, waar zijn onze ogen? Of hebben wij ook oogzalf nodig?
Broeders en zusters, vrienden, waar zijn onze ogen? Of zijn ze misschien ook gericht op aardse zaken en heeft Jezus daardoor Zijn kracht verloren.
Broeders en zusters, waar zijn onze ogen? Of zijn ze misschien gericht op de hoogmoed van het leven en heeft Jezus daardoor Zijn kracht verloren.
Broeders en zusters, vrienden, waar zijn onze ogen? Of zijn ze misschien ook gericht op lustgevoelige zaken en heeft Jezus daardoor Zijn kracht verloren.
Broeders en zusters, waar zijn onze ogen? Of zijn ze misschien gericht op onze carrière en heeft Jezus daardoor Zijn kracht verloren.
Broeders en zusters, vrienden, waar zijn onze ogen? Of zijn ze misschien ook gericht op geld en goed en heeft Jezus daardoor Zijn kracht verloren.

En als Paulus dan zo spreekt over het volgen van mensen in plaats van het volgen van Jezus zegt hij in vers 14, 15 en 16:  "Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. ". 

Ja, als we na gaan denken over de doop dan zien we dat dit iets is wat noodzakelijk is voor de wedergeboorte, Markus 16: 16, Handl. 2: 38; Handl. 22: 16; Rom. 6; Koll. 2: 11, 12; 1 Petrus 3: 21, toch schrijft Paulus hier dat hij dankbaar is dat hij niet veel mensen van deze gemeente zelf heeft gedoopt.

Waarom zegt Paulus dit? Dit volgt vanuit de woorden dat vele van deze gemeente de mensen waren gaan volgen door wie zij gedoopt waren.
Dit blijkt uit de woorden van vers 15: "zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt".

Ja in deze omstandigheden achtte Paulus het mogelijk dat er sommigen van de gemeente van Korinthe zouden zijn die zouden kunnen zeggen dat ze in de naam gedoopt waren van de persoon door wie ze gedoopt waren. Hoe ver is dit van de waarheid?
Als mensen gedoopt worden, worden ze in de naam van Jezus gedoopt. (Handl. 2: 38; 10: 48)
En aan Hem horen we loyaal te zijn, aan niemand anders.

Ja, er is geen andere naam dan de naam van Jezus door wie een mens behouden kan worden.
Ja, zelfs dit gegeven was in de gemeente van Korinthe een probleem.
Ze waren volgers van mensen geworden. Hoe tragisch!

En zo gaat Paulus verder met de woorden: Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. 

Ja, Paulus was niet gezonden om te gaan dopen, dat was niet zijn primaire taak. Paulus was gezonden om het evangelie te verkondigen, dat was zijn primaire taak.

We luisteren naar de woorden van Gods Geest in Handelingen 26: "15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, 17 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij"

Ja, dat was de primaire taak van Paulus. Het prediken van het evangelie aan de heidenen.
Nee, het was niet de primaire taak van Paulus om te dopen. Het was de primaire taak van Paulus om te prediken, om het evangelie te verkondigen en om ogen te openen.

Wie er dan zou dopen dat was niet belangrijk. Maar dit was nu wel een probleem geworden.
Ze waren allemaal gedoopt, 1 Kor. 6: 11; 12: 12- 14, maar door wie zij gedoopt waren dat was niet belangrijk.
Maar dit was nu wel belangrijk voor hen geworden en zo stelt Paulus dat hij dankbaar is dat hij niet velen van deze gemeente heeft gedoopt anders zouden ze nog gaan stellen dat ze in de naam van Paulus gedoopt waren.

Wat mogen we uit deze dingen concluderen?
Deze gemeente had een groot probleem, ze waren volgers van mensen geworden en dat had een krachtige vermaning nodig.
Deze gemeente was verdeeld geraakt en dit had een krachtige vermaning nodig.

Broeders en zusters, het maakt niet uit door wie iemand gedoopt is, het enige dat belangrijk is is dat gelovigen gedoopt worden in de naam van Jezus en dat gelovigen trouw zijn aan Jezus en trouw blijven aan Jezus.

Ja, soms is het nodig dat gelovigen oogzalf nodig hebben.

En zo schrijven we: "18  Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. 19  Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. 20  Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij". (Openbaring 3: 18- 20)

Ja, de gemeente van Laodicea was lauw geworden, lauw zoals de gemeente van Korinthe en zo kwam Jezus tot hen om hen uit te nodigen om weer terug tot Hem te komen, om hun ogen te zalven met ogenzalf. Want dat hadden ze nodig. Hun ogen waren verdwaald geraakt.

Broeder en zuster, vriend, waar sta jij? Hoe staan jou ogen?
De deur naar Jezus staat altijd open.

Hebreeen 12:
1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. 
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 
Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Ja, om wie gaat het? Het gaat om Jezus ALLEEN.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

In vers 17 had Paulus nadruk gelegd op een belangrijk principe:  "Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

De primaire taak van Paulus was om het evangelie te prediken, en dat was een boodschap die niet kwam met veelheid van woorden. Waarom? Dit om het kruis van Jezus niet tot een holle klank te maken. In het ware evangelie staat "HET KRUIS" centraal.
Paulus gaat verder spreken over deze krachtige boodschap, en nee, het was geen boodschap volgens wereldse maatstaven, het was geen boodschap van heel veel woorden, het was een boodschap die kwam met kracht en in die boodschap stond 1 principe centraal, DE KRACHT VAN HET KRUIS. En die kracht mocht nooit ontnomen worden! Die kracht stond centraal en aan die kracht mocht niet getornd worden!

Ja, dat is waar het om gaat in het Christelijke geloof, het is het verhaal van "het kruis".
En Paulus was voorzichtig? Waarom voorzichtig? Om het kruis van Christus niet tot een holle klank te maken.

Het woord "holle" komt van het Griekse woord "kenoo" en dit woord betekent "ledigen, of leegmaken, of vervalsen".
Nee, aan het kruis en haar verhaal mag niet getornd worden, het mag haar kracht niet verliezen, het mag niet leeggemaakt worden! Waarom? Daar zit kracht.
Daar zit onze enige kracht!

En ja, deze kracht waren de Korintiërs kwijtgeraakt! Dit waren ze vergeten!
Ze waren zichzelf aan het richten op mensen! (Vers 10- 16)

Hoe belangrijk is het kruis van Jezus? Hoe groot is de kracht van het kruis van Jezus? 
Wat zei Paulus tegen de gemeente in Kolossenzen? "Christus onder u, de hoop der heerlijkheid". (Koll. 1: 27) 

Er is maar één hoop, en dat is een gekruisigde Jezus!

Het volgende prachtige lied gaat ons voor:
Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein:
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.

Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

Ja, de ware gelovige roemt in het kruis van Jezus. 
De kracht van een ware gelovige zit niet in een volmaakt leven, maar in een volmaakt gekruisigde Christus.
Dat is de hoop van de ware gelovige.


1 Korinthe 1: 18- 21

1 Korinthiers 1:
18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 
19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. 
20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 
21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. 

Ja, en zo gaat Paulus verder, "Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods".

Ja, het kruis! Het middelpunt van de menselijke geschiedenis, voor velen is dit een dwaasheid.
Voor wie is dit kruis een dwaasheid? Voor hen die verloren gaan.

Ja, zoveel mensen beschimpen het kruis, zoveel mensen willen daar niets van weten.
Maar voor de gelovige? De kracht van God tot behoudenis.

Ja, de wijsheid van de wereld? Dat is dwaasheid voor God.
En waarom kent de wereld God niet? Omdat ze dwaas zijn!
Wat betekent het kruis voor de wereld? Dwaasheid!!
Wat betekent God voor de wereld? Dwaasheid!!
Wat betekent het kruis voor de wereld? Dwaasheid!!
Wat betekent Jezus voor de wereld? Dwaasheid!!

Maar het heeft Gode behaagd om door de dwaasheid van de prediking hen te redden die deze boodschap geloven. (Vers 21)
Ja, daar zit de kracht van de ware gelovige! Het kruis.

Daarom heeft de gemeente ook het avondmaal, "doe dit tot Mijn gedachtenis".
Daarom viert de gemeente elke eerste dag van de week het avondmaal, 1 Kor. 11: 17- 20.
Waarom viert de gemeente elke eerste dag van de week het avondmaal? Om het verhaal van "HET KRUIS" centraal te laten staan. Opdat we nooit zouden vergeten!!

Galaten 6:
14 Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. 

Ja, het verhaal van "HET KRUIS", dat is de basis, dat is de A en de Z van ons geloof.
Voor de wereld een dwaasheid. Maar voor de gelovige de kracht van God.

Waar zit onze kracht? In het kruis.
Waar zit onze hoop? In het kruis.

Broeders en zusters, vrienden.
Opdat we nooit zouden vergeten.
Broeders en zusters, vrienden.
Het gaat om Jezus.
Broeders en zusters, vrienden.
Het gaat om het kruis.

Laten we roemen in het kruis.
En laten onze ogen altijd gericht zijn op Jezus.
De leidsman en voleinder van ons geloof. (Hebr. 12: 1- 2)

Broeders en zusters, vrienden.
Is dit geen prachtige boodschap!

Waar is onze verwachting? In het kruis.
Waar is onze hoop? In het kruis.

Nee, onze hoop zit niet in onszelf.
Zelfs de krachtigste gelovige vind geen grond in zichzelf, maar in het kruis.
Niet in eigen kracht, maar in de kracht van het kruis.
Niet in eigen volmaaktheid, maar in de volmaaktheid van het kruis.

Ja, in waarheid, "SCHOONSTE HEER JEZUS". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid.

In vers 17 tot 21 heeft Paulus gesproken over de kracht van het kruis van Jezus.
Hij had dit gedaan om duidelijk te maken aan de gemeente van Korinthe dat ze verkeerd bezig waren, doordat ze in hun leven en toewijding niet op Christus maar op mensen gericht waren. Ze hoorden gericht te zijn op Jezus. Daar zouden hun ALLES op gericht moeten zijn.

En als Paulus dan spreekt over de kracht van het kruis dan laat hij zien dat dit voor de wereld een dwaasheid is.
De wereld verwerpt de kracht van het kruis.  En zo kwam Paulus tot de woorden van vers 21: "Het heeft Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven". 

Ja, de prediking van het kruis was en is dwaasheid voor de wereld, maar de gelovigen worden hierdoor gered.
Hoe stond dit alles nu verder in relatie tot de wereld van de Joden en Grieken?

1 Korinthe 1: 22- 25

22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 
23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 
24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 
25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 

Zo komt Paulus tot de woorden: "Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid".

Ja, de Joden waren altijd al een volk geweest wat tekenen verlangde. Geloof louter en alleen door de prediking was voor hen een moeilijk gegeven.

Toen Mozes naar het volk van God ging in Egypte waren zijn woorden: "Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschene?" En wat deed God? God gaf hem tekenen om te laten zien dat hij de boodschapper van God was. Ja, de Joden verlangden een teken.

En wat zei Nicodemus? 
1 En er was iemand uit de Farizeeen, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; 
2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. (Johannes 3: 1- 2)
Zelfs in de dagen van Jezus werd er gezegd: "En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen". (Matt. 16: 1)

En ja, zo zien we dat de Joden mensen waren die tekenen verlangden. Elke keer opnieuw kwam dit naar voren.
En ten diepste was dit ongeloof en toch gebruikte God deze tekenen ook weer om Zijn volk keer op keer te overtuigen.

En voor de Grieken? Ja, zij verlangden wijsheid.

Handelingen 17:
21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, 
hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen

En daarom spreekt Paulus hierover. 
Voor de ware gelovige is "de prediking van het evangelie" het middel tot geloof. Niets meer en niets minder.
Maar nee, de Joden konden niet simpelweg geloven, ze hadden tekenen nodig.
En de Grieken? Ja, die waren op zoek naar wijsheid.

Maar de apostelen? Zij predikten een gekruisigde Christus, simpel en eenvoudig. (Vers 23a)
En een ieder die daar geloof aan gaf, die werd behouden. En die gekruisigde Christus? Ja, dat was voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. (Vers 23b)
Maar voor hen die geloven, uit de Joden en uit de Grieken, was Christus de kracht en de wijsheid van God. (Vers 24)

Wat was het kruis voor de Joden? Een aanstoot. 
Wat was het kruis voor de wereld? Dwaasheid!
Wat is het kruis voor gelovigen? De kracht Gods en de wijsheid Gods.

En zo is het dwaze van God, Christus aan het kruis, wijzer dan de mensen en het zwakke van God, Christus aan het kruis, sterker dan de mensen.

Broeders en zusters, vrienden, wat is er nodig om ons tot geloof en tot dieper geloof te brengen?
Tekenen? Wijsheid?

Wat is de kracht van de ware gelovige?

Johannes 20 
26 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 
27 Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 
28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 
29 Jezus zeide tot hem: 
Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.

Broeders en zusters, vrienden, wat hebben wij nodig om tot geloof en tot dieper geloof te komen?
Tekenen? Wijsheid? 

Simpel en eenvoudig geloof en vertrouwen in God, door het werk van Christus.

Lukas 16:
26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 
27 
Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 
28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 
29 
Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. 
30 
Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. 
31 
Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

Nee, zelfs voor hen die niet willen geloven zal een teken niet genoeg zijn.

Waar zit de kracht van God?
In simpel en eenvoudig vertrouwen.

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

'k Heb geloofd in U, wie d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder,
alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Opdat geen vlees zou roemen voor God.

Ja, de Joden waren mensen die tekenen zochten, Grieken waren hen die wijsheid zochten, maar de prediking van Paulus was naar de maatstaf van God, krachtig en eenvoudig.

En zo komt Paulus tot de broeders en de zusters van de gemeente van Korinthe, die op mensen gericht waren, met een krachtige boodschap over een gekruisigde Christus.
Voor de wereld een dwaasheid, maar voor hen die behouden zijn, de kracht van God. Een kruis, het kruis van Christus, daar gaat het om.
Dat is Gods wijsheid, dat is Gods genade en dat is Gods kracht, niets meer en niets minder.

Ja, en daar zit een belangrijk principe in.
Waarom alleen het kruis, waarom kracht in het kruis alleen, waarom genade door het kruis alleen, waarom Gods wijsheid door het kruis alleen.
Er is één belangrijke reden, OPDAT GEEN VLEES ZOU ROEMEN en ALLE ROEM IS VOOR GOD EN GOD ALLEEN.

1 Korinthe 1:
26 Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 
27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; 
28 en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, 
29 
 opdat geen vlees zou roemen voor God.

En zo schrijft Paulus: "Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 

Ja, zo schrijft Paulus. Kijk eens naar je roeping, toen je geroepen werd (In Handelingen 18 en 19 is het verhaal van deze gemeente begonnen), wie werden er geroepen?
Het waren niet de wijzen naar het vlees, want die zoeken menselijke wijsheid en komen niet bij het kruis, niet vele invloedrijken, want die zoeken iets groots en komen niet uit bij het kruis,niet vele aanzienlijken, want die zoeken opzienbarends en komen niet uit bij het kruis.
Nee, degene die de roep van het evangelie hebben beantwoord waren de eenvoudigen, de armen van geest, (Matt. 5: 1- 12; en Matt. 18: 1- 6), die gaven gehoor aan Gods krachtige boodschap van het kruis.

En ja, zo is het nog steeds, wijzen kunnen niets met het kruis van onze Here Jezus Christus, invloedrijken kunnen niets met het kruis van onze Here Jezus Christus, aanzienlijken kunnen niets met het kruis van onze Here Jezus Christus.
Wie kan er wel iets met het kruis? Degene die weten dat ze ziek zijn, degene die weten dat ze verloren zijn, degene die weten dat ze een zondaar zijn, degene die weten dat ze een Redder nodig hebben. (Matt. 9: 11- 13)

En zo gaat Paulus verder: "Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen".

Ja, wie zijn er zwak in deze wereld? Degene die hunzelf durven te zien voor wat ze werkelijk zijn, een verloren zondaar, een verloren zondaar op weg naar de eeuwige veroordeling. Hoevelen durven dat te zien? Hoevelen durven dat te erkennen?
Hoevelen durven te zeggen dat we gezondigd hebben tegen een Heilige God?

Hoevelen durven uberhaupt er voor uit te komen dat ze geloven in God, Schepper van hemel en van aarde?
Hoevelen durven uberhaupt te zeggen dat er geen andere Schepper is dan God?
Hoevelen durven uberhaupt te zeggen dat er geen andere waarheid is dan het Heilige Woord van God?
Hoevelen durven uberhaupt te stellen dat er niets aan dat Woord mag worden toegevoegd omdat dit Woord volledig en compleet is?
Hoevelen durven uberhaupt te zeggen dat er niets van dit Woord mag worden weggenomen omdat we niet zouden tornen aan die waarheid?
Hoevelen durven uberhaupt te stellen dat dat Woord onze enige Gids mag zijn op ons levenspad?

Ja, dat zijn degenen die alles in henzelf kwijt zijn geraakt en het alleen maar van Hem verwachtten.
Worden die mensen binnengehaald als helden? Nee, dat worden ze niet.
Worden ze binnengehaald als voorbeelden? Nee, dat worden ze niet.

Ze worden veracht!  Ze worden weggezet als Farizeers, ze worden betiteld als Schriftgeleerden en als betweters!
Broeders en zusters, vrienden, waar sta jij?
Kan jij jezelf verootmoedigen onder de machtige hand van God? (1 Petrus 5: 6- 7)

Ja, God werkt in deze wereld door hen heen die arm van geest zijn, die treuren, die zachtmoedig zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die barmhartig zijn, die rein van hart zijn, die vredestichters zijn, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, die gesmaad worden en die vervolgd worden.
Door hen laat God de kracht van het kruis zien.
En naar die mensen is God nog steeds op zoek.
Ben jij diegene?

En Paulus gaat verder: "en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen.

Ja, en als God dan werkt door hen die onaanzienlijk en veracht zijn, dan ontneemt God de kracht aan alles wat daarboven verheven is.
Hij neemt alles weg, en wat blijft er dan over? Het kruis van Jezus, de kracht en wijsheid Gods.

Door het kruis ontneemt God de wereld van kracht, van wijsheid en van kennis.
Alleen het kruis, alleen het kruis.

En ja, dit waren de gelovigen in Korinthe kwijt.
Ze waren de ware kracht van het kruis kwijt.
Ze waren mensen gaan volgen, ze waren weer vleselijk geworden, ze keken naar aanzien en naar menselijke kennis.

En zo eindigt Paulus in vers 29 met de woorden: "opdat geen vlees zou roemen voor God".

Ja, om wie gaat het? Om God.
Ja, wie verdient alle eer? God.
Tot wie gaat al onze aanbidding uit? Tot God.
Waar in onze roem? In God.

Johannes 1:
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 
13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, 
doch uit God geboren zijn.

Efeze 2:
8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God
9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 

16 zodat wij nog verder dan bij u het evangelie zullen mogen brengen, zonder ons te beroemen op hetgeen naar de regel, die aan anderen is gesteld, tot stand was gebracht. 
17 
Maar wie roemt, roeme in de Here; 
18 
want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan

Het gaat allemaal om Hem, en om Hem alleen.

Waar is onze hoop? In God alleen.
Waar zit ons leven? In God alleen.
Wie is onze vergeving? God alleen.
Wie verdient onze aanbidding? God alleen.
Wie verdient onze onverdeelde aanbidding? God alleen.

Ga je mee? In onverdeelde aanbidding? Met heel ons hart? 
Ga je mee? Opdat geen vlees zou roemen, dan in God alleen.
Prijs Hem alleen, loof Hem alleen, dien Hem alleen, heb Hem lief, ALLEEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Ja, de gemeente van Korinthe had een aantal diepliggende zondige gedragingen in de gemeente.
En in het eerste hoofdstuk zien we dan gelijk wat hun eerste zondige gedrag was, het zondige gedrag van verdeeldheid of, verkeerde toewijding.

Zoals we in vers 11 lezen, er waren twisten onder hen, en in vers 12- 14 zien we waar die uit voortkwamen, ze hadden allemaal een leus, de ene was van Paulus, de andere was van Apollos, de andere van Kefas en de ander van Christus.
Het woord twist, zoals gebruikt in vers 11, betekent vanuit het Grieks "ruzie, strijd of twist". Dat was hun zondige gedrag, ze waren mensen aan het volgen en niet Jezus en daarin hadden ze ruzie en twist met elkaar.

In het gehele hoofdstuk gaat Paulus dit rechtzetten en wijst hen op de kracht van het kruis van onze Here Jezus Christus en dat was een dwaasheid voor de wereld maar voor hen die behouden worden, de kracht van God. Ja, Paulus moest hen terugbrengen bij het kruis, bij de Here Jezus Christus en Zijn grote offer.
Hun ogen moesten opnieuw geopend worden voor de pracht en de praal van het kruis van Jezus. Christus moest opnieuw geschilderd worden voor hun ogen. (Gal. 3: 1)

Voor de wereld was het kruis een grote dwaasheid, dat was het inmiddels voor de gemeente ook bijna weer geworden, en zo moest deze gemeente weer helemaal terug worden gebracht bij het kruis, bij God en bij de Here Jezus Christus. 

En zo komt Paulus aan het eind van dit hoofdstuk met nog meer woorden om hen nog dichter bij het kruis, bij God en bij Christus te brengen.

1 Korinthe 1: 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 
31 
opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt

Ja, het is uit God wat gelovigen in Christus Jezus geworden zijn. Het gaat allemaal om God die een werk heeft gewerkt door Christus.
En door het grote werk van God waren de gelovigen van Korinthe geworden wat ze waren, in Christus.
God was degene die het werk van Christus voor de gelovigen is begonnen en heeft volbracht.
En deze zalf had de gemeente nodig.

We lezen in Jesaja 9:
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 
De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.

Ja, het was God die dit werk zou uitwerken. Een kind zou geboren worden, Jezus zou geboren worden, en ja, de ijver van God zou dit tot stand doen komen.
Zaligheid begint en eindigt met God en door Christus.

En in de tweede brief aan Korinthe getuigde Paulus;

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
18 
En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Ja, wie een nieuwe schepping is geworden, EN DIT ALLES IS UIT GOD.
Is iemand een nieuwe schepping? Dit alles is uit God en niets van de mens.
Verlossing is Gods werk.

En wat is Christus geworden? Wat is Christus van God geworden? Wat is Christus voor de gelovige geworden? "die ons van God is geworden. wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing"

Christus is Gods wijsheid geworden. Voor wie? Voor de mens.
Christus is Gods rechtvaardigheid geworden. Voor wie? Voor de mens.
Christus is Gods heiliging geworden. Voor wie? Voor de mens.
Christus is Gods verlossing geworden. Voor wie? Voor de mens.

Hoe is Christus de wijsheid van God voor de gelovigen?

In Kolossenzen 1 lezen we:
1 Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, 
2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen,Christus, 
3
 in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. 
Ja, in wie zijn alle schatten van wijsheid en kennis? In Jezus en geopenbaard door Jezus.
Door wie krijgen wij het nieuwe Testament? Door Jezus.
Waar zit ware wijsheid? In Jezus en geopenbaard door Jezus.

Door Jezus is God de Vader op aarde gekomen en zo is er hemelse wijsheid op aarde gekomen.
En dit moesten de Korinthiërs leren, waar zit "volledige wijsheid en kennis"? In Jezus.

Hoe is Jezus de rechtvaardigheid van God voor de gelovigen?

Romeinen 3:
21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 
22 
en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Hoe is Gods gerechtigheid openbaar geworden? Door het geloof in Jezus.
Hoe kan een zondaar recht verklaard worden? Door het geloof in Jezus.
(2 Kor. 5: 21; Fill. 3: 9)

Hoe is Jezus de heiliging van God voor de gelovigen?

1 Korinthe 6:
9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beerven zullen? 
10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven. 
11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, 
maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Wie maakt de gelovige heilig? God.
Hoe maakt God de gelovige heilig? Door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Het woord heilig komt van het Griekse woord "hagiasmos" en betekent dat iemand "gewijd is, gereinigd is en daardoor een andere status en een andere plaats heeft gekregen". 

Wie heeft de gelovige een andere plaats gegeven? God. Wie heeft de gelovige apart gezet? God. 
Wie heeft de gelovige uit de duisternis getrokken en in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde gezet? God. (Koll. 1: 12, 13)
Alleen God kan ons uit deze wereld trekken en ons toevoegen aan de gemeente. (Handl. 2: 37-47)

Hoe is Jezus de verlossing van God voor de gelovigen?

Romeinen 3: 
23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 
24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, 
door de verlossing in Christus Jezus.

Door wie word de gelovige verlost? Door Jezus. (Efeze 1: 7)

Ja, en zo worden de gelovigen in Korinthe bepaald bij hun ware status als gelovige.
Alles uit God en door het werk van Christus.
Hoe zouden we dan nog mensen gaan volgen? Hoe kunnen we dan stellen dat we volgers van mensen zijn?

En zo komt Paulus bij de woorden van vers 31: "opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here". (Jer. 9: 24)

Nee, niemand kan zich dus beroemen op iets van de mens, op eigen verdienste, prestatie of afkomst.
Alles is uit God!! (Johannes 1: 12, 13)

Het initiatief van redding is van God, het bewerken van redding is van God, alles is uit God, door het werk van Christus en Gods Geest.
Waar is dan de roem? De roem is alleen in de Here!!

Ja, de gelovigen in Korinthe hadden het nodig om terug bepaald te worden bij de ware bron van hun redding, hun verlossing en hun hoop.
En dat was louter en alleen gelegen in God.

Broeders en zusters, vriend, waar zit jou toewijding?
Alleen God verdiend jou toewijding.
Op wie is jou oog gericht? 
Alleen Jezus verdiend jou oog. (Hebr. 12: 1- 2)
Waar gaan jou voeten?
Alleen Jezus verdiend het om jou voeten te sturen. (1 Petrus 2: 21)

Broeders en zusters, vriend, waar zit jou hart?
Alleen God verdiend jou hart, ziel, kracht en verstand. (Matt. 22: 36- 38) 

Ja, en dat brengt een hart van aanbidding en een hart van toewijding.
Alles uit God, door het werk van de Here Jezus Christus en Zijn Geest.
Laat ons hart alleen gericht zijn op Hem.

Copyright © 2017 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by R081N
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX.nl VDX

Naar boven