Elia en Johannes

Mal 4: 4  Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israel, inzettingen en verordeningen.

Mal 4: 5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

Mal 4: 6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

In bovenstaande passage zien we dat Maleachi de kinderen van Israel een opdracht geeft, een opdracht om de wet van Mozes te onderhouden.

Daarnaast spreekt Maleachi een profetie uit.

Een profetie dat Elia zou komen, voordat de grote en geduchte dag der Heren zou komen.

Deze Elia zou het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen.

Als we dan naar het nieuwe Testament gaan zien we hoe deze passage zijn vervulling vindt in de persoon van Johannes de Doper.

De getuigenis van de Evangeliën.

Luk 1: 12  En Zacharias ontroerde bij dat gezicht, en vrees beving hem.

Luk 1: 13  Maar de engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven.

Luk 1: 14  En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.

Luk 1: 15  Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan,

Luk 1: 16  en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God.

Luk 1: 17  En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden

In deze passage wordt bevestigd naar wie de profetie uit Maleachi refereert.

We zien in deze woorden, bij de geboorte van Johannes de Doper, dat hij uit zou gaan in de geest en de kracht van Elia, dat hij 1) de harten der vaderen tot de kinderen zou keren en 2) de ongehoorzaamheid tot de gezindheid der rechtvaardigen.

Dit alles om de Heere een weltoegerust volk toe te bereiden.

Zo zien we de bediening van Johannes als vierledig.

  • En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia.
  • Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen.
  • De ongehoorzaamheid te keren tot de gezindheid der rechtvaardigen.
  • Om de Here een weltoegerust volk toe te bereiden.

Wat wel heel interessant is dat deze passage de tweeledige taak van de tweede Elia, Johannes de Doper, bespreekt in verschillende bewoordingen.

We laten dat zien in de volgende tabel.

Maleachi 4: 6

Lukas 1: 17

 

  1. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen.
  1. om de harten der vaderen te keren tot de kinderen
  1. En het hart der kinderen tot de vaderen.
  1. en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen

Als we kijken naar de woorden uit deze tabel zien we dat het eerste gedeelte woordelijk overeenkomt, maar het tweede gedeelte komt niet woordelijk overeen, maar wel in essentie. 

“Het hart van de kinderen” in Maleachi 4 staat gelijk aan “de ongehoorzamen” uit Lukas 1, en “de vaderen” in Maleachi 4 staat gelijk aan “de rechtvaardigen” uit Lukas 1.

En zo zien we dat deze opdracht gegeven aan Johannes de Doper een complete vervulling is van Maleachi hoofdstuk 4.

De vaderen staan symbool voor ware gerechtigheid, en de kinderen staan symbool voor ongehoorzaamheid, en Johannes kreeg de taak om als wegbereider van Christus te fungeren. Hij moest de harten van de mensen terugbrengen naar ware gerechtigheid, zo dat als Christus kwam dat de mensen klaar waren om Hem en Zijn woorden te ontvangen.

Mat 17: 1  En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid.

Mat 17: 2  En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.

Mat 17: 3  En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Mat 17: 4  Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.

Mat 17: 5  Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Mat 17: 6  Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.

Mat 17: 7  En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd.

Mat 17: 8  Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.

Mat 17: 9  En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.

Mat 17: 10  En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen?

Mat 17:11  Hij antwoordde en zeide:

Mat 17: 12  Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden.

Mat 17: 13  Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.

In deze passage zien we dat Jezus Petrus, Jakobus en Johannes meeneemt en hen op een hoge berg leidde.

Op deze berg kregen zij Mozes en Elia te zien.

De discipelen stelden voor om drie tenten op te slaan, maar voordat er een antwoord gegeven kon worden was er een lichtende wolk en een stem uit die wolk die zei: “Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb, hoort naar Hem”.

Wat zien we dan in vers 9, toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hen om niemand iets hierover te vertellen en Hij vervolgde met de woorden, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.

Jezus vertelde hun dus dat ze tot na de opstanding niets hierover mochten vertellen.

Maar dan komt de vraag van de discipelen met de vraag: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen”.

De discipelen wisten dat Elia moest komen en dat Hij de Messias vooraf zou gaan en dit werd ook geleerd door de schriftgeleerden, en ze begrepen dit niet.

Maar Jezus leert dan, inderdaad dat klopt, Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Hij laat dan weten, Elia is reeds gekomen en hij is niet (h)erkend.

Nadat Jezus al deze dingen had gezegd begrepen de discipelen dat Hij van Johannes de Doper sprak. 

We lezen dat ook in de volgende passage.

Mat 11: 11  zeker is het, zeg ik u: onder wie uit vrouwen zijn geboren is niemand ontwaakt groter dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk der hemelen is de kleinste groter dan hij;

Mat 11: 12  vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen overweldigd, en geweldenaars grijpen ernaar;

Mat 11: 13  want alle profeten en de Wet hebben geprofeteerd tot aan Johannes,

Mat 11: 14  en als ge het wilt ontvangen hij is Elia die op het punt staat te komen;

Mat 11: 15  wie oren heeft moet horen! 

Deze passage laat zien dat de profetie van Maleachi op Johannes de Doper betrekking heeft.

Maar belangrijke woorden in deze passage zijn, “als ge het wilt ontvangen”. Velen wilden deze woorden niet ontvangen, maar voor degene die ze ontvangen wilden was Johannes de Doper Elia, die beloofd was.

Hier wordt verder van getuigd in Markus 9.

Mar 9: 10  En zij hielden dit woord vast en trachtten onder elkander te weten te komen wat het was, uit de doden opstaan.

Mar 9: 11  En zij vroegen Hem en zeiden: Waarom zeggen de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen?

Mar 9: 12  Hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles; maar hoe staat er dan geschreven van de Zoon des mensen, dat Hij veel moet lijden, en dat Hij veracht zal worden?

Mar 9: 13  Maar Ik zeg u: ook is Elia gekomen, en zij hebben met hem gedaan wat zij wilden, gelijk van hem geschreven staat.

Mar 9: 14  En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote schare om hen heen, en schriftgeleerden met hen aan het redetwisten.

Elia was gekomen, maar ze hadden met hem gedaan zoals zij wilden.

Johannes, de tweede Elia, was gekomen, maar hij was niet herkend. Wat een trieste zaak.
God heeft alles volbracht, maar Zijn werk wordt vaak niet gezien, zoals het toen was, is het nu nog steeds.

Meer woorden over Maleachi 4: 4- 6

Mal 4: 4  Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israel, inzettingen en verordeningen.

Mal 4: 5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

Mal 4: 6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. 

Onder de Joden leefde het geloof dat Elia werkelijk zou terugkeren.

En enigszins was dit ook begrijpelijk, dit omdat Elia niet was gestorven maar was opgenomen. 

Er wordt geschreven dat als de hedendaagse Joden het Purim feest houden dat er altijd een stoel staat die niet bezet is, deze is voor Elia, als hij terugkomt. 

Elia is gekomen in de volheid van Gods kracht, om te getuigen van liefde, van zorg en van waarheid.

Johannes de Doper is gekomen, als wegbereider van Christus, en hij heeft de profetie vervuld uit Maleachi, compleet en volledig, hij heeft “het hart der vaderen”  het hart van gerechtigheid teruggebracht tot de kinderen, en hij heeft het hart van “de kinderen”, de onrechtvaardigen” teruggebracht naar “hun vaderen”.

God is getrouw, en nu is de vraag aan ons, zijn wij getrouw?

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven